Sunday, February 14, 2010

Hayek vs. Keynes Rap Anthem (English)
UPDATE 26-01-2014:
Sequel + Transcription + Short explanation
Keynes vs. Hayek Round Two