Monday, January 31, 2022

Школьников: Африке нужно построить идентичность, какая была в СССРhttps://www.youtube.com/watch?v=18USWGgFPIg

mp3

ШКОЛЬНИКОВ: В будущее можно сыграть созданием единой нации, имперской нации. То есть попытаться создать нацию, которая будет над всеми этими народностями, над всей этой системой. Если мы будет говорить о формировании классической нации, это 3-4 поколения. Понятие "советский человек" было выше этнической национальности. Вот Африке нужно построить такую же идентичность.

https://radiovesti.ru/brand/63899/episode/2647499/

אשפוז פסיכיאטרי כפוי בידי מנהל בית חולים (Hebrew)מנהל רפואי של בית חולים רשאי לקבל מטופל לאשפוז כפוי דחוף גם ללא צו אשפוז, וזאת במקרה שהמטופל נבדק תחילה, והסתבר שהוא עונה על התנאים אשפוז כפוי למנהל בית חולים סמכות לקבל לאשפוז קטין בניגוד לרצונו לאחר שנבדק, גם אם לא התמלאו התנאים לאשפוז כפוי, אם נמצא בבדיקה כי קיימת אפשרות של ממש שהקטין חולה במחלת נפש או שיש לו הפרעה נפשית קשה, העלולות לסכן

אותו או את זולתו סיכון פיסי מיידי

תקופת האשפוז במקרים אלה לא תעלה על 48 שעות

למידע נוסף ראו סעיף 5 לחוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א-1991


יש המשך למטה.

Ниже есть продолжение.

מנהל בית חולים יכול לקבל לאשפוז דחוף חולה, בניגוד לרצונו, אם נבדק, ונמצא כי התקיימו בו התנאים לאשפוז כפוי.

מנהל בית החולים רשאי לקבל לאשפוז כפוי קטין, שהובא לבית חולים בידי עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), לאחר שהקטין נבדק, אף אם לא נתמלאו לגביו התנאים לאשפוז כפוי, אם נמצא בבדיקה כי קיימת אפשרות של ממש שהקטין חולה במחלת נפש או שיש לו הפרעה נפשית קשה, העלולות לסכן אותו או את זולתו סיכון פיסי מיידי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

מתמודדי נפש

למי ואיך פונים

ההחלטה על האשפוז נעשית על-ידי מנהל בית החולים משיקולים רפואיים ללא צורך בפנייה מוקדמת, ולאחר שהחולה הגיע או הובא לבדיקה בבית החולים.

שלבי ההליך

במקרה שהחולה אושפז מהטעם שהתקיימו התנאים לאשפוז כפוי, הקבועים בסעיף 9(א) לחוק, ישוחרר החולה בתום 48 שעות, אלא אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:

ניתנה הוראת אשפוז על-ידי הפסיכיאטר המחוזי.

הסכים החולה להתאשפז מרצונו.
במקרה שקטין אושפז מבלי שהתקיימו התנאים לאשפוז כפוי, ישוחרר הקטין בתום 48 שעות, מלבד המקרים הבאים:

ניתנה הוראת אשפוז על-ידי הפסיכיאטר המחוזי.

האחראי על הקטין נתן את הסכמתו לאשפוז (במקרה הקטין מתחת לגיל 15).

האחראי על הקטין וגם הקטין עצמו הסכימו לאשפוז (במקרה שמלאו לקטין 15 שנה).

בית המשפט לנוער הורה על אשפוזו לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).ערעור

על הליכי הערעור על החלטת הפסיכיאטר המחוזי ראו בערך אשפוז כפוי דחוף של מתמודדי נפש.

על החלטת בית המשפט לנוער ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%96_%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%99_%D7%9B%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D

אשפוז כפוי דחוף של מתמודדי נפש (Hebrew)

ניתן לאשפז אדם בניגוד לרצונו אם עקב מחלתו הנפשית הוא מסוכן לעצמו או לציבור

הסמכות להורות על אשפוז דחוף בכפייה היא של הפסיכיאטר המחוזי, ובמקרים מסוימים גם של מנהל בית החולים

תקופת האשפוז הראשונה היא שבעה ימים, אך לפסיכיאטר המחוזי ולוועדה הפסיכיאטרית סמכות להאריך אותה

לפי פקודת הנזיקין, אדם שאושפז בכפייה שלא כדין זכאי לתבוע פיצויים מבית חולים או מהפסיכיאטר המחוזי


יש המשך לטמה.
Ниже есть продолжение.

כאשר אדם לוקה בנפשו מסוכן לציבור או לעצמו, ניתן לאשפז אותו בכפייה (בניגוד לרצונו).

כדי לאשפז אדם בכפייה יש צורך בעדויות לכאורה שאותו אדם מהווה סכנה לעצמו ולסביבתו, אך אין צורך בהכרח במסמכים רפואיים.

על-פי חוק טיפול בחולי נפש, הפסיכיאטר המחוזי הוא הגוף בעל הסמכות במדינת ישראל להוציא צו אשפוז כפוי דחוף.

אדם שרוצה לגרום לאשפוזו הכפוי והמיידי של אדם אחר נדרש לפנות לפסיכיאטר המחוזי.

מנהל רפואי של בית חולים מוסמך אף הוא להורות על אשפוז בכפייה, אם במהלך בדיקת המטופל עולה חשש כי הוא מסוכן לעצמו או לציבור.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

צו לאשפוז דחוף בכפייה יינתן לאחר שהפסיכיאטר המחוזי השתכנע, על סמך בדיקה פסיכיאטרית, שהתמלאו באדם כל התנאים הבאים במצטבר:

1. הנבדק חולה במחלת נפש. מחלת נפש לעניין חוק זה מוגדרת כמחלת נפש הפוגעת בשיפוט ובתפיסת המציאות, כגון: סכיזופרניה. החוק אינו כולל הפרעות נפשיות שאינן נחשבות מחלות נפש, כגון: חרדות, פחדים והפרעות אישיות. הסיווג הקובע למחלות נפש הוא זה הנכלל בגרסה הרביעית של ה- DSM של האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית...

2.בשל מחלתו נפגע כושר השיפוט שלו או כושר הביקורת למציאות, כלומר אדם שבשל מחלתו אינו מבחין בין מציאות לדמיון, מחשבותיו אינן מבוססות על המציאות ולא ניתן לשכנע אותו אחרת. לדוגמה: אדם שמאמין שהוא המשיח, אדם שמאמין שהוא נרדף על-ידי שכניו, אדם שמאמין שמשפחתו היא שיבוט

3. הוא עלול להוות סכנה פיזית מיידית לעצמו או לאדם אחר - הקביעה כי אדם מסוכן חייבת להתבסס על עובדות, ולא ניתן להסתפק בהשערות. לדוגמה: אדם שאיים על משפחתו עם סכין, אדם שהצית את המקלחת שלו.

4. קיים קשר סיבתי בין מחלת הנפש שלו לבין הסכנה שהוא מהווה לעצמו או לסביבה. כלומר, יש להוכיח כי האדם עלול להוות סכנה לעצמו או לאחרים, בשל מחלתו הפוגעת בכושר השיפוט שלו או בביקורת המציאות שלו. לדוגמה: אדם חולה הלוקה בהזיות ובמחשבות שווא על רדיפה, הגורמות לו לתקוף עובר אורח ברחוב.

למי ואיך פונים

הפנייה אל הפסיכיאטר המחוזי יכולה להיעשות על-ידי מנהל בית החולים שבו מאושפז האדם, על-ידי קרוב משפחה, על-ידי שכן ואף בעילום שם.

שלבי ההליך

לאחר שהפסיכיאטר המחוזי השתכנע כי התקיימו התנאים לאשפוז בכפייה, הוא ייתן הוראת אשפוז.

תקופת האשפוז הראשונית על-פי צו אשפוז כפוי לא תעלה על שבעה ימים.

הארכת תקופת האשפוז מעבר לשבעה ימים ועד שלושה חודשים וחצי יכולה להיעשות רק באמצעות פנייה מנומקת של בית החולים, בו אושפז החולה:
בתום שבעת הימים, לפסיכיאטר המחוזי נתונה הסמכות להאריך את תקופת האשפוז בשבעה ימים נוספים, וזאת לפי בקשה מנומקת של בית החולים.

בתום שבעת הימים הנוספים (כלומר לאחר ארבעה-עשר ימים שבהם החולה מאושפז בכפייה) נתונה הסמכות להאריך את האשפוז הכפוי לוועדה הפסיכיאטרית. זו רשאית להאריך את תקופת האשפוז הכפוי לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים, לפי בקשה מנומקת של בית החולים.

לאחר מכן רשאית הוועדה הפסיכיאטרית להאריך מדי פעם את תקופת האשפוז הכפוי, לתקופות שכל אחת מהן לא תעלה על ששה חודשים, וזאת גם ללא בקשה מבית החולים. אם הוועדה הפסיכיאטרית האריכה את תקופת האשפוז הכפוי ליותר משלושה חודשים, רשאי החולה לפנות לוועדה בבקשה לדיון נוסף בעניין האשפוז.

מנהל רפואי של בית חולים רשאי לקבל מטופל לאשפוז כפוי דחוף, גם ללא צו אשפוז מהפסיכיאטר המחוזי, וזאת במקרה שהמטופל נבדק תחילה, והסתבר שהוא עונה על התנאים לאשפוז כפוי. במקרה כזה תקופת האשפוז מוגבלת לכל היותר ל-48 שעות, שלאחריהן ישוחרר המטופל אלא אם הפסיכיאטר המחוזי הורה לאשפזו בכפייה. להרחבה ראו: אשפוז פסיכיאטרי כפוי בידי מנהל בית חולים.

ערעור

למידע על הגשת הערעור ראו ערעור על אשפוז פסיכיאטרי כפוי.

חשוב לדעת

הוראת אשפוז בכפייה של פסיכיאטר מחוזי תקפה במשך עשרה ימים. אם היא לא בוצעה במהלך אותה תקופה, לא ניתן לאשפז את אותו אדם, ויש להגיש בקשה חדשה למתן הוראת אשפוז בכפייה.

הפסיכיאטר המחוזי שהוציא הוראת אשפוז בכפייה, רשאי גם:

למנות את מבצע הבדיקה הכפויה.

להורות על כך שמבצע הבדיקה יהיה זכאי לסיוע משטרתי במידת הצורך.

להסמיך את מבצע הבדיקה ואת השוטר המסייע לו להיכנס לביתו של החולה או לכל בית חולים או שטח כדי לבצע את הבדיקה.

להסמיך את מבצע הבדיקה ואת השוטר המסייע לו להשתמש בכוח סביר כדי לתפוס את החולה ולבצע את הבדיקה.

לקבוע את בית החולים שבו יאושפז החולה, או את המרפאה שבה החולה יקבל טיפול, או את מקום ביצוע הבדיקה ואת הפסיכיאטר הבודק.

לקבוע את תנאי הבדיקה.

אדם שאושפז שלא כדין רשאי להגיש תביעה משפטית נגד בית החולים והפסיכיאטר המחוזי, למתן פיצויים בשל כליאת שווא לפי סעיף 26 לפקודת הנזיקין.

[כליאת שוא: כליאת שוא היא שלילת חירותו של אדם, שלילה מוחלטת ושלא כדין, למשך זמן כלשהו, באמצעים פיסיים או על ידי הופעה כבעל סמכות. ]

אדם שאושפז כדין, אך בשל אשפוזו הורע מצבו ונגרמו לו נזקים נפשיים, גופניים או מוחיים יכול להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית לפי סעיף 35 לפקודת הנזיקין.

[עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות – הרי זו התרשלות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה.]

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%96_%D7%9B%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%93%D7%97%D7%95%D7%A3_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99_%D7%A0%D7%A4%D7%A9

«Партнер» проложит скоростной кабель, соединяющий Европу с Дальним Востоком (26.01.2021)

Новость полностью.
Израиль спешит стать мостом для волоконно-оптической связи между Европой и Востоком, хотя еще числится отстающим по охвату оптическим кабелем собственных городов и весей. Годы идут, а долгожданной сверхскоростной сетью в стране пользуются лишь избранные счастливчики. Хотя всем ясно, что в ситуации удаленной работы, которая стала частью жизни навсегда, быстрый и исправный интернет — ключевой фактор.

Компания «Партнер» вчера подписала контракт на прокладку волоконно-оптической инфраструктуры, которая улучшит связь между Европой и Дальним Востоком. Нитка между Хайфой на Средиземном море и Эйлатом на Красном море станет альтернативой единственному кабелю, проложенному между Западом и Востоком через Египет и Суэцкий канал.


Ниже есть продолжение.

«Партнер» подписал контракт с компанией Tamares Telecom, принадлежащей холдингу Aluma Infrastructure Fund, который обеспечивает соединение Израиля с Европой с помощью проложенного по морю волоконно-оптического кабеля. Сумма контракта 40 млн шекелей. За эти деньги «Партнер» проведет кабель от Тират а-Кармель (пригород Хайфы) к Иордании, и другой от Хайфы к Беэр-Шеве и Эйлату. Между Хайфой и Беэр-Шевой, Хайфой и Маале-Адумим у «Партнер» уже имеется инфраструктура, так что ей останется протянуть нитку от столицы Негева до Эйлата и от города в Иудейской пустыне до моста Алленби на иорданской границе.

Таким образом, компания обеспечит два выхода волоконно-оптического кабеля из Дальнего Востока к Средиземному морю.

В целом «Партнер» проложит в течение нескольких лет 300 км оптического волокна, надеясь вернуть многомиллионные инвестиции благодаря будущим контрактам с мировыми коммуникационными провайдерами. Новая сеть будет выгодной и для местных потребителей, в первую очередь, на периферии — на востоке и юге страны. К примеру, это пойдет на пользу Димоне, через которую проляжет кабель.

https://news.israelinfo.co.il/technology/100425

Sunday, January 30, 2022

נקודה IL: חרדים מהאינטרנט? (Hebrew)

mp3

בחברה החרדית, טכנולוגיה באופן כללי ואינטרנט בפרט נתפסים כאיום על חומות השמרנות של הקהילה, ובהתאם לכך נתוני השימוש נמוכים באופן משמעותי ביחס לציבור הכללי בישראל.

כיצד משתמשים החרדים ברשת? כיצד השפיעה הקורונה על דפוסי השימוש? האם למדינה יש אינטרס לחבר את החרדים לרשת? ואם כן, מה היא צריכה לעשות כדי שזה יקרה? בפרק זה ארחנו את אלי פלאי, מו"ל ובעלים קבוצת התקשורת "משפחה" ויו"ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, ואת יהודית מילצקי חוקרת במכון בתחומי ההשכלה, התעסוקה והדיגיטציה בחברה החרדית. במרכז השיחה סקר דיגיטציה מקיף בחברה החרדית, שערך המכון החרדי למחקרי מדיניות בשיתוף

איגוד האינטרנט הישראלי


https://www.spreaker.com/user/pimedia/charedim-rc1

Thursday, January 27, 2022

י"ור הכנסת אומר קדיש בדמעות על דוכן הפרלמנט הגרמני (Hebrew)

Еврейская девочка в концлагере спасла младенца кубиком шоколада: "Я тот ребенок"Франсин Кристоф было всего 8 лет, когда она на себе испытала ужасы Холокоста. Несмотря на это, девочка смогла спасти другого ребенка. Только сейчас эта история стала достоянием гласности.

Франсин Кристоф родилась в 1933 году, когда в Германии к власти пришел Гитлер. Ее родители, граждане Франции, и подумать не могли, как скажется перемена власти в соседней стране на их личной судьбе. В числе других французских евреев Франсин была депортирована в концлагерь. История, которую она рассказала 26 января на европейском форуме в память о жертвах Катастрофы, никого не оставляет равнодушным. В зале, где транслировался ее рассказ и сидели руководители Евросоюза, многие вытирали слезы.


Ниже есть продолжение.

"Меня зовут Франсин Кристоф. Я родилась 18 августа 1933 года. Как раз в этом году Гитлер пришел к власти. (Показывает желтую звезду.) Вот моя звезда. Я была обязана носить ее на груди, как все евреи. Большая, не так ли? Особенно на груди ребенка, ведь мне тогда было всего 8 лет.

В лагере Берген-Бельзен, где я находилась в то время, произошел необыкновенный случай.
Нам разрешили взять с собой из Франции сумочку, в которой лежало 2-3 небольших предмета. Одна женщина привезла кусочек шоколада, другая - немного сахара, третья - горстку риса.
Моя мама взяла 2 дольки шоколада. Она сказала мне: "Мы будем хранить его до тех пор, пока я не увижу, что у тебя совсем не осталось сил. Тогда я дам тебе этот шоколад. Возможно, тебе станет легче".
Среди нас была еще одна женщина. В момент депортации она ждала ребенка. Никто бы не подумал, что она беременна, настолько худой она была. Тем не менее наступил срок рожать. Она отправилась в лагерный госпиталь вместе с моей мамой, которая была старшей в нашем бараке.
Перед уходом мама сказала мне:
- Ты помнишь, что у меня есть шоколад?
- Да, мама.
- Как ты себя чувствуешь?
- Хорошо, мама. Со мной все будет в порядке.
- Тогда, если ты не против, я дам его нашей Элен. Потому что ей будет очень сложно родить ребенка здесь. Она может умереть. И может, этот шоколад поможет ей.
- Да, мама, конечно.


Элен родила ребенка. Он был совсем маленький и тщедушный. Элен съела мой шоколад и выжила. Она вернулась в барак. Малыш никогда не плакал. Ни разу. Даже не ныл.
Через 6 месяцев лагерь освободили.
Ребенка развернули - и он пронзительно закричал. Это и было его рождение.
Мы привезли его обратно во Францию. Совсем маленькую шестимесячную кроху.
Несколько лет назад моя дочь сказала: "Мама, если бы после возвращения вам помогали психологи или психиатры, вам, наверное, было легче оправиться". Я ответила: "Несомненно. Но у нас их не было. Никто тогда не думал о душевных недугах. Но ты подала мне хорошую идею. Мы проведем конференцию на эту тему".
Я организовала конференцию на тему "Что бы изменилось, если бы в 1945 году после возвращения из концлагеря мы могли получить психологическую поддержку". Откликнулись многие. Старшее поколение, выжившие и просто интересующиеся данной темой, а также психологи, психиатры, психотерапевты… В зале собрались разные специалисты. Было очень интересно. Все высказывали свои мысли. Все прошло отлично. А затем на сцену вышла женщина и сказала: "Я живу в Марселе. Я врач-психиатр. И прежде чем выступить с речью, я хотела бы кое-что отдать Франсин Кристоф". То есть мне.

Она потянулась к карману и достала оттуда кусочек шоколада. Она дала его мне и сказала: "Я тот самый ребенок".

https://www.vesty.co.il/main/article/rj9zykgrt

Tuesday, January 25, 2022

Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о ковид-сертификатах (17.01.2021)

https://tass.ru/obschestvo/13449087

В Израиле опасаются атаки на Эйлат из Йемена с помощью БПЛА-камикадзе (17.01.2021)

Ниже есть продолжение.

Вечером 17 января телеканал "Кан-11" передал, что в Израиле следят за происходящим в Йемене и ОАЭ после того, как с помощью беспилотников были атакованы стратегические объекты рядом с Абу-Даби.

Ответственность за эту атаку взяли хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". Подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил, что в ближайшее время будет обнародована подробная информация о проведенной атаке.

Телеканал "Кан-11" передал, что в службах безопасности Израиля обращают внимание на то, что движение "Ансар Аллах" поддерживается Ираном и, по своей сути, является его сателлитом. Последней атакой хуситы продемонстрировали, что их беспилотники могут преодолевать огромные расстояния. И поэтому в Иерусалиме опасаются, что атака, подобная той, которой подверглись объекты возле столицы ОАЭ, может быть осуществлена с территории Йемена против объектов в Эйлате. Отметим, что сюжете телеканала говорилось, что расстояние между Йеменом и ОАЭ приблизительно равно расстоянию от Йемена до Эйлата. Но это не так: расстояние до Эйлата, как минимум, в два раза больше, чем от северо-восточной границы Йемена до Абу-Даби.

Тем временем министерство иностранных дел ОАЭ распространило заявление, в котором говорится, что Арабские Эмираты сохраняют за собой право ответить на атаку беспилотников на город Абу-Даби.

https://txt.newsru.co.il/mideast/17jan2022/yemen_009.html

Арье Дери, угрожая партии РААМ, пообещал добиться призыва всех арабов в армию (17.01.2021)

Ниже есть продолжение.

Во время обсуждения законопроекта о призыве в армию Арье Дери (партия ШАС) с трибуны Кнессета предупредил о последствиях, к которым приведет голосование партии РААМ с коалицией.

По словам Арье Дери, если депутаты от РААМ поддержат законопроект, то ШАС обратится в БАГАЦ, чтобы заставить служить всех арабов.

"Закон о призыве, политический закон, цель которого в том, чтобы сделать жизнь изучающих Тору тяжелее и внести разлад среди тех изучающих Тору. Я обращаюсь к депутатам от РААМ: у вас нет права решать, кто из евреев и "харедим" будет служить в армии, а кто нет. Это "красная черта". Если вы проголосуете за закон о призыве, я прибегну ко всем возможным средствам для обращения в БАГАЦ, чтобы добиться призыва всех арабов в армию".

Отметим, что до настоящего времени закон о призыве не распространялся на представителей арабского сектора. Они имеют возможность служить в армии на добровольных началах.

Закон о призыве был отклонен Кнессетом.

https://txt.newsru.co.il/israel/17jan2022/raam_008.html

Школьников: Сборка и формализация онтологии

Одним из важнейших этапов роста мыслителя является формальное описание и публикация своей картины мира / онтологии, раскрытие своих моделей, методологии, принципов мышления. Для развития важен уход от исключительно обрывочных, проходных, часто конъюнктурных / хайповых статей и заметок, к регулярному написанию «теоретических» работ с описание законов, принципов, понятий, лежащих в основе вашего мировидения, цельной картинки мира, научной методологии.

Если речь идет о хорошо проработанной научной области, за пределы которой вы не выходите, то достаточно описания разделяемых вами положений, теорий и школ, с добавлением своих собственных наработок. Если область новая, малоисследованная, то все много интереснее, многие вещи приходится прописывать с очень низких элементов, но это в разы большая свобода творчества.

Ниже есть продолжение.

Процесс формирования и описания онтологии долгий, многоэтапный, идущий методом набегающей волны, т.е. с регулярным пересмотром, конкретизацией, детализацией и исправлением ошибок. Часто первый блин оказывается комом, собранным из нескольких линейных и/или заимствованных представлений. Для примера, большая часть циклов в серии «Письма читателей» на Авроре, как раз такой ужас, про табор инфоцыган и говорить нечего. Чтобы не уподобляться, не стоит спешить с вынесением своих методологический взглядов на публику без должной зрелости, чтобы не вышел конфуз. Кстати, недостаток проработки и понимания в ранних работах может на десятилетия обеспечить вам клеймо «фашиста» или что-то подобное.

Онтология совсем не обязательно сводится к монографии, она конечно должна по объему тянуть на хорошую книгу, но обратное не обязательно. Есть много авторов с десятком монографий, так и не описавших свою онтологии, посветивших себя детальному разбору локальных тем. Практически половину моих статей на портале «Аврора» можно распаковать до отдельной книги, наполнив примерами, ссылками, творческими вставками и анекдотами. Дело не в количестве, а в качестве и полноте изложения.

Маркером готовности к сборке и публикации собственной онтологии может стать ситуация, когда ваши статьи перестают пестрить грубыми ошибками построений, на которые вам указывают. Речь идет именно о ваших построениях, а не возмущениях – «Почему вы не строите все на классовой теории?!!» Также качественно меняется ваша критика чужих статей, теперь вы разбираете методологические ошибки и проблемы базовых постулатов, а не придираетесь к отдельным словам.

***

Данная задача очень непроста, фактически это процесс систематизации, сведения воедино и синтеза сложной модели мира, которая учитывает все наблюдаемое в настоящем и прошлом многообразие, предсказывает будущее. Сформулировавший свою картинку мира человек получает неоспоримое преимущество перед другими, так как способен с позиции практически научного методолога вскрывать чужие построения, его уровень и критики вырастает в разы по глубине, а скорость подобной работы выходит на другой уровень. Все просто, он переводит логику в привычные, свои термины, что без потери смысла возможно лишь при более широкой онтологии, легко видит пробелы.

Сборка и публикация собственной онтологии очень усиливает мыслителя, в разы ускоряя скорость анализа текущих событий, показывая уверенность и смелость. В тоже время, борьба с открытым забралом демонстрирует понимающим людям слабые места построений, недоработки и упущения. Заложенные при формировании онтологии ошибки, слабые допуски и фантазии легко находятся другими мыслителями.

До момента сборки и формализации своей онтологии, человек мог всегда произвести уточнение, добавить некий «костыль», заплатку, дескать я это знал всегда, просто не говорил, но при цельной картинке мировоззрения такой фокус уже не проходит – всегда можно поднять предыдущие базовые построения. Любая серьезная ошибка требует честного публичного признания и корректировки онтологии, без попыток прятаться за «вы не понимаете, это другое».

Чужие онтологии очень интересны, так как в них можно найти элементы и системы, что отсутствуют у тебя, встроить их к себе, расширить понимание мира. Возникает вопрос, обязательно ли публиковать свое системное и комплексное понимание мира? Без этого не перейти в более высокую лигу. Раздел методологии построений самый важный и сложный.

И, да, до тех пор, пока я не собрал и не опубликовал своей онтологии, работы многих мыслителей воспринимались с уважением, но когда начинаешь смотреть их онтологии, собирая их по отдельным книгам и работам, часто наступает разочарование...

https://t.me/geostrategrus/1132
https://t.me/geostrategrus/1133

Фильм Довод/Tenet (2020)

Жанр-научная фантастика и боевик.


«Квадрат Сатора». Надпись VIII века на фасаде церкви Святого Петра ад-Винкула в Капестрано, Италия.

Внимание: Дальше идут одни сплошные спойлеры, если не видели фильм, не читайте! Ниже есть продолжение.

Из ролика выше я узнал несколько вещей, которые я не понял смотря фильм. Да, про CP-симметрию, CPT-симметрию, про тахионы, про теория поглощения Уилера — Фейнмана, я знал ещё со школы. Обо всём этом я дам цитаты ниже из Википедии. Начать я хочу с самого не тривиального, что есть в ролике:

- в фильме, нет решения пардокса дедушки - можно ли вернуться в прошлое, чтобы удить дедушку; получится ли это сделать, и если получится, что произойдёт с миром; вспоминаем фильм "Назад в будущее".Появление новой временной линии, после изменения в прошлом.

- в фильме, часть людей в будущем, считают, что можно безнаказанно "убить дедушку", а часть считает, что нет.

- в фильме, корпорация Tennet не знает ответа, на этот вопрос, однако, она действует так, чтобы спасти мир, независимо от ответа на этот вопрос.

- в жизни, мы незнаем является ли наш мир полностью детерминрованным (см. чудовище Лапласса) или случайным (см. квантовую физику). Если наш реальный мир случайный - мы можем убить дедушку, и как, в фильме "Назад в будущее", создадим новую временную линию; в частности, мы не сможем вернутся в "исходного будущее", она для нас уже в прошлом, а для остальных в текущем мире, не является достижимым. Если наш мир детерминированный - ме не момжем убить дедушку, ведь мы знаем, что мы его не убили, значит нам в последний момент, что-то обязательно помешает это сделать.

- в фильме, главные герои не хотят вносит никаких изменений (если ты этого не знаешь - ты это сейчас и не должен знать), на всякий случай, если мир детерминирован, то они не смогут ничего поменять, а вот если мир случаен, они могут выйти из петли времени раньше срока.

- в фильме, однозначно постулируется, наличие свободы воли у всех героев. Впрочем, так это считается, со времён Возраждения, и в жизни. При этом, всё равно, допускается, что мир детерминирован. Можно, описать это так, если бы мы могли посмтреть на сюжет "вне времени", мы знали все бы поступки героев (как, к примеру, Бог, если он есть), вместе с тем, свобода воли у людей никуда не девается. Мы знаем, куда всё, в конце-концов приведёт (и, возможно, вмешиваясь мы можем создавать новые временные линии), однако это знание у протогониста в фильме и у условного Бога в жизни, не влияет на наличие свободной воли у людей.

***
обратная энтропия?

В основе «Довода» лежат несколько научных парадигм или законов, которые Нолан встраивает в историю. Один из основных касается энтропии — термина в термодинамике, который можно определить как меру беспорядка, хаоса...

Согласно законам термодинамики, любой разбившийся предмет не может собраться воедино, если время идет вперед, именно из-за энтропии, потому что все остальные физические законы симметричны [это не совсем так, подробности в цитатах из Википедии ниже]. Если совсем точнее, то шанс на обратный процесс все-таки есть, но он мизерный и требует, чтобы все молекулы воздуха, земли и так далее двигались в обратном направлении в момент разрушения. Но, учитывая количество сценариев поведения молекул в пространстве и их естественное стремление к разрушению, вероятность этого крайне мала.

Идея, которую Нолан вложил в «Довод», довольно проста: если человечество смогло найти способ инвертировать поток энтропии для каждого объекта, то можно было обратить время вспять для этого объекта. Несмотря на научную подпорку сюжета, Нолан никогда не утверждал, что «Довод» — картина, в которой научные законы выполняются беспрекословно. Скорее, это его фантазия на тему. Судя по реакции зарубежных ученых, теории Нолана фантастические, но вполне возможны, вероятность их не нулевая. И если бы в природе существовала возможность создания обратной энтропии, то при идеальном раскладе поведение предметов было бы похоже на то, что мы видим в фильме: пули влетали бы обратно в дуло пистолета, стекла теряли трещины и так далее, потому что энтропия и время — материи, которые тесно взаимодействуют друг с другом.

Это фильм о предотвращении мировых войн и терактов

Согласно еще одной фанатской теории, «Довод» — это фильм о 11 сентября. Хиленькая теория построена на том, что директором ЦРУ с 1996 по 2004 год был Джордж Тенет (George Tenet). И якобы картина косвенно показывает многие провальные операции американской разведки, которые привели в том числе и к иракской войне. Других связей, кроме имени директора и схожести некоторых событий с реальной жизнью, у этой части теории нет. Хотя российскому зрителю первая сцена фильма напомнит один из главных терактов в отечественной истории — захват террористами зрителей во время мюзикла «Норд-Ост».

Но если попытаться посмотреть на этот фанатский довод шире, то, действительно, в фильме можно нащупать немало страхов и исторических параллелей — например, с холодной войной. Закрытые советские города, сверхсекретное супероружие, безумный русский олигарх, начинавший еще в СССР, — все это переносит зрителя как будто в 60-е годы прошлого века, пронизанные паранойей о Третьей мировой войне. И Нолан выстраивает сюжет «Довода» таким образом, что к финалу он и правда начинает декларировать идею о возможности предотвращения войн и терактов в прошлом. Но тут уже дело не в фанатах, а в самом режиссере.

https://www.kinopoisk.ru/media/article/4002687/ *** Далее, на основании Википедии.

Тахион - гипотетическая частица, не нарушающая принцип лоренц-инвариантности [Лоренц-инвариантностью называют свойство какой-нибудь величины сохраняться при преобразованиях Лоренца], движущаяся со скоростью, превышающей скорость света в вакууме c , в противоположность обычным частицам, называемым в теоретических работах по тахионам тардионами, движущимся всегда медленнее света, способным покоиться, и люксонам (например, фотону), движущимся всегда только со скоростью света.

Простейший способ формального введения тахиона в рамках специальной теории относительности состоит в том, чтобы задать в формулах для энергии и импульса
массу m — не действительным, как обычно, а чисто мнимым числом.

Тогда, полагая, что энергия и импульс должны быть действительными, приходим к необходимости v > c , то есть получаем тахион — частицу, скорость которой не может быть меньше скорости света. При замедлении такой частицы энергия увеличивается, причем при замедлении до скорости света — увеличивается бесконечно, то есть очевидно, затратив конечную энергию, тахион нельзя затормозить до скорости света (как обычную массивную частицу нельзя до неё разогнать).

Если совсем игнорировать тахионное поле и рассматривать тахион как чисто классическую (не квантовую) частицу (материальную точку), то можно столкнуться с парадоксом причинности, а путь, на котором проблема могла бы быть решена, остаётся тогда неясным (впрочем, принципиально чисто классическая частица в современной физике в любом случае была бы предметом очень больших сомнений).

Тахионы (как фундаментальные частицы, а не аналоги в твёрдом теле, упомянутые выше) до сих пор экспериментально не обнаружены. При этом существует несколько вопросов, которые могут до некоторой степени поставить под сомнение если не саму теоретическую возможность существования тахионов, то некоторые из представлений, возникающих при первом взгляде. ***

Теория поглощения Уилера — Фейнмана (или времясимметричная теория Уилера — Фейнмана) является одной из теорий электродинамики, исходным положением которой является то, что решение уравнений электромагнитного поля должно быть симметричено относительно инверсии времени. [Это теория явно упоминается в фильме]. Такой выбор мотивирован прежде всего важной ролью временной симметрии в физике. Действительно, нет очевидной причины для того, чтобы эта симметрия была нарушена, и поэтому нет причины, чтобы временная ось играла особую роль по сравнению с другими. Таким образом теория, которая обладает такой симметрией совершеннее, чем те, в которых определённым образом выделена временная ось. Другая ключевая идея теории, принадлежит Тетроде, имеет отношение к принципу Маха, а именно — элементарные частицы не действуют сами на себя. Это сразу устраняет проблему собственных энергий. Теория названа именами своих создателей — Ричарда Фейнмана и его учителя Джона Уилера.

Самая большая проблема, с которой приходится столкнуться при конструировании времясимметричной теории — это проблема причинности. Уравнения Максвелла и волновое уравнение для электромагнитных волн с источником имеют два возможных решения: запаздывающее и опережающее. Это означает, что если электромагнитный излучатель или поглотитель, излучает или поглощает волну в момент времени $t_0 = 0$ в точке $x_0 = 0$, тогда волна первого (запаздывающего) решения прибудет в точку $x_1$ в момент $t_1 = x_1 / c$ после излучения или поглощения ( c {\displaystyle c} c — скорость света), тогда как волна второго (опережающего) прибудет в то же место в момент $t_2=-x_1/c$. перед излучением или поглощением. Вторая волна нарушает принцип причинности, так как для модели, в которой бы мы считали такое допустимо, мы могли бы видеть следствие этого события до того, как оно произошло. Поэтому при интерпретации электромагнитных волн такое решение обычно отбрасывают. В теории поглощения запаздывающая волна от излучателя до поглотителя соответствует распространению световой энергии привычным причинным путём, для которого поглощение происходит позже, чем момент излучения, и другая опережающая волна от поглотителя к излучателя не исключается априори.

***

CPT-инвариантность (англ. Charge, Parity, Time) — это фундаментальная симметрия физических законов при преобразованиях, включающих одновременную инверсию зарядового сопряжения [Заря́довое сопряже́ние (С-преобразование) — операция замены частицы на соответствующую античастицу (напр., электрон на позитрон)], чётности [свойство физической величины сохранять свой знак (или изменять на противоположный) при некоторых дискретных преобразованиях. Она выражается числом, принимающим два значения: +1 и −1. P — чётность (+1 или −1) величины A.] и времени.

Сильное взаимодействие и электромагнитное взаимодействие являются инвариантными по отношению к комбинированной операции CP-преобразования, но эта симметрия немного нарушается в процессе некоторых типов слабого распада. Исторически CP-симметрия была предложена Львом Ландау для восстановления порядка после открытия нарушения пространственной чётности в 1950-е годы. Однако в 1964 году Джеймс Кронин и Вэл Фитч показали, что CP-симметрия тоже может быть нарушена.

Идея симметрии чётности в том, что уравнения физики инвариантны относительно зеркальной инверсии [это я учил в школе, без доказательства]. Это ведёт к предсказанию того, что зеркальное изображение реакции (например, химической реакции или радиоактивного распада) происходит так же, как и сама реакция. Симметрия чётности соблюдается для всех реакций, связанных только с электромагнетизмом и сильными взаимодействиями. До 1956 года закон сохранения чётности считался одним из фундаментальных геометрических законов сохранения (как и закон сохранения энергии и закон сохранения импульса). Однако в 1956 году тщательный критический анализ накопленных экспериментальных данных физиками Чжэндао Ли и Чжэньнин Янг выявил, что сохранение чётности не проверялось в процессах слабого взаимодействия. Они предложили несколько возможных экспериментов. Первый эксперимент был основан на бета-распаде ядер кобальта-60 и был проведён в 1956 году группой под руководством Ву Цзяньсюн. В результате было показано, что в процессах слабого взаимодействия P-симметрия сильно нарушается или, как можно показать, некоторые реакции происходят не так же часто, как их зеркальные двойники.

В общем и целом, квантовая теория поля принципиально требует симметрии относительно CPT-преобразований, когда зеркальное отражение и зарядовое сопряжение дополняются отражением времени. Поэтому при нарушении P-симметрии полная симметрия CPT квантовомеханической системы может быть сохранена, если будет найдена другая симметрия S так, что общая симметрия PS останется ненарушенной. Это хитрое место в структуре Гильбертова пространства было осознано вскоре после открытия нарушения чётности, и зарядовое сопряжение было предложено в качестве искомой симметрии для восстановления порядка.

Попросту говоря, зарядовое сопряжение — это простая симметрия между частицами и античастицами, так что CP-симметрия была предложена в 1957 г. Львом Ландау как истинная симметрия между материей и антиматерией. Другими словами, процесс, в котором все частицы меняются со своими античастицами, считается эквивалентным зеркальному отображению данного процесса.

В 1964 году Джеймс Кронин и Вэл Фитч показали (впервые об этом было объявлено на XII ICHEP конференции в Дубне), что CP-симметрия тоже может быть нарушена, за это открытие им досталась Нобелевская премия по физике 1980 года. Их открытие показало, что слабые взаимодействия нарушают не только симметрию зарядового сопряжения C между частицами и античастицами и симметрию чётности P, но также и их комбинацию. Открытие потрясло физику элементарных частиц и подняло вопросы, до сих пор требующие ответа в самом сердце физики элементарных частиц и космологии. Отсутствие точной CP-симметрии, но то, что симметрия почти соблюдается, создали великую загадку, которая была окончательно разрешена лишь при создании теории электрослабых взаимодействий.

Существует CPT-теорема, которая утверждает, что любая лоренц-инвариантная локальная квантовая теория поля с эрмитовым гамильтонианом должна иметь CPT-симметрию.

В силу CPT-теоремы доказывается строгое соответствие между веществом и антивеществом. В частности, у частицы и античастицы точно равны масса и магнитный момент, их электрические заряды равны по модулю и противоположны по знаку, а спины равны по модулю и противоположны по направлению.

На диаграммах Фейнмана античастица эквивалентна частице, идущей назад во времени. В силу этого диаграммы, например, эффекта Комптона и аннигиляции электрон-позитронной пары эквивалентны и дают одни и те же значения амплитуд.

Следствие этого вывода в том, что нарушение CPT автоматически ведёт к нарушению лоренц-инвариантности.

Подтекст CPT-симметрии состоит в том, что зеркальное отображение нашей Вселенной — импульсы и положения всех объектов отражены в мнимой плоскости (что соответствует инверсии чётности), вся материя заменена на антиматерию (что соответствует инверсии заряда) и обращена во времени — будет вести себя так же, как и наша вселенная. В любой момент соответствующих времён две вселенные будут идентичны, и преобразование CPT запросто превратит одну в другую. CPT-симметрия считается фундаментальным качеством физических законов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тахион
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/CPT-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

Школьников: Возвращение ушедших образов

В 1990е годы, на фоне резкого изменения общества, психоисторической катастрофы, разрушения старого и привычного, произошло как в арабской пословице: «Хромой верблюд при развороте каравана становится первым». Набор личных черт и качеств, необходимых для социального успеха, резко поменялся, новые «хозяева жизни», ранее бывшие аутсайдерами, с высока смотрели на остальных.

Ирония заключалась в другом, повороты каравана в условиях катастрофы происходят многократно и стремительно – система ищет новые устойчивые состояния, чувствительность к внешним воздействиям повышается. Советскую номенклатуру довольно быстро заменили комсомольцы-кооператоры и цеховики. Далее пришли бандиты в кожаных куртках и кидающие всех барыги. Последних вытеснили рейдеры и/или банкиры в костюмах, коих сменили голодные чиновники-бюрократы. В каждой итерации были люди, способные приспособиться и успешно жить дальше, чаще всего они оставались в тени, не спеша демонстрировать и хвастаться своими достижениями, меняя роли, поведение и манеры.


Ниже есть продолжение.

Большинство, находящихся на гребне волны изменений, искренне считало, что текущее положение вечно, что их успех заслужен, их жизненная стратегия единственная правильная и верная. Актеры одной роли, чьи личные качества максимально совпали с текущим запросом времени, начинали считать себя великими, учить всех, как стать такими же. Часто это доходит до анекдотичных: «У кого нет миллиарда – на х… с пляжа!» Начинался следующий такт изменений, самые приспособленные и специализированные очень быстро все теряли. Привычные и наработанные приемы и подходы просто перестали работать, а широты взглядов и способностей к рефлексии на это не хватило. У практически каждого из таких подбитых летчиков со временем формировались: культ «святых лет», легенды о своих похождениях и успехах, вера в несомненное возвращение того периода, и уж тогда они ух...

В мировом масштабе, действия происходят ровно также, в условиях приближающегося обвала Долины пирамид (пузыри и пирамиды на спекулятивных рынках), 90% текущих королей жизни станут бедны, аки церковные мыши. Далеко не самые успешные из них тихо и незаметно перейдут на следующий такт, чтобы и там не отсвечивать, не тешить гордыню в период взлета.

Сейчас очень интересно наблюдать за болтанкой настроений «инвесторов» в криптовалюты, одном из проявлений Долины пирамид, через одного рассказывающих, что именно на низах купили, а на пиках вышли, словно соотношение 90% / 10% для данного сегмента не работает. Продолжаем наблюдать с интересом натуралиста..

И, да, круг замкнулся, пришла катастрофа, чиновники-бюрократы скоро начнут терять все, подобно владельцам генеральских квартир в 1990е, нас ждет новый, чем-то похожий, но во многом отличающийся от прошлого процесс.

https://t.me/geostrategrus/1157

Sunday, January 23, 2022

Boney M. - Rasputin (English, Hebrew)

По материалам Википедии.

Boney M. - Rasputin (Sopot Festival 1979) https://www.youtube.com/watch?v=16y1AkoZkmQ Григорий Ефимович Распутин (Новых) 9 (по ст. стилю) [21 по нов. стилю] января 1869, Покровское, Западно-Сибирское генерал-губернаторство — 17 (по ст. стилю) [30 по нов. стилю] декабря 1916 Петроград.

В молодости Распутин много болел. После паломничества в Верхотурский монастырь обратился к религии. В 1893 году Распутин странствовал по святым местам России, побывал на горе Афон в Греции, потом в Иерусалиме. Встречался и завязывал контакты со многими представителями духовенства, монахами, странниками.

В 1890 году женился на Прасковье Фёдоровне Дубровиной, такой же паломнице-крестьянке, которая родила ему троих детей: Матрёну, Варвару и Димитрия.

В 1900 году отправился в новое странствие в Киев. На обратном пути достаточно долго жил в Казани, где познакомился с отцом Михаилом, имевшим отношение к Казанской духовной академии.

Ниже есть продолжение.

В 1903 году приехал в Петербург к ректору духовной академии епископу Сергию (Страгородскому). Тогда же знакомится с Распутиным инспектор Санкт-Петербургской духовной академии архимандрит Феофан (Быстров), представив его также и епископу Гермогену (Долганову).

К 1904 году Распутин стяжал у части великосветского общества славу «старца», «юродивого» и «божьего человека», что «закрепляло в глазах Петербургского света позицию „святого“» или по меньшей мере его считали «великим подвижником». Отец Феофан рассказал о «страннике» дочерям черногорского князя (впоследствии короля) Николая Негоша — Милице и Анастасии. Сёстры и поведали императрице о новой религиозной знаменитости. Прошло несколько лет, прежде чем он начал явно выделяться среди толпы «божьих людей».

1 ноября (во вторник) 1905 года состоялась первая личная встреча Распутина с императором. Это событие было удостоено записи в дневнике Николая II.

Распутин приобрёл влияние на императорскую семью и прежде всего на Александру Фёдоровну тем, что помогал её сыну, наследнику престола Алексею бороться с гемофилией, болезнью, перед которой оказывалась бессильной медицина. По одной из гипотез, царевичу для облегчения боли могли давать аспирин, который, как стало известно лишь в середине века, разжижает кровь и категорически противопоказан гемофиликам — Распутин же настаивал на отказе от любых лекарств.

В декабре 1906 года Распутин подает прошение на высочайшее имя об изменении своей фамилии на Распутин-Новых, ссылаясь на то, что многие его односельчане носят ту же фамилию, из-за чего могут быть недоразумения. Прошение было удовлетворено.

***

В 1903 году начинается его первое преследование со стороны церкви: в Тобольскую консисторию поступает донесение от местного священника Петра Остроумова, что Распутин странно ведёт себя с женщинами, приезжающими к нему «из самого Петербурга», об их «страстях, от которых он избавляет их… в бане», о том что в молодости Распутин «из своей жизни на заводах Пермской губернии вынес знакомство с учением ереси хлыстовской». Э.С. Радзинский отмечает, что в Покровское был отправлен следователь, но ничего порочащего он не обнаружил, и дело было сдано в архив.

6 сентября 1907 году по доносу от 1903 г. Тобольской консисторией заведено дело на Распутина, который обвинялся в распространении лжеучения, подобного хлыстовскому, и образовании общества последователей своего лжеучения...Дело «развалилось» и было утверждено как законченное Антонием (Каржавиным) 7 мая 1908 года

Историк А. Н. Боханов утверждает, что «дело Распутина» — один из первых случаев «чёрного PR» не только в России, но и в мировой истории. Распутинская тема — «ярчайший показатель тяжелейшего духовно-психологического раскола страны, раскола, ставшего детонатором революционного взрыва 1917 года.

**

В 1909 году полиция собиралась выслать Распутина из Петербурга, однако Распутин опередил её и сам на некоторое время уехал на родину в село Покровское.

В 1910 году в Петербург к Распутину переехали его дочери, которых он устроил учиться в гимназию. По указанию премьер-министра Столыпина за Распутиным на несколько дней было установлено наружное наблюдение.

В начале 1911 года епископ Феофан предложил Святейшему Синоду официально выразить неудовольствие императрице Александре Фёдоровне в связи с поведением Распутина, а член Святейшего Синода митрополит Антоний (Вадковский) доложил Николаю II о негативном влиянии Распутина.

16 декабря 1911 года у Распутина произошла стычка с епископом Гермогеном, иеромонахом Илиодором и юродивым Митей Козельским, имевшим до укрепления позиций Распутина при дворе значительное влияние на светское общество Санкт-Петербурга и императорскую семью. Епископ Гермоген, действовавший в союзе с иеромонахом Илиодором (Труфановым), пригласил Распутина к себе на подворье на Васильевском острове. Митя Козельский начал обличение в присутствии священнослужителей. Илиодор в воспоминаниях писал, что обличения юродивого были одновременно страшными и смешными: «А-а-а! Ты безбожник, ты много мамок обидел! Ты много нянек обидел! Ты с царицею живешь! Подлец — ты!», «Ты — безбожник! Ты с царицею живёшь! Ты — антихрист!». Вслед за этим Гермоген несколько раз ударил Распутина крестом. Между участниками встречи завязался спор, а потом и драка.

В 1911 году Распутин добровольно покинул столицу и совершил паломничество в Иерусалим.


По распоряжению министра внутренних дел Макарова от 23 января 1912 года за Распутиным вновь было установлено наружное наблюдение, продолжавшееся до самой его смерти.

***

В январе 1912 г. Дума заявила о своём отношении к Распутину, а в феврале 1912 г. Николай II приказал В. К. Саблеру возобновить дело Святейшего Синода о «хлыстовстве» Распутина и передать для доклада Родзянко, «и дворцовый комендант Дедюлин и передал ему Дело Тобольской Духовной Консистории, в котором содержалось начало Следственного Производства по поводу обвинения Распутина в принадлежности к хлыстовской секте». 26 февраля 1912 г. на аудиенции Родзянко предложил царю навсегда выгнать крестьянина. Архиепископ Антоний (Храповицкий) открыто писал, что Распутин хлыст и участвует в радениях.

Новый (сменивший Евсевия (Гроздова) Тобольский епископ Алексий (Молчанов) лично взялся за это дело, изучил материалы, затребовал сведения от причта Покровской церкви, неоднократно беседовал с самим Распутиным. По результатам этого нового расследования было подготовлено и 29 ноября 1912 года утверждено заключение Тобольской духовной консистории, разосланное многим высокопоставленным лицам и некоторым депутатам Государственной думы. В заключении Распутин-Новый назван «христианином, человеком духовно настроенным и ищущим правды Христовой». Никаких официальных обвинений над Распутиным больше не тяготело. Но это вовсе не значило, что все поверили в результаты нового расследования.

***

В 1912 году Распутин отговорил императора от вмешательства в Балканскую войну, что отодвинуло начало Первой мировой войны на 2 года. В 1914 году неоднократно высказывался против вступления России в войну, считая, что она принесет крестьянам лишь страдания. В 1915 году, предвидя Февральскую революцию, Распутин требовал улучшения снабжения столицы хлебом. В 1916 году Распутин решительно высказывался в пользу выхода России из войны, заключения мира с Германией, отказа от прав на Польшу и Прибалтику, а также против русско-британского альянса.

Примечательно, что в 1916 году по рекомендациям Григория Распутина и Николая Клюева молодой поэт Сергей Есенин, призванный на фронт, получил назначение («с высочайшего соизволения») в Царскосельский военно-санитарный поезд № 143 Её Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны.

***

В 1910 году писатель Михаил Новосёлов напечатал в «Московских ведомостях» несколько критических статей о Распутине (№ 49 — «Духовный гастролёр Григорий Распутин», № 72 — «Ещё нечто о Григории Распутине»).

В 1912 году Новосёлов выпустил в своём издательстве брошюру «Григорий Распутин и мистическое распутство», обвинявшую Распутина в хлыстовстве и критиковавшую высшую церковную иерархию. Брошюра была запрещена и конфискована в типографии. Газета «Голос Москвы» была оштрафована за публикацию выдержек из неё. После этого в Государственной думе последовал запрос к МВД о законности наказания редакторов «Голоса Москвы» и «Нового Времени». В том же 1912 году знакомый Распутина бывший иеромонах Илиодор начал распространять несколько писем скандального содержания императрицы Александры Фёдоровны и великих княжен к Распутину.

Копии, отпечатанные на гектографе, ходили по Петербургу. Большинство исследователей считает эти письма подделкой. Позднее Илиодор по совету Горького написал пасквильную книгу «Святой Чёрт» о Распутине, которая была опубликована в 1917 году во время революции.

В 1913—1914 годы масонским Верховным Советом ВВНР [Великий восток народов России - российская парамасонская политическая организация начала XX века] елалась попытка агитационной кампании по поводу роли Распутина при дворе. Несколько позднее Советом была сделана попытка издания направленной против Распутина брошюры, а когда эта попытка не удалась (брошюра была задержана цензурой), то Советом были приняты шаги к распространению этой брошюры в размноженном на пишущей машинке виде.

***

В 1914 году созрел антираспутинский заговор, во главе которого встали Николай Николаевич и Родзянко.

29 июня (12 июля) 1914 года на Распутина в селе Покровском было совершено покушение. Его ударила ножом в живот и тяжело ранила Хиония Гусева, приехавшая из Царицына. Распутин показал, что подозревает в организации покушения Илиодора, но не смог представить каких-либо доказательств этого. 3 июля Распутина перевезли на пароходе в Тюмень для лечения. В тюменской больнице Распутин оставался до 17 августа 1914 года. Следствие по делу о покушении продлилось около года. Гусеву в июле 1915 года объявили душевнобольной и освободили от уголовной ответственности, поместив в психиатрическую лечебницу в Томске.

Покушение Гусевой попало в международные новости. О состоянии Распутина писали в газетах Европы и США; The New York Times вынесла этот сюжет на первую полосу. В российской прессе здоровью Распутина уделялось больше внимания, чем гибели эрцгерцога Франца Фердинанда.

***

Распутин был убит в ночь на 17 декабря 1916 года (30 декабря по новому стилю) во дворце Юсуповых на Мойке. Заговорщики: Ф. Ф. Юсупов, В. М. Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович, офицер британской разведки МИ-6 Освальд Рейнер.

Сведения об убийстве противоречивы, были запутаны как самими убийцами, так и давлением на следствие российских императорских и британских властей. Юсупов изменял показания несколько раз: в полиции Санкт-Петербурга 18 декабря 1916 года, в ссылке в Крыму в 1917 г., в книге 1927 г., данные под присягой в 1934 и в 1965 гг. Судмедэксперты обнаружили три раны, каждая из которых смертельна: в голову, в печень и почку (по мнению британских исследователей, изучавших фотографию, выстрел в лоб сделан из британского револьвера Webley .455). После выстрела в печень человек может прожить не более 20 минут и не способен, как говорили убийцы, через полчаса-час бегать по улице. Также не было выстрела в сердце, о котором единогласно утверждали убийцы.

Распутина сначала заманили в подвал, угостив красным вином и пирогом, отравленным цианистым калием. Юсупов ушёл наверх и, вернувшись, выстрелил ему в спину, отчего тот упал. Заговорщики ушли на улицу. Вернувшийся за плащом Юсупов проверил тело, неожиданно Распутин очнулся и попытался задушить убийцу. Вбежавшие в этот момент заговорщики начали стрелять в Распутина. Приблизившись, удивились, что он ещё жив, и стали избивать его. По словам убийц, отравленный и расстрелянный Распутин пришёл в себя, выбрался из подвала и попытался перелезть высокую стену сада, но был пойман убийцами, услышавшими поднявшийся собачий лай. Затем его связали верёвками по рукам и ногам (по словам Пуришкевича, замотав сначала в синюю ткань), отвезли на автомобиле к заранее выбранному месту недалеко от Каменного острова и сбросили с моста в полынью Невы таким образом, что тело оказалось подо льдом. Однако, по материалам следствия, обнаруженный труп был одет в шубу, не было ни ткани, ни верёвок.

Расследование убийства Распутина, которым руководил директор Департамента полиции А. Т. Васильев, продвигалось довольно быстро. Уже первые допросы членов семьи и слуг Распутина показали, что в ночь убийства Распутин отправился в гости к князю Юсупову. Городовой Власюк, дежуривший в ночь с 16 на 17 декабря на улице неподалёку от дворца Юсуповых, показал, что ночью слышал несколько выстрелов. При обыске во дворе дома Юсуповых были обнаружены следы крови.

Днем 17 декабря прохожим были замечены пятна крови на парапете Петровского моста. После исследования водолазами Невы в этом месте было обнаружено тело Распутина.

Яд в желудке Распутина не был обнаружен. Существуют объяснения, что цианид в пирожных был нейтрализован сахаром или высокой температурой при приготовлении в печи. С другой стороны доктор Станислав Лазоверт, который должен был отравить пирожные, сообщил в письме на имя князя Юсупова, что вместо яда положил безвредное вещество.

В определении причастности О. Рейнера есть ряд нюансов. В то время в Петербурге служили два офицера британской разведки МИ-6, которые могли совершить убийство: друг Юсупова по университетскому колледжу (Оксфорд) Освальд Рейнер и родившийся в Юсуповском дворце капитан Стивен Аллей. Подозревали первого, и царь Николай II прямо упоминал, что убийца — друг Юсупова по колледжу. В 1919 году Рейнер был награждён орденом Британской империи, он уничтожил свои бумаги перед смертью в 1961. В журнале шофёра Комптона имеются записи, что он за неделю до убийства привозил Освальда к Юсупову (и к другому офицеру капитану Джону Скэйлу), и последний раз — в день убийства. Также Комптон прямо намекал на Рейнера, сообщая, что убийца является адвокатом и родился в одном городе с ним. Имеется письмо Аллея, написанное Скэйлу 7 января 1917 года, через восемь дней после убийства: «Хотя не всё пошло по плану, наша цель была достигнута… Рейнер заметает следы и несомненно свяжется с вами…».

Следствие длилось два с половиной месяца до отречения императора Николая II 2 марта 1917. В этот день министром юстиции во Временном правительстве стал Керенский. 4 марта 1917 года он приказал спешно прекратить следствие, при этом следователь А. Т. Васильев был арестован и переправлен в Петропавловскую крепость, где допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией до сентября, а позже эмигрировал.

***

Диско-группа Boney M. в 1978 году выпустила альбом «Nightflight to Venus», одним из хитов которого была песня «Rasputin». Текст песни написан Фрэнком Фарианом и содержит западные штампы о Распутине — «величайшая российская машина любви» (англ. Russia's greatest love machine), «любовник русской царицы» (англ. lover of the Russian queen). В музыке использовались мотивы популярного тюркю «Кятибим», в песне «передразнивается» исполнение тюркю Эртой Китт (восклицание Китт «Oh! those Turks» Boney M копируют как «Oh! those Russians»). На гастролях Boney M в СССР эта песня по настоянию принимающей стороны не исполнялась, правда впоследствии всё же была включена в выпуск советской пластинки группы. Смерть одного из участников группы Бобби Фаррелла наступила ровно в 94-ю годовщину в ночь убийства Григория Распутина, в Санкт-Петербурге.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Распутин,_Григорий_Ефимович
Квартет получил феноменальную популярность во всём мире, кроме США, где успехи группы были скромнее. В 1978 году Boney M. «прорвали железный занавес», посетив СССР. Артисты прибыли в Москву с личного разрешения Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В Лондон был направлен специальный самолёт, чтобы доставить в советскую столицу артистов и их 11-тонный багаж. Кроме того, в Москву прилетела большая группа западных журналистов, чтобы освещать эти сенсационные гастроли. Впервые в истории СССР западной поп-группе мирового уровня была предоставлена возможность дать 10 шоу в престижном концертном зале «Россия» в декабре 1978 года, а также отснять материал для видеоклипа Mary’s Boy Child на Красной площади. По «историческим соображениям» песня «Rasputin» была запрещена к исполнению. Как признались артисты группы в одном из телеинтервью, советским партийным функционерам не понравились последние слова песни «Oh, those russians…» (с англ. — «Ох уж эти русские»), которые были признаны «неполиткорректными».

Приезд Boney M. в Москву вызвал настоящий ажиотаж. Стоимость билетов на «чёрном рынке» достигала трёх среднемесячных зарплат советского квалифицированного рабочего. Фирма «Мелодия» выпустила диск группы тиражом в 100 тыс. экземпляров., который мгновенно стал дефицитным товаром. В магазинных очередях нередко возникали драки за право обладания альбомом Boney M. Спекулятивная цена диска на чёрном рынке возрастала в 10-20 раз.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%BA_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD#Boney_M.

Школьников: Перспективы объединения Кореи

Полностью.

В рамках западного, европейского взгляда на мир, вопрос объединения КНДР и Республики Корея кажется чем-то необычным, ведь между странами такие значимые различия: экономические, политические, идеологические, военные и т.д., накоплено множество проблем и взаимной ненависти. При таких вводных, может показаться, что объединение возможно только путем проигрыша / сдачи одной из стран, как произошло с ГДР. В реальности, все совсем не так, как кажется на самом деле.

Если говорить в привычных нам терминах, то Республика Корея представляет ... кластер «родов» / чеболей (конгломерат активов под управлением семьи / рода), что выступают в качестве аналога Совета директоров государства.


Ниже есть продолжение.

При спокойном геополитическом положении, стратегический курс определяется путем скрытого от глаз консенсуса / торгов (драки в южнокорейском парламенте – вариант комедии дель’арте). Представители чеболей направлены в органы государственной власти, для внешнего наблюдателя формируется картинка обычного демократического государства. Для способных взглянуть на второй слой, открывается капитализм с властью корпоратократии / олигархов, мало чем отличимый от выстраиваемого на Западе. Клановая структура видна лишь на третьем уровне, до которой мало кто доходит, зачем, если и так все хорошо и понятно. В реальности, значимая часть Кореи и Японии живет в «Мире кланов» / «Мир государств-корпораций», в условиях мировой катастрофы именно вокруг этих структур и будет кристаллизоваться будущее.

Чеболи в Корее очень похожи на кейрецу / дзайбацу в Японии. Для последних характерна много более древняя история, закрытость (в Корее больше меритократическо-бюрократического, чем аристократического), независимость (в Корее единое «Казначейство», банки не интегрированы в чеболи, в Японии включаются) и большая скрытность. Становление корейских структур происходило совсем недавно, в 1960е-1990е годы, копируя опыт бывшей метрополии на островах. Многие из основателей еще при деле, не передали управление «слугам рода», которых на западе воспринимают независимыми менеджерами, и не ушли в тень. Для примера, самый крупный их чеболей – Samsung, официально контролирует 17% экономики страны, и формально лишь 0,5% принадлежит реальному владельцу (свои аналоги сокрытия).

Если отбросить PR составляющую, КНДР является всего лишь государством-корпорацией / крупнейшим чеболем, заточенным на армию, ВПК и спецслужбы. В результате мировой катастрофы в ближайшие года три экономика Южной Кореи обвалится на 50-60%%, а Северная Корея практически не пострадает. В 2026-2027 гг. прогнозируется уход США из Юго-Восточной Азии, как следствие ослабления империи. Что будет мешать в этих условиях Советам директоров двух Кореей, провести процедуру слияния, соединив чеболи по функционалу, передав безопасность Кимам и Ко?

Общественность будет против? Кроме групп невстроенных в корпорации и/или пропитанных западным духом граждан, общественников, журналистов и т.д., проще говоря, неудачников с точки зрений большинства корейцев, остальные будут только рады. Будет ли это капитализмом или социализмом? Да наплевать корейцам на эти «измы», выровняют немного уровень распределения конечного потребления и успокоятся, что в условиях указанной выше катастрофы / обвала не так и сложно будет.

И, да, каждый раз, когда в США начинали говорить о давлении / ограничении южнокорейских компаний / чеболей, КНДР проводило испытание, делая любые попытки давления на соседей с юга, для Запада, подлым, осуждаемым и недопустимым ударом в спину союзника))).

https://t.me/geostrategrus/1149

Школьников: С врагами договариваться бесполезно

Заметка полностью.

В рамках продуктивной деятельности и социальной конкуренции / борьбы, выделяю несколько групп, основные:

* враги – стремятся уничтожить твоё будущее, договоренности невозможны, нужно всегда ждать удара и бить при возможности;
* противники – имеют другое представление, но их успех не требует уничтожения твоего будущего, возможны ситуационные союзы / вражда;
* соперники / конкуренты – представление о будущем схоже, но есть разногласия в деталях и личных амбициях;
* соратники – общее будущее, идет совместная работа, достигнут баланс взаимных интересов и амбиций.

Подобное деление очень наглядно в политике, так долгие десятилетия в США была традиция, первый срок президент выигрывает с повесткой своей партии, второй – с общенациональной, стремится стать «президентом всех американцев», смещаясь ближе к центристским позициям. Все это время кандидаты от партий были противниками, а иногда и конкурентами, не более.

С 2016 года ситуация изменилась, кандидаты стали врагами, ни о каком учете интересов других речи не шло. Одни хотели «Сделать Америку снова великой!», усилить принципы «Америки отцов-основателей», другие шли на «Гибель империи», спасая транснациональные корпорации и финансовый сектор. В такой ситуации компромиссы оказались невозможны, а Джо Байден четко показал, как действовать – республиканцев-трампистов зажимали максимально сильно, ни о каком примирении речи не было. Следующая схватка будет ближе к промежуточным выборам в конце 2022 года, она будет жесткой и бескомпромиссной.

С врагами нельзя играть, прощать и оставлять за спиной, пример Владимира Зеленского, что пригрел у себя националистов и соросят, хорошо демонстрирует последствия. Для условно своих (юг и восток) он стал предателем, для врагов – дураком, которым можно манипулировать.


Ниже есть продолжение.

После публикации состава правительства Казахстана отдельное внимание привлек откровенный русофоб, назначенный на должность Министра информации. Судя по всему, вместо добивания врагов и зачистки элиты, Касым Токаев рассматривает вариант стать «президентом всех казахстанцев» и начал присматриваться к националистам. Если такова реальность, то его можно будет поздравить с одним из самых глупых и идиотских вариантов, а именно попытки добиться любви врагов. Тренд такого развития понятен, в течение 1-2 лет, вместо сильной фигуры, Токаев станет ненавистен практически всем, а Казахстан пойдет под распад и гибель под волной бармалеев.

И, да, меня тут спросили, какое будущее ждет город Киев, ну не может же «Мать городов русских» утратить значимость? А почему нет, у нас есть такой замечательный город Суздаль...)))

https://t.me/geostrategrus/1106

The Week: Путин обнажил блеф Америки по Украине (16.01.2021)

Россия сосредоточила значительные силы вдоль границы с Украиной. Переговоры между Россией и НАТО, похоже, сорвались. Представители вашингтонского внешнеполитического истеблишмента стали высказывать мнение, что на любые военные действия России против Украины необходимо реагировать решительной демонстрацией силы.

Как же мы оказались на пути либо к прямой военной конфронтации с ядерным государством, находящимся почти в 8 000 километров от американских берегов, либо к ситуации, в которой мы должны быть готовы отступить перед лицом откровенного вызова военному союзу, возглавляемому Соединенными Штатами?

Ответ гласит, что мы оказались в этом положении из-за блефа — и явного желания президента России Владимира Путина наш блеф разоблачить. Одна из возможных реакций на эту безрадостную ситуацию — продолжать блефовать в надежде, что Путин, в конце концов, моргнет первым. Другой, гораздо более разумный путь состоит в том, чтобы пересмотреть решения, которые довели нас до этого, и двигаться вперед, поумерив гордыню.


Ниже есть продолжение.

Когда холодная война подошла к концу, Соединенные Штаты начали направо и налево раздавать формальные и неформальные гарантии безопасности странам в отдаленных уголках земного шара. Они стали дополнением к более старым гарантиям, данным во время многолетней конфронтации Запада с Советским Союзом и его многочисленными сателлитами и государствами-клиентами.

К тому времени США уже официально посредством НАТО обязались защищать Западную Европу, а также Японию и Южную Корею. Наша договоренность с Тайванем была менее явной, но все понимали, что едва ли мы закроем глаза на малейшее поползновение Китая вторгнуться на остров.

Реакция Америки на вторжение Ирака в соседний Кувейт всего за несколько месяцев до окончательного распада СССР продемонстрировала, что США намерены использовать свое военное и дипломатическое влияние для предотвращения трансграничных военных конфликта на Ближнем Востоке — и наказывать правительства, нарушающие этот запрет.

Позднее, в 1990-х годах, НАТО начала расширяться на восток, распространяя свою мощь за пределы собственных границ, например, на Балканы, с целью остановить ужасное кровопролитие в государствах бывшей Югославии. Впечатляющие теракты 11 сентября, спланированные в контролируемом талибами Афганистане Аль-Каидой* (запрещена в России), побудили США и их союзников по НАТО развернуть свои силы еще дальше, теперь уже на всю Южную Азию. Последующее вторжение и оккупация Ирака, предпринятые Соединенными Штатами и некоторыми их союзниками помимо НАТО, представили как необходимые для устранения угрозы для Америки и ее союзников на Ближнем Востоке, с которой мириться никак нельзя. Восемь лет спустя НАТО развернула свою мощь по всему Средиземному морю, свергнув правительство Муаммара Каддафи в Ливии.

Каждый из этих шагов был расширением зоны военного влияния США, и многие из них сигнализировали о том, что НАТО временами становится уже не оборонительным, а наступательным альянсом. Каждый раз США и их союзники демонстрировали, что они готовы использовать военную силу, чтобы бросать вызов и побеждать гораздо более слабые страны по всему миру. Поступая таким образом, мы начали формировать нечто, что немало напоминало зачаточную всемирную полицию с США во главе.

Но в этом были и неоспоримые минусы.

Во-первых, внешняя политика, призванная наказывать «злодеев», как это выразил бывший президент Джордж Буша после 11 сентября, создала для нас ряд проблем. Мы стали нести прямую ответственность за безопасность в тех местах, куда вторглись. И эти страны вместо того, чтобы со временем самим научиться заботиться о себе, стали зависимыми, вынуждая Соединенные Штаты и наших союзников продлевать бессрочные внутренние и внешние обязательства в области безопасности, а единственной альтернативой этому оказывалась такая, которая в конечном итоге приводит к гражданской войне или диктатуре. Мы видели, как различные версии этого сценария в разные периоды времени за последние два десятилетия разворачивались в Ираке, Ливии и Афганистане.

Но это не единственный и даже не самый большой недостаток американского подхода к внешней политике после окончания холодной войны.

Мы смогли участвовать сразу в нескольких небольших (хотя и неразрешимых) вооруженных конфликтах по всему миру, потому что в каждом случае наш противник был намного слабее нас. Но мы также дали неявные гарантии безопасности в тех местах, где у сильной или развивающейся региональной державы были свои, конкурирующие с нашими, интересы. И мы справлялись с этими ситуациями, действуя так, словно намерены защищать определенные страны от масштабных военных угроз, хотя на самом деле никогда не были к этому готовы.

Такой подход к ведению внешней политики работал достаточно хорошо до тех пор, пока никто не разоблачил этот наш блеф. Наша готовность и способность развернуть свою мощь на Ближний Восток, Южную Азию и Северную Африку всегда работали как предполагаемое свидетельство нашей решимости.

Но теперь наши геополитические соперники больше не готовы все время нам уступать. Путин, например, похоже намерен проверить предположение о том, что в российском ближнем зарубежье (на Украине, а также в Грузии и Белоруссии) у России на карту поставлено гораздо больше, чем у нас. И вполне вероятно, что исход этого теста будет в его пользу. Недавний опрос YouGov, проведенный по заказу Института Чарльза Коха, например, свидетельствует, что только 27 процентов американцев поддержали бы войну с Россией из-за ее вторжения на Украину. Неясно даже, сможет ли Европейский союз ввести новые болезненные экономические санкции против России в ответ на такое вторжение — и все это означает, что Путин вполне может победить в своем стремлении остановить расширение НАТО.

Это не помешало некоторым аналитикам выступать за то, чтобы мы продолжали блефовать и дальше, опасаясь, что отступление подтолкнет и Китай в свою очередь проверить, готовы ли мы защитить Тайвань от вторжения. (Некоторые даже зашли так далеко, что вопреки всякому правдоподобию предположили, что, если позволить России вторгнуться в Украину без военных последствий, это полностью разрушит НАТО и поставит нас на тропу к мировой войне). Но было бы лучше честно признать последствия блефа и отступить на позиции, с которых мы действительно готовы бороться с угрозой войны, предельно ясно продемонстрировав эту решимость нашим геополитическим соперникам.

Мы не можем гарантировать безопасность одновременно и в Восточной Европе, и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке, и в Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Но мы можем использовать нашу по-прежнему внушительную военную и экономическую мощь, чтобы влиять на ход событий в некоторых избранных местах. В каких же именно? США много чего совершили по всему миру после окончания холодной войны. Но мы пока не до конца сделали этот трудный выбор, который всегда приходится делать любой конечной силе.

Кризис на Украине следует рассматривать как возможность взяться за этот болезненный, но необходимый процесс более разумного выбора полей для наших сражений.

http://m.inosmi.info/the-week-putin-obnazhil-blef-ameriki-po-ukraine.html

Bloomberg: Путин настроен на войну с Украиной (17.01.2021)

...В реальности никакого внезапного нападения не будет. Хотя, несомненно, если оно и произойдет, то Байден станет уверять, что, мол, никто этого нападения предвидеть не мог (нечто подобное мы уже слышали при появлении штамма «омикрон»). Еще в июле прошлого года Путин опубликовал большую статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой он предвзято утверждал, что независимость Украины — нежизнеспособная историческая аномалия. Стало совершенно ясно, что он подумывает о ее захвате в стиле аншлюса Австрии, проведенного нацистской Германией в 1938 году. Еще до появления статьи Путина Россия разместила около 100 тысяч военнослужащих вблизи северной, восточной и южной границ Украины.

Новости этих дней вызывают неприятные ассоциации с книгой английского историка А. Дж. П. Тейлора (Taylor) «Истоки Второй мировой войны», которой присуща характерная для автора парадоксальная манера изложения. В книге описываются дипломатические шаги, которые после политики умиротворения привели в 1938 и 1939 годах к войне.

В нынешнем году российский президент уже неоднократно предупреждал о необходимости соблюдать «красные линии», гарантирующие безопасность России, причем нарушение этих линий вызовет «асимметричный ответ». Например, 30 ноября он заявил, что, «если на территории Украины возникнут какие-то ударные комплексы… Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает».


Ниже есть продолжение.

17 декабря Россия выдвинула фактический ультиматум Соединенным Штатам Америки и Организации Североатлантического договора (начиная с момента ее основания в 1949 году НАТО является ключевым элементом европейской безопасности), опубликовав два проекта соглашений о безопасности: двустороннее американо-российское соглашение и многостороннее соглашение между НАТО и Россией. В документах содержалось шесть основных требований, а именно:

— НАТО не должна принимать в свой состав новых членов, в том числе Украину;
— США и НАТО не должны размещать ракеты малой или средней дальности, которые могут достичь России;
— США не должны размещать ядерное оружие за пределами своих границ;
— НАТО не должна направлять свои войска или вооружения в те государства-члены, которые присоединились к альянсу после так называемого Основополагающего акта (май 1997 года). Сюда должны быть включены все бывшие государства Варшавского договора, такие как Польша, а также бывшие советские государства Балтии;
— Размеры подразделений, участвующих в военных учениях НАТО, не должны превышать размеры бригады (от трех до пяти тысяч военнослужащих) и не должны проводиться на территории буферной зоны, по которой заранее была достигнута договоренность;
— США должны согласиться с требованием, согласно которому они обязуются не вести военное сотрудничество с постсоветскими странами.


Правда, некоторые из требований России сводились к реанимации несуществующих соглашений о безопасности, которые НАТО и Москва подписали когда-то в прошлом. Например, запрет на развертывание ракет малой или средней дальности был бы сродни возрождению Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который перестал действовать в 2019 году после заявлений США о нарушениях со стороны России. Соглашение о запрете на развертывание сил НАТО в бывших государствах-членах Варшавского договора восстановит действие 25-летнего Основополагающего акта, который НАТО частично заморозила в 2014 году после российской аннексии Крыма. НАТО до сих пор не размещает войска в Восточной Европе на постоянной основе, поскольку она никогда официально не отменяла Основополагающий акт. Кроме того, предлагаемые Россией ограничения на проведение военных учений напоминают Договор об обычных вооруженных силах в Европе, действие которого Москва приостановила в 2007 году.

Однако после 2017 года НАТО в рамках своей политики расширенного передового присутствия «разместила на ротационной основе» примерно 1100 военнослужащих в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Термин «разместить на ротационной основе» использовался по настоянию Германии, чтобы избежать явного нарушения Основополагающего акта Россия-НАТО. Прекращение ротации было бы значительной уступкой Москве. Среди российских требований есть также несколько очевидно неосуществимых. Маловероятно, чтобы НАТО отменила свое обещание, данное в 2008 году, о возможном членстве в североатлантическом альянсе Украины и Грузии. Даже если бы Байден захотел согласиться с требованием России о прекращении военного сотрудничества США с Украиной, Конгресс почти наверняка не позволил бы ему этого сделать и сам законодательно закрепил бы предоставление военной помощи этим странам. И, наконец, требование России о том, чтобы Соединенные Штаты не размещали ядерное оружие за пределами своих границ, отменяет основополагающий принцип НАТО о совместном использовании ядерного оружия государствами-членами.

Все эти российские требования означают не что иное, как «новую Ялту», благодаря которой Россия фактически получит в виде уступки сферу влияния, охватывающую бывшие советские республики Восточной Европы (во многом это напоминает Ялтинское соглашение 1945 года), а также подорвет безопасность бывших стран Варшавского договора. Эти требования стоило бы обсуждать только в том случае, если бы Россия предложила взамен действительно нечто серьезное, например, вывод всех своих войск с территории Украины. Но Путин не собирается идти на уступки. Он ищет повод к войне.

23 декабря Путин принял участие в своей «марафонской» пресс-конференции, которая обычно проводится в конце года. Он пояснил, что даже если «красная линия», очерчивающая российские интересы в области безопасности, будет гарантирована номинально, Россия все равно не сможет доверять заверениям США, поскольку ей уже в свое время «нагло солгали» по поводу расширения НАТО. По словам Путина, разместить наступательное ударное оружие США прямо «у российского порога» — это все равно, как если бы Россия вдруг разместила такое же оружие в Канаде или Мексике. На вопрос журналиста о том, разгневана ли Россия, Путин процитировал царского министра иностранных дел XIX века князя Горчакова: «Россия не сердится, она сосредотачивается». Это напоминает выражение «сосредотачивает свои войска».

Вспоминая печально известное высказывание Путина 2005 года о крахе советской империи как о «величайшей геополитической катастрофе XX века», западные аналитики зачастую ошибаются, полагая, что цель Путина — возродить Советский Союз. Судя по тому жесткому курсу, которым правительство Путина следует после «Мемориала»* (эта организация занималась сохранением свидетельств преступлений советской системы и увековечиванием памяти миллионов ее жертв), Путин действительно остается верным последователем зловещего призрака Сталина. На прошлой неделе один из московских судов ликвидировал «Мемориал», поскольку эта организация не сделала публичного заявления о том, что она является иностранным агентом.

«„Мемориал" создает лживый образ Советского Союза как террористического государства, — заявил представитель Генпрокуратуры Алексей Жафьяров перед вынесением судебного решения. — Они заставляют нас каяться за наше советское прошлое вместо того чтобы вспоминать славную историю... вероятно, потому, что кто-то за это платит».

Нетрудно представить Жафьярова в какой-нибудь эпизодической роли из «Мастера и Маргариты», незабываемом произведении Михаила Булгакова, описывающем средствами магического реализма сталинскую эпоху. И все же Путин стремится не к сталинскому Советскому Союзу, а к набирающей силу Российской империи Петра Великого. Он совершенно ясно заявил об этом в 2019 году в представляющем живейший интерес интервью с Лайонелом Барбером (Lionel Barber), на тот момент редактором Financial Times. «В его кабинете на официальном президентском столе установлена высокая бронзовая статуэтка царя-новатора», — отмечает Барбер. Петр I был «любимым государственным деятелем» Путина. «Он будет жить, — заявил президент России, — пока живет его дело».

Чтобы понять это высказывание Путина, нам нужно совершить экскурс на три столетия назад и вспомнить времена Великой Северной войны (1700-1721). В то время доминирующей военной державой Северной Европы была отнюдь не Россия, а Швеция, во главе которой стоял самый выдающийся из скандинавских военачальников Карл XII. Великая Северная война столкнула Карла с королем Дании и Норвегии Фридрихом IV, курфюрстом Саксонии и одновременно королем Польши и великим князем Литовским — Августом Сильным, а также царем Московии Петром I. К 1709 году швед одержал победу над Фридрихом и Августом, но встретил равного себе противника в лице царя Петра.

Полтавская битва (8 июля 1709 г.) явилась наиважнейшей победой, одержанной Петром Великим во время его правления. Благодаря русской тактике выжженной земли шведская армия была вынуждена отказаться от наступления на Москву и вместо этого двинулась на юг, чтобы переждать там зиму. Место, которое выбрал Карл XII, город Полтава, находится примерно в двухстах милях к востоку от Киева. В наше время Полтава расположена на востоке Украины, недалеко от спорных территорий рядом с Луганском и Донецком, которые контролируют сепаратисты, поддерживаемые Россией.

А где располагалась Полтава в те времена? Уж точно не в России. Но и сказать, что на Украине, тоже нельзя (во всяком случае, не в современном понимании). Когда гетман Запорожского войска Иван Мазепа связал свою судьбу со шведским королем, он сказал, что действует «на благо нашей матери, моего отечества, бедной Украины, на благо всего Запорожского войска и малороссийского [русинского] народа...» Начало казацкой Гетманщине положил в 1649 году Богдан Хмельницкий, который покончил с польским владычеством над русинскими воеводствами — Волынским, Братславским, Киевским и Черниговским. Правда, в конечном итоге владения Хмельницкого свелись к небольшому региону вокруг Киева. Те земли, которые в наше время называются Украиной, протянулись в те времена как на запад, в сторону Польши, так и на восток, в сторону Московии. Полтавская битва решила исход дела.

Из-за суровой зимы в войске Карла XII осталось приблизительно 22 тысячи шведов, которым нужно было сражаться с 40 тысячами русских воинов Петра I и еще пятью тысячами человек нерегулярного войска. Самого Карла ранило шальной пулей в ногу. Из-за ошибок, допущенных в ходе рекогносцировки и во время первой атаки, около трети шведского войска вышло из строя перед решающим сражением. Русское войско получило численный перевес и тактическое превосходство, поэтому шведам пришлось обратиться в бегство. Те, кто выжил, сдались в плен у Переволочны на реке Днепр. Сам Карл XII бежал через Днепр на территорию Османской империи. Петр победил.

Как показала Линдси Хьюз (Lindsey Hughes) в своей биографии царя Петра, наследие Полтавы оказалось покрыто неувядающей славой. Согласно легенде, на поле боя Петр трижды чудом избежал смерти. Одна пуля даже пробила его треуголку, которая сейчас хранится в эрмитажной коллекции личных вещей царя. Хотя отверстия от пули не видно, на бронзовом нагруднике Петра остались отметины — свидетельства смертельной баталии.

Кроме того, Полтавскому сражению посвящены два великих полотна петровской эпохи: «Петр I в Полтавской битве» кисти Иоганна Таннауэра и «Полтавская баталия» Луи Каравака. И впоследствии многие поколения русских солдат слышали слова, которые царь будто бы произнес перед Полтавской битвой: «…так пусть же русские воины знают, что пришел час, который решит судьбу Отечества — от вас зависит, погибнет ли Россия или же станет сильнее. Не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой и за народ всей России, которая до сих пор вас защищала, а теперь дожидается окончательного своего жребия... О Петре ведайте, что ему жизнь не дорога, только бы жила Россия, благочестие, слава и благосостояние ее».

Нынешнего Царя Владимира это событие истории вдохновляет гораздо сильнее, нежели мрачные свидетельства сталинского террора, который навсегда останется в украинском сознании, ассоциируясь с Голодомором — голодом, искусственно устроенным с целью геноцида. Этот голод нанес удар по Украине во имя коллективизации, проводившейся в деревне. Но Полтавская битва еще и еще раз напоминает нам о том, сколь грандиозной для становления России как великой европейской державы была победа, одержанная на той земле, которую представляет собою сейчас Украина. Кроме того, Полтавская битва напоминает нам о том, что и в наше время за эту территорию идет такая же борьба, которая велась в начале XVIII века.

Неужели Путин фантазирует, когда мнит себя наследником Петра I? Необязательно. Зачастую приходится слышать следующее: неправда, мол, что население России сокращается. Фактически с 2009 по 2020 год оно ежегодно увеличивалось. Действительно, ВВП России может быть меньше, чем ВВП Южной Кореи и всего на 20% меньше ВВП Соединенных Штатов Америки (если судить по паритету покупательной способности, согласно данным доклада МВФ «Перспективы развития мировой экономики» за 2020 год). Но давайте вспомним, каков был экономический размер государств-агрессоров в начале Второй мировой войны. Так, например, по оценке британского специалиста по истории экономики Ангуса Мэддисона (Angus Maddison), ВВП Советского Союза тогда был примерно вдвое меньше, чем ВВП США, на 43% меньше, чем у Германии, на 24% и на 18% меньше, чем у Японии и Италии соответственно. Чтобы начать войну, совсем не надо быть Голиафом.

Так или иначе, Путину не нужно воевать так, как это делали в 1939 году — то есть, ему не надо посылать на поля Украины грохочущие колонны танков. Полномасштабное вторжение на сушу — это лишь один из вариантов, который он может рассматривать. Кроме того, Путин может высадить на украинское побережье Черного моря десант, а также устроить прицельное бомбометание или же ударить ракетами по ключевым целям на Украине. Он мог бы дать ополченцам на востоке Украины еще больше оружия и тем самым захватить еще больше территории. Или же, например, он мог бы нанести удар по украинским коммуникациям и инфраструктуре с помощью широкомасштабных кибератак. Войны, в которых участвует Россия (не только на Украине с 2014 года, но и в Сирии с 2015 года), характеризуются устойчивой, постепенной эскалацией — для них не были характерны неожиданные крупномасштабные вторжения. Чтобы увидеть нечто, напоминающее российский блицкриг, давайте вернемся в 2008 год в Грузию. Но даже он закончился всего за пять дней и не предполагал взятия грузинской столицы.

Нет сомнений в том, что многие молодые украинцы готовы с оружием в руках защищать свою страну. Однако без посторонней помощи у них мало шансов. Но, к сожалению, никто, судя по всему, им не поможет. В течение многих лет украинское правительство стремилось к членству в ЕС и НАТО. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучивал эти просьбы в двух своих статьях, опубликованных в журнале Foreign Affairs в августе и декабре прошлого года. Украина надеялась, что ее пригласят присоединиться к Плану действий по членству в НАТО на саммите альянса, который состоялся в Брюсселе в июне 2021 года. Но никакого приглашения не поступило.

Еще один удар Киеву пришлось пережить в тот момент, когда администрация Байдена отменила санкции против компании, контролирующей строительство газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию стоимостью 11 миллиардов долларов. Этот трубопровод, который сейчас завершен, но не функционирует, направлен в обход Украины и поэтому лишит ее ежегодных транзитных сборов в размере от двух до трех миллиардов долларов.

Наряду с Грузией и Молдавией, Украина стремится стать частью ЕС на новом этапе его расширения. Однако Брюссель не спешит всерьез начинать процесс присоединения. Официальная причина, по которой Евросоюз не ускоряет рассмотрение заявки Украины, заключается в том, что эта страна пока не соответствует Копенгагенским критериям, а они следующие:

— стабильность институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, а также уважение и защиту меньшинств;
— функционирующая рыночная экономика и способность противостоять конкурентному давлению и рыночным силам внутри ЕС;
— способность эффективно применять правила, стандарты и политику, которые являются сводом законодательства Евросоюза (его обозначают термином «acquis»), а также приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

Украинцы небезосновательно сетуют на то, что Румыния и Болгария едва ли соответствовали всем этим критериям в 2006 году (то есть за год до того, как они стали членами ЕС), не говоря уже о 2000 годе, когда переговоры только начинались. От внимания украинцев не скрылся также и тот факт, что нынешний член ЕС — Венгрия — на сегодняшний день ненамного превосходит Украину в рейтинге политической свободы, выставляемый неправительственной организацией Freedom House.

Однако это всего лишь дополнительная причина медлительности Евросоюза. В наши дни премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настолько непопулярен в Брюсселе, что многие европейские лидеры и функционеры опасаются, что с появлением Украины в Евросоюзе появится еще одна нелиберальная полуавтократия, которая впоследствии может объединить свои силы с Венгрией, Польшей, да и вообще — с любыми другими странами, во главе которых стоят популисты, и действовать против Европейской комиссии, которая все больше и больше отходит ото сна.

Если Путин действительно начнет военные действия, то совершенно очевидно, что Украина не получит от Запада значительной военной поддержки. Действительно, 8 декабря Байден недвусмысленно исключил отправку войск Соединенных Штатов, а Белый дом отложил оказание военной помощи Киеву, опасаясь спровоцировать Путина.

Так что же Байден имеет в виду, когда он в четверг, по его словам, заявил о том, что США «ответят решительно, если Россия и дальше будет продолжать вторжение на Украину»? А вот что: как и в 2014 году, насилие будет встречено санкциями. Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, доложила Конгрессу, что США и Евросоюз готовят «меры первого дня, меры пятого дня, меры десятого дня и так далее». Отказавшись перечислить конкретные санкции, которые находятся на рассмотрении, Нуланд вместе с тем заявила, что они означают «полное исключение России из мировой финансовой системы».

На практике это, вероятно, означает отмену «Северного потока — 2», санкции в отношении государственного долга России на вторичном рынке ценных бумаг, санкции против государственных банков (включая российский «Сбер» — крупнейшее финансовое учреждение страны), ограничение конвертации рубля в доллар, ограничение импорта российских товаров и запрет России на участие в Обществе всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — ведущей международной системы трансграничных платежей между банками.

Безусловно, это гораздо более жесткие санкции, чем все то, что было введено в 2014 году. Однако все те меры, которые могли бы ударить по России, неизбежно сказались бы и на Западе. И Россия это знает, особенно после того, как санкции 2018 года, направленные против алюминиевой компании United Co. Rusal International PJSC, сильно повлияли на мировые рынки алюминия, вынудив США отступить.

Санкции в отношении российских экспортеров сырьевых товаров обойдутся дорого не только России, но и многим другим странам. США могут также внести в черный Список лиц особых категорий, составленный Министерством финансов США, но это вряд ли поможет американской администрации решить проблему инфляции.

Санкции в отношении «Северного потока — 2», о которых очень часто твердят в СМИ, являются относительно незначительным наказанием и не повлияют на способность России получать доходы от продажи газа. А Москва вполне готова противостоять санкциям в отношении вторичного суверенного долга, поскольку она обладает валютными резервами в размере 620 миллиардов долларов, соотношение госдолга к ВВП у России составляет всего 18%, вдобавок она может на протяжении еще двух последующих лет поддерживать профицит бюджета.

Самой большой уязвимостью в стратегии Запада является, конечно же, зависимость Европейского Союза от поставок российского природного газа, на долю которых в 2020 году приходилось 43% от общего объема импорта газа ЕС. Недавно в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой, как обычно, были подтверждены их обещания, а именно: если Россия предпримет военные действия против Украины, то это возымеет для нее «огромные последствия» и будет ей «дорого стоить». Однако столь резкие высказывания были смягчены из-за того, что Шольц призвал (в своем первом выступлении в качестве канцлера) к проведению новой Восточной политики — здесь мы видим отсылку к политике, которую во времена «холодной войны» проводил западногерманский канцлер Вилли Брандт с целью нормализации отношений между Федеративной Республикой и странами Советского блока, включая Восточную Германию, Польшу и СССР.

http://m.inosmi.info/bloomberg-putin-nastroen-na-voynu-s-ukrainoy.html