Sunday, May 23, 2010

Центробанк Испании взял под контроль банк, контролируемый церковью (Hebrew, Russian)

Hebrew:


הבנק המרכזי בספרד השתלט ביום שבת על בנק קאזהסור (CajaSur) שבבעלות הכנסייה, שנקלע לבעיות בשל הלוואות נדל"ן גרועות.ההשתלטות על הבנק הקטן מהעיר הדרומית קורדובה מגיע במקביל לעליית החששות לגבי מצבה הפיננסי של ספרד. בשל הדאגות לגבי האשראי של ספרד, הבנקים במדינה מתקשים להשיג מימון בשווקים הבינלאומיים.קאזסור הוא הבנק השני בספרד שנסגר מאז תחילת המשבר הכלכלי העולמי לפני יותר משנתיים, במרץ 2009 קרס בנק Caja Castilla-La Mancha. זוהי תקופה קריטית למערכת הבנקאית שעד כה הצליחה לעמוד בלחצים הרבים מהמשבר הכלכלי. בנקים המקושרים לרשויות מקומיות ולקהילות נפגעו בצורה הקשה ביותר.קאזסור מחזיק בהלוואות שלא שולמו בגובה 13 מיליארד יורו. עבור שנת 2009, רשם הבנק הפסד של 596 מיליון יורו (750 מיליון דולר). בכירים בבנק המרכזי בספרד מעריכים שהוצאת הבנק מפשיטת רגל תדרוש הון נוסף של 500 מיליון יורו.http://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3405422,00.html

Russian:

Центробанк Испании взял под свой контроль проблемный сберегательный банк CajaSur, контролируемый Церковью...

Этот шаг предпринят на фоне усиливающихся опасений по поводу кредитоспособности Испании. Банкротство CajaSur это второй случай в стране с начала глобального финансового кризиса. Оно произошло в критический момент для банковской системы, которой до сих пор удавалось выстоять перед кризисом.

Банк CajaSur, находящийся в Кордове, имеет 13 млрд. евро кредитов и является владельцем 0,6% активов финансовой системы Испании. Банк был основан Католической Церковью Кордовы в 1864 году и считался слабым звеном среди сберегательных банков. Его платежеспособность стремительно ухудшалась из-за растущего пула просроченных ипотечных ссуд.

Сберегательные банки, которые в Испании насчитывается 44, составляют примерно половину банковского бизнеса страны. В настоящее время они стремятся провести реструктуризацию через слияния, и Центробанк пытается ускорить этот процесс.

Советы директоров CajaSur и сберегательного банка Unicaja договорились о слиянии в августе прошлого года. Однако CajaSur не хотел принимать условия слияния, предложенные Unicaja и предполагающие большие сокращения штата сотрудников. В ночь на субботу совет директоров CajaSur, в который входят шесть священников, уведомил Центробанк, что отказывается от слияния, и это заставило регулятора вмешаться. Епископ Кордовы Деметрио Фернандес (Demetrio Fernandez) заявил, что Церковь "была готова потерять CajaSur, но сохранить рабочие места".

http://www.k2kapital.com/news/238299/

Методы, ведущие к самообману


...Во многом благодаря его [Имре Лакатоса] работам, “критический рационализм” – философско-методологическая концепция, разработанная Карлом Поппером – до настоящего времени не утратил своего теоретического и практического значения....

1. Анахронизм мышления. Чудаки и псевдоученые часто обращаются к устаревшим теориям, от которых уже много лет, иногда столетий, отказалась наука, признав их неадекватными. Хорошим примером подобного рода обращения к устаревшим теориям является креационизм, которые возражают против эволюционной теории, апеллируя к теории катастроф. При этом ими утверждается, что геологические данные поддерживают теорию катастроф, а не однородную теорию геологической активности, которая ими ассоциируется с эволюционной теорией. Вся эта аргументация анахронистична, поскольку предполагает, что полемика между взглядами об однородном развитии и теорией катастроф до сих пор является актуальной.

2. Поиск чудес. Ученые не заняты поиском всякого рода аномалий. Они не отвергают некоторую теорию в пользу другой теории только потому, что последняя объясняет аномальный эффект. В то же время псевдонаука полностью поглощена загадкам и таинственным происшествиям, будь то НЛО, Бермудский треугольник, и пр. Основной принцип псевдонауки при этом заключается в том, перефразируя слова Шекспира, что «есть гораздо больше вещей на свете, чем об этом подозревает «официальная» наука». При этом исповедуется методологический принцип, согласно которому все, что может казаться таинственным, следует рассматривать таковым.

3. Апелляция к мифу. Псевдоученые часто используют следующий прием в своих построениях: берется некоторый миф и рассматривается в качестве объяснения происходящих явлений. Изобретаются гипотезы с постулированием таких условий, которые имели место в прошлом и перестали существовать к настоящему времени. Миф рассматривается как свидетельство в пользу этой гипотезы, и утверждается, что подобное подтверждение мифом гипотезы имеет такой же статус, какой имеют геологические, палеонтологические или археологические свидетельства.

4. Неопровержимые гипотезы. Если есть некоторая гипотеза, всегда должны существовать возможность ее опровержения. Если таковых возражений быть не может в принципе, тогда такая гипотеза не может быть названа научной. Но любая религия и любое псевдоучение полны таких неопровержимых гипотез, которые не подлежат фальсификации.

5. Ложное сходство. Псевдоученые часто утверждают, что лежащие в основе их теорий принципы уже являются частью стандартной науки, и рассматривают себя не как революционеров, а как бедных пасынков этой науки.

6. Объяснению по сценарию. Общепринятой практикой в науке является рассмотрение сценариев для объяснения феноменов в отсутствии достаточного числа данных для точного воспроизведения процесса (например, происхождение жизни или вымирание динозавров). В науке такие сценарии должны быть совместимы с известными законами и принципами, даже косвенным образом. Всевозможные шарлатаны часто предлагают в качестве объяснения лишь один «единственно верный» сценарий, без всякой поддержки его со стороны законов или принципов.

7. Следование буквальной интерпретации. Фанатики и их гуру часто обнаруживают себя тем, как они обращаются с тематической литературой. Они полагают, что любому утверждению можно придать произвольную интерпретацию, точно так же, как это делается в литературе и искусстве. Такие произвольные интерпретации могут быть тогда использованы против критиков.

8. Отказ от ревизии. Верующие и убежденные люди часто гордятся тем, что никогда не оказываются неправыми. Они рассматривают спор не как механизм научного прогресса, а как упражнение в словесных битвах. Но иммунитет к критике еще не есть гарантия успеха. Именно по этой причине нормальный исследователь ни под каким видом не вступает в полемику с «верующим».

http://www.effman.ru/745

Методы научного познания


...Во многом благодаря его [Имре Лакатоса] работам, “критический рационализм” – философско-методологическая концепция, разработанная Карлом Поппером – до настоящего времени не утратил своего теоретического и практического значения....

1. В основе только факты. Начинать любое исследование можно, только опираясь на фактическую базу, и никогда – на неопределенные, неисповедимые, туманные основания. Да, субъективно выбранные постулаты могут служить основой для первых шагов, но следование им неминуемо предполагает отрыв от реальности последующих построений в надежде все же найти им соответствие.

2. Границы применимости. Для всей аксиоматики и для любого последующего утверждения необходимо четко определять границы применимости. Следствие прямого переноса законов, разработанных в одной области, в другую область без учета ее идентичности – всегда грандиозный самообман.

3. Принцип правдоподобия. Среди всех возможных вариантов предположений нужно в первую очередь рассматривать и проверять те, который используют наиболее изученные, понимаемые, правдоподобные причинные связи, а не те, которые кажутся более привлекательными. И только если после всех строгих проверок эти варианты оказываются неверными, можно переходить к следующим. Причем, если изучение какого-то варианта требует сделать новые допущения – такой вариант нужно рассматривать в самую последнюю очередь.

4. Фальсификация. Всегда нужно любить не саму идею, а путь ее познания, стараясь находить возможность ее фальсифицировать, опровергнуть. Исследователь должен пытаться найти все возможные причины несостоятельности идеи, проверить все возможные слабые места.

5. Экспериментальная проверяемость. Исследователь в первую очередь сам убеждается в достоверности своих экспериментов и представляет точную методику их проверки для любого желающего. Только после того, как общество в целом так же окажется убежденным в их достоверности, оно способно быть носителем знания в уже более обобщенном, дополненном виде и использовать его для дальнейшего развития другими членами сообщества.

6. Независимость гипотез. Каждая идея, если для нее четко определены граничные условия, должна быть вещью в себе. Нет ничего более жалкого и тупикового, чем идея, ставшая идеей-фикс – идеей, завязанной на желания исследователя/создателя...

7. Теоретическая подготовка. Величина и разносторонность багажа личного опыта в предметной области исследования и вне ее, напрямую определяет эффективность научного творчества. Поэтому необходимо для каждого уровня исследования быть подготовленным для хорошего понимания его основ – аксиоматики и всего, что так или иначе может затрагивать эту предметную область для возможного обобщения.

8. Ошибки измерения. Очень важным является определение погрешностей инструментов восприятия, искусственных или естественных, чтобы можно было отделить глюки от наблюдаемого реально. Без этого можно запросто фиксировать, например, такие «явления» как аура и наблюдать самые фантастические «эффекты».

9. Полная статистика.
При сборе данных недопустимо собирать только положительные результаты и отбрасывать отрицательные, – это путь к подтасовкам типа «живой воды». Также недопустимо смешивание вероятностей разных явлений, – это приводит к утверждениям типа, что вероятность возникновения кошки (или любого другого произвольного предмета на Земле) имеет нулевую вероятность из-за бесконечной невероятности цепи совпадений, приведших к образованию такого результата.

10. Четкий язык. Определенность символов языка предметной области и определенность всего описания – основное и жесткое требование науки. Использование аристотелевской логики и амебоподобных терминов часто приводит к неоднозначности и множественной трактовке вполне конкретных, казалось бы, гипотез и выводов.

Перечисленные основы непосредственно обосновывают разумный скептицизм как оптимальный стиль познания. Именно такими методами исследования стараются руководствоваться те, кто хочет делать это эффективно.


http://www.effman.ru/745

Что учат израильские школьники на уроках истории?

Ниже я привожу слегка урезанный вариант (в конце), я убрал политическую составляющую. Ниже я дам краткий комментарий первому абзацу.


Офер Шелах, "Маарив", 22.05.2010

Наряду с английским языком, история, на мой взгляд, является самым важным предметом, изучаемым в школе (при всем уважении к математике, а математику я очень люблю, но для жизни эта наука не слишком пригодна). Историческое сознание ученика окажет влияние на всю его дальнейшую жизнь.

Если у вас есть дети, готовящиеся к экзамену по истории, который состоится ближайшим летом, оторвитесь на минуту от важных дел и загляните в их учебники. Или найдите в Интернете экзаменационные вопросы по истории, на которые старшеклассники отвечали в ходе сдачи экзамена на аттестат зрелости зимой 2010 года. Все, что вы хотели узнать о виктимном сознании среднестатистического израильтянина, сконцентрировано в этих вопросах.

Минувшей зимой состоялись два обязательных экзамена по истории: один (часть "алеф") был полностью посвящен еврейской истории. В ней фигурировали важные вопросы о Теодоре Герцле и Декларации Бальфура, о Белой Книге и первом арабском бунте. Немалая часть вопросов была посвящена истории антисемитизма.

Однако больший интерес представляет собой второй экзамен (часть "бет"), посвященный тому, что принято называть "всеобщей историей". Большей части упоминаемых в этом разделе государств – СССР, Польше, Франции, США – посвящено всего четыре вопроса: два из них на общую тему, два – на тему, связанную с евреями. Все, что ваш ребенок должен знать, например, о ведущей державе 20 столетия, исчерпывается вопросом "Оправдались ли ожидания еврейских иммигрантов в США, касающиеся бдущего их детей?"

Когда же речь заходит о Германии или странах Северной Африки, "всеобщая история", которую изучают ваши дети, почти полностью игнорирует эти государства. Вся история Германии и стран Магриба исчерпывается нашими еврейскими бедами и несправедливостью, проявленной по отношению к евреям. Марокко, разумеется, не имеет никакой истории вне еврейского контекста. Германия вообще не существует вне истории Холокоста. История государства Израиль фигурирует в пяти экзаменационных вопросах из двадцати одного.

Если судить по экзаменационным вопросам, израильский ученик должен знать все нюансы, касающиеся различий между евреями-старожилами и евреями-недавними гражданами Франции в 30-е годы прошлого века. Однако про Войну Судного дня ему задают вопрос всего один раз. И вопрос этот звучит так: "Назови две причины начала войны Судного дня". События, произошедшие в стране после 1975 года, вообще не фигурирует в вопросах по истории.

Я могу привести немало подобных примеров, но, полагаю, вы уже поняли, о чем идет речь. Согласно курсу истории, утвержденному министерством просвещения, евреи – единственный народ в мире, который ненавидят и преследуют. Важные исторические события, которые не имеют отношения к евреям, не упоминаются вообще. Или рассматриваются исключительно через еврейскую призму – и почти всегда через призму жертвы.

Еврейский комедийный актер Джеки Мейсон сформулировал в свое время суть всех еврейских праздников: "Нас пытались уничтожить. Мы выжили. А теперь давайте покушаем". Изучение истории в израильских школах выглядит абсолютно также. Только без еды.

Добавьте к этому чрезмерное, навязчивое пережевывание темы Катастрофы, которое начинается еще в детском саду, а заканчивается "престижными" поездками в Польшу, и вы получите учеников, у которых представление о мире сужено до размеров еврейских бед и страданий. Более того, их знания о современной израильской истории сведены к минимуму. Попробуйте спросить у ваших детей, что они знают о Первой ливанской войне или Войне Судного дня – вы будете в шоке...


http://cursorinfo.co.il/news/pressa/2010/05/22/hist/

Комментарий к первому абзацу. ИМХО, неверно ставить английский язык на первое место. Если уж на то пошло, то сейчас тем, кто идёт в первый класс будет полезней учить китайский, а не английский. Математика важнее английского языка, она развивает логическое мышлению, критическое отношение к информации и многое другое. История также несомненно один из самых важных предметов в школе, только она не должна сводится к наборам фактов, но это уже отдельная тема.

Как случай управляет нашей жизнью (English, Russian)

Опять, спасибо Давыдову за его подборку.

Ниже я привожу краткое описание.Здесь повторяется та же лекция немного другими словами и без презентации, есть несколько незначительных дополнений. Однако, секция вопросы и ответы довольно интересна http://fora.tv/2009/06/01/The_Drunkards_Walk_Leonard_Mlodinow#chapter_11.http://fora.tv/2009/06/01/The_Drunkards_Walk_Leonard_Mlodinow#How_Expectations_Bias_Your_Wine_Selection
VIDEOНесколько лет назад один испанец выиграл в национальную лотерею; номер его билета заканчивался цифрой 48. Гордясь своим «достижением», испанец поведал о том, как ему удалось так разбогатеть. «Семь ночей подряд мне снилась семерка, — сказал он, — а семью семь и есть сорок восемь». Те, кто лучше помнит таблицу умножения, наверняка хмыкнут: испанец-то ошибся, но у всех нас формируется собственное видение мира, через которое мы пропускаем наши ощущения, обрабатываем их, выуживая смысл из океана информации в повседневной жизни. И при этом часто ошибаемся, причем ошибки наши, пусть и не такие очевидные, как у этого испанца, бывают не менее значимы.

http://elementy.ru/lib/431027

Там же можно найти ссылку на саму книгу.

Ниже я привожу краткое описание.
Ниже есть продолжение.

Приводится следующий интересный пример. Допустим, вы идёте к доктору сдавать анализы на рак. Результат анализа может быть как положительный (positive) так и отрицательный (negative). Если бы анализ мог абсолютно точно определять рак, то положительный ответ (positive) значил бы, что у вас есть рак (true positive), а отрицательный ответ (negative) значил бы, что у вас нет рака (false positive). Обычно, однако, это не так. Обычно, false positive нет, т.е. если тест показал, что у вас нет рака, значит у вас его нет, но существует true positive, т.е. если тест может показать, что у вас есть рак, когда рака нет. Более того, обычно, количество людей у которых тест показывает true positive выше чем количество людей, которые действительно болеют (true positive).

Вопрос. Допустим, что false positive составляет 0,1 или 10%, т.е. на каждые 10 человек у кого нет болезни, тест покажет, что у 1 она есть. Вы сделали тест и он у вас положительный. Какая вероятность, что у вас есть рак?

Обычный ответ, который, к сожалению, дают и доктора, что такая вероятность составляет 0,9 или 90%. Мол, если существует вероятность в 0,1 или 10% что это было "ложное" срабатывание теста, т.е. на самом деле, вы не больны, то отсюда следует, что в оставшихся 1-0,1=0,9 или 90% случаев у вас, таки рак, если тест показал, что у вас рак.

Правильный ответ. Недостаточно информации, чтобы дать ответ. Есть два простых контрпримера:

Пример 1. Допустим, мы возьмём 100 человек, у которых мы точно знаем, что у них нет рака. Для них, тест покажет примерно 100*0,1=10 положительных ответов. Какова вероятность, что у них есть рак? Естественно, она равняется 0, т.к. мы знаем, что у всех нет рака, чтобы ни показывал тест.

Пример 2. Допустим, мы возьмём 100 человек, у которых мы точно знаем, что у них есть рак. Для них, тест покажет 100 положительный ответов (т.к. нет false positve). Какова вероятность, что у них есть рак? Естественно, она равняется 1, т.к. мы знаем, что у всех есть рак.

Таким образом легко можно получить любое число от 0 до 1 включительно.

В дополнении к вводным данным, мы должны знать каков процент людей вообще болеют данным заболеванием. Пусть это будет 0,01 или 1% населения. На самом деле при определении этого процента учитываются то, как вы живёте. Если бы речь шла о СПИДе, то если вы наркоман или гомосексуалист, то этот процент для вас будет выше, чем у того, кто ими не является. Таким образом, если брать тесты у большого количества людей, то по закону больших чисел в нашей выборке, скажем, из 100 человек, будет 0,01 или 1% или 100*0,01=1 человек, который действительно больной, остальные 99 будут здоровыми.

Однако, если мы проведём тестирование, из-за false positive эффекта мы получим, что у 99*0,1=9,9 , округлим до 10 человек тест покажет, что он болен раком, несмотря на то, что он здоров. Т.е. мы имеем 10 человек с false positive результатом и 1 с true positive результатом.

Таким, образом, правильный ответ (с дополнительными данными), какова вероятность, что у вас есть рак, если тест дал положительный результат будет 1/(10+1)=1/11 или чуть выше 9%.

AFAIK, именно по этому проводят два теста. Первый тест, выборка проводится по всему населению страны, поэтому вероятность ошибки довольно высокая. Второй тест, проводится только среди тех, у кого тест дал положительный результат, т.е. среди гораздо меньшего количества людей, поэтому вероятность ошибки намного ниже.

Ниже я остановлюсь ещё на двух моментах. Первый, это "закон" малых чисел. Пример, вы смотрите на доходы ПИФов за последние 5 лет. Вы смотрите на конкретный ПИФ и видите, что их доходы были низкими относительно других (или вообще были потери). Вы хотите выбрать ПИФ на следующие 5 лет. Вы считаете, что это плохой фонд и не выбираете его. Здесь есть два момента, первый, вы предполагаете, что прошлое может предсказывать будущие, проводимые исследование показали, что результаты ПИФов следующие 5 лет почти не имеют никакой связи с тем, как они вели себя предыдущие 5 лет. Второе, у вас недостаточная статистика, нужно смотреть на бо́льшое количество лет. Дело в том, что вероятность того, что этот конкретный ПИФ покажет хороший результат в каждом данном году, предположим также, что эта вероятность независима, может быть 0,6 или 60%, однако, мы можем всё равно видеть 5 лет подряд "плохие" года. Дело в том, что закон больших чисел нам говорит, что наше "наблюдение" вероятности, т.е. Вы́борочное (эмпири́ческое) сре́днее значение, будет почти наверное будет совпадать с априорной вероятности, но только при достаточно большой выборке. Чтобы было проще понять, рассмотрим бросание монеты. Априорная вероятность выпадения орла или решки равна 0,5 как известно. Однако, никого не удивит, если первые 5 бросков мы получи 5 орлов подряд. Вероятность этого достаточно высока. Закон больших чисел нам только гарантирует, что после, скажем, десяти миллионов бросков, примерно пять миллионов будут орлами. При этом, 200 бросков также не достаточно, из 200 бросков вероятность получить серию из 5 орлов будет около 75%. Интересный также пример с киностудиями. Автор утверждает, что это чистая случайность принесёт ли конкретный фильм большие денежные сборы или нет. Существует столько разных переменных, определить которые не возможно. Его совет, просто следить, чтобы никто не воровал, профессионально относится к делу и т.п., обычное правильное ведение бизнеса. ИМХО, тоже самое применимо и к ПИФам, главное, чтобы он был профессионально управляем.

Первый момент был основан на неверной интерпретации данных. Также может быть недостаточно данных, например, какая будет погода в следующие 5 лет.

Второй момент, это illusion of control. иллюзия контроля. Не буду описывать детали, но был проведён эксперимент по угадыванию как упадет монета. Была проведена серия подбрасываний. После них, люди считали, что тренировка улучшает вероятность угадать как упадёт монета. Очевидно, что вероятность остаётся 0,5 и "натренироваться" невозможно, но у людей есть иллюзия контроля.

На вопрос, как избежать неверной интерпретации вероятности ответа по сути не было дано, было сказано прочитать 5 раз его книгу. Поэтому, лично я не рекомендую книгу к прочтению, но послушать выступление можно.