Sunday, August 11, 2019

היו זמנים (Hebrew)

Очень сильная песня. Хоть слышал я её менее десяти раз за всю жизнь, сегодня я на неё случайно натолкнулся.בוא היום, ועוד תשב אל מול האח,
וגם הגב יהיה כפוף כחטוטרת,
ותיזכר אז בימיך בפלמ"ח,
ותספר על זאת אגב עישון מקטרת.

ומסביב, ומסביב ישב הטף,
ואישתך גם היא מופלגת בשנים
תזיל דמעה ותקנח את האף,
ותיאנח: היו זמנים, היו זמנים...

היו זמנים,
אז במשלט ישבנו,
היו זמנים,
לחמנו ואהבנו,
עכשיו דבר אין להכיר -
על המשלט יושבת עיר,
אולי בזכות אותם זמנים...


יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.

ותספר אזי על כיבושים וקרב,
והקטן בין הילדים יעיר בלחש:
ובכן, זה סבא שהציל את המצב,
מסבא שכזה באמת, באמת, יש נחת...

ואז תראה את זרועך החשופה,
ובה צלקת שהגלידה משנים
ותחייך, את זאת הן סבתא אז ריפאה,
נו, ומאז - היו זמנים, היו זמנים...

היו זמנים...

ואם תמשיך ועוד תוסיף קצת לדבר,
וגם מוסר תטיף בקול צרוד, מזקין,
פתאום, הבכור שביניהם חיש יתנער
ויענה: אח, סבא, מה אתה מבין?...

ואז תדע שזהו חולי מדבק,
ואז תחשוב, אולי צודקים הם הבנים,
בשעתו הייתי גם אני צודק, -
אבל עכשיו... היו זמנים, היו זמנים...

היו זמנים...
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=945&wrkid=3260

Золото - ось мировой финансовой системы

Сокращено. Немного конспирологии.

Осью мировых финансовых рынков является золото. А вокруг этой оси вращаются различные бумаги (акции, государственные и корпоративные облигации, тысячи разновидностей деривативов) в объёмах, измеряемых десятками и сотнями триллионов долларов. Но игроки с любым бумажным финансовым инструментом сверяют свои решения и действия с состоянием и ожидаемыми перспективами рынка золота.

На золото ориентируются и Центральные банки в своих решениях, влияющих на курс эмитируемых денежных единиц. Но среди Центробанков есть один, который не только наблюдает за траекторией «жёлтого металла», но пытается активно воздействовать на эту траекторию. Речь идёт об американском Центробанке – Федеральной резервной системе США, главных акционеров которой я называю «хозяевами денег».

Золото – опасный конкурент доллара США

На ямайской конференции 1976 года произошла отвязка доллара США от «золотого якоря». Доллар стал «бумажным». Но решение ямайской конференции о демонетизации золота (т.е. превращении его из денежного металла в биржевой товар) было чисто юридическим. А игроки на финансовых рынках ориентируются не на юридические решения, а на цены.

Ниже есть продолжение.

Чтобы бумажный доллар имел статус мировой валюты, надо было, чтобы его основной и негласный конкурент – золото – стал бы дешеветь по отношению к «зелёному». Или по крайней мере не дорожать. Против «жёлтого металла» во второй половине 1970-х годов была организована мощная пропагандистская кампания. Так Пол Волкер, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка в 1975–1979 гг. (и председатель совета управляющих ФРС США в 1979–1987 гг.) «пророчил», что со временем цена на золото станет ненамного выше, чем цена железа, что, мол, золото – совершенно бесполезный металл.

Однако подобные «пророчества» не помогли. Цена на «жёлтый металл» поползла вверх. При золотодолларовом стандарте (формально действовавшем до ямайской конференции) официальная цена золота была равна 35 долларам США за тройскую унцию, а в начале 1970-х годов в результате двух девальваций доллара она стала равной 42,2 доллара. А после ямайской конференции цена на золото быстро проскочила рубеж 100 долларов, что не на шутку встревожило архитекторов новой валютно-финансовой системы.

Вербальные интервенции против золота пришлось дополнить интервенциями с использованием «жёлтого металла». Из золотых резервов казначейства США и Международного валютного фонда было продано несколько сот тонн золота. Но цены на «жёлтый металл» это не остановило. В начале 1980 года они пробили планку в 800 долларов и едва не добрались до 850 долларов.

Рождение золотого картеля

Среди «хозяев денег», поставивших на бумажный доллар, началась паника. Золото не желало подчиняться решениям ямайской системы и на глазах уничтожало своего конкурента – «зелёную» валюту. В глубокой тайне был подготовлен план спасения бумажного доллара. Суть плана – игра против золота. К этой игре было решено подключить американское казначейство, а также Федеральный резервный банк Нью-Йорка, главные Центробанки, а также ведущие частные коммерческие и инвестиционные банки, среди которых особую роль должен был играть американский «Голдман Сакс».

Фактически был создан тайный золотой картель. Он должен был проводить на финансовых рынках постоянные золотые интервенции, не позволяя «жёлтому металлу» поднять голову. За счёт чего должны были проводиться такие интервенции?

* Во-первых, за счёт металлического золота из официальных резервов (в США это резерв казначейства, в других странах – резервы Центробанков).
* Во-вторых, за счёт «бумажного золота». Под ним понимаются различные финансовые производные инструменты, деривативы, привязанные к золоту (фьючерсы, опционы и др.).

Картель был создан, наиболее активная фаза его деятельности пришлась на 1990-е годы. Массовые интервенции участников картеля с помощью металлического и «бумажного» золота привели к желаемому эффекту: в декабре 2000 года цена упала до рекордно низкой планки – 271 доллар. А в это же время позиции доллара США в мире достигли своего максимума. Именно на 90-е годы прошлого века пришёлся пик финансовой и экономической глобализации, за которой скрывалась победная поступь американского доллара.

Первые сбои в деятельности золотого картеля

В XXI веке в деятельности золотого картеля стали возникать сбои. Так, трагические события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке пошатнули престиж доллара США и спровоцировали рост цен на золото. В нулевые годы волатильность цен на золото сильно возросла, при этом обозначился тренд устойчивого удорожания «жёлтого металла».

В конце 2012 года была достигнута рекордная цена – 1662 доллара. Потом она, конечно, опустилась. В прошлому году средняя за год цена на золото приблизилась к планке 1300 долларов. В этом году она уже уверенно «пробита». Уже «пробита» планка 1400 долл.

Эксперты ожидают, что в следующем году может быть превзойдена цена конца 2012 года и будет установлен новый абсолютный рекорд. Конечно, это будет не вполне абсолютный рекорд, поскольку если пересчитывать цены на золото в начале 1980 года в современные доллары, то рекорд того времени будет ещё держаться и в следующем году.

Как бы там ни было, но уже никто не сомневается в устойчивой долгосрочной тенденции удорожания золота. Это, с одной стороны, объясняется комплексом причин геополитического и геоэкономического характера (о них я сейчас говорить не буду). С другой стороны, эта тенденция неизбежна потому, что мировой золотой картель себя уже исчерпал.

Исчерпал в буквальном смысле: исчерпана значительная часть запаса золота, с помощью которого проводились регулярные интервенции. Плюс к этому надо учесть, что сегодня ослабли союзнические отношения между США и рядом стран Запада. Последние не желают больше тратить свои оставшиеся золотые резервы для поддержки американского доллара США.

Вашингтонское соглашение – золотой картель Центробанков

Несмотря на то что упомянутый мною золотой картель был сильно засекречен, часть его имела (и пока ещё имеет) вполне легальный статус. Речь идёт о договорённости между Центральными банками ведущих стран Запада, получившей название «Вашингтонское соглашение». Ровно двадцать лет назад, в 1999 году на встрече в Вашингтоне Центробанки подписали соглашение о поддержании минимальных цен на «жёлтый металл».

Главная часть этого соглашения – определение лимита продаж золота – общего и для каждого Центробанка в отдельности. Мол, Центробанки не должны превышать эти лимиты, чтобы не опустить цены на золото до уровня плинтуса. В соглашении участвовало два десятка Центробанков, на которые приходилось в конце 1990-х годов почти половина всех официальных золотых резервов в мире. Общий лимит на пять лет был определён в 2000 тонн, т.е. по 400 тонн в год.

Соглашение было продлено в 2004 году, общий лимит был увеличен до 2500 тонн, т.е. 500 тонн в год. Следующая пролонгация была в 2009 году, стороны вернулись к годовому лимиту 400 тонн. В 2014 году было последнее продление на пятилетний срок, но на этот раз никаких лимитов и квот по отдельным Центробанкам не было установлено. Было лишь выражено пожелание проявлять солидарность в деле борьбы за поддержание цены на золото.

Неискушенные люди, знакомясь с документами Вашингтонского соглашения по золоту, могут прийти к выводу, что между Центральными банками было заключено картельное соглашение, нацеленное на поддержание минимальной цены на золото путём ограничения продаж драгоценного металла из резервов.

На самом деле Вашингтонское соглашение – яркий пример языка финансовых каббалистов, который иногда следует понимать с точностью до наоборот. Так вот, в переводе на русский язык текстов Вашингтонского соглашения смысл картеля Центробанков как раз в том, чтобы играть на понижение золота. Те общие лимиты и квоты, о которых я сказал выше, объёмы золота, которые Центробанки обязаны продать из своих резервов. И специалисты по золоту истинный смысл Вашингтонского соглашения хорошо понимают. В 1999 году Вашингтон установил своим вассалам золотую развёрстку. Тогда никто из союзников отвертеться от выполнения задания Вашингтона не решился.

В период первого срока действия Вашингтонского соглашения (1999–2004 гг.) особенно отличился Национальный банк Швейцарии (НБШ), продавший 1,17 тыс. тонн «жёлтого металла». Другими крупнейшими продавцами оказались Банк Англии (345 тонн) и Центробанк Нидерландов (235 тонн).

В ходе второго срока (2004-2009 гг.) особо отличились Банк Франция (572 тонны), Европейский центральный банк (271 тонна) и опять же НБШ (380 тонн).

На третьем этапе (2009–2014 гг.) энтузиазм участников картеля окончательно иссяк. Крупных продаж не было. Центробанки отделывались символическими продажами по несколько тонн в год.

Четвёртый этап (с 2014 года) нельзя назвать даже «вялым». Никто из участников соглашения золота не продавал. Исключением был лишь Бундесбанк. Немецкий Центробанк продавал по 2-4 тонны в год (да и то для чеканки монет). И, о ужас, некоторые из участников картеля стали нетто-покупателями «жёлтого металла».

Золотой каратель при смерти

В настоящее время в Вашингтонском соглашении участвуют 22 Центробанка, срок его действия истекает 26 сентября текущего [2019]года. Не надо быть пророком, чтобы предсказать, что продления соглашения не будет. Играть на понижение золота становится крайне накладно. Золотой картель идёт против течения.

В прошлом году чистые покупки золота Центробанками мира составили, по данным МВФ, 651 тонну. Участникам картеля обидно наблюдать за тем, как другие Центробанки закупают золото по ценам, которые завтра будут называть «смешными». Смысл продления соглашения теряется даже потому, что американский президент Трамп добивается ослабления доллара США. А золотой картель Центробанков для того и создавался, чтобы поддерживать «зелёную» валюту.

У золотого картеля имеется ещё невидимая часть. Это часть, которая обеспечивает неафишируемую перекачку металлического золота из подвалов и сейфов Центробанков на мировой рынок. Такая перекачка оформляется в виде сделок золотых кредитов и золотого лизинга.

Основным резервуаром золота для подобного рода операций является золотой резерв казначейства США, который, как известно, был размещен в хранилищах Форт-Нокса. Согласно официальной статистике США, величина этого запаса уже многие годы не меняется, равняясь 8100 тоннам. Однако есть много признаков того, что хранилища Форт-Нокса давно уже пусты, а золото американского казначейства давно уже ушло на мировой рынок.

Таким образом, мы являемся свидетелями конца не только картеля Центробанков под вывеской «Вашингтонское соглашение», но и всего золотого картеля – величайшей аферы «хозяев денег» последнего столетия.
https://aurora.network/forum/topic/70592-zolotaja-afera-khozjaev-deneg-blizka-k-svoemu-kontsu

Польша высасывает украинские трудовые ресурсы

Сокращено.

... По оценкам Национального банка Польши, сейчас в стране работает около 1,5 миллиона украинских граждан...

«С 2014 года миграция в Польшу выросла в пять раз» — сообщила агентству Укринформ руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса

По данным посольства, среднестатистический трудовой мигрант из сопредельной страны сегодня — это мужчина в возрасте 25-34 лет с высшим или неоконченным высшим образованием, приехавший из небольшого города, расположенного в центральных или западных областях.

Подавляющее большинство приезжих заняты на простой физической работе. Студенты работают в кафе и на автомойках, пенсионеры нанимаются нянями и сиделками. Украинцы с рабочими специальностями трудятся на стройках, заводах и фабриках, водят общественный транспорт. Гастарбайтеры без особых умений и навыков нанимаются разнорабочими, сборщиками яблок или клубники или работают таксистами.

Ниже есть продолжение.

пецифика занятости влияет на гендерный состав украинских гастарбайтеров. До 2014 года в Польшу приезжали в основном женщины для работы в сфере опеки над пожилыми людьми и малолетними детьми. Сейчас мужчин немного больше, чем женщин — соотношение примерно 60 на 40 процентов.

Рабочие визы большинство украинцев не оформляет, пользуясь безвизовым режимом, дающим право находиться в любой стране ЕС до 90 дней в течение шести месяцев. Поэтому гастарбайтеры приезжают на работу в Польшу ровно на 89 дней, после чего возвращаются домой, чтобы через три месяца вернуться на работу.

Польские агентства по поиску персонала адаптировались под эту специфику и предоставляют заказчику рабочих по вахтовому методу: «заробитчане» сменяют друг друга через каждые три месяца. Согласно данным опросов, около 80 процентов украинских мигрантов работают именно так. Остальные 20 — это квалифицированные специалисты, которые устраиваются по контрактам с рабочими визами на хорошо оплачиваемые должности.

Радость и беда

Гастарбайтер в Польше получает в среднем 500-600 евро в месяц — фантастическую по украинским меркам сумму. Большую часть этих денег он пересылает семье, и такие перечисления стали сегодня главной опорой национальной экономики.

По подсчетам Всемирного банка, в 2018 году объемы денежных переводов на Украину увеличились на 19 процентов по сравнению с предыдущим годом и достигли 14 миллиардов долларов — больше, чем в любую другую страну бывшего СССР, включая Кыргызстан, Таджикистан или Узбекистан.

Родственники гастарбайтеров продают валюту коммерческим банкам, а те — Нацбанку Украины, который только благодаря этому умудряется вовремя расплачиваться по внешним долгам, в том числе по кредитам МВФ. Мало того, получив от Нацбанка гривны в обмен на валюту, коммерческие банки вкладывают их в покупку государственных облигаций (потому что больше некуда).

Таким образом, деньги «заробитчан» обеспечивают не только стабильность курса гривны, но и устойчивость экономики в целом, ведь половина доходов бюджета Украины сегодня обеспечивается за счет заимствований. Так что если переводы от гастарбайтеров вдруг прекратятся, финансовая система Украины просто рухнет.

Фатальная зависимость от денег «заробитчан» создает огромную стратегическую проблему для украинской экономики. Фактически страна повторяет печальный опыт прибалтийских республик, столкнувшихся с широкомасштабным демографическим кризисом из-за массовой эмиграции граждан.

В прошлом году департамент по экономическим и социальным вопросам ООН даже включил Латвию, Литву и Эстонию в число стран, которые могут в ближайшие десятилетия остаться без населения. Бывший министр экономики Латвии, аналитик исследовательского центра Certus Вячеслав Домбровский сравнивает демографическую ситуацию в Литве, Латвии и Эстонии с промышленной революцией: молодежь так же массово эмигрирует из республик в страны ЕС, как раньше крестьяне переезжали в города.

В будущем, по мнению Домбровского, три государства рискуют превратиться в одну большую дачу для бывших граждан:

«Место, куда все будут приезжать из-за границы только на выходные или праздники»

Украине превращение в дачу не грозит — территория и население страны для этого слишком велики. Но сегодняшние тенденции делают неизбежным ее трансформацию в страну нищих пенсионеров, выживающих только за счет поддержки детей и внуков, работающих за рубежом. Проблема в том, что развивать собственно украинскую экономику в этой ситуации будет просто некому.
https://aurora.network/forum/topic/70581-vse-begut-pol-sha-vysasyvaet-ukrainskie-trudovye-resursy

Война между главными торговыми партнерами

Отрывок.

...столкновение США и КНР в борьбе за глобальное экономическое лидерство, в которой Поднебесная всё увереннее обходит своего конкурента, по мере ослабления позиций последнего всё активнее переходит в политическую и военную сферу. «Вы обыграли нас в экономическом соревновании? — как бы говорят в Вашингтоне. — Oк, тогда мы переводим игру на другую доску, и попробуйте выиграть у нас еще и мировую войну». Эта мысль, которую автору этих строк приходится повторять неоднократно, ибо ее актуальность растет пропорционально обострению китайско-американских отношений, кажется фантастическим преувеличением. Но с другой стороны, судя по заявлению Столтенберга, и не только по нему, процесс внедрения этой мысли в политическую практику активизировался и пошел темпами, опережающими даже самые смелые авторские прогнозы. И, кстати, в этом нет ничего необычного. Хрестоматийный пример: книжка «Великая иллюзия» английского публициста Нормана Энджелла, вышедшая в 1909 году. В ней за пять лет до Первой мировой войны автор на «богатом» статистическом материале показывал, что поскольку Британия и Германия друг для друга являются главными торговыми партнерами, война между ними невозможна. Жизнь, как известно, рассудила иначе.

Сегодняшняя «Британия» — это США, а сегодняшняя «Германия» — Китай, невероятными темпами увеличивающий военную, в том числе военно-морскую мощь, и именно этот фактор, связанный с безопасностью, а отнюдь не экономические интересы, становится главным аргументом в принятии тех или иных судьбоносных решений. Кто в этом сомневался, кивая на глобализацию, тем нынешний очередной виток торговой войны в помощь. И в критическое осмысление собственного либерального догматизма.
https://aurora.network/forum/topic/70578-chto-pentagon-i-nato-zatevajut-v-atr

Тмоль Шильшом - 1951 г. (6-7 серии из 14)

Эфраим Кишон:
«Это страна, в которой никто не хочет работать. Поэтому здесь возводят за три дня целый город и отдыхают до конца недели. Это страна, которая находится в постоянной опасности, но самые страшные враги здесь – это соседи сверху. Это единственная в мире страна, в которой если ты ненавидишь местных политиков, ненавидишь чиновников, ненавидишь существующее положение, ненавидишь налоги, ненавидишь качество обслуживания и ненавидишь погоду, – то значит, ты её любишь. Это единственная в мире страна, в которой я чувствую себя дома. Это моя страна».

Ниже есть продолжение.

Наводения
Временные лагеря
Операция "Крыша над головой"
Новая экономическая политика
Обувь на экспорт
Заводы Мёртвого моря
Дефицит горючего
Аварии на дорогах
Выставка достижений сельского хозяйства
Кончина Хаима Вейцмана
Открытие сети "Типат халав"
Еврейские беспризорники
Наплевательское отношение к туристам (уже тогда)
Первый песенный фестиваль
Первые забастовки
Первые уезжающие
Государственный антисемитизм в России
Расстрел Еврейского антифашистского комитета
Готовится "Дело врачей"

Первомай: военный парад и демонстрация
Репарации из Германии: за и против
Число репатриантов растёт и – жилья не хватает
Здесь курят – все и везде
Профессор Гольдберг привозит овец из Австралии
Создание комиссии по цензуре кино и театров
Фестиваль вина в Ришон ле-Ционе
Хайфа – морские ворота Израиля
Песня года: "Были времена"
Весёлый, но скудный Пурим
Лауреат премии "За вклад в международную торговлю"... Эфраим Кишон
https://www.youtube.com/watch?v=h2RcDQo84dM
https://www.youtube.com/watch?v=dgG762nSJiY


"Мы готовы вновь спасти Биньямина Нетаниягу". Интервью с Евгением Совой (08.08.2019)

Отрывок. Форматирование моё.

...Чего бы вы лично хотели добиться в Кнессете?

...если говорить о моих желаниях, то они в большой степени совпадают с тем, о чем говорит партия, с теми четырьмя направлениями, о которых мы говорим: безопасность, религия и государство, внутренние дела и, конечно, система здравоохранения. Я был в курсе готовящегося предложения выдвинуть кандидатуру Леонида Эйдельмана на пост министра здравоохранения...

...Вернемся к коалиционным переговорам.

Ниже есть продолжение.

Вы могли получить почти все. Оставим то, что говорят в "Ликуде". Мы оба знаем, что на переговорах вы могли получить почти все: финансирование пенсионной реформы, бюджеты для министерства алии и интеграции и т.д. Вы обвалили все из-за закона о призыве. И не просто из-за закона о призыве, а из-за подпараграфа в этом законе о том, где будут записаны квоты: в законе или в решении правительства. Оно того стоило?

А почему вы решили, что мы могли получить все? Кто вам сказал?

Оставим то, что говорит "Ликуд". Биньямин Нетаниягу более всего на свете хотел создать правительство. Для того, чтобы вы вошли в коалицию, он готов был дать вам все, кроме того, чего дать не мог. Он не мог заставить гурского ребе согласиться на ваши требования.

Не только в этом дело. Я вас поправлю. Единственное, что интересовало Биньямина Нетаниягу – это возможность создать коалицию, которая будет его спасать. Когда мы попросили посмотреть на соглашения, формирующиеся с ультраортодоксальными партиями, нам отказали. Сказали, мол, потом. Мы понимали, что наше согласие на присоединение к коалиции с ультраортодоксальными партиями, должно быть оговорено прояснением наших будущих отношений.

Почему?
Потому что если вы вспомните каденцию до моего прихода в НДИ, то увидите, как росли аппетиты ультраортодоксов. Помните закон, приравнивающий изучение Торы к службе в армии?

Они отказались от его проведения.

Но пытались. А закон о призыве – это не прихоть НДИ. Начнем с того, что требование о принятии этого закона навязано нам БАГАЦем. Верховный суд потребовал принять закон. И поэтому, когда сегодня все валят на нас – это неверно. Но в политике важно, когда ты что-то говоришь, настоять на своем. Закон прошел в первом чтении при поддержке "Еш Атид", и мы сказали, что не готовы в этом вопросе уступать, так как для нас закон о призыве – это больше, чем закон о призыве. Это лакмусовая бумажка наших отношений с харедим внутри возможной будущей коалиции. Нас обвинили в том, что мы играем в игры, и изобретаем трюки. Мы ничего не изобретали. Мы отлично понимали, что, если уступим в этом, от нас потребуют и дальнейших уступок. Последние часы перед крахом коалиционных переговоров я провел в канцелярии Либермана. Переговоры шли все время. Мы предлагаем им техническое решение: выйдите из зала, проголосуем за закон при поддержке оппозиции, а потом за три дня обсудим все остальные вопросы коалиционных соглашений. Они не согласились. И мы тогда не знали, какие требования ультраортодоксальные партии предъявили Нетаниягу. Мы не знали тогда того, что было опубликовано "Кан 11": "Яадут а-Тора" требовала, чтобы при планировании долгосрочных проектов, при составлении сметы в процессе участвовал бы представитель раввината, который оценивал бы возможность отмены работ по шаббатам.

И что?

Ничего. Мы считаем, что этого быть не должно.

Почему?

Потому что это делает проекты еще более дорогостоящими. Мы не хотим провокаций или делать кому-то назло. Но когда речь идет о проекте стоимостью в 10 миллиардов, добавлять туда еще миллиард, чтобы работы не проводились в шаббат – это нарушение статуса-кво. И это было одно из десятков требований.

О которых стало известно только потом.

Разумеется.

А тогда все рухнуло из-за закона о призыве. Из-за подпараграфа этого закона.

Проблему закона о призыве можно было решить очень просто. Биньямин Нетаниягу должен был пригласить в свою канцелярию Яакова Лицмана и сказать ему: "Мне партия "Наш дом Израиль" в коалиции нужна не меньше, чем ваши 16 мандатов".

Но очень трудно спорить с тем, что у партии "Наш дом Израиль" было всего пять.

Это то, что нам говорили ультраортодоксы. "У вас пять мандатов, чего вы требуете?"

Это не классический пример политического торга?

Нет. Потому что, когда нам говорили "Думайте о своих пожилых пенсионерах и о том, что вы можете для них получить", я отвечал, что у этих так называемых пожилых пенсионеров есть дети и внуки, которые служат и будут служить в армии. И нам это важно.

Иными словами, если на одну чашу весов положить то, что вы могли получить, войдя в коалицию, а на другую – отношения с ультраортодоксами, второе перевешивало.

Нет. Потому что совершенно не очевидно, что мы получили бы все то, о чем вы говорите. Если вы сегодня спросите Форера и Кушнира, они вам тоже скажут, что вопрос повышения социальных надбавок не был закрыт. Нужны были встречи с представителями минфина, нужно было понять на сколько платежей разбивают эту реформу. Вспомните 2016 год. Тогда реформу разбили на четыре платежа. Откуда появилась пресловутая фраза о "31 шекеле"? Реформа, которую провел Либерман в 2016 году говорила о добавке за первые десять лет стажа. Десять лет умножить на 2%, получалось 20% от суммы в 1590 шек. 2%, которые Кахлон дал в первый платеж – это 31 шекель. Нам до сих пор вспоминают этот 31 шекель, хотя люди, которые не получают социальную надбавку, получили по 340 шекелей в месяц. Мы поняли, что с нами и сейчас проделывают тот же трюк. Разбить на платежи и так далее. И Кахлон тогда уже знал о серьезных проблемах в минфине. Он знал, что ему будет очень трудно дать деньги НДИ. И говорю совершенно официально: ясного ответа на наши требования не было...
...
Партия НДИ никогда раньше не ставила условием "правительство без харедим". Что случилось?

Во-первых, всегда есть первый раз. Во-вторых, аппетиты ультраортодоксов выросли настолько, что они перестали замечать общество. При всем уважении к их 16 мандатам и шести мандатам религиозных сионистов, это еще не большинство. И они не замечают, что их аппетиты стали вызывать раздражение. Мы готовы были согласиться с частью их требований, но должны быть какие-то границы.

"А-Ямин а-Меухад" – это ультраортодоксы?

Там технический блок. У нас есть проблема со Смотричем и Рафи Перецем, в меньшей степени с Айелет Шакед. Я считаю, что она кукла, которую используют на правом фланге. У нас нет проблем с ее взглядами. Как бы то ни было, в Кнессете сегодня существует устойчивое мнение, согласно которому третьих выборов не будет. Премьер-министр, которого интересует лишь вопрос о том, сможет ли он остаться в своем кресле, скажет сегодня все что угодно и сделает все что угодно для того, чтобы обеспечить себе коалицию. И когда он говорит о коалиции 61, которую ему могут обеспечить Гафни, Лицман, Дери и Смотрич – это не правое правительство. Мы не играем в эти игры. Мы хотим помочь Биньямину Нетаниягу, мы хотим его спасти, как спасали не раз. Но для этого Биньямин Нетаниягу должен понять, что мы не враги его. И мы действительно не враги Биньямина Нетаниягу. И партия НДИ не ушла влево, мы никогда не уходили влево. Мы никогда не поддерживали идею территориальных уступок, не поддерживали эвакуацию поселений. Ничего этого не было и не будет. Поэтому обвинять нас в левизне, по меньшей мере, лицемерно. Но мы и против того, что делают ультраортодоксальные партии. Они почувствовали слабость Нетаниягу и жестко торгуются. Со своей стороны они делают хорошую работу, хотя, как мне кажется, они перегнули палку, поскольку потеряли больше чем мы, не войдя в правительство.

Вы имеете в виду, их достижения на коалиционных переговорах?

Да. Они потеряли больше чем мы. Если бы мы согласились на изменение закона о призыве и вошли бы в коалицию, нас бы все равно втоптали в грязь, потому что открылись был соглашения с ультраортодоксами. Мы были в ловушке.

Я наблюдаю за вашим участием в предвыборной кампании, и складывается впечатление, что ваша ниша – это роль представителя молодого поколения, сражающегося с "религиозным диктатом". Это так?

Нет, я не сражаюсь с религиозным диктатом. Мы в партии уважительно относимся к традиции. Меня, на самом деле, задевает, когда говорят, что мы занимаемся антисемитской пропагандой. Не надо использовать слово "антисемитизм". Мы в Израиле, и какая бы борьба ни шла на выборах, антисемитизм тут ни при чем. Но кроме этого, хочу сказать, что я с большим уважением отношусь к традиции. Моя пресс-секретарь по имени Иегудит соблюдает субботу, моя старшая дочь учится в религиозной школе "Шуву", я категорически против провокаций. Мне много раз предлагали поехать в субботу в Бней Брак и устроить там акцию протеста. Я всякий раз отказывался. Последнее что нам нужно – это провокации в отношении ортодоксов. Но с другой стороны, я не хочу, чтобы министр внутренних дел Арье Дери решал, будут ли открыты магазины в промзоне Ашдода на северном въезде в город. 25 лет там магазины были открыты, и не должен министр внутренних дел решать, что открыто, а что закрыто. Пусть городские власти в каждом городе сами решают.

Вы можете обозначить ваши "красные линии"? Требования, без удовлетворения которых вы не войдете в коалицию.

У нас есть четыре направления, возможность влиять на которые мы надеемся получить через министерские портфели. Прежде всего, ситуация в сфере безопасности. Правительство, которое будет создано, должно иначе относиться к ситуации в Газе. Ситуация, при которой на нас обрушиваются 700 ракет, а мы молчим и продолжаем платить дань ХАМАСу – ненормальна. У правительства нет стратегии в отношении ХАМАСа, а самое главное – фактор сдерживания, достигнутый в ходе операции "Нерушимая скала", давно стерся и перестал существовать. Ситуацию надо менять.

Второе?

Все, что касается сферы МВД. Причем это отчасти касается и вопросов религии и государства. Многие из этих вопросов находятся в ведении МВД. Мы говорим о решении вопросов, связанных с заключением брака, работой транспорта по шаббатам там, где это возможно...Люди должны иметь возможность жениться в своей стране. Почему человек, если он не еврей по Галахе, должен ехать на Кипр? Нужно решить проблему...Я говорю "мы будем стремиться к принятию закона о гражданских браках"...

Закон о гражданских браках касается и однополых пар тоже?

Конечно. Любая группа населения, страдающая от дискриминации, должна иметь возможность ситуацию исправлять. А невозможность вступить в брак в собственной стране – это дискриминация. Еще один очень важный для меня момент – это все, что происходит в аэропорту Бен Гурион. Людей, приехавших в гости, просто разворачивают и не пускают в страну. Я говорю о евреях, приехавших в гости к родственникам евреям. Отмена визового режима с Россией, Украиной и Беларусью превратилась в русскую рулетку. Я в последние недели получаю множество обращений. Иммиграционная служба в аэропорту Бен Гурион находится в ведении МВД. Мы считаем, что там тоже нужно наводить порядок.

Третье?

Министерство абсорбции. Я не буду сейчас об этом говорить расширенно. Но необходимо многое сделать.

Это министерство было вашим много лет.

И очень многое сделано, я считаю. Посмотрите на то, чего добилась Софа Ландвер, каких успехов.

Каких?

Сокращена очередь на социальное жилье, в Ашдоде построена больница. Я считаю, что Софа Ландвер была одним из лучших министров абсорбции. И когда Биньямин Нетаниягу прикладывает большие усилия, чтобы переманить Софу Ландвер в "Ликуд", и это ему не удается, и он начинает кампанию "Что НДИ сделали в министерстве абсорбции?", я думаю, что ему должно быть стыдно перед Софой Ландвер, за которой "ухаживал" и которую пытался переманить. Ярмарки трудоустройства, врачи, которые продолжают приезжать, несмотря на трудности, все это работа Софы Ландвер, а не замечать этого означает просто проявлять неуважение к Софе Ландвер.

Четвертое – это здравоохранение?

Да, конечно. Эта тема стал актуальной месяца полтора назад. К нам стали обращаться люди – спрашивать, почему мы не занимаемся проблемой минздрава. Мы стали проверять, общаться с людьми в этой области и выяснилось, что в минздраве большая проблема, так как большинство врачей, приехавших из бывшего СССР в 90-х годах, вышли на пенсию. Когда мы поняли, что тема врачей, медсестер, тема подготовки медицинских кадров, настолько широкая, у нас родилась идея реализовать то, о чем Либерман говорил уже много лет назад: назначить министра-технократа. Мы предложили профессору Леониду Эйдельману, к счастью он согласился. Это не политическое назначение, а профессиональное. Я надеюсь, что до конца августа мы созовем большую пресс-конференцию, на которой профессор Эйдельман представит свои предложения, а через 100 дней после вступления в должность он представит свою программу и обязуется, что через два года в Израиле не будет ни одного человека, лежащего в коридоре больницы.


http://txt.newsru.co.il/arch/israel/08aug2019/sova_701.html

'מנותקים' (2016)