Thursday, February 10, 2022

Предупреждение о машканте: сумма возврата может вырасти (Russian, Hebrew)

В Израиле учетная ставка может вырасти 11 апреля, за 4 дня до Песаха ... с 0,1% до 0,25%.

הריבית בישראל צפויה להתחיל לטפס כבר באפריל - אחרי העלאת הריבית בארה"ב - במטרה לעצור את עליות המחירים. המשמעות: משכנתאות שצמודות לפריים צפויות להתייקר. מצד שני, אם העליות לא ייבלמו האינפלציה צפויה לזנק - מה שייקר את המסלולים שצמודים למדד. אז מה צריך לקחת בחשבון אם רוצים לקחת או למחזר משכנתא בחודשים הקרובים?

Банк Израиля предупреждает всех, кто собирается взять ипотечную ссуду (машканту): сначала стоит уточнить свои возможности по возврату, поскольку [ключевая] учетная ставка [рибит Банк Исраэль] может существенно вырасти, а также возможен рост инфляции.

К этим предупреждениям сейчас следует отнестись крайне серьезно. Инфляция в Израиле и во всем мире поднимает голову. Это происходит на фоне низких учетных ставок, которые вот уже несколько лет составляют 0-0,25% в США и 0,1% в Израиле. Однако после длительного перерыва учетные ставки могут повыситься, и это произойдет уже в марте 2022 года, считают банкиры и аналитики.


Ниже есть продолжение.

Другой фактор, связанный с поднятием учетной ставки и угрожающий берущим машканту, - это подорожания. Если есть инфляция, то индекс потребительских цен растет. В США за год он вырос на 7%, в Европе - на 6,6%. В некоторых странах этот рост составил 10%, а в Турции - аж 50%.

Израильтяне могут брать ипотечные ссуды с разными видами привязок (hацмадот), и очень важно выбрать правильное распределение этих привязок к частям ссуды. Ипотечная ссуда, машканта - это один из самых крупных займов в жизни человека, и ошибки здесь могут очень дорого обойтись. Поскольку в большинстве случаев машканту берут на срок свыше 15 лет, трудно предсказать, как изменятся учетная ставка и индекс инфляции даже в ближайшие 2 года, не говоря уже о больших сроках.

Понятно, что ссуду можно рефинансировать и выбрать иной тип привязок, но банки тоже умеют считать, и эта процедура плюс комиссионные по ней могут оказаться дороже выигрыша.

Максимально зафиксировать процент по машканте

Уже сейчас можно привязать часть ссуды к прайму (который в данный момент составляет 1,6% годовых) [рибит прайм=рибит Банк Исраэль+1.5%] ), взять ипотечную ссуду с привязкой к индексу цен (цмуда ле-мадад), к иностранной валюте (цмуда ле матбеа-хуц) или вовсе без привязок, под постоянный (рибит квуа) или переменный (рибит миштана) процент. Выбор типа ссуды определит и размер ежемесячных выплат.

***

Например, постоянный процент (рибит квуа) равен 3,5% в год. Даже если он кажется высоким, то при существенном повышении учетной ставки в ближайшие годы этот вариант окажется самым выгодным. Предсказать поведение учетной ставки практически невозможно, поэтому перед взятием машканты стоит посоветоваться с ипотечными консультантами (йоэц-машкантаот).

"Если проценты по ипотеке вырастут, - говорит ипотечный консультант Меир Видар, - а ожидается, что это произойдет, то молодые семьи могут не справиться с платежами, тем более что в этом году ожидается рост индексов на фоне подорожания жизни".

Он рассчитал, что если человек взял в свое время ипотечную ссуду на 30 лет на сумму 1 млн шекелей в соответствии с рекомендациями Банка Израиля с привязкой 2/3 суммы к прайму, то при росте прайма всего на 1% ежемесячные платежи увеличатся на 300 шекелей. Если часть тела ссуды привязана к индексу цен, то платежи вырастут еще больше.

"В этот период, - поясняет Видар, - когда проценты очень низкие, надо их зафиксировать и взять как можно большую часть ссуды под постоянный процент и как можно меньшую - под переменный. Это связано с ожидающимися изменением политики Банка Израиля и ростом индекса потребительских цен (мадад мехирей ле-цархан).

Если ссуда привязана к индексу строительных цен (мадад тсумот ха-бния), то стоит ускорить ее выплату, чтобы зафиксировать проценты и уменьшить влияние этого индекса, который обычно растет быстрее индекса потребительских цен и учетной ставки".

Охад Данос, бывший председатель Объединения оценщиков недвижимости, говорит: "Ясно, что повышение учетной ставки создаст финансовые проблемы многим израильтянам и приведет к удорожанию ипотечных ссуд. Это повысит фактическую цену квартиры для покупателя вне зависимости от цели покупки - для проживания или инвестирования.

Если человек взял машканту 1 млн шекелей сроком на 20 лет с привязкой 2/3% к прайму, а остальная 1/3 взята под постоянный процент, то рост прайма на 0,25% увеличит месячный возврат на 80 шекелей. А переплата за весь период возврата машканты составит 20.000 шекелей. Повышение учетной ставки может затормозить рост цен и даже привести к их снижению, которого не смогло добиться израильское правительство за последнее десятилетие".

Предупреждение для берущих машканту

Банки утверждают, что процент по машкантам до сих пор не рос, но если инфляция поднимет голову, а Банк Израиля повысит учетную ставку, то он обязательно вырастет.

В одном из банков, лидирующих на ипотечном рынке, сказали: "Нужно, чтобы клиент представлял себе возможное развитие событий, и мы предупреждаем берущих машканту: есть все основания полагать, что учетные ставки во всем мире вырастут, возрастет и инфляция, и это надо принимать во внимание при взятии машканты, поскольку месячные платежи существенно вырастут".

А каковы правила Банка Израиля? Банк не выдаст машканту под залог недвижимости в размере, превышающем определенную долю ее цены, в соответствии с предназначением квартиры. Если речь идет о покупке единственной квартиры, размер ссуды не должен превышать 75% ее цены, если речь идет об улучшении жилищных условий (покупка второй квартиры с продажей первой) - 70%, если об инвестиции в недвижимость - 50%.

Есть ограничения и по размеру месячных выплат: банк не выдаст машканту, если они превысят 50% дохода заемщика. Если размер месячных выплат превышает 40%, степень риска такой ссуды приравнивается к 100%.

Банк позволяет выдачу машканты, если ее доля, взятая под переменный процент, не превышает 66,66% от ее общей суммы. Кроме того, банк не выдает ипотечные ссуды на срок свыше 30 лет.

https://www.vesty.co.il/main/article/skfdo4wkq
https://www.ynet.co.il/economy/article/bkoknjcak

Запад не понимает, чего хочет Владимир Путин: ни логику его действий, ни тактику

... Запад придумал "страшного диктатора и агрессора Путина" — и реальный Путин просто решил сыграть на этом. Годами [на Западе] демонизировали Путина — ради собственных же интересов.


...Причин демонизации несколько. Тут и реальный страх перед "русскими варварами", и извечное непонимание России, и нежелание считаться с ней, и политика сдерживания нашей страны, и сознательное запугивание собственных сателлитов, и даже приемы внутриамериканской политической борьбы. Но пропорции, соотношение различных причин уже неважны: [на Западе] создали Путину образ самого опасного человека современности. Да, это пропагандистский образ — но тот, кто создал его и так нещадно эксплуатировал (вспомним хотя бы "Путин избрал Трампа"), уже не может контролировать реакцию на него. Не только западной публики (а именно она является главной целью антипутинской пропаганды), но и западного политического класса...


Ниже есть продолжение.

[Запад] не собирается форсировать официальное присоединение Украины к западному блоку. Более того, они понимают, что, провоцируя этим Россию, можно нарваться на полноценный конфликт. Но при этом они не хотят давать никаких гарантий, даже ограниченных по времени, невступлению Украины в НАТО — потому что это стало бы сильным ударом по нынешней украинской элите, поставившей все на переход страны в западный лагерь.

В этих условиях Россия могла бы годами выжидать изменения внутриполитических раскладов на Украине — но осознавая при этом, что у атлантистов всегда есть идеальный инструмент давления на нашу страну. Украинская карта активно используется для торможения как российско-европейских отношений в целом, так и связей России с отдельными европейскими странами. Англосаксы абсолютно не заинтересованы в ослаблении украинского кризиса — и были уверены, что еще долго смогут использовать его в политике сдерживания России.

И в этой ситуации Путин делает абсолютно беспроигрышный ход: он начинает подыгрывать [Западу]. Начиная с весны он создает у них иллюзию того, что в самом деле собирается ударить по Украине, оправдывая самые худшие ожидания атлантистов. В августе уход американцев из Афганистана превращается в обвал, по репутации США нанесен серьезный удар, и страны-клиенты начинают нервничать. Особенно Украина — если что, американцы не впишутся за нас.

Осенью Путин продолжает свою тактику — и теперь уже Запад действительно допускает, что Россия вот прямо сейчас может взять Украину. Начинается массированная информационная накачка темы "русской угрозы" — при этом как-то подвигаться на украинском направлении [Запад] все равно не желают.

В ноябре Путин делает следующий ход. Он заявляет о том, что на Западе возникло некое напряжение и надо его поддерживать. И выдвигает требования гарантий безопасности России на западном направлении, ключевым из которых становится отказ от принятия Украины в НАТО. В середине декабря этот "ультиматум Путина" оформляется в виде проектов договоров.

В ответ [США] начинают убеждать всех в том, что теперь Путин окончательно готов к войне. Однако нельзя же просто так ждать русской агрессии — и что делать?

Говорить, что Путин блефует? Но это значит обнулить всю свою работу по его демонизации — да и нет у них уже никакой уверенности в том, что это просто блеф.
Ждать нападения? Но тогда нужно будет как-то объяснить сдачу Украины "новому Гитлеру" — а последствия захвата Украины будут чрезвычайно болезненными для того же Байдена на внутриполитическом уровне. Не говоря уже о последствиях для репутации США на глобальном фронте.

И что делать-то? Превентивно вводить "адские санкции" против России не получится — не только потому, что Европа на это не пойдет, но и потому, что это реально станет страшным ударом по всей мировой финансовой системе, все еще находящейся под англосаксонским контролем.

Остается только одно — идти на переговоры с Путиным. В первую очередь по украинскому вопросу, давая какие-то реальные гарантии невступления Украины в НАТО. А они в самом деле нужны Путину? Ведь он не верит ни одному их слову. Нет, ему нужен разлад внутри Запада и то, что уже прозвучало со стороны атлантистов: мы не будем воевать с Россией за Украину...

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

Украина полным ходом готовится к войне, заявил Нарышкин

Киевские власти готовятся к войне в Донбассе, они сосредоточили на линии соприкосновения все боеспособные части ВСУ, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин...

"Какова цель? Полагаю, уничтожить народные республики. И все это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт", — отметил он.


Ниже есть продолжение.

По его словам, к войне президента Украины Владимира Зеленского подталкивают националисты и западные наставники.

"Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов", — рассказал глава СВР.

Он добавил, что в зону конфликта также прибыли журналисты для подготовки фейковых сюжетов.

"Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "белых касок" в Сирии. Контингент "пропагандистских сил быстрого развертывания" западных СМИ там же многократно увеличен", — подчеркнул Нарышкин.

Как отметил глава СВР, только из-за проведения встречи советников "нормандской четверки" в Париже правительство Украины временно отозвало из Рады законопроект "Об основах государственной политики переходного периода".

Этот документ эксперты называют правовым "фиговым листком", прикрывающим желание провести захват территорий народных республик и их "зачистку" по хорватскому варианту. Этот законопроект полностью перечеркивает Минские соглашения", — указал Нарышкин.

При этом он назвал противостояние в Донбассе главной угрозой для Украины.

"Единственный путь для урегулирования этого конфликта — это дипломатический путь. Это путь через реализацию комплекса мер по выполнению Минских соглашений", — подчеркнул глава СВР.

Он добавил, что Москва никогда не вынашивала и не вынашивает планы вторжения на Украину.

"Мы видели, мы знаем, как эта откровенная ложь, причем ложь очень опасная, начала распространяться с другого берега Атлантики, и эту ложь подхватили в целом ряде западных столиц", — сказал Нарышкин.

Глава СВР отметил, что киевские власти понимают, что их ждет в случае военной авантюры.

"Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы", — подчеркнул он.

По его словам, Москва стремится восстановить добрые отношения между странами, но этому препятствует неспособность киевских властей договариваться, поскольку они идут на поводу у националистов и западных наставников и не способны принимать самостоятельные решения.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.

В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.

В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.

Двадцать седьмого января Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.

https://ria.ru/20220210/ukraina-1772111485.html

מוסי רז: הצעות חוק לתובע מיוחד על פרשת NSO (Hebrew)

הגשתי עם ח"כ שלמה קרעי הצעת חוק שתאפשר לממשלה ולוועדה לביקורת המדינה למנות תובע מיוחד עם סמכויות נרחבות.


טלטלת NSO
מבהירה לנו: המשטרה לא יכולה לחקור את עצמה. האפשרות למנות תובע מיוחד היא הדרך לייצר גוף שיחקור באופן המקיף, השקוף והאובייקטיבי ביותר שאפשר את הפרשה.

https://mobile.twitter.com/mossi_raz/status/1491673275390439424

אבו צאלח: שיחות הגרעין בווינה (Hebrew)

אני אחלק את הדיווח הזה לשני חלקים,

1. ישראל החליטה להשמיד את תכנית הגרעין האיראנית גם במחיר של מלחמה בכמה חזיתות, פועל יוצא מזה השיחות בווינה לא מעניינות את ישראל בין אם יחתמו על הסכם או לא.

2. ישראל ממתינה בצד ומחכה לראות איזה הסכם מתבשל בווינה ולא שוברת את הכלים מול ארה"ב.

שתי האופציות האלה ראליות


יש המשך למטה.

Ниже есть продолжение.

למה רשמתי את הדברים האלה? משעות הצהריים כבר נתקלתי בכמה ידיעות מדאיגות או לא בהתאם למה שכתבתי לעיל. חברת הקונגרס קלאודיה טני היא אחת מתוך עשרות סנטורים הטוענים, ביידן הולך להביא אסון על ארה"ב עם ריצתו לחתימה על הסכם עם האיראנים, ובאותה נשימה טוענים סנטורים כי, " רוברט מאלי (אדריכל ההסכם הגרעיני בתקופתו של אובמה ימח שמם) סיפק הבהרות שהעלו יותר שאלות ממה שהם ענו לגבי הסכם הגרעין".

https://t.me/AbuSaleh_israel_reports/18829

Школьников: Дорога ложка к обеду

Сокращено. Форматирвоание моё.

...В рамках теоретических построений, когда границ впереди не видно, возникает естественное желание сделать все идеально, на века, потратив на это много времени и ресурсов. На практике же, крайне важно соблюдать баланс, ведь абсолютное большинство дел и задач достаточно решить на четыре по пятибалльной шкале.


Ниже есть продолжение.

Вы можете потратить годы на четкие и логичные построения, теории и анализ, только в завершении работы, результат не будет нужен никому, давно не актуально. Практически любую мою статью / комплект заметок можно распаковать до отдельной книги, потратив на это пару лет, только пользы от этого не будет никому, всему свое время.

В нулевые годы, работая в консалтинге, разбирал неудачи конверсионных проектов. Один был показателен – решили выпускать лифты для инвалидов (подъем колясок по лестнице на один пролет), сделали образец и года полтора испытывали его надежность, чтобы обеспечить нужно количество циклов работы. На резонный вопрос, на кой все это было – отдельного стандарта на такие лифты не было, вот мы и проверяли его по общему для пассажирских лифтов. За это время, конкуренты наладили выпуск и заняли всю нишу.

Дорога ложка к обеду. Вы можете потратить годы на детализацию и описание теории, результаты которой нужны были несколько лет назад, а в будущем интерес к ней будет только у историков от науки. Вы всегда сможете себя уверять – вы сделали идеальную сборку, просто её не оценили.

И, да, основная польза и эффект от построенных мной геостратегических моделей будет лет 15-20, а примерно к 2060м годам они полностью устареют, как ушло в историю разделение на хартлэнд, римлэнд и сипауэр.

https://t.me/geostrategrus/1212

גורמים באוקראינה לכאן חדשות: יהיו לרוסים מספיק כוחות למבצע בעוד שבועיים (Hebrew)רוסיה מחריפה צעדים, וגורמים באוקראינה אומרים לכאן חדשות: יהיו לרוסים מספיק כוחות למבצע בעוד שבועיים, עשרת הימים הקרובים קריטיים לשאלה אם יהיה הסכם או מלחמה...

סוכנות הידיעות הרוסית TASS דיווחה מוקדם יותר כי רוסיה מפנה עובדים לא חיוניים מהשגרירות בקייב. שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב אמר כי "המערב זומם משהו". במקביל רוסיה ובלארוס צפויות לפתוח בסדרת תרגילים צבאיים שיימשכו על פני עשרה ימים.


https://www.kan.org.il/item/?itemId=122047

Джангиров: Разборки мировых лидеров: как не исчезнуть из карты мира?

Правительственный пакет экономической помощи: ожидания и реальность

Форматирование моё.
Планы, направленные на борьбу с подорожаниями, были в Израиле и раньше. Чем нынешний отличается от других, какие предусматривает шаги и насколько они реальны.

Обнародованная Беннетом и Либерманом вечером 9 февраля программа борьбы с подорожанием - не единственная в своем роде. Во многом она перекликается с планом бывшего главы минфина Моше Кахлона (субсидирование детсадов, снижение налогов, увеличение отрицательного подоходного налога) и строится на принципе поощрения работающих граждан, а не субсидирования тех, кто не работает.

...следует напомнить, что все предложенные шаги требуют одобрения финансовой комиссии кнессета и самого парламента. Сказать, когда они будут утверждены и вступят в действие, пока никто не может.


Ниже есть продолжение.

...что касается самого пакета помощи: единственная мера, которая действительно направлена на помощь всему населению, это отмена акциза на уголь, введенного в начале 2021 года. Этот шаг не снизит дороговизну жизни, но, по крайней мере, снизит повышение дороговизны жизни – электричество теперь подорожает не на 5,7%, а на 3,4%. Должен сказать, что, на мой взгляд, этого акциза не должно было быть изначально. Акциз – налог, отражающий стоимость ущерба от использования вредного продукта и стимулирующий сокращение его использования. Едва ли не единственным потребителем угля в Израиле является государственная Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль"), которая реализует согласованный министерством энергетики поэтапный план по полному отказу от угля. Повышение акциза на уголь не может привести к сокращению его потребления, поскольку, во-первых, "Хеврат Хашмаль" не может ускорить отказ от угля, а во-вторых, для нее цена топлива не имеет значения, оно все равно будет оплачено потребителем электроэнергии. В свою очередь, конечный потребитель электричества никак не может повлиять на объемы потребления компанией угля. Если правительство действительно хочет ускорить отказ от угля, ему стоит задуматься об отмене моратория на поиск новых газовых месторождений, объявленного министром энергетики Карин Эльхарар.

Еще один шаг, теоретически тоже адресованный всем жителям страны – это отмена пошлин на импорт достаточно широкого ассортимента продукции – мясо, птицу, колбасы, рыбу, рыбные консервы, муку, оливковое масло, яйца, сушеные фрукты, соусы, мед, мебель, посуду, кухонные принадлежности, автозапчасти, сантехнику, инструменты, бытовые электроприборы, медицинское оборудование и средства личной гигиены.

Однако опыт показывает, что, если повышение пошлин всегда доходит до потребителя, их снижение нередко застревает в улучшающихся финансовых отчетах импортеров. Чтобы эти меры дошли до потребителей, нужны дополнительные меры по стимулированию конкуренции, расширение полномочий антимонопольного управления и работа над повышением осведомленности потребителей (и потребительской грамотности в целом). Что касается остальных мер, если бы мы были не в Израиле, я бы посчитал, что целью правительства является повышение уровня рождаемости. Как житель Ашдода, я рад распространению субсидирования яслей на мой город (и на другие города 4-5 социоэкономических кластеров), но, увы, мои дети уже выросли из ясельного возраста.

Однако если вы работаете, но у вас нет детей, то, видимо, дороговизна жизни для вас не помеха. Впрочем, если у вас есть только дети старше 12 лет – то программа тоже не для вас. Хотя если вы зарабатываете меньше 6200 шекелей в месяц и имеете право на трудовую дотацию, то вы получите надбавку (в среднем – около 800 шекелей) вне зависимости от наличия детей, но для этого надо дотерпеть до 1 июля. Должен сказать, что я не против вышеописанных шагов, но они никак не могут называться пакетом экономической помощи. Складывается небезосновательное ощущение, что он готовился "на коленке" вопреки желанию министерства финансов, которое вынуждали представить "хоть что-нибудь", чтобы сбить волну народного возмущения повышением цен.

...если говорить об основном виновнике дороговизны жизни, то это не тот или иной сектор, а государство. Мы переплачиваем за овощи и фрукты из-за неспособности правительств противостоять сельскохозяйственному лобби, мы переплачиваем за простой кораблей на рейде израильских портов и содержим лишних чиновников в Ведомстве национального страхования и в Налоговом управлении из-за неготовности правительств противостоять профсоюзам, мы не можем нормально пользоваться железнодорожным транспортом, потому что министры пять раз за последний год перераспределяли ответственность за расширение "Аялонского коридора" между разными структурами, потому что управление аэропортов, один из самых богатых государственных регуляторов, повысило на 10% аэропортовые сборы.

https://www.vesty.co.il/main/article/byshngfk5
https://txt.newsru.co.il/finance/10feb2022/eco_301.html

Беннет и Либерман представили пакет экономической помощи

Пресс-конференцию открыл Нафтали Беннет, который подчеркнул необходимость борьбы с подорожанием и облегчения экономического положения работающих израильтян...Беннет отметил, что правительство стремится не брать с граждан как можно больше денег, а напротив, облегчить налоговое бремя.

"Цены растут, но государство берет на себя часть расходов, - сказал премьер. - Это новый общественный договор, новые, честные отношения между государством и гражданами. Задача - позволить работающим людям сохранить больше денег, которые они зарабатывают, и создать условия для конкуренции, снижающей цены".

...• Первый пункт правительственного плана - налоговые льготы для молодых семей, которые коснутся 530.000 работающих родителей. По одной дополнительной льготной налоговой единице за каждого ребенка от 6 до 12 лет каждому родителю...
• Второй пункт - субсидии на оплату групп продленного дня (цаhароним) в населенных пунктах, находящихся в 4-5 социоэкономических группах [250 шекелей в месяц на ребенка]. Ранее субсидии выдавали лишь в городах и поселках с более низкими социоэкономическими показателями.

• Третий пункт - увеличение "отрицательного подоходного налога" (маанак-авода) для граждан с низким уровнем доходов на 20%.

• Четвертый пункт - снижение тарифа на потребление электроэнергии. Тариф с 1 февраля был повышен на 5,7%, в минфине пришли к выводу, что повышение должно составить 3,4%... [Для этого] государство отменит повышение акциза на уголь, чтобы частично нейтрализовать повышение цен на электричество...

• Пятый пункт: отмена таможенных пошлин...

Ниже есть продолжение.

Сокращение и отмена пошлин на мясо, птицу, колбасы, рыбу, рыбные консервы, муку, оливковое масло, яйца, сушеные фрукты, соусы, мед, мебель, посуду, кухонные принадлежности, автозапчасти, сантехнику, инструменты, бытовые электроприборы, медицинское оборудование и средства личной гигиены.

Либерман заявил, что в ближайшее время должны быть представлены меры, направленные на децентрализацию рынка.

Несмотря на слухи и прогнозы, в программу на данный момент не вошли сокращение акциза на бензин, дотации бизнесам, пострадавшим от пятой волны эпидемии, отмена пошлин на овощи и фрукты.

...Подытоживая основные положения, Авигдор Либерман заявил, что реализация намеченных мер увеличит доход работающей семьи со средним заработком на тысячи шекелей - до 10.500 в год. В макроэкономическом плане, по словам министра финансов, программа должна стимулировать трудоустройство, создать условия для усиления конкуренции на рынке и освободить экономику от бюрократических преград.

Либерман также отметил, что объявления производителей и импортеров о повышении цен, прозвучавшие в последние дни, не оказали влияния на решение обнародовать программу именно 9 февраля. "Если бы никаких объявлений не было, мы бы все равно представили программу сегодня", - сказал глава минфина.

...Министр экономики Орна Барбивай, высоко оценив усилия минфина по подготовке программы, заявила, что план помощи бизнесам, пострадавшим во время последней волны эпидемии коронавируса, будет обнародован отдельно.

Как стало известно Ynet, план поддержки бизнесов был включен в программу лишь за 2 часа до начала пресс-конференции под давлением премьер-министра Нафтали Беннета и альтернативного премьера Яира Лапида. Ранее Авигдор Либерман предлагал обождать с принятием этого плана до марта, чтобы более точно определить масштабы ущерба, понесенного предприятиями и самозанятыми гражданами.

Интенсивные совещания по вопросу о борьбе с повышением стоимости жизни проводились в министерстве финансов с 6 февраля. В ночь на 8 февраля заседание сотрудников ведомства затянулось до 3:00, а общая продолжительность совещаний превысила 70 часов.

https://txt.newsru.co.il/finance/09feb2022/tohnit321.html
https://www.vesty.co.il/main/article/syr8efwyq

5 причин, чтобы переехать в Израиль: исповедь репатриантки

Сокрашено. Форматирвоание моё.

Причина первая

Израиль - единственная страна в мире, которая выплачивает новым репатриантам пособия и предоставляет возможность учить иврит, не задумываясь о жилье и пропитании...

Причина вторая

Израиль - одна из самых безопасных стран в мире. СМИ постоянно твердят о том, что в Израиле война, взрывы, теракты, ракеты и прочее. На самом деле подобное случается довольно редко. Преимущество Израиля в том, что страна всегда готова к военной ситуации, система "Железный купол" защищает нас со стороны неба, а на границах стоят солдаты, всегда готовые к обороне. При этом все дома Израиля оборудованы бомбоубежищами, а в новых домах есть комната безопасности прямо в квартирах, чтобы жильцам не нужно было далеко бежать до укрытия. Война сплачивает всех жителей нашей маленькой страны. Все становятся более терпимыми и внимательными друг к другу. Это удивительное чувство!

Причина третья

Одно из лучших медицинских обслуживаний в мире. С этим пунктом можно спорить, учитывая скорость оказания услуг: иногда очередей к врачам - узким специалистам приходится ждать неделями и даже месяцами, а в приемном покое больницы проводить несколько часов. Но! При действительно тяжелых случаях вами занимаются в первую очередь, без промедления. Оборудование, профессионализм врачей, их опыт - все на высшем уровне. Если вы приезжаете в Израиль как бесплодная пара, то с большой вероятностью именно в этой стране вы станете родителями. Я убедилась в этом на собственном опыте.


Ниже есть продолжение.

Причина четвертая

В Израиле любят детей. Согласитесь, приятно растить ребенка в стране, где он вызывает умиление и улыбку, а не раздражение. Проходя по улицам, заходя в магазины, вы точно услышите, какой у вас замечательный ребенок, какой он милый. Малышам в магазинах могут дарить небольшие подарки - просто так, а в кафе их иногда угощают бесплатно. В Израиле все оборудовано как для взрослых на колясках, так и для малышей в колясках. Никто не будет ходить за вашим малышом по пятам в магазине и забирать у него вещи, чтобы не уронил. Никто в кафе не будет смотреть на вас презрительно, если малыш расплачется. Вам помогут затащить коляску в поезд или автобус. В Израиле дети - часть жизни, часть культуры. Они везде. Даже на работе с родителями, когда в садике или школе каникулы. В Израиле принято иметь несколько детей в семье. Да, здесь короткие декретные отпуска, но это, пожалуй, единственный минус, который относится к родительству.

Причина пятая

Другой страны для евреев просто не существует. Если русские, немцы, англичане, американцы, шведы и прочие нации могут жить по всему миру и вряд ли столкнутся с ненавистью, то тенденция по неприятию евреев и периодическим вспышкам насилия по отношению к нам настораживает. В этом плане, как говорят в Израиле, "у нас нет другой страны". И это правда. Есть стойкое ощущение, что если не будет Израиля, то вскоре и евреев не станет как нации. Поэтому все так держатся за этот небольшой участок земли, так любят его, заводят здесь семьи, детей и желают друг другу жить до 120 лет. Потому что если не Израиль, то никого из нас не будет на этом свете, для нас попросту не будет места.

Если вы все еще сомневаетесь, ехать в Израиль или нет, помните, что здесь три моря, потрясающие пустыни, леса, горы, виды, вкуснейший фалафель, а от израильской выпечки просто захватывает дух. Израиль нужно любить, чтобы жить здесь, это правда. Но не попробовав, никогда не узнаете, случится ли в вашей жизни эта любовь.

https://www.vesty.co.il/main/article/sjixtmw19