Saturday, June 06, 2020

Делягин: Репетиция цветной революции: пока в США

עושים טכנולוגיה: האלגוריתם יראיין אותך עכשיו (Hebrew)

mp3

מזה מאה שנה מנסות חברות וארגונים למצוא שיטות לסינון ואיתור המועמדים המוצלחים ביותר שיהפכו לעובדים מצטיינים, אולם בסופו של דבר כל השיטות מבוססות על מראיין ומרואיין, כלומר, על בני אדם. כעת נדמה שהמלאכה הכל-כך אנושית הזו – ביצוע ראיונות עבודה – מועברת לידיים של אלגוריתמים ובינה מלאכותית. האם אלו חדשות טובות למי שמחפש עבודה?

האזנה נעימה
יובל דרור.
קישורים:
האם טכנולוגיות לזיהוי פנים יכולות לזהות רגשות?
http://bit.ly/39oJzFO

כתבה ב"וושינגטון פוסט" על HireVue
https://wapo.st/2vsO3g4

בינה מלאכותית משנה את ראיונות העבודה – פורצ'ן
http://bit.ly/3agL6hj

בינה מלאכותית בראיונות עבודה – כתבת וידאו של הוול-סטריט ג'ורנל
http://bit.ly/2vkhC3z

https://www.ranlevi.com/2020/05/04/osim-tech-hirevue/

Михаил Делягин: В тупике зависимого развития. Есть ли выход (30.05.2020 )

Отрывок. Форматирование моё.

...В восьмидесятые яковлевско-горбачевская пропаганда предлагала народам бывшего СССР возвращение к ленинским истокам (под этим соусом шло разоблачение «сталинских злодеяний», включая индустриализацию и коллективизацию), предлагала строительство «социализма с человеческим лицом» с отдельными элементами частной собственности. Под разговоры об «истоках» и демократизации на самом деле шла реализация тщательно продуманного плана по сносу социализма, о чем Яковлев позднее рассказывал не без гордости. Если бы истинные цели предателей не были тщательно упакованы в красивые обертки общечеловеческих ценностей, то «архитекторы» развала страны не усидели бы на своих местах и дня. Но у них были грамотные советники. Когда под прикрытием горбачевской демагогии и бесконечной лжи начались кровавые события в Вильнюсе, Тбилиси и Нагорном Карабахе, стало понятно, что ситуация «дозрела» до стадии «сноса» и тогда на смену «архитекторам» перестройки выдвинулись молодые и энергичные «прорабы». В отличие от Горбачева, которого в какой-то мере использовали втемную, все эти бурбулисы гайдары, чубайсы, кохи, нечаевы и Ко, возомнившие себя носителями высших неолиберальных знаний и ценностей, отлично понимали, что творят и сознательно шли на предательство национальных интересов. Эта команда экономических убийц относилась к народу как к недостойной, косной, варварской массе, которая тормозит движение страны к прогрессу и процветанию. Обещая наполнить пустые прилавки магазинов, сохранив при этом все социальные гарантии, и построить капитализм по образцу цивилизованных стран Запада, эти «мессии» отлично понимали, что в результате предложенных ими неолиберальных реформ никакого американского или европейского капитализма в России не будет и что страна неизбежно попадет в ловушку периферийного капитализма со всеми вытекающими из этого статуса последствиями. Это был глубоко осознанный циничный обман, замешанный исключительно на собственных шкурных интересах. Ни о каком развитии страны речи не шло и не могло идти.

Ниже есть продолжение.

Получившие в советских вузах бесплатное фундаментальное образование, младореформаторы должны были быть хорошо знакомы с трудами латиноамериканских экономистов Рауля Пребиша, Теотониу Дус Сантоса, Селсу Фуртаду и немецкого социолога Андре Гундера Франка, разработавших концепции зависимого развития и периферийного капитализма. В их работах убедительно показано, что экономически развитые страны центра динамично развиваются за счет периферии, что периферийный капитализм – это отнюдь не переходный этап к западному капитализму, а тупиковая ветвь развития и что «развитость» центра всегда покоится на «недоразвитости» периферии. На основе концепции зависимого развития Иммануил Валлерстайн разработал концепцию миров-систем, в соответствии с которой Центр (Запад), аккумулируя капиталы со всего мира, всеми способами эксплуатирует периферию, при этом зависимым странам навязывается политический и социально-экономический регресс, обеспечивающий прогресс в Центре.

О тупиковости зависимого капитализма предупреждали и российские ученые из Института Латинской Америки РАН, хорошо знакомые с опытом проведения неолиберальных реформ в Чили, Мексике, Бразилии и Аргентине. В своих работах они указывали, что периферийный капитализм не позволяет переступить порог зависимости, что функции принятия решений и выполнения исследовательских задач всегда остаются в центре, а периферии отводятся лишь исполнительские функции, в ходе реализации которых происходит лишь подтягивание отсталой экономики до уровня требований современной системы неоколониальной эксплуатации. При этом периферия всегда страдает от таких последствий как истощение ресурсов, загрязнение, декапитализация, отсутствие единства внутренней экономики, фрагментарность научных исследований, утечка квалифицированных кадров и др. И вот такую «привлекательную» модель в лучшем случае «мексиканизации», а в худшем «доктрины шока» по образцу режима Пиночета в Чили младореформаторы, видевшие себя любимых фигурами цивилизованного Центра, а отнюдь не периферии, обманом навязали населению России. Лживая демагогия «архитекторов» в сочетании с умелым нагнетанием хаоса, дефицита, экономических трудностей, позволила парализовать волю уставшего от пустых горбачевских речей населения, которое не оказало практически никакого сопротивления действиям «прорабов».

Доверчивость и наивность дорого обошлись россиянам. В лихие девяностые провозглашенная свобода и полное отсутствие контроля над обществом со стороны государства породили в стране полный хаос и беспредел. Были разрушена промышленность, прикладная наука, системы жизнеобеспечения, весь жизненный уклад миллионов российских семей. Россия превратилась в хищнически эксплуатируемую и колонизируемую территорию, население лишилось всех сбережений, а прорабы перестройки с удовлетворением пересчитали многомиллионные барыши в собственных карманах. Население России сокращалось на 600-800 тыс. в год. Кризис, в который погрузилась Россия после 1991 г., не имеет аналогов в истории по своей глубине и продолжительности. Емкую оценку разрушительным действиям «реформаторов» дал итальянский журналист Дж.Кьеза: «Будущим историкам нелегко будет разобраться в том массовом предательстве национальных интересов со стороны правящих классов после того, как они утвердились у власти путем развала СССР. В истории нет ни одного подобного случая самоликвидации страны и культуры. Есть примеры поражения государства в результате войны. Или в результате поглощения со стороны более сильных, организованных и развитых культур. Но никогда не было так, чтоб мировая держава, в каком-то смысле империя, имевшая величайшую культуру и науку мирового уровня в числе двух-трех первых держав мира, сдалась без боя и дошла за несколько лет до беспрецедентного самоуничтожения. Никогда не было такого побежденного, который возносил бы (причем искренно) хвалу победителю. Как такое могло случиться? Прежде всего, виноваты ликвидаторы, из которых состоит сегодняшний российский правящий класс».

Ельцинская вакханалия под мелодии МВФ в ходе азиатского кризиса 1998 г. привела к масштабному кризису российской финансовой системы, закончившемуся августовским дефолтом. Из провала дефолта страну сумело вывести правительство профессионалов-государственников Примакова-Маслюкова-Геращенко, единственное в новейшей истории России, руководствовавшееся национальными интересами. Правительство, совершившее настоящее экономическое чудо, пользовавшееся поддержкой всех депутатов Государственной Думы и действовавшее вопреки рекомендациям МВФ, представляло серьезную угрозу интересам глобального центра и потому, всего через восемь месяцев в мае 1999 г., по рекомендации западных советников было отправлено Ельциным в отставку. Ненависть российского народа к Ельцину и «реформаторам» была накануне двухтысячных настолько всеобъемлющей и взрывоопасной, что для сохранения власти компрадорской олигархии необходимо было срочно решить вопрос о преемнике. Нужен был человек, являющийся по внешним признакам полной противоположностью Ельцину, но который бы смог гарантировать сохранение всех итогов лихих девяностых. И выбор пал на В.Путина, который в августе 1999 г. был назначен Ельциным на должность премьера, а с 31 декабря 1999 г. стал исполняющим обязанности президента России.

Двадцать путинских лет

С самого начала новый президент заявил, что пересмотра итогов грабительской приватизации, которую все население справедливо считало незаконной, не будет. Но, несмотря на это, после мерзости, бандитизма и вакханалии воровства 90-х годов население сразу же поддержало Путина за наведение самого элементарного порядка и удаление от власти наиболее одиозных олигархов. А дальше перед страной и перед новым президентом встал выбор – начать трудный восстановительный мобилизационный проект (такая программа предлагалась президенту Народно-патриотическим союзом России - НПСР) или, довольствуясь статусом сырьевого придатка и страны периферийного капитализма, наслаждаться нефтедолларами, превращенными в офшорные активы, бентли, мерседесы и дорогую недвижимость компрадоров и их обслуги. Программа патриотических сил была презентована новому президенту на встрече в Кремле делегацией НПСР в состава Г.Зюганова, С.Глазьева, Ю.Маслюкова, Д.Львова, Н.Петракова, С.Батчикова и В.Кашина. В ходе встречи, которая продолжалась 4 часа, В.Путин прекрасно понял, что для реализации предложенной мобилизационной программы необходимо серьезное обновление кадров высшего звена. Но полученная в наследство от Ельцина личная уния высшего госаппарата и олигархии требовала «продолжения банкета». И новый президент выбрал «продолжение банкета», сделав семейно-клановую ельцинскую систему основой своей вертикали власти. В страну устремился поток трейлеров с дорогими иномарками и импортным продовольствием, и одновременно продолжилась деградация инфраструктуры и производственной базы. За основу развития была взята программа глобалистов Грефа и Кудрина, которые во имя обеспечения макроэкономической стабильности предлагали инвестировать исключительно «вне страны». Единственный довод, к которому прислушался президент в ходе встречи с делегацией НПСР, касался вступления в ВТО, которое было намечено на 2004 г. на совершенно кабальных условиях (согласованных Касьяновым, Илларионовым и Грефом), подразумевавших приравнивание внутренних цен на энергоносители к внешним. Члены делегации с цифрами в руках убедили президента, что этот шаг чреват появлением в стране 20 млн. безработных. Из-за опасений режиму личной власти президент отложил тогда вступление в ВТО, которое состоялось на восемь лет позже планировавшегося и уже на других условиях.

В первый президентский срок на фоне выборочной войны с олигархами и коррупцией, постепенного выхода из коллапса девяностых, «мочения террористов в сортире», рейтинг президента постоянно рос, почти до всеобщей поддержки его действий. После вступления в силу с 1 января 2005 г. закона о монетизации льгот, принятие которого было воспринято населением как несправедливость и сопровождалось акциями протеста и голодовками депутатов Государственной Думы, рейтинг существенно падает. На этом фоне постепенно к Путину приходит понимание, что продолжение либеральной риторики и «хороводов» с Западом может лишить его поддержки избирателей. Неожиданный взлет цен на нефть (почти в четыре раза) позволяет решить острые вопросы, прежде всего рассчитаться по долгам, после чего Путин радикально меняет риторику. В 2007 г. в своей мюнхенской речи президент заявил, что Россия не собирается строиться по команде Запада и намерена отстаивать собственные интересы. Вместо откровенно либеральных пассажей первых лет зазвучали правильные слова о технологическом прорыве, о новой индустриализации, о развитии образования, об обеспечении граждан доступным жильем, о неповышении пенсионного возраста и др. Нам обещали то инновационное развитие, то великие национальные проекты, то доступную ипотеку. Как потом оказалось, таким образом решалась задача сплотить население и заручиться его поддержкой в мнимом противостоянии с Западом и столь же мнимом противостоянии с либералами. На деле экономические программы продолжили писать те же до боли знакомые апологеты невидимой руки рынки и проводники интересов международного финансового капитала – грефы, мау, кузьминовы, набиуллины, ясины и др. В 2007 г. ими была рождена и разрекламирована программа, рассчитанная до 2020 г., которая должна была вывести Россию на новые рубежи. Она предполагала достижение темпов экономического роста в размере 6,5% в год. К 2020 г. ВВП должен был увеличиться на 66%. Всем здравомыслящим экспертам с самого начала было понятно, что в рамках действующей модели эти цели абсолютно не достижимы, что впоследствии и подтвердилось. ВВП вместо продекларированных 66% вырос менее, чем на 6%, а ответственности, как обычно, никто не понес, хотя авторы получили многомиллионные гонорары. Нет сомнений, что и все последующие программы либеральных экономистов ожидает та же участь. Перед саммитом G20 в Осаке в июне 2019 г. Путин в интервью Financial Times неожиданно для всех заявил о конце эпохи либерализма: «Либеральная идея устарела. Она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения». Но за грамотной популистской риторикой и Путина-премьера, и Путина-президента как не стояло, так и не стоит никаких реальных дел, а Россия с точки зрения экономического развития как продолжала, так и продолжает оставаться, как говорил гениальный поэт Некрасов, «страной затронутых вопросов, не перешедших в сферу дел».

Темпы роста экономики вопреки бодрым прогнозам министров либералов остаются существенно ниже среднемировых, доля России в мировом ВВП неуклонно падает. Из-за сокращения инвестиций в основной капитал компании, которые на протяжении десятилетий составляли основу нашей экономики, терпят многомиллионные убытки. На фоне избытка денег, о котором постоянно твердит Центробанк, предприятия лишены долгосрочного кредита и искусственно банкротятся банками. За 2000-2017 гг. прекратили работу свыше 74 тыс. заводов и фабрик. Из-за падения производства шестой год подряд падают реальные доходы населения, 21 млн. человек живет за чертой бедности. По данным Росстата, более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума, что создает «ловушку нищеты». Исполнение майских указов президента, направленных на социальные цели, обернулось борьбой за достижение формальных показателей. Растет имущественное неравенство, по уровню которого Россия находится на одном из первых мест в мире. Тысяча богатейших семей реально управляет Россией и концентрирует в своих руках подавляющую часть рентабельных активов и национального дохода. По мнению французского экономиста Т.Пикетти, уровень неравенства в России сейчас выше, чем был в 1905 г. и перед революцией 1917 г.! Коррупция на всех уровнях власти, крупномасштабное воровство, бесхозяйственность, экологические бедствия, рост аварийности – все это сегодняшние реалии, типичные для любой страны периферийного капитализма. Режим самоизоляции из-за пандемии и остановка производства неизбежно усугубят многие проблемы.

Исправно работает механизм по десуверенизации и деиндустриализации России. На низовом, т.е. оперативно-тактическом уровне, ключевые государственные решения принимаются в интересах сырьевого олигархата, финансовых спекулянтов, приближенных к власти криминальных структур, а также самих коррумпированных чиновников. Таким образом создаются новые возможности по перераспределению нефтедолларов и бюджетных потоков в карманы офшорной аристократии. Разрушение единой энергосистемы, приватизация ЖКХ, коммерциализация образования и здравоохранения, скрытый демонтаж РАН, монетизация льгот, бесконечная череда опустошительных пенсионных реформ – все эти действия предпринимались чиновниками с целью личного обогащения и создания центров прибыли для приближенного к ним бизнеса. На более высоком уровне – системном, или стратегическом – ключевые государственные решения в конечном счёте принимаются в интересах транснационального капитала, глобального бизнеса, международных финансовых спекулянтов, представителей политического и, прежде всего, финансового истеблишмента Запада, что означает десуверенизацию России и закрепление за ней статуса сырьевого придатка.

В январе Путин решает отправить в отставку правительство Медведева, более всего запомнившееся циничной фразой премьера «денег нет, но вы держитесь». Сохранение президентом на второй позиции в государстве коррумпированного либерала с криминальными связями и полная неспособность правительства вывести экономику из стагнации вызывали растущее возмущение в обществе. Однако порожденные отставкой правительства ожидания оказались напрасны. И одиозный премьер, и все не справившиеся со своими задачами министры получили высокую оценку и благодарность за работу из уст президента и благополучно продолжили вершить старые дела на новых креслах. Путинская вертикаль категорически не приемлет никаких альтернативных точек зрения. Не только не приемлет, но и грубо затыкает рты. Так недавно с эфира была снята программа «Бесогон» Н.Михалкова под названием «У кого в кармане государство», в которой он позволил себе критиковать неприкасаемого Грефа за его толпо-элитарные рассуждения и посмел положительно высказаться о постоянном раздражителе либералов академике С.Глазьеве. Иначе как неприличной не назовешь истерику Набиуллиной, последовавшую после того как Глазьев вновь наступил на ее больную мозоль, выступив за ограничения спекуляций на валютных рынках. ЦБ предложил Минэкономразвития «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности Глазьева». Формулировка до такой степени похожа на кальку с английского, что невольно возникает предположение о дословном переводе в ЦБ очередного указания из Вашингтона...

Двадцать лет в жизни страны – это много или мало? При Сталине Советский Союз сумел за 10 лет провести индустриализацию. Нищий в недавнем прошлом Китай успешно ликвидировал бедность и уже готовится к высадке на Луну, созданию собственной МКС и отправке аппаратов на Марс. Либеральная Россия за двадцать путинских лет так и не смогла вырваться из ловушки периферийного капитализма на самостоятельную траекторию развития и продолжает оставаться зоной для сбрасывания кризисов. Миллиарды тонн невозобновляемых природных ресурсов и товаров первичного сектора вывезены на Запад, триллионы долларов безвозвратно утекли в офшоры и в оплату дорогой зарубежной недвижимости олигархов, молодые специалисты продолжают массово уезжать на Запад.

В 2009 г. агентство «Блумберг» попросило Путина прокомментировать тот факт, что в период кризиса 2008 г. из России утекли 270 млрд. долл. Путин ответил, что не видит в этом ничего страшного и что «мы не ограничили вывод капитала и не намерены это делать в будущем». Спустя 11 лет национальный финансовый рынок в строгом соответствии с рекомендациями МВФ (которому мы уже много лет ничего не должны!) и с одобрения президента по-прежнему открыт для международных спекулянтов и, как уже говорилось, закрыт для российских предприятий. Россия – единственная страна БРИКС, не ограничивающая трансграничное движение спекулятивного капитала. Денежная масса искусственно удерживается в сверхприбыльном спекулятивном обороте, стимулируя переток денег из реального сектора в финансовый и далее за рубеж. Отсутствие запрета на трансграничное движение капитала В.Катасонов образно сравнил с домом, у которого в сильный мороз открыты все окна и двери, а хозяин изо всех сил топит печь, тепло от которой моментально улетает через открытые окна. С момента выполнения Центробанком рекомендаций МВФ по переходу к свободному плаванию курса рубля спекулянты на манипулировании курсом рубля «наварили» десятки миллиардов долларов, а сумма выведенного капитала превысила 250 млрд. долл. Исчисленный ущерб от политики ЦБ за последние пять лет оценивается в более чем 25 трлн. руб. недопроизведенной продукции и 15 трлн. руб. несделанных инвестиций. Без переориентации политики Центробанка с интересов спекулятивного капитала на интересы реального производства нам из ловушки периферийного капитализма не выбраться никогда!!!

Олигархи продолжают выводить в оффшоры порядка 90 млрд. долл. в год, не уплачивая даже те жалкие 13%, которые платят малоимущие. А все предложения по деофшоризации, с которыми Путин шел на президентские выборы еще в далеком 2012 г., спущены на тормозах неолиберальной командой и так и остались благими пожеланиями. Можно с уверенностью предсказать, что предложение президента обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды, сделанное им в обращении к россиянам, посвященном мерам борьбы с коронавирусом, постигнет та же участь.

Двадцать путинских лет, как и десять ельцинских, стали годами проедания советского наследия и разграбления страны, разбазаривания природных богатств, нарушения и урезания многих конституционных прав граждан, годами крупномасштабного оболванивания и развращения нашей молодежи при помощи СМИ, годами бесконечной лжи, обмана и пустых, не подкрепленных делами, обещаний («рывков», «прорывов», «национальных целей»).

Из-за бесконечной лжи, звучащей из уст власть имущих, граждане постоянно живут в состоянии когнитивного диссонанса. Президент заявляет, что «либеральная идея устарела», но продолжает назначать либералов на все ключевые посты и одобрять проводимую ими в интересах правящего меньшинства политику. Путин борется с олигархами, но почему-то их число выросло в десятки раз и продолжает расти. Президент говорит, что не будет менять Конституцию, но вносит в нее поправки. Путин считает, что люди, получающие 17 тыс. руб. относятся к среднему классу и таких у нас 70% населения, а люди недоумевают, как на эти деньги можно питаться, одеваться, лечиться, отдыхать и еще о детях думать. Президент говорит, что никогда не пойдет на повышение пенсионного возраста и проводит пенсионную реформу. Мы уже полтора десятка лет «успешно» слезаем с нефтяной иглы, но почему-то зависимость от цен на нефть не уменьшается. Россия – великая энергетическая держава, экспортирующая сотни миллиардов кубометров газа, но почти треть территории страны не газифицирована. Мы живем в стране с бесплатной медицинской помощью, но для больных детей средства на лечение телевидение ежедневно призывает переводить посредством смс, и население понимает, что болеть нельзя, поскольку и операции, и пребывание в больнице связано с большими затратами. У нас бесплатное школьное образование, но почему-то подготовка детей к школе, а также их подготовка к экзаменам и школьные кружки требуют от родителей немалых затрат. У нас, по словам президента, растет политическая активность граждан, а на деле вся системная оппозиция стала фальшивой и контролируется Администрацией Президента. Ненавидимый населением Чубайс продолжает получать бюджетные миллиарды на развитие нанотехнологий, но этих технологий как не было, так и нет. На фоне всего этого к патриотизму с экранов телевизоров взывают люди, которые свою судьбу с «этой страной» никак не связывают. Продолжать можно бесконечно.

В ходе своих предвыборных кампаний президент неизменно уходил от дебатов. Спрашивается почему? Очень занят? Не уважает других кандидатов? Считает, что все, что хотел он уже сказал избирателям? Ни то, ни другое, ни третье. На любых дебатах необходимо четко обозначить свою позицию. В диалоге с оппонентом, как правило, крайне сложно уйти от ответа на прямой вопрос и не проиграть раунд. Дебаты неизбежно вскроют несоответствие слова и дела, которые мы видим на протяжении уже 20 лет.

За двадцать лет Путин преуспел только в одном - говорить то, что от него хотят услышать, говорить одно, а делать другое. Еще в начале первого президентского срока Путина один из хорошо его знающих олигархов как-то сказал: «Нам повезло, что Путин такой же либерал, как мы». Уехавший в США бывший советник Путина А.Илларионов также неоднократно в своих выступлениях хвалил президента за его приверженность экономической свободе, которая для любого либерала выполняет функцию системы распознавания «свой-чужой». Двадцать лет пребывания во власти не изменили либеральное мировоззрение Путина. По своим глубинным убеждениям он по-прежнему с либеральным меньшинством, хотя на словах – всегда с большинством…

Сторонники Путина, готовые изменить Конституцию, чтобы сделать его пожизненным президентом, неизменно приводят два главных достижения путинского двадцатилетия – реформирование вооруженных сил и возвращение Крыма. В этих вопросах необходимо расставить все точки над i. Вооруженным силам России в 2008 г. была уготована масштабная неолиберальная реформа, заняться которой, будучи на тот момент премьер-министром, Путин поручил мебельщику(!) с пятнадцатилетним стажем Сердюкову. За три года Сердюков «оптимизировал» численность офицерского состава с более чем 300 тыс. до 150 тыс. и практически уничтожил профессиональную часть младшего командного состава, что создало серьезные проблемы в армии, авиации и на флоте. Параллельно шла повсеместная коммерциализация, распродажа армейского имущества и закрытие учебных заведений, завершившиеся впоследствии уголовным делом «Оборонсервиса» о масштабной схеме хищений и арестом чиновницы Минобороны Васильевой.

«Оптимизация» вооруженных сил должна была быть доведена до логического конца, но в октябре 2011 г. с нашего молчаливого согласия (Россия воздержались при голосовании в Совбезе ООН) «цивилизованные» страны разбомбили Ливию и на весь мир показали зверское убийство Каддафи. Лидер ливийской революции, друг и финансовый спонсор Саркози, выполнил абсолютно все требования Запада, но это не спасло ему жизнь. После убийства Каддафи Путин осознал, что на гуманизм западных «партнеров» и «друзей» рассчитывать не приходится, и конец может быть печальным. Именно поэтому он пришел к необходимости восстановления боеспособности вооруженных сил России. В 2012 г., уже будучи президентом, Путин отправил Сердюкова в отставку, и началось перевооружение армии. Для полноты картины необходимо упомянуть, что, несмотря на возбужденное против Сердюкова уголовное дело, перед судом он так и не предстал и теперь бывший мебельщик является председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации...

Что касается возвращения Крыма, то оно было продиктовано логикой обстоятельств, а отнюдь не логикой намерений президента, и можно сказать было «реактивным». Если бы Путин не пошел на этот шаг и украинские националисты погрузили полуостров Русской Славы в пучину хаоса и террора, то от президента неизбежно отшатнулись бы все, как от Горбачева в 1991 г. Логика намерений (при условии ее наличия) должна была бы подвести Путина к решению вопроса с Новороссией в том же 2014 г. События там развивались строго по крымскому сценарию, и, как и в Крыму, был проведен референдум о вхождении в состав России. В смысле реакции зарубежных «партнеров» и санкций это уже ровным счетом ничего не изменило бы. Но президент, видимо, побоялся пойти на такой шаг. Это стало понятным после его встречи с действующим председателем ОБСЕ президентом Швейцарии Д.Буркхальтером. Содержание разговора остается до сих пор неизвестным, но после него позиция Путина резко изменилась (https://www.golos.ameriki.ru/a/putin-statements-experts/.1910008.html). Начавшиеся боевые действия обернулись жертвами среди мирного населения, а непризнанные республики по сей день остаются серой зоной, дальнейшие перспективы которой весьма туманны. Тем же, кто выступал в 2014 г. за вхождение Новороссии к России, в частности А.Дугину, просто перекрыли доступ к СМИ. Относительно Крыма добавлю, что после его возвращения Путин никак не вмешивается в решение Грефа не открывать отделения Сбербанка в Крыму. В этой связи возникает вопрос к президенту – считает ли глава Сбербанка Крым российской территорией, и дозволено ли отдельным неприкасаемым властной вертикали иметь свою собственную позицию по этому вопросу?

Два десятилетия «оптимизации» социальной сферы

После дележа в девяностые годы самых жирных и лакомых кусков советского наследства в нулевые у «реформаторов» дошли руки и до социальной сферы, прежде всего образования, здравоохранения и науки, продолжавших функционировать по старым советским принципам. В ходе «оптимизации» здравоохранения за последние 15 лет «эффективные менеджеры» сократили количество больниц в России вдвое – с 10,7 тыс. до 5,4 тыс., а больничных коек – на 27,5% (в сельской местности – почти на 40%). Уменьшилось и количество поликлиник (на 12,7%). Выполнение майского указа президента о повышении зарплат медиков до 200% от средней зарплаты по региону, а среднего медперсонала до 150%. осуществлялось путем сокращения кадров с одновременным увеличением нагрузки на оставшийся персонал. В 2018 г. количество врачей сократилось в 55 (!) регионах. Дошло до того, что санитарок стали массово переводить в уборщицы, чтобы в этом новом качестве они не подпадали под президентский указ. По числу больничных коек на 10 тыс. населения даже благополучная Москва вышла на уровень 1913 г., а по сравнению с 2000 г. этот показатель сократился вдвое. За 2010-2018 гг. при росте населения Москвы на 1 млн. человек количество больничных организаций уменьшилось на 79 ед., а число больничных коек – на 29,5 тыс. Это произошло на фоне роста потребностей в медицинских услугах из-за старения населения и плохого состояния здоровья (курение, алкоголизм, наркомания). В регионах в катастрофическом положении оказалось первичное звено здравоохранения (ФАПы, амбулатории, больницы), ответственность за состояние которых была возложена на региональные власти.

По признанию президента Путина, сделанному им на заседании президиума Государственного совета по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения» в октябре 2019 г., «более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения»… Вместо того, чтобы сделать медицину доступной, власти в целях оптимизации убрали из поликлиник специализированную помощь и диагностику, которые были переведены в крупные клинико-диагностические центры. Записываться в них пациенты должны за несколько недель. В результате специализированная помощь и диагностика перекочевали в сектор платных медицинских услуг, объем которого в 2019 г. составил, по оценкам аналитиков РБК, 846,5 млрд. руб. Государственная система здравоохранения неуклонно трансформируется (вопреки Конституции РФ!) в рынок платных медицинских услуг, оплату которых значительная часть населения не может себе позволить.

В одном из своих отчетов Счетная палата отметила, что оптимизация медучреждений в РФ привела к росту смертности (!) пациентов городских и муниципальных больниц в среднем по стране на 2,6%. При таких результатах впору переименовать Минздрав в Министерство контроля численности населения... Публично посыпать голову пеплом пришлось и Минздраву, и Татьяне Голиковой, и Антону Силуанову. С началом эпидемии и В.Матвиенко вдруг осознала, что организация финансирования здравоохранения через ОМС весьма несовершенна.

Случись пандемия коронавируса не сегодня, а еще через несколько лет, мы бы по оптимизации коечного фонда вполне могли «догнать» Испанию и Италию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вряд ли стоит удивляться, что с началом стремительного распространения коронавируса власти запаниковали, прекрасно понимая, что для реальной эпидемии в достаточном количестве нет ни помещений для размещения инфицированных, ни медицинского оборудования, ни средств защиты, плюс не хватает как минимум 30 тыс. врачей и 175 тыс. медперсонала.

В советское время протоколы действий при эпидемиях были отработаны до мелочей, что позволило с началом Великой отечественной войны избежать эпидемий в ходе перемещения на Восток 20 млн. человек эвакуированного населения. Основы организации здравоохранения в период массового поступления больных были заложены еще в период Крымской войны Николаем Пироговым, понявшим, что главное - это не помощь одному конкретному раненому, а по военному четкая организация всей медицинской помощи. Именно с нерешенностью этой проблемы столкнулась «оптимизированная» медицина во время пандемии.

Доктор медицинских наук, эпидемиолог профессор Игорь Гундаров считает, что «covid-19 вскрыл мерзость, порочность, неорганизованность, маразм власти, которая, кроме как сеять панику, запугать народ, ничего не может». А президент Национальной медицинской палаты доктор Рошаль заявил, что сейчас здравоохранению необходима «оптимизация наоборот»...

Теперь чиновники собираются здравоохранение модернизировать, чтобы исправить ошибки оптимизации. Сможет ли очередная модернизация («оптимизация наоборот») изменить реальное положение дел? Берусь утверждать, что не сможет, поскольку все эти реформы/модернизации/оптимизации лежат строго в русле избранного властями курса на переход в рамках избранной неолиберальной модели от унаследованной от СССР национальной системы здравоохранения солидарного типа, охраняющей здоровье ВСЕХ граждан вне зависимости от платежеспособности, к модели западного образца, лишающей значительную часть населения фундаментального социального блага – равного доступа к современной медицинской помощи.

Во многом напоминает ситуацию в здравоохранении и другая «оптимизируемая» сфера – образование. В первую очередь это касается коммерциализации и сокращения с каждым годом доступности бесплатных услуг (сейчас только 10 % мест в университетах бюджетные). Как и в здравоохранении, повышение зарплат осуществляется путем сокращения числа учителей и вузовских преподавателей с одновременным увеличением нагрузки. Одновременно быстро растет численность управленческого и контролирующего аппарата, заваливающего учебные заведения бесконечными инструкциями, правилами, рекомендациями и формами отчетности (среднестатистический российский вуз заполняет за год около 300 отчетов, содержащих примерно 12 тыс. показателей.). Закрываются малокомплектные сельские школы. Пандемия коронавируса чревата для системы образования еще одной реальной опасностью – соблазном перехода на повсеместное дешевое и низкокачественное дистанционное образование. Агентство инноваций Москвы уже прогнозирует, что Россия к 2030 г. почти полностью откажется от классического образования в пользу новых форм обучения. Видимо, недалек тот день, когда привилегией живого общения с педагогом как более дорогой формы обучения сможет пользоваться только богатая элита.

В 50-е годы прошлого века школьное образование в СССР считалось лучшим в мире.
Многое из нашей системы школьного образования заимствовала Япония, добившаяся в дальнейшем больших успехов в экономике и новых технологиях. Выпускники ведущих советских вузов по качеству подготовки превосходили сверстников из других стран. Высокий уровень образовательной подготовки носил массовый характер. Сегодня ЕГЭзация, болонизация и внедрение рекомендованных американцами критериев оценки работы преподавателей и учебных заведений привели к резкому снижению качества образования. Франция, которая была в шестидесятые годы первой страной, применившей аналогичную нашему ЕГЭ систему тестирования, через три года отменила ее по причине отрицательного влияния на умственное развитие учащихся. В США против системы тестирования выступил Билл Гейтс, по мнению которого тупые тесты и натаскивание, разрушают американскую школу. У нас же и речи нет об отмене этой крайне спорной системы. Не принесла никакой пользы и не менее спорная болонизация высшего образования. Система образования в целом переориентировалась (строго по Фурсенко) с задачи воспитания творческой личности на воспитание «квалифицированных потребителей». Осуществляемая в её нынешнем виде реформа образования призвана облегчить глобальному бизнесу охоту на мозги, а оставшихся аборигенов вооружить не знаниями, при наличии которых человеком становится трудно манипулировать, а необходимыми глобальному бизнесу "компетенциями".

Очередным шагом в окончательном и бесповоротном реформировании школьного образования призвано стать создание Министерством просвещения Координационного совета по развитию образования в России. Ключевой фигурой в нем станет не имеющий педагогического образования Греф, которому не терпится взяться за новые федеральные государственные образовательные стандарты - ФГОСы. С 2000 г. по 2009 г. ФГОСы уже менялись трижды, после этого к ФГОС-3 стали добавлять плюсы при очередном совершенствовании, и при каждой доработке школы начинает лихорадить, поскольку требуется бесконечная переделка программ и планов. Добиванием государственного школьного образования займется теперь тот самый эффективный менеджер, который провозглашает, что "нельзя давать населению доступ к информации", поскольку "люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания", который мечтает ликвидировать физматшколы и упразднить экзамены и оценки. Дети же самого г-на Грефа обучаются в дорогой частной школе, на которую его новации распространяться, по-видимому, не будут…

В тяжелейшем положении оказалась сегодня российская наука. Россия является единственной страной незападного мира, в которой уже к концу XIX — началу XX вв. возникла полноценная фундаментальная наука, и появились ученые мирового уровня (Н.И. Лобачевский, Д.И. Менделеев, И.П. Павлов и др.). Все это было сохранено и приумножено в 1917—1991 гг. Большевикам удалось в лихолетье Гражданской войны сохранить отечественные научные кадры и избежать утечки мозгов из страны. В 1918—1921 гг. в Петрограде были созданы Государственный физико-технический институт (ГФТИ), директором которого стал «отец советской физики» А. Ф. Иоффе, Государственный радиевый институт (ГРИ), директором которого являлся академик В. И. Вернадский. А в Москве появились Институт физики и биофизики при Наркомздраве, Научно-исследовательский институт физики и кристаллографии и многие другие. К 1927 г. в СССР было создано более 90 научных институтов, осуществлены крупные исследовательские проекты, в том числе многочисленные научно-изыскательские экспедиции. Если в двадцатые годы научно-исследовательские институты создавались преимущественно в Москве и Петрограде, то в тридцатые годы множество НИИ было открыто и на периферии. Начали также создаваться многочисленные отраслевые институты, деятельность которых была направлена на решение практических задач, стоящих перед народным хозяйством.

После Великой отечественной войны финансирование науки постоянно увеличивалось. В 1985 г. вложения в науку составили 5% ВВП. Одна треть всех величайших научных открытий XX века сделана российскими учеными, а на научно-техническое пространство бывшего СССР приходилось не менее 25% мирового обмена технологиями. Нынешнее положение в науке можно охарактеризовать как плачевное. "По удельному весу затрат на науку в ВВП (1,1%) Россия существенно отстает от ведущих стран мира, находясь на 34 месте»,- отмечается в отчете Счетной палаты. "Даже в условиях достижения целевых параметров национального проекта "Наука" расходы России на науку увеличатся к 2024 году только до 1,2% ВВП. При этом в Китае эти расходы составляют 2,1% ВВП, в США – 2,7% ВВП, в Германии – 2,9% ВВП", - отмечают аудиторы. В абсолютном выражении расходы России на науку в 11 раз меньше, чем в США и Китае…

Разгромлена в результате масштабной реформы 2013 г. Российская академия наук, подавляющее большинство ученых которой не приняли либеральных реформ. Как отметил президент РАН А.М.Сергеев: «Большинство членов академии, как старшего поколения, так и молодых профессоров РАН, считают, что состояние науки в стране за шесть лет после реформы ухудшилось, и они до сих пор не поняли, для чего это было сделано. Фактически реформа привела к разрушению существовавшей ранее прочной двойной системы «академия–институты» с выбранными членами академии и институтами, где «мозг» — академия — принимал решения и транслировал их в институты. Система отрабатывалась десятилетиями и в советское время была в основе научно-технической мощи государства, а в раннее российское время позволила сохранить нашу академическую науку в отличие от отраслевой, которая РАН не подчинялась». Из-за потери контроля над сетью академических институтов вследствие резонансной реформы РАН 2013 г. академия не может в условиях сегодняшней пандемии напрямую заниматься научными разработками и бороться с коронавирусной инфекцией.

В результате «реформирования» РАН только в США и Канаду уехало работать более миллиона российских ученых и специалистов. По данным Росстата отток из страны квалифицированных кадров с высшим образованием составляет ежегодно более 50 тыс., а по статистике, получаемой от иностранных государств, свыше 100 тыс. Уместно вспомнить слова французского математика Блеза Паскаля: "Достаточно уехать трём сотням интеллектуалов — и Франция превратится в страну идиотов"...

Большие вопросы вызывает внедренная система оценки достижений в науке по публикационной активности. Рост числа публикаций, по мнению президента РАН, является «искусственным» и не отражает реального положения вещей. В реальности количество научных работ из России, которые приглашают на крупные международные конференции, существенно падает. Тем не менее, Миннауки продолжает использовать именно эту наукометрию в конкурсах и грантах.

Можно напомнить нашим «реформаторам» науки, что единственный российский лауреат нобелевской премии по химии Н.Н.Семенов, в течение 55 лет возглавлявший Институт химической физики, за всю жизнь опубликовал всего полсотни оригинальных статей и, как правило, в отечественных журналах. Если воспользоваться системой "объективной оценки" работы нобелевского лауреата по баллам, внедряемой сейчас в РАН Министерством образования и науки РФ, то Н.Н. Семенов оказался бы одним из самых плохих сотрудников за все время существования Института химической физики»...

«Оптимизированные» здравоохранение, образование и наука – это закономерное следствие продолжающихся неолиберальных реформ и свидетельство полного непонимания властями основных закономерностей научно-технического прогресса. Это фактический отказ от самостоятельной траектории развития страны, закрепление зависимого статуса и преступление перед нашими детьми и внуками.

Контуры будущего

Десятого мая в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» президент заявил, что не нужно «хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха". Но никакого взгляда в наше успешное будущее власти не демонстрируют. На повестке дня - лишь «тушение пожара пандемии». И к действиям «пожарных» у людей возникает очень и очень много вопросов. Похоже, усилия властей, как и обычно, в основном будут направлены на спасение госкорпораций и олигархов и дальнейшее усиление контроля над населением. Никаких шагов разорвать порочный круг нашего зависимого развития не предпринимается и, судя по всему, пока не планируется...

Думают ли власти о том, что в условиях спровоцированного пандемией и действиями по борьбе с ней тотального кризиса сильные, как это всегда бывает, будут выживать за счет слабых, богатые за счет бедных, Центр – за счет периферии. Как образно выразился большой мастер экономических прогнозов Д.Митяев, «для глобальных игроков интересно, чтобы все остались на этом «Титанике», пока еще как-то играет на нем оркестр, а в шлюпки бы сели только те, кому положено, — пассажиры первого класса». Задача глобального Центра – дать слабым максимально спокойно умереть в процессе борьбы с трудностями. В книге А.Паршева "Почему Россия не Америка" приводятся слова Маргарет Тэтчер о том, что на территории Советского Союза экономически оправдано проживание лишь 15 млн. человек. И уж точно на зависимой территории не требуется такая роскошь, как наука, которая вообще в недружественных США странах рассматривается, по выражению Генри Киссинджера, как стратегическая опасность для США. Уж не поэтому ли столько сил было затрачено на развал РАН? Не требуется и хорошее образование, достаточно «компетенций». Для целей сокращения населения совершенно ни к чему продвинутое здравоохранение. Главное, чтобы в процессе умирания подконтрольной территории не было конвульсий и (как писали еще в 1991 г.) не забрызгало Запад. Те же мысли и сегодня высказывают в США открыто и демократы, и многие республиканцы. Они уверены, что России, построившей симулякр западного общества потребления и добровольно сдавшейся в холодной войне на милость победителям, уже не выбраться из затянутой петли, в возможность русского чуда прагматичные американцы не верят. Именно из соображений «чтобы не забрызгало Запад» США пока не предпринимают никаких радикальных действий против нашей финансовой системы (вроде отключения от СВИФТА и блокировки корреспондентских счетов в США) которые могут привести к концу власти неолибералов в России.

Развал СССР в девяностые обеспечил Запад дешевым сырьем, квалифицированной рабочей силой, капиталами, новыми рынками сбыта, позволил отсрочить назревавший в те годы экономический кризис. Во второй срок пребывания Клинтона на посту президента разграбление стран бывшей социалистической системы позволило впервые за 30 лет сделать бюджет США профицитным. Сегодня глобальный Центр рассчитывает на подобный же банкет уже на обломках России. Для этого используются все доступные средства, ведется настоящая гибридная война, в том числе силами набравшейся опыта за последние 30 с лишним лет пятой колонны. На просторах Интернета гуляют многочисленные пророчества вымышленных писателей, аналитиков и экспертов о скором исчезновении России как самостоятельного государства. Все они призваны убедить читателя в неизбежности осуществления подобных прогнозов и внушить мысль о бесполезности сопротивления. Так некий журналист А.Светов беседует с «канадским Нострадамусом» Рикарди, который вещает, что когда правительство России коленопреклоненно спросит у Запада, чего он еще хочет от России после того, как она утвердила у себя либеральные ценности и выполнила все остальные условия, ответом Запада будет «Умрите!». Какими бы абсурдными ни казались подобные фейки, они свидетельствуют о том, что реальная работа в этом направлении постоянно ведется.

Для того, чтобы Россия не стала, по образному выражению А.Фурсова, «навозом для сильных» и не перешла в категорию failed states (несостоявшихся государств), появление которых американские эксперты прогнозируют по итогам сегодняшнего кризиса, необходима очень серьезная трансформация. В парадигме периферийного капитализма России не сохраниться! Действующая модель НЕ РАБОТАЕТ!!! Она противоречит национальным интересам и направлена на полное подчинение страны внешнему управлению. Положение следует признать катастрофическим и требующим экстраординарных действий.

Любой кризис, как мы знаем из истории, в том числе и нашей собственной, всегда открывает окно возможностей. Главное - суметь им воспользоваться. В 1929 г., когда началась Великая депрессия, это сумел сделать Сталин, мобилизовав народ на осуществление дерзновенной задачи индустриализации страны в рекордные по историческим меркам сроки. Одновременно с невиданными темпами роста экономики в СССР стремительно развивались наука, образование, культура. Нынешний тотальный кризис тоже дает нам шанс разорвать порочный круг и сыграть свою игру, при условии, что нам удастся подключить собственные ум, воображение и волю и сбросить с ног прах ложных неолиберальных доктрин и гири ложных обязательств.

Еще в начале восьмидесятых западные эксперты в предчувствии наступления очередного глобального кризиса писали, что социалистические страны пройдут его легче, чем Запад. Они выражали опасения в приходе к власти левых сил в ведущих экономиках Запада. Именно поэтому США была сделана ставка на ослабление своего геополитического противника в холодной войне при помощи пятой колонны. После эйфории от развала СССР, на который Запад поначалу и не рассчитывал, Фрэнсис Фукуяма написал свой разлетевшийся миллионными тиражами труд «Конец истории и последний человек» - об окончательной и бесповоротной победе либеральной демократии и капитализма во всем мире и на все времена. Но внутренние проблемы капитализма никуда не исчезли несмотря по полученную в результате победы в холодной войне «передышку». Неолиберализм с его диктатурой денежного мешка, шкурного интереса и культом грабежа и насилия приступил к глобальному переделу мира и ресурсов: были практически повсеместно ликвидированы средний класс и социальное государство, возникшее во многих европейских странах под влиянием успехов СССР, непокорные страны и народы начали выжигаться огнем и мечом (Югославия, Ирак, Ливия, Сирия и др.). Сегодняшний неолиберализм враждебен интересам всех народов и служит исключительно глобальному финансовому капиталу, который прикрываясь фразами об экономической свободе, на деле истребляет любые свободы кроме свободы грабежа. Обнищание населения, геноцид, грабежи и насилие, войны и спецоперации, миллионы бесправных мигрантов, матрешка кризисов – таким стал однополярный мир в начале третьего тысячелетия.

Сегодня даже на Западе растет понимание, что капитализм – отнюдь не конец истории, а один из этапов развития человечества и что очередной кризис может оказаться фатальным. Вновь проснулся интерес к трудам К.Маркса и В.Ленина, доскональнейшим образом изучается успешный опыт Китая. Пандемия, столкнувшая мировую экономику в тотальный кризис, резко пошатнула позиции либералов в правительствах. В ближайшие годы будет неизбежно возрастать роль государства, которому предстоит оживлять, стимулировать и контролировать производство, наводить порядок в здравоохранении и других сферах, сильно пострадавших от неолиберальных реформ. Профессор Техасского университета Дж. Гэлбрейт, заявил недавно по поводу последствий пандемии, что «Капитализм и децентрализация последних 40 лет, возможно, не выдержат этого кризиса, придется выстраивать новую систему, возможно, нужно будет выстраивать государственный социализм или принимать какие-то гибридные решения». Растет понимание того, что благодаря стремительному развитию цифровых технологий, прежде всего скорости вычислений, плановое управление уже превосходит рыночное по всем показателям, включая эффективность использования имеющихся ресурсов и скорость реагирования на любые неожиданности. Максимальная реализация всех достоинств плановой экономики достигается при едином собственнике средств производства. Так что экономическая выгода практически предопределяет неизбежность перехода к социализму, не говоря уже о растущем запросе на социальную справедливость и человеческую солидарность.

Однако наши доморощенные либералы во власти продолжают оплевывать опыт строительства в СССР социалистической экономики и доказывать, что никакой альтернативы нерегулируемому рынку нет. Любые предложения поставить под контроль государства денежно-кредитную политику, от которой напрямую зависит рост экономики, ими намертво блокируются. В ход идут обман, подлоги, дезинформация и даже скрытые угрозы.

Сегодня только слепой не видит, что для того чтобы выжить и развиваться, стране как воздух необходим технологический рывок и новая индустриализация, запуск наших внутренних производств. Научно обоснованные комплексные программы реализации задач экономического роста и технологической модернизации неоднократно предлагались и НПСР, и учеными РАН, и предпринимателями левоконсервативного толка. В период начавшейся пандемии доклад «О глубинных причинах нарастающего хаоса и мерах по преодолению экономического кризиса» был подготовлен академиком С.Ю.Глазьевым», предложения из которого и спровоцировали недавнюю истерику главы нашего мегарегулятора Набиуллиной. Казалось бы, что мешает мобилизовать все силы на выполнение готового продуманного плана действий, ориентированного исключительно на национальные интересы?

В парадигме действующей модели зависимого развития подобные планы принципиально не могут быть востребованы властью. Ни предложения Глазьева, ни другие альтернативные программы не имеют никаких шансов на реализацию, поскольку неизбежно нарушают многие «схемы», противоречат интересам окружения президента, финансовых спекулянтов, руководителей и акционеров госкорпораций и крупнейших госбанков и всей повязанной круговой порукой неолиберальной команды.

Устами В.Терешковой через поправки в действующую Конституцию об обнулении сроков было предложено сделать Путина фактически пожизненным президентом. В рекордно короткие сроки решение было принято и утверждено на всех уровнях. Лишь вмешательство пандемии отсрочило чисто ритуальное народное голосование по состоявшемуся решению. Россияне многое готовы простить действующему президенту за возвращение Крыма. Но сможет ли Россия не только сохранить Крым, но и сохраниться сама, если ничего не менять, если наша реальность по-прежнему будет формироваться в строгом соответствии с Вашингтонским консенсусом чуждой нам волей? И в соответствии с этой злой волей страна будет в условиях кризисной «стужи» по-прежнему оставаться домом с открытыми окнами и дверями и подлежать масштабному разграблению, а у любых программ, направленных на экономический рост, не будет шансов на реализацию…

Россия с ее традиционно солидарным жизнеустройством и идеями приоритета справедливости перед законом и торжества правды над правом исторически тяготела к социалистическим идеям. В составе СССР у нее накоплен огромный практический опыт создания плановой экономики. Как ни промывали либералы населению мозги все тридцать лет после развала СССР, по опросам социологов 66% граждан России хотели бы жить при социализме. И число сторонников социализма продолжает каждый год увеличиваться. За перевод в государственную собственность крупных предприятий выступают почти три четверти опрошенных молодых россиян, сторонников частной собственности оказалось всего 17%. Либералы же на любых выборах получают позорно низкий процент голосов. В обществе есть огромный запрос на отказ от либеральной модели зависимого развития и переход к социалистическим принципам ведения хозяйства. Нет никаких сомнений, что левый поворот в экономике и социальной политике обеспечит власти массовую поддержку и огромный кредит доверия. Каковы шансы на такую революцию сверху? Способен ли на нее действующий президент? Все двадцать лет у власти он был неизменно последователен в своей приверженности либеральному курсу. Можно ли надеяться, что логика обстоятельств окажется сильнее логики его намерений? Какую память захочет он о себе оставить? Вопросы пока остаются без ответов.

Задача всех здоровых сил общества, всех тех, у кого национальные интересы находятся на первом, втором, третьем и всех последующих местах, - объединиться и вдохнуть новую жизнь в левый фланг с тем, чтобы усилить давление на власть. В сегодняшней России нет ни одной социальной группы, которая была бы довольна положением дел. Продолжение банкета яковлевско-гайдаро-чубайсово-собчаковской тусовки под прикрытием чекистов андроповского призыва неизбежно завершится окончательным закреплением за Россией статуса страны периферийного капитализма. У нас есть огромный опыт мобилизационной экономики и действий в условиях навязанных ограничений и санкций, есть огромные запасы природных ресурсов, которые давно настала пора использовать рачительно и сохранять на будущее для наших детей и внуков, есть образованная, думающая и стремящаяся к большому делу молодежь, которой вместо зомбоящика надо предложить масштабный проект и реальные перспективы, есть потенциально емкий внутренний рынок и возможности сотрудничества с дружественными государствами, ориентированными на суверенное развитие. Все это дает нам шанс, наведя порядок в финансах и взявшись за масштабное восстановление уничтоженного либералами народного хозяйства, выскочить из ловушки и выиграть битву за наше суверенное будущее. Задача – не упустить этот шанс.

https://delyagin.ru/articles/191-materialy-mgd/80042-v-tupike-zavisimogo-razvitija-est-li-vykhod

עושים היסטוריה 315, 56: סעות נועזים אל קרקעית האוקיינוסים (Hebrew)

mp3

עד לפני כמה עשורים בלבד, קרקעית האוקיינוסים הייתה רחוקה ובלתי מושגת כאילו הייתה על הירח. כמה חוקרים אמיצים שמו נפשם בכפם וירדו אל המעמקים בצוללות פרימיטיביות- ומה שגילו שם הפתיע את כולם…מוזר יותר מהמאדים. בפרק נספר על מסעה של הספינה "צ'אלנג'ר", על וויליאם ביבי, ועל הצלילה אל שקע מריאנה, המקום העמוק ביותר בכדור הארץ.


Ниже есть продолжение.


מסעות נועזים אל קרקעית האוקיינוס
(כתב: רן לוי. עימוד ועיצוב: טלי כ.)

המאזינים הותיקים יותר של 'עושים היסטוריה!' ודאי כבר יודעים שאת השירות הצבאי שלי עשיתי בחיל הים. באחד הימים נפלה בחיקי ההזדמנות לצאת להפלגה בצוללת- הזדמנות נדירה שלא הייתי מוכן לפספס. נשלחתי לעשות בדיקות רפואיות, ובתוכן גם בדיקות ראיה. האופטימטריס שאל אותי מה מספר המשקפיים שלי. עכשיו, אני לא מזהה את עצמי במראה בלי משקפיים- אבל לא רציתי לקחת סיכון שהאופטמטריסט לא יאשר לי לצאת להפלגה- אז 'עיגלתי' את המספר כלפי מטה. לרוע המזל הרופא החליט להקרין לי את האותיות על הקיר וביקש ממני לקרוא אותן.

בלית ברירה החלטתי להמשיך עם הבלוף, והימרתי על כל הקופה. בקול בוטח ותקיף, כמו שלימדו אותי בצבא, הקראתי את האותיות: "א..ד…ח…ק!". הרופא נתן בי מבט חודר. "זה באנגלית." הוא אמר. איכשהו הצלחתי לשכנע אותו לתת לי לעלות על הצוללת בכל זאת. זאת הייתה טעות איומה. כפי שאתם וודאי יכולים לתאר לעצמכם, אני לא יכול לספר לכם כלום על הצוללות שלנו- אם אני אספר לכם, אני אצטרך להרוג את כולכם וזה כבר בתחום של דודו טופז. אני כן יכול לספר לכם על הקולות שעושה גוף הצוללת בזמן שהיא יורדת אל המעמקים- רעש מאוד מאוד לא נעים, שמזכיר קצת את הרעש שעושה כוס חד פעמית כשהיא נמעכת. זו הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שכף רגלי דרכה בצוללת. לשמחתנו, ישנם לא מעט מדענים אמיצים יותר ממני.
חקר האוקינוסים

אגן הים התיכון נחקר ומופה באופן מדוקדק לאורך אלפי שנים בזכות התרבויות הרבות שצמחו לחופיו. האוקיינוסים, לעומת זאת, היו תמיד סימן שאלה גדול. עד לא מכבר לא הייתה שום דרך מעשית לחקור את הנעשה בתהומות הים: המכשולים הטכנולוגיים היו בלתי ניתנים לגישור. הסערות והגלים הגבוהים הביאו לכך שאפילו ההפלגה מעל פני המים הייתה מסוכנת מאוד, ועל מחקר תת-מימי לא היה על מה לדבר.

באמצע המאה התשע עשרה רוב המדענים האמינו שאין חיים בעומק שמעל 600 מטרים, והיו להם סיבות טובות לכך. כל מי שצלל בבריכת שחיה במים העמוקים הרגיש את הלחץ באוזניים שמתגבר ככל שיורדים עמוק יותר. הלחץ הזה הוא תוצאה של משקל המים: כל עשרה מטרים של מים שקולים ללחץ של אטמוספירה אחת, או כקילוגרם לס"מ רבוע. בעומק של 600 מטרים לחץ המים הוא כשישים אטמוספירות, או קצת יותר משישים קילוגרם לסמ"ר. תנו לאדם בוגר לדרוך לכם על קצה האצבע הקטנה, ותבינו את המשמעות המעשית של לחץ כזה ומדוע קשה להאמין שיצור חי מסוגל להתמודד עימו לאורך זמן. וזה לא הקושי היחיד. על היבשה, הצמחים ממירים את אור השמש לאנרגיה כימית: הפוטוסינתזה היא הבסיס לכל שרשרת המזון. אור השמש לא חודר למעמקים, אין פוטוסינתזה ולכן לדגים אין מה לאכול. המים העמוקים גם קרים מאוד: שלוש או ארבע מעלות צלזיוס בלבד. קר, חשוך, אתה רעב ובלחץ מתמיד- במילים אחרות, כמו לחיות בדירת סטודנטים.

אבל לא כל המדענים קיבלו את התאוריה הזו כפשוטה. צ'אלס וואיילי תומסון, חוקר בריטי בין המאה התשע עשרה, שמע לא מעט סיפורי ימאים אודות דגים שנתפסו ברשתות בעומקים גבוהים. הוא החליט לבחון את הנושא לעומק ויצא למסע דייג סביב האיים הבריטים. ההפלגה הייתה הצלחה מרשימה: וואיילי הצליח ללכוד בעלי חיים מעומקים של שבע מאות ויותר מטרים, ובכך ערער מאוד את התאוריה המקובלת. הוא ניצל את המוניטין שצבר בזכות ההפלגה הזו כדי לשכנע את האדמירליות הבריטית לארגן מסע מחקר מקיף- אפשר לומר 'מעמיק יותר'- כדי למפות ולחקור את קרקעית האוקיינוסים בעולם כולו.

השכנועים של וואיילי נפלו על אוזניים קשובות. הבריטים ראו בעצמם אימפריה, ובפרט אימפריה ימית: מי, אם לא הם, ניחן בתעוזה וביכולת למפות את תהומות הים? זאת ועוד, ההפלגה הדרמטית של צ'ארלס דארווין וה'ביגל' הייתה עדיין זיכרון טרי אצל ציבור הבריטי והותירה את התחושה שמסעות מחקר נועזים יכולים לקדם מאוד את המדע. הייתה גם סיבה נוספת: קרקעית הים נחשבה לסביבה סטטית ובלתי משתנה. אם אין שינויים, אין סיבה שבעלי החיים במעמקים יעברו אבולוציה- מכאן שקרקעית הים עשויה להיות מעין 'קפסולת זמן', אזור שבו הזמן קפא מלכת וניתן למצוא בו בעלי חיים שנותרו כפי שהיו עוד מימי ראשית החיים על כדור הארץ. זהו, כמובן, רעיון מסעיר ומאוד ומאוד מסקרן.
הצל'נג'ר

האדמירליות הבריטית היקצתה לצורך המסע ספינת קרב ישנה בשם צל'נג'ר. את הפיקוד על המסע קיבל קפטין ג'ורג נארס, קצין מוכשר שהיה לו מוניטין של אדם נועז אבל נעים הליכות. הנה דוגמא מייצגת: כשנפתחה תעלת סואץ לשייט, הבריטים והצרפתים תכננו משט פתיחה ססגוני. הספינה הצרפתית הייתה אמורה להיות הראשונה שתפליג במימי התעלה. נארס החליט שלא לתת לכבוד הבריטי לתפוס מקום שני, ובאישון לילה התגנב לפני הספינה הצרפתית וחצה את התעלה ראשון. הצרפתים רתחו מזעם ונארס ספג נזיפה רשמית מהאדמירליות, אבל בפועל כולם התמוגגו על התרגיל של נארס. צ'ארלס וואיילי קיבל את הפיקוד על החלק המדעי של ההפלגה. כמעט כל התותחים והציוד הצבאי פורקו מהצ'לנג'ר ואת מקומם החליפו מעבדות, רשתות לגריפת דגים מהמעמקים וציוד מדעי נוסף. יותר ממאתיים אנשי צוות, מלחים ומדענים, יצאו בשנת 1872 למסע בן ארבע שנים שכיסה 127 אלף ק"מ של ים בכל האוקיינוסים, מאנטרקטיקה ועד הצפון הרחוק.

במהלך ההפלגה ביצעו המדענים מאות מדידות עומק, טמפרטורה וזרמים בנקודות שונות על הנתיב. זו הייתה הסקירה המקיפה ביותר אי פעם של קרקעית האוקיינוסים. בכל מקום אפשרי הטילה הצ'לנג'ר רשתות עמוקות והעלו מהקרקעית יצורים חדשים ומסתוריים שמעולם לא נראו קודם לכן. בפעמים הראשונות כל אנשי הצוות התגודדו על הסיפון כדי לראות אילו דגים מוזרים יעלו ברשת- אבל ארבע שנים הם הרבה זמן, ואפילו הדברים הכי חדשניים הופכים להיות שגרתיים. ככל שחלף הזמן פחות ופחות אנשי צוות באו להביט במדענים נוברים בבוץ כדי למצוא שרימפסים, תולעים ומדוזות חדשות. המלחים המשועממים חיפשו לעצמם תעסוקה מעניינת יותר, וחמש עשרה מהם החליטו להקים תזמורת. הקצינים תרמו כלי נגינה, נמצא מנצח שניהל את העניינים אבל- מה לעשות- המלחים לא ידעו לנגן ושאר המלחים פחות או יותר קיללו אותם כל הזמן.

ההפלגה אמנם לא הטביעה את חותמה על עולם המוזיקה, אבל מבחינה מדעית היא הייתה הצלחה מסחררת. יותר מ-4400 מינים חדשים של בע"ח נתגלו בעומק של אלפי מטרים, ותוצאות הניסויים מילאו חמישים כרכים עבים של דו"חות ומאמרים. דגימות בעלי החיים הוכיחו שרעיון 'קפסולת הזמן' מוטעה: האבולוציה ממשיכה להתגלגל גם במעמקי הים, והדגים שם שונים באופן משמעותי מהמאובנים המוכרים. נתגלה רכס הרים תת-מימיים ארוך מאוד במרכז האוקיינוס האטלנטי, ונתגלה גם המקום העמוק ביותר על כדור הארץ: שקע בעומק של 11,524 מטרים באזור איי מאריאנה באוקיינוס השקט. השקע הזה קיבל את השם 'תהום צ'לנג'ר', לכבודה של ספינת המחקר, והוא עוד ישחק תפקיד מרכזי בהמשך פרק זה.

מסעה של הצ'לנג'ר גם סייע להפריך תאוריה נוספת שהייתה נפוצה באותה התקופה. הביולוג הגרמני ארנסט הקל שיער שקרקעית הים מכוסה בעיסה דביקה של חומר אורגני שהוא כינה 'אורשליים' (בתרגום חופשי- 'עיסה קדמונית'). האורשליים, שיער הקל, הוא החומר שממנו נוצרו החיים על פני כדור הארץ- החולייה החסרה בין האורגני לאי-אורגני. הביולוג תומאס האקסלי, מי שמוכר יותר כ'בולדוג של דארווין', חקר דגימת קרקע שהובאה מקרקעית הים והניח אותה בתוך בקבוק של אלכוהול משמר. כשבחן את הדגימה מאוחר יותר גילה להפתעתו עיסה דביקה ולבנה שהצטברה על הבוץ. האקסלי היה משוכנע שהוא רואה את האורשליים של הקל, וכינה את החומר החדש 'באתיביוס האקלי'- לכבודו של המדען הגרמני. הכימאי של הצ'לנג'ר, ג'יימס ביוקאנן, הצליח להוכיח שהבאתיביוס הוא לא יותר מאשר משקע טבעי של סידן גפרתי, תוצאה של תגובה כימית עם האלכוהול שבבקבוק. צ'ארלס וואיילי שלח מכתב מנומס להאקסלי, שמיהר להתנצל על הטעות הנמהרת שעשה- ותאוריית האורשליים שקעה למצולות השכחה. השלב הבא בחקר האוקיינוסים היה לרדת אל מתחת לגלים ולבחון את בעלי החיים של המעמקים בסביבתם הטבעית. זה היה חלומו של וויליאם ביבי, חוקר טבע בתחילת המאה העשרים. ביבי היה מפורסם מאוד בציבור הרחב בזכות מסעות מחקר שערך למקומות נידחים על הגלובוס, והכתבות שכתב עליהן בכישרון רב. בשנות השלושים, אחרי שנים רבות של מחקר על פני היבשה, הפנה ביבי את תשומת ליבו אל האוקיינוסים.
הבאתיספירה

חלומו של ביבי היה לבנות צוללת שתאפשר לו לרדת מאות מטרים מתחת לפני הים, אל המסתורין שאף פעם לא נחקר בעיניים אנושיות. היה לו תכנון ראשון של צוללת כזו, אבל הוא לא היה מהנדס והוא ידע את זה. על כן פרסם בכלי התקשורת שהוא מחפש שותף בעל ידע טכני כדי לתכנן צוללת מתאימה ולצאת עימו אל המעמקים.אוטיס ברטון היה היפוכו הגמור של וויליאם ביבי. הוא היה מהנדס מוכשר מאוד שידע בדיוק כיצד צריך לתכנן צוללת שתשרוד את הלחץ הנורא במעמקים- היא חייבת להיות עגולה כדי שלחץ המים יתפזר באופן שווה על פני הגוף. מצד שני, לברטון לא היה לו מושג בביולוגיה. חבר משותף הכיר ביניהם, וברטון שטח בפני ביבי את השרטוטים לכלי שייט אותו כינה 'באתיספירה' (צירוף של המילים 'באתי', עומק, ו'ספירה', כדור). ביבי העיף מבט אחד בתוכניות והבין מייד שמצא את האיש שחיפש.

העבודה על הבאתיספירה החלה בשנת 1928, בעזרת כסף שברטון ירש מסבו העשיר. התכנון של ברטון היה פשוט מאוד: כדור עשוי פלדה עבה במשקל של כמה טונות, תלוי על כבל שישתלשל מספינה על פני השטח. בכדור היו קבועים חלונות עגולים דרכם יוכלו השניים להתבונן החוצה. את החמצן יספק מיכל לחץ גבוה, ותרכובות כימיות יסלקו את הפחמן הדו-חמצני והלחות מהאוויר המשומש. הספינה תוריד את הכדור אל המים, והתקשורת עם הצוללים תתבצע באמצעות קו טלפון שהותקן בבאתיספירה.אבל לפשטות הזו היו גם חסרונות מדאיגים מאוד. לבאתיספירה לא הייתה שום יכולת ניהוג: היא הייתה תלויה לחלוטין בכבל שהחזיק אותה. אם משהו יקרה לכבל או לספינה- גורלם של הנוסעים נחרץ. אם סדק יתגלה באחד החלונות ומים יחדרו פנימה, ביבי ובארטון לא ימותו מחנק: סילון המים פנימה יותז בלחץ אדיר שפשוט יקרע אותם לגזרים.

ב-1930 ביצעו ביבי וברטון את הצלילה הראשונה בבאתיספירה, לעומק של כ-400 מטרים. ביבי ישב כל הצלילה על מפתח שוודי שנשכח בצוללת, אבל היה כל כך לחוץ שפשוט לא שם לב- בימים שאחר כך הוא התהלך כשצורה של מפתח שוודי טבועה לו על ישבנו. הצלילה השני הייתה מסוכנת לא פחות: זרמים תת-מיימים טילטלו את הצוללת והשניים ספגו חבטות קשות עד כדי זוב דם.אבל התקשורת לא הפסיקה להלל את שני החוקרים הנועזים ושיאי הצלילה ששברו בכל ניסוי, והשניים החליטו ללכת על כל הקופה. העומק המקסימלי שאליו יכלו לרדת בעזרת הכבל שלהם היה תשע מאות מטרים, וזו הייתה המטרה שהציבו בפניהם. בשנת 1934 נכנסו ביבי ובארטון אל הבאתיספירה, והכבל הוריד אותם אל המים העמוקים שמול חופי ברמודה. ביבי תפס את מקומו ליד החלון, אוחז בפנס קטן ביד אחת ושפורפרת טלפון ביד השניה. ברטון תיחזק את המכשירים ובלון החמצן, וסייע לו בתצפית. אט אט החלו המים לקבל גוון עמוק, כהה. אור השמש הלך ודעך עם כל מטר שירדה הבאתיספירה. כשהגיעו לעומק של כ-600 מטרים שררה סביבם חשיכה מוחלטת. הבאתיספירה המשיכה לצלול.

לפתע הבחין ביבי בנצנוץ זוהר מחוץ לחלון. "ראיתי יצור משונה באורך של כמה מטרים שוחה במהירות לעבר החלון, פונה הצידה- ואז…כאילו התפוצץ. האור היה כה חזק עד שהאיר את פני ואת פנים הצוללת." ככל שירדו השניים עמוק יותר, כך הפכו התיאורים שהעביר ביבי אל פני השטח למדהימים יותר. עשרות בעלי חיים זוהרים בצבעים בוהקים, מדוזות, שרימפסים שנדמה כאילו היו עשויים מאש אדומה ויוקדת. הוא בקושי הספיק לתאר יצור אחד, וכבר זה פינה את מקומו לדג אחר, מוזר יותר. החוויה הייתה, כדבריו של ביבי, כמו ביקור בעולם חייזרי, משונה יותר מהמאדים. הדיווחים שהעביר ביבי מהמצולות היו כה פנטסטיים, עד שהיו מדענים שתהו בקול אם אולי הוא רק דמיין את מה שראה- אבל המוניטין הרציני של ביבי כחוקר טבע וביולוג העניקו לו את הקרדיט הראוי.

צלילת השיא בברמודה הייתה הצלילה המשותפת האחרונה של ביבי וברטון. השניים הללו לא הסתדרו היטב ברמה האישית. ברטון לא אהב את העובדה התקשורת התעלמה ממנו, התייחסה אליו כאל הסייד-קיק העשיר של ביבי והעניקה את מלוא תשומת הלב לחוקר המהולל. כשירדו ביבי וברטון אל הרציף בנמל הם נפרדו בלחיצת ידיים, ולא דיברו עוד לעולם. בזמן שהבאתיספירה צללה בים, מדען שוויצרי בשם אוגוסט פיקארד היה עסוק במחקר בכיוון ההפוך. פיקארד ביקש לחקור את תופעת הקרניים הקוסמיות שמגיעות מהחלל החיצון. לשם כך תיכנן ובנה בלונים פורחים שהביאו אותו עד לגובה של כ-17,000 מטרים, בערך פי שתיים מגובה הטיסה של טיסה מסחרית ממוצעת. לאחר שכבש את הגבהים, הפנה את תשומת ליבו אל המעמקים. שני האתגרים הטכנולוגיים הללו, של נסיקה וצלילה, אינם כה שונים אחד מהשני כפי שניתן לחשוב: בשני המקרים על פיקארד היה להתמודד עם שינוי לחץ חיצוניים שמחייבים הגנה על הנוסע, כמו גם עם קור עז.
הבאתיסקף

פיקארד בנה סידרה של צוללות אותן כינה 'באתיסקף'- מלשון ספינת-עומק. הבאתיסקף, בשונה מהבאתיספירה, יכלה לעלות ולרדת באופן עצמאי. מכיוון שאין צורך בכבל מאסיבי כדי לקשור ולמשוך אותה, הבאתיסקף של פיקארד הייתה מסוגלת לצלול לעומקים הרבה יותר גדולים מהצוללת של ברטון. המפתח לצלילה עצמאית היה שימוש מחוכם שעשה פיקארד בהאפטן, נוזל שמופק מנפט.

האיום הגדול ביותר על צוללת עומק הוא הלחץ החיצוני. האוויר הוא חומר דחיס: תחת לחץ הוא נדחס, והנפח שלו קטן. זו הסיבה לכך שהתא שבו שוהים הנוסעים חייב להיות משוריין: אם הדופן לא הייתה משוריינת, הלחץ החיצוני היה דוחס את האוויר בפנים- ואת הנוסעים האומללים יחד איתו. ההפטאן הוא בלתי דחיס- זאת אומרת, הנפח שלו אינו משתנה תחת לחץ. המשמעות היא שתא בצוללת שמכיל הפטאן לא צריך להיות משוריין: ההפטאן תומך בדופן הפנימית של הצוללת, כך שהלחץ החיצוני והלחץ הפנימי על הדופן שווים. אם שני הלחצים שווים הדופן יכולה להיות, תיאורטית, עשויה מנייר. ההפטאן גם קל מהמים, כך שמיכל ההפטאן נוטה להציף את הצוללת מעלה. בבאתיסקף ישנו תא נוסעים משוריין, ותא נוסף- גדול יותר- שמכיל הפטאן. אל הצוללת מחוברות משקולות ברזל כבדות שגורמות לה לשקוע אל הקרקעית. ברגע שהצוללים מחליטים שהגיע הזמן לעלות למעלה, הם משחררים את המשקולות וההפטאן מציף אותם מעלה- ממש כמו כדור פורח.

צלילות הניסוי של פיקארד הביאו אותו עמוק יותר ויותר, עד לעומק של 4000 מטרים בשנת 1954. הצלילות המוצלחות משכו את תשומת ליבם של אנשי הצי האמריקאני, והם ביקשו לרכוש באתיסקף לצרכי מחקר. מי שתיווך בעסקה מול צבא ארה"ב היה ז'אק פיקארד, בנו של אוגוסט. ז'אק היה בכלל כלכלן בהשכלתו, אבל נדבק בחיידק המשפחתי וסייע לאביו בבניית הצוללות ובהפעלתן. בסופו של דבר האמריקאנים שכרו את שירותיו גם כדי להפעיל את הבאתיסקף שלהם, ה'טריאסטה', בשעת המבחן הגדולה ביותר שלה.

הנקודה העמוקה ביותר על פני כדור הארץ היא, כזכור, תהום צ'לנג'ר ליד איי מריאנה באוקיינוס השקט. התהום הזה עמוק מספיק כדי להכניס לתוכו את הר אוורסט, ועדיין ישארו שני קילומטרים של מים מעל פסגת ההר. השקע נוצר כתוצאה מתזוזת הלוחות הטקטוניים של קרום כדור הארץ. הלוח היבשתי שמחזיק את אסיה והאיים הוא קל יותר מהלוח הימי שמהווה את קרקעית האוקיינוס השקט. כתוצאה מכך הלוח הימי מתחפר מתחת ללוח היבשתי, והרווח ביניהם הוא התהום המדובר.

כוונתו של הצי האמריקאני הייתה לשלוח את הטריאסטה אל קרקעית תהום צ'לנג'ר, בעומק של יותר מאחד עשרה קילומטרים. זהו אתגר אדיר ומסוכן מאין כמוהו: הלחץ שמפעילים המים בעומק זה הוא יותר מטון לסמ"ר. מאז ועד היום, כמעט חמישים שנה- לא ניסה איש לשחזר את המבצע הזה.

ב-23 בינואר 1960 החלו ז'אק פיקארד ודון וולש, קצין צי צעיר שנבחר כדי להתלוות אליו לצלילה, במסע הארוך אל המקום הנמוך ביותר על כדור הארץ. הירידה נמשכה ארבע שעות ו-48 דקות. בעומק של תשעה קילומטרים נשמע לפתע פיצוץ עז, והצוללת כולה הזדעזעה. אחד החלונות כרע תחת הלחץ הנורא וקרס. למזלם של פיקארד וולש כל החלונות היו כפולים, והטריאסטה המשיכה לשקוע.

כשהגיעו אל הקרקעית שחררו מספר משקולות כדי להאט את קצב הירידה, ונחתו ברכות יחסית על הרצפה הבוצית. הטמפרטורה בתוך הצוללת הייתה שבע מעלות צלסיוס, והשניים אכלו שוקולד כדי להחזיק מעמד. פנסים חזקים האירו את המים שמחוץ לחלון, אבל אף אחד לא ציפה שהטריאסטה תחזור עם גילויים ביולוגיים מפתיעים. הסברה הייתה שבקרקעית התהום אין זרמים שיביאו חמצן חדש מעומקים נמוכים יותר, ולכן גם לא יהיו יצורים חיים. האמריקאנים קיוו שניתן יהיה להשליך אל התהום פסולת רדיואקטיבית, והיעדר הזרמים ישאיר את החומרים המסוכנים לנצח בקבר הקר והדחוס שלהם.

אבל חיים היו גם היו. מבעד לחלון הבחינו שני הצוללים ביצור דמוי שרימפס, בדג קטן שוחה לאיטו ומדוזה שריחפה לה בשלווה. המשמעות היא שחמצן קיים בתהום צ'לנג'ר, ומכאן שקיימים גם הזרמים שיסיעו אותו. זה היה סופו של רעיון הקבר הרדיואקטיבי. כעבור עשרים דקות על התחתית הבחינו הנוסעים בסדק חדש שמתפתח על אחד החלונות, ומיהרו לשחרר את המשקולות. כעבור שלוש שעות ורבע חזרו אל פני השטח.

ז'אק פיקארד המשיך לפרוץ גבולות ימיים גם בימים שאחרי הטריאסטה. הוא בנה צוללת גדולה שהייתה מסוגלת לשאת עד ארבעים איש, ובשנת 1969 חבר לסוכנות החלל האמריקאנית. בנאס"א רצו לבחון את הרעיון של תחנת חלל ולכן שלחו את פיקארד, יחד עם עוד חמישה אנשי צוות, לבלות חודש שלם מתחת למים כשהם נישאים על מימיו של זרם הגולף באוקיינוס האטלנטי. בנו של ז'אק, ברטרן פיקארד, המשיך את המסורת המשפחתית והיה הראשון להקיף את כדור הארץ בכדור פורח. וכמובן אין לשכוח את ז'אן לוק פיקארד, מפקדה הנערץ של האנטרפרייז.
בעלי חיים במעמקים

כאן המקום לעצור ולומר כמה מילים על החיים במעמקי הים. החל מעומק של מאה ועד אלף מטרים חלה צניחה משמעותית במספר המינים שניתן למצוא בים. אור השמש, ומכאן גם האנרגיה ועיקר המזון, נמצאים על פני השטח- ושם גם חיים מרבית בעלי החיים. בעלי החיים שחיים בעומקי הביניים, אלף עד ארבעת אלפים מטרים, הם אלו שאנחנו מכירים כ'מפלצות המעמקים': דגים בעלי עיניים ענקיות, שיניים כמעט לא הגיוניות ומחושים זוהרים באור זרחני. שם גם חיים הדיונונים הענקיים שהם המקור לאגדות על 'דרקוני ים' אצל הימאים הקדומים. אלו יצורים דמויי תמנון שמגיעים לאורכים של עד חמש עשרה מטרים וצדים דגים אחרים באמצעות זרועותיהם החזקות. קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי, לדוג דיונון כזה- עיקר הידע שלנו מגיע מגוויות שנשטפו אל החוף או שנתגלו בבטנם של יצורים אחרים. אנחנו יודעים שיש להם עיניים בקוטר של שלושים ס"מ ומקור קשה רב עוצמה- אבל שום דבר לא ידוע על ההתנהגות שלהם.

החיים על הקרקעית הקרה והשקטה של האוקיינוסים הם מלחמת השרדות של ממש. מקור המזון היחיד הוא ה'שלג', שאריות של פלנקטון מיקרוסקופי שצונח מפני הים ומגיע- אם הדגים שלמעלה לא הספיקו לאכול אותו- אל התחתית. רוב היצורים בקרקעית משתדלים שלא לזוז כדי לחסוך באנרגיה, ומקווים שהאוכל יפול עליהם, פשוטו כמשמעו, מהשמים. פה ושם מתרחש נס, וגופתו של לוויתן מת צונחת אל המעמקים. גופה כזו היא סיבה למסיבה לשוכני המעמקים: הם מגיעים ממרחקים כדי להנות מהארוחה הנדירה. השרימפסים הזריזים אוכלים את רוב הבשר, בעלי החיים האיטיים יותר ינקרו את השאריות והבקטריות ישלימו את המלאכה בתוך עשרות עד מאות שנים. הדגים שחיים בקרקעית הם לרוב אפורים או שחורים, בניגוד לקשקשים המבריקים של אחיהם על פני השטח, והיצור הנפוץ ביותר על פני הקרקעית הוא כנראה מלפפון הים, שבאופן מפתיע נראה כמו מלפפון בים.
ה'אלווין'

הגיבורה האחרונה של פרק זה היא לא בת אדם, כי אם צוללת. ה'אלווין' נבנתה בשנת 1964 ומאז ביצעה עשרות אלפי צלילות. כל חלקי הגוף שלה פורקו והוחלפו, חלקם יותר מפעם אחת, והיא הובילה למעלה מ-12,000 מדענים אל קרקעית האוקיינוס. עומק הצלילה המירבי שלה, 4500 מטרים, אינו מרשים כמו זה של הטריאסטה, אבל הציוד ההנדסי והמדעי שעליה הוא מהשורה הראשונה: יש לה שתי זרועות חיצוניות, ציוד צילום מתקדם, מדי לייזר לקביעת מרחק ומדחפים שמאפשרים לה לרחף במקום ללא תנועה. האלווין קרויה על שמו של מי שהגה אותה, אלן ויין, מהנדס במכון האוקיאנוגרפי וודס הול בארצות הברית. שנתיים לאחר שהושקה כבר ניצבה הצוללת בפני האתגר הראשון שלה. שני מפציצים אמריקאנים התנגשו מול חופי ספרד, ופצצת מימן נפלה מאחד מהם ושקעה לקרקעית. האלווין הצליחה לאתר ולהנציל את הפצצה הטבועה ללא פגע.

את התגלית המדעית החשובה הראשונה שלה, אלווין השיגה בדרך מאוד בלתי צפויה. בשנת 1968, בזמן שהצוללת הייתה תלויה באוויר תוך כדי הורדה למים, נקרע לפתע הכבל שהחזיק אותה. אלווין צנחה למים מגובה של חמישה מטרים, והחלה שוקעת במהירות כשמים החלו חודרים דרך הדלת שהייתה עדיין פתוחה. שלושת אנשי הצוות שהיו עליה הספיקו לברוח ללא פגע, אבל האלווין טבעה. היא נעצרה בקרקעית, בעומק של כאלף וחמש מאות מטרים.

כעבור עשרה חודשים הצליחו המחלצים להגיע אל האלווין ולהרים אותה בחזרה אל פני השטח. הצוללת הייתה מלאה במים אך שלמה למדי. למהנדסים שבחנו אותה נכונה הפתעה מעניינת. אנשי הצוות שברחו מהצוללת בזמן התאונה הותירו מאחוריהם את קופסאות האוכל שלהם. אחרי כמעט שנה בקרקעית, המזון בקופסאות האוכל היה ספוג מים אבל משומר באופן מושלם. התפוחים שמרו על העסיסיות והחומציות הטבעית שלהם. פרוסות לחם היו מעט מלוחות אבל טריות. כמה חוקרים טעמו בזהירות בשר, והעידו שהוא אכיל לחלוטין. הסיבה לשימור המדהים הזה, טוב בהרבה מכל מקרר ביתי רגיל, היא בטמפ' הנמוכות ובתכולת החמצן הנמוכה של המים. הגילוי המקרי הזה פתח בפני המדענים תחום מחקר חדש לחלוטין וחשף חלק מהסודות שמאחורי המטבוליזם האיטי של דגי המעמקים.

לאחר שתוקנה ושופצה חזרה האלווין לפעילות. ביחד עם עוד שתי צוללות צרפתיות היא נשלחה לחקור את הרי הגעש שפזורים לאורכו של רכס ההרים המרכז אטלנטי, היכן שקרקעית הים מתרחבת ללא הרף ומרחיקה את אפריקה ואמריקה זו מזו. הממצאים של המשלחת הזו מילאו שני גיליונות מלאים של ירחון החברה האמריקאנית לגאולוגיה.

התגלית הבאה של האלווין היכתה בתדהמה את כל עולם הביולוגיה. בשנת 1977 היא נשלחה אל איזור איי הגלאפגוס, באוקיינוס השקט. האיזור המדובר ידוע כגעשי מאוד, והחוקרים ציפו לגלות נביעות של מים חמימים ועשירים במינרלים ומתכות שנפלטים מבטן האדמה- אבל אף אחד לא ציפה לגלות חיים במים הרעילים והמתכתיים הללו. מה רבה הייתה ההפתעה כשהחוקרים באלווין גילו צדפות, תולעים גדולות ואצות חיים ומשגשגים במקום שבו אף חיה ארצית אחת לא אמורה לשרוד. כפי שהסתבר מאוחר יותר, החיים בקרבת נביעות המינרלים אינם מבוססים על פוטוסינתזה- כי אם על כימוסינתזה, ניצול המינרלים והמתכות כדי להפיק את האנרגיה הדרושה לקיום חיים. לתגלית הזו ישנן משמעויות מרחיקות לכת לגבי האפשרות למצוא חיים על כוכבים אחרים במערכת השמש: אם חיים מסוגלים להתקיים בסביבה כה זרה ועויינת כאן על כדור הארץ, מדוע שלא נמצא חיים גם באגמי המתאן הקפואים של טיטאן, או עמוק מתחת לקרקע החלודה של מאדים.

שנתיים מאוחר יותר- ושוב תגלית מהפכנית. על קרקעית האוקיינוס השקט גילתה האלווין ארובות מעשנות הפולטות מים רותחים בצבע שחור. הגוון השחור הוא תוצאה של המתכות שהתמוססו במים הרותחים, והשהתעבו במגע עם המים הקרים של המעמקים. בצלילה הראשונה מדי הטמפרטורה היו מכוונים לקריאה של עד שלושים מעלות, והמדידה יצאה מחוץ לסקאלה. בצלילה הבאה לאותו מקום כיוונו את המדידים בהתאם, וטמפ' המים שנמדדה בארובות המעשנות הייתה קרובה לארבע מאות מעלות צלסיוס. רק בדיעבד הסתבר שהחלונות בצוללות לא תוכננו לעמוד בטמפרטורה כל כך גבוהה, והמדענים בתוך האלווין לא היו מודעים עד כמה הם קרובים לאסון.

גם כאן איש לא ציפה למצוא יצורים חיים: מים רעילים וגם רותחים- זה בוודאי יותר מדי. אבל לא רק שנתגלו חיים, נתברר שסביב הארובות הרותחות התפתחה מערכת אקולוגית שלמה ועשירה מאוד- הרבה יותר מגוונת מהדלילות המדברית של החיים בשאר הקרקעית. היצורים שחיים שם מכונים 'אקסטרימופילים', "אוהבי סכנה", שם שכולל את בקטריות, שרימפסים, דגים וגם, כנראה, את עומר מי-דן. דוגמא מייצגת לאחד האקסטרימופילים היא תולעת המכונה 'אלווינלה פומפיאנה' (אלווינלה ע"ש הצוללת אלווין, כמובן), או בשמה השני 'תולעת פומפי'. בעל חיים זה גורם לכל קופצי הבייס למיניהם להראות כמו ג'נטלמנים אנגלים מנומנמים. זנבה של התולעת נמצא במים רותחים של כשמונים מעלות, וראשה במים הקרירים של עשרים ושתיים מעלות. כל זרם טועה או תזוזה פתאומית של הארובה המעשנת- ותולעת פומפי תמצא את עצמה במסיבת ברביקיו, כשהיא בתפקיד המנה העיקרית. על גבה ישנה שכבה עבה של בקטריות, שהתולעת מנהל עימם יחסים סימביוטים: היא מאכילה אותם מבלוטות מיוחדות על גבה, והם מפרישים חומרים שמגנים עליה מהחום הנורא.

דרך אגב, מי שהוביל את מסע המחקר לארובות המעשנות השחורות היה לא אחר מאשר רוברט באלארד, חוקר האוקיינוסים המפורסם ביותר בעולם. מעלליו של באלארד יכולים למלא בקלות שני פרקים של 'עושים היסטוריה!', אבל מכיוון שהוא כל כך מפורסם- בעיקר בזכות גילוי הטיטאניק, גם כן בעזרת האלווין- אני חושב שנשאיר אותו להזדמנות אחרת.

נכון להיום, אלווין נמצאת עדיין בשירות פעיל, כמעט חמישים שנה לאחר שהושקה. למרות כל השיפורים והשיפצורים שנעשו בה לאורך השנים, היא עדיין מושתת על עיצוב משנות השישים. המשמעות היא, למשל, שאין שירותים, אין חימום ולנוסעים אסור אפילו ללבוש מעילי פליס משיקולי בטיחות אש. מפעיליה מתכננים להוציא אותה לגמלאות בקרוב, ולהכניס לשרות צוללת חדשה ומתקדמת יותר.

משנה לשנה, עם זאת, גוברות התהיות לגבי הצורך בצוללות מחקר מאויישות. הרובוטים בלתי מאויישים הולכים ונעשים משוכללים וזולים יותר, ונדמה שעוד מעט לא יהיה טעם להשקיע זמן ואנרגיה כדי להביא זוג עיניים אנושיות אל קרקעית האוקיינוס.

בשנת 2007 התרחש אירוע נדיר: שיחת טלפון בין אסטרונאוטית בתחנת החלל הבינלאומית ומדען בבטן האלווין, ארבעת אלפים מטרים מתחת לפני הים. השיחה הזו היא, כמובן, לא יותר מאשר גימיק שיווקי גאוני של נאס"א והמכון האוקיאנוגרפי בוודס הול- אבל היא גם עושה לנו משהו כאן, בבטן. שני חוקרים נועזים, כל אחד בגבולות המסוכנים והמרוחקים ביותר שניתן להעלות על הדעת, מחליפים ביניהם בדיחות ומחמאות. את התחושה הזו אף רובוט לא יכול לייצר.

https://www.ranlevi.com/2020/06/03/ep315-underthesea-rerun/
https://www.ranlevi.com/2009/07/09/ep56_bold_travels_to_the_ocean_floor/

Число задержанных в ходе протестов в США превысило 10 тысяч человек (04.06.2020)

Более десяти тысяч человек были задержаны в США в ходе акций протеста против полицейского произвола после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего во время задержания сотрудниками полиции.

Более четверти арестов приходится на Лос-Анджелес. Нью-Йорк, Даллас и Филадельфия также стали городами, где было задержано наибольшее число человек.

В США вторую неделю продолжаются беспорядки на фоне акций протеста против полицейского произвола – после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего во время задержания сотрудниками полиции: протестами охвачено не менее 75 городов в десяти штатах.

Жертвами беспорядков стали не менее 11 человек – в Чикаго, Детройте, Омахе, Девенпорте, Окленде и Луисвилле.

Ниже есть продолжение.

В ходе столкновений в различных городах ранения и травмы получили сотни, возможно более 1000, людей. Точной информации о числе пострадавших власти США не публикуют.

Напомним, 25 мая полиция Миннеаполиса получила сообщение о том, что некий гражданин пытается использовать поддельные документы в кафе Cup Foods Minnesota. Прибыв к месту происшествия, стражи порядка обнаружили подозреваемого, Джорджа Флойда, и потребовали, чтобы он вышел из машины. Тот оказал сопротивление, в результате чего у него, по словам одного из полицейских, "возникли проблемы со здоровьем", и он умер в больнице. Позже в соцсетях было выложено видео задержания этого человека. На записи видно, как офицер полиции прижимает коленом шею Флойда, который лежит на асфальте, тот задыхается и стонет, что ему нечем дышать. На следующий день в Миннеаполисе начались акции протеста под лозунгом "Правосудие для Джорджа". В течение следующих дней беспорядки охватили десятки городов США. Есть многочисленные жертвы, сотни пострадавших, тысячи задержанных причинен огромный ущерб имуществу. Предъявлены обвинения четверым полицейским, участвовавшим в задержании Флойда.

Вскрытие подтвердило, что причиной смерти 46-летнего Флойда стал кардиопульмонарный шок (остановка сердца и дыхания), усугубленный способами усмирения, примененными полицейскими и давлением на шею.

Вскрытие также выявило у Флойда коронавирусное заболевание.
http://txt.newsru.co.il/world/04jun2020/detained_507.html

Ельцин одолел путчистов и Горбачева, а потом началась жуткая шоковая терапия

Мученик и бунтарь, который никогда не шел проторенным путем, а рвался наверх вопреки всем препятствиям. Так собственную жизнь и карьеру сам Борис Ельцин описывал в автобиографии, переведенной на чешский язык в 1991 году и получившей название «Против шерсти». В пятницу исполнится 30 лет с тех пор, как светловолосый здоровяк встал во главе России.

Ниже есть продолжение.

Еще во времена Советского Союза созданный Михаилом Горбачевым Съезд народных депутатов России выбрал Ельцина своим председателем. Началось его десятилетие во главе России, конец которому положила неожиданная отставка, объявленная по телевидению под новый 1999 год. Тогда Ельцин передал власть Владимиру Путину.
Первый российский президент сам описывал свою жизнь как бесконечную борьбу. При крещении священник чуть не утопил его в купели. Во время взрыва на складе боеприпасов он, молодой парень, лишился двух пальцев на руке. Потом на железнодорожном переезде поезд столкнулся с грузовиком, в котором сидел Ельцин, но он чудом остался невредим. В школе Ельцин серьезно конфликтовал с учителем, и ему грозило отчисление.

Дипломированный инженер-строитель стал первым секретарем Свердловского обкома КПСС (ныне Екатеринбург). В Москву Ельцина пригласил Горбачев на должность главы местной партийной организации. До 1987 года Ельцин делал ставку на более радикальные, чем у Горбачева, взгляды и призывал к еще большим переменам. Он критиковал партийную бюрократию, призывал ограничить привилегии партийных функционеров и утверждал, что некоторые из них поддерживают реформы Горбачева только для вида. «Я знал, что произойдет. Меня будут уничтожать планомерно и систематически. Они были, как свора псов, готовая порвать меня на куски», — написал Ельцин в своих мемуарах.

В июне 1991 года россияне впервые выбрали Ельцина своим президентом. За него проголосовали 58% избирателей. «В то время Ельцин вышел из Коммунистической партии. Его избрание президентом подтвердило, что Российская коммунистическая партия для рядового россиянина непривлекательна», — написал историк Роберт Сервис в книге об истории России.
Через два месяца Ельцин, встав на танк перед зданием российского парламента, выступил против путчистов, которые попытались 19 августа 1991 года свергнуть Горбачева и восстановить коммунистическую систему в старом формате. Провалившийся переворот смел не только путчистов, но и Горбачева, а с ним и весь Советский Союз. С кремлевского флагштока спустили советский флаг и заменили его российским триколором. Ельцин, ставший президентом независимой России, занял место Горбачева в Кремле.
Произошедшему невероятно обрадовались в Прибалтике. Ельцин, в отличие от Горбачева, еще до августа 1991 года отказывался удерживать Литву, Латвию и Эстонию в общем государстве насильно и был против введения войск, которые Горбачев отправил в литовский Вильнюс. После прихода Ельцина в Кремль все три прибалтийские республики получили свободу и могли уходить…
Шоковая терапия

Так в России настало время экономических перемен и реформ, которые сегодня известны как шоковая терапия, киосковый капитализм или «ельциномика». Переходом от государственной плановой экономики к рынку руководила команда молодых реформатов во главе с вице-премьером Егором Гайдаром, внуком писателя Аркадия Гайдара, автора культового коммунистического романа о пионерах «Тимур и его команда». В начале января 1992 года российское правительство либерализовало цены.

В последние годы правления Горбачева люди по всей стране стояли в длинных очередях перед почти пустыми магазинами и не могли ничего купить. Теперь ситуация изменилась. Товары возвращались на прилавки магазинов, но все очень подорожало. Инфляция выросла на сотни процентов. Рубль обесценивался, и люди теряли свои сбережения, стоимость вкладов в сберкассах снижалась. Однако правительство сохраняло низкие платежи за электричество, газ и транспорт, дотировало сельхозпродукцию.

Россия, как и Чехословакия, начала ваучерную приватизацию. Каждому взрослому россиянину полагался ваучер номинальной стоимостью десять тысяч рублей, и на него можно было купить долю в предприятии, на котором гражданин работал. Получилось так, что большую часть ваучеров у работников скупило руководство этих предприятий. Крупные компании, прежде всего в энергетическом секторе, приватизировали несколько предпринимателей, которых стали называть олигархами. В обмен они поддерживали Ельцина политически и давали деньги на его предвыборную кампанию. К ним, например, относились Борис Березовский и Михаил Ходорковский, от которых после 2000 года Владимир Путин начал избавляться всеми способами.
Коррупция и скандалы

Личный секретарь Ельцина Юрий Батурин по прошествии лет написал, что во время приватизации и перехода к рыночной экономике были допущены грубейшие ошибки, процесс коррумпировался, а российскую общественность плохо информировали. Батурин писал, что приватизация привела к глубокому имущественному расслоению общества. Приватизация сопровождалась бесконечными скандалами и коррупционными аферами. Подготовительная кампания была совершенно непонятна некоторым россиянам, а у других вызывала завышенные ожидания. Один из авторов приватизации, Анатолий Чубайс, например, обещал россиянам, что «ваучер через несколько лет будет стоить, как волга».

Период экономических трудностей кульминировал экономическим дефолтом или «черным днем» 17 августа 1998 года. До России докатились последствия азиатского финансового кризиса прошлого года. Страна не могла выплачивать свои долги и объявила трехмесячный мораторий на выплату кредитов иностранным займодавцам. Рубль резко рухнул, и за три недели Центробанк выделил на его защиту и поддержание курса в пересчете пять миллиардов долларов. Люди снова забеспокоились о своих деньгах в банках, и перед отделениями выстроились огромные очереди из тех, кто требовал выдать свой вклад.
Однако девальвация рубля на 80% помогла российским экспортерам, а также оживила отечественное производство. Дальнейшему развитию способствовали высокие цены на нефть на мировом рынке, чем в первые годы президентства воспользовался Путин. Россия опустилась на экономическое дно и оттолкнулась от него, что по времени совпало с переменами в Кремле: на место Ельцина пришел Путин.
К тому моменту популярность Ельцина уже падала. На президентских выборах 1996 года он едва обошел коммуниста Геннадия Зюганова. Причем все основные и важные СМИ благоволили Ельцину. Части популярности его лишила война в Чечне, первое «действие» которой закончилось в том же году перемирием, но не поражением чеченских повстанцев. Российская армия ушла с территории этой республики. Во внешней политике ельциновское десятилетие ознаменовалось отступлением Москвы с позиций державы, так как власть сосредоточилась, прежде всего, на внутренних проблемах и трудностях. Россия особо не повлияла на войну в бывшей Югославии и не помешала расширению НАТО за счет стран Центральной и Восточной Европы.

С Ельциным связаны несколько забавных и странных историй, касающихся в основном его тяги к водке и вообще горячительным напиткам. Хотя порой трудно разобраться, насколько эти истории правдивы. Например, рассказывают, что однажды во время визита в Вашингтон он незаметно вышел из отеля на улицу в тапочках и поймал такси. Достоверных подтверждений этому нет. В свое время также рассказывали, как во время остановки в Дублине Ельцин должен был встретиться с ирландским президентом, но не смог выйти из самолета. Однако есть подтверждения странному нежеланию Ельцина появляться на телевидении или на фотографиях в очках. Он носил их в обычной жизни, но на публике не надевал. Его команда печатала ему речи большими буквами, чтобы Ельцину не приходилось доставать очки.
Борис Ельцин умер в 2007 году, через семь лет после того, как покинул Кремль.
http://m.inosmi.info/aktuln-eltsin-odolel-putchistov-i-gorbacheva-a-potom-nachalas-zhutkaya-shokovaya-terapiya.html

איך יכול להיות שמחיר הנפט ירד מתחת לאפס? שאלות ותשובות (21.04.2020) (Hebrew)

Почти полностью. Форматирование почти сохранено.

בפעם הראשונה בהיסטוריה מחיר חבית נפט נסחר אתמול במחיר שלילי, מה זה אומר והאם בחודש הבא ישלמו לנו כדי לתדלק?


יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.

דמיינו מצב בו אתם נכנסים מחר בבוקר לחנות כלשהי והמוכר מציע לכם עסקה: תרכשו את המוצרים שהוא מוכר, אבל במקום לשלם אתם תקבלו ממנו כסף. לא נשמע הגיוני, נכון? אז זה בדיוק מה שקרה אתמול בשוק הנפט. בפעם הראשונה בהיסטוריה מחיר החוזה העתידי על חבית נפט נסחר מתחת לאפס ברמה של מינוס 37.15 דולר לחבית. איך זה קרה, מה הסיבה לכך והאם זה אומר שבחודש הבא תיכנסו לתחנת דלק וישלמו לכם כדי לתדלק?

1. מדוע שמוכר ישלם לקונה כדי שייקח ממנו את הנפט שלו?

עבור חלק מיצרני הנפט, ייתכן שמהלך כזה יהיה זול יותר בטווח הארוך מאשר עצירה מוחלטת של הייצור או מציאת מקום לאחסון הנפט. רבים מהיצרנים חוששים שעצירת הפעילות עלולה לפגוע בהם באופן בלתי הפיך, כך שיפסיקו להיות רווחיים גם בעתיד. במקביל, ישנם סוחרים שקונים חוזים עתידיים על נפט כדרך להמר על תנודות במחירים, ואין להם כל כוונה לקבל את משלוחי החביות. ירידה חדה במחירים תפגע בהם ואז יעמדו בפני האפשרויות של מציאת מקום אחסון או מכירה בהפסד. המלאי הגדל והולך של נפט גרם לכך שמקומות אחסון הפכו למצרך נדיר ויקר.

2. מה גרם לרמות המלאי הגבוהות?

המגפה ומלחמת המחירים לבדן מספיקות כדי לטלטל את שוקי האנרגיה. השילוב ביניהן זעזע לגמרי את השוק. התפשטות הנגיף ברחבי העולם החלה לנגוס בביקוש לנפט בצורה הדרגתית. אולם, בזמן שמדינות כמו איטליה הדגימו לעולם מהו הנזק הכלכלי של סגר כלל ארצי, סעודיה ורוסיה – יצרניות הנפט הגדולות בעולם – פתחו במלחמה ביניהן בנושא. ההסכם להפחתת הייצור קרס כך ששתי המדינות החלו בייצור מקסימלי, ושחררו לשוק נפחי שיא של נפט.


3. איך זה משפיע על החוזים העתידיים?

המחירים הנמוכים ביותר הופיעו בחוזים העתידיים. מדובר בחוזים שבהם הקונה מתחייב על רכישה במחיר קבוע בזמן מוגדר. החוזים העתידיים משמשים ככלי להגן מפני תנודות במחירים, אך מהווים גם צורה של מסחר ספקולטיבי. החוזה תקף לתקופה קבועה, וסוחרים שלא מעוניינים במשלוח עצמו מוכרים לרוב את החוזים שלהם זמן קצר לפני תום המועד. התוקף של החוזים למשלוח במאי היה אמור לפוג ב-21 באפריל, כתוצאה מכך, יום לפני כן (כלומר אתמול) מצאו עצמם הסוחרים שהחזיקו בחוזים הללו במצב לחוץ במיוחד. מבחינתם, האפשרות של מכירה במחיר שלילי עדיפה מקבלת הנפט עצמו.


4. מה בנוגע לאחסון?

מאז החלה הצפת השוק בנפט, מתקני האחסון מתקרבים לתפוסה מלאה. כך למשל, מלאי הנפט בקאשינג באוקלהומה, הנחשבת למרכז האחסון והמשלוחים המרכזי בארה"ב לנפט מסוג WTI, זינק מאז סוף פברואר ב-48% לקרוב ל-55 מיליון חביות. לפי הנתונים, תפוסת המתקן עומדת על 76 מיליון חביות. כחלק מהפתרונות היצירתיים עליהם חשבו בתעשייה, החלו לאחסן נפט בספינות ובקרונות מטען. ממשל טראמפ, שחושש מההשפעה המתפשטת של פשיטות רגל בתעשיית הנפט, שוקל תכנית, שנמצאת עדיין בשלביה המוקדמים, לשלם לחברות הקודחות את הנפט כדי שישמרו באופן זמני את הנפט באדמה. הרעיון הוא להרחיק את הנפט הזה מהשוק עד להתאוששות המחירים, דבר שיעניק למשרד האוצר רווח ובו בזמן יגן על היצרנים מהפסדים מיידיים.5. האם חברות יפשטו רגל?

חוזים עתידיים בארה"ב למשלוח ביוני נסחרים סביב מחיר של 20 דולר לחבית, ואף שמדובר בטריטוריה חיובית רמת המחירים הזו הרסנית למדי. "מחיר של 30 דולר לחבית הוא כבר די גרוע, אך ברגע שיורדים ל-20 דולר או אפילו 10 דולר, מדובר כבר בסיוט מוחלט", הסביר ארטם אברמוב מחברת המחקר Rystad Energy. בנוסף, חברות נפט רבות צברו חובות גדולים מדי בתקופות הטובות, כך שלא כולן יצליחו לשרוד את ההאטה ההיסטורית שאנחנו חווים. לפי ההערכות, ברמת המחירים של 20 דולר לחבית, 533 חברות גילוי וייצור נפט אמריקאיות יאלצו להגיש בקשה להגנה מפני פשיטת רגל עד סוף השנה הבאה. ברמת מחירים של 10 דולר לחבית, מספר החברות פושטות הרגל יטפס ל-1,100."במחיר של 10 דולר, כמעט כל חברת נפט אמריקאית שצברה חובות תיאלץ להגיש בקשת הגנה מפני נושים (צ'אפטר 11) או לשקול אפשרויות אסטרטגיות אחרות", סיכם אברמוב.


6. מה יקרה למחירי הדלק בישראל?

מחירי כל סוגי הנפט צונחים על רקע מגפת הקורונה, אולם הנפט שהגיע אתמול לרמה שלילית הוא מסוג WTI - נפט אמריקאי, ואילו מחירי הדלק בישראל מושפעים בעיקר ממחיר הנפט מסוג ברנט, שנמדד באזור אגם הים התיכון ובו לא היו שינויים משמעותיים כל כך ביחס לחודש שעבר. בנוסף, שיעור המיסוי על כל ליטר עומד על 78% (שירות עצמי, אוקטן 95) ולכן כל עוד המדינה תשמור על חלקה הנהג הישראלי ירגיש שינויים קלים בכיס שלו, אם בכלל. מחיר הבנזין בתחנות כיום הוא 4.98 שקלים, מתוכו 3.07 שקלים הם מס בלו שהוא מס קבוע ולא שיעור ממחיר הבסיס ו-71 אגורות הם מע"מ.אלון קרייז, כלכלן מחקר באגף הכלכלה בבנק לאומי העריך הבוקר כי בעקבות ירידת מחירי הנפט בעולם, "צפויה הוזלה במחירי הבנזין בארץ לחודש מאי, ככל הנראה סביב 2%-3% (15-10 אגורות)". קרייז הוסיף כי בהמשך עשויה ירידת מחירי הנפט להוזיל את עלויות הייצור של מוצרים ושירותים בארץ ובעולם, באופן שיתרום באופן עקיף לירידת האינפלציה גם בחודשים הבאים.

https://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3809614,00.html

עושים טכנולוגיה: האם AirBNB תשרוד את משבר הקורונה? (Hebrew)

בתחילת שנת 2020 נטען ש-AirBNB תצא להנפקה בבורסה האמריקאית. חלפו שלושה חודשים וההצהרה הזו נשמעת כמו חלום רחוק. במהלך מארס 2020 התרסקו עסקי החברה באופן מוחלט. משכירי הדירות ("המארחים") זועמים על מדיניות החזרת הכספים שלה ונוטשים את הפלטפורמה בזעם ובייאוש בשעה שתיירי ה-AirBNB עצמם נותרים בבית, כשלתוך הבלאגן הזה נכנסות גם העיריות עצמן, שרוצות להצר את צעדי החברה. בנוסף, כלל לא ברור מתי ישובו עסקי התיירות למשהו שמזכיר במשהו את השגרה ההיא, שלפני ימי הקורונה. האם AirBNB, שנחשבה במשך שנים לאחת החברות הצומחות והמבטיחות שיצאו מעמק הסיליקון, תשרוד את משבר הקורונה?

https://www.ranlevi.com/2020/04/12/osim-tech-airbnb-corona/

עושים טכנולוגיה: מיקרוסופט: טכנולוגיית הענן עושה עלייה (Hebrew)

mp3

עשור האחרון רוב השירותים המקוונים הגדולים ברשת ניתנים באמצעות שירותי אחסון, ניהול ועיבוד מבוססי ענן. למרות שמדובר בתשתית מחשוב מרכזית וחשובה, עד כה לא הוקמה תשתית שכזו בישראל ואולם מיקרוסופט עתידה לשנות מצב זה מהיסוד. החברה הודיעה כי היא מקימה שירות ענן מקומי ראשון מסוגו בארץ בהשקעה של מאות מיליוני דולרים.

בפרק זה, שנעשה בחסות "מיקרוסופט ישראל", טוען ד"ר תומר סיימון, סמנכ"ל טכנולוגיות לאומיות בחברה, כי קיומו של ענן מקומי בישראל עתיד לשנות את פני התעשייה: הוא יעודד פתיחתן של חברות חדשות, יספק רמה חסרת תקדים של אבטחת מידע וישדרג את השירותים מקוונים שניתנים על ידי עסקים קטנים, עסקים גדולים ואפילו על ידי המדינה.

https://www.ranlevi.com/2020/04/26/osim-tech-microsoft/

עושים טכנולוגיה: מה אתם מותשים מזום וכיצד מתגברים על הבעיה? (Hebrew)

כמה שבועות לאחר שכולנו עברנו לנהל את חיינו באמצעות זום או תוכנות דומות לקיום ועידות וידאו, החלו משתמשים בארץ וברחבי העולם לדווח על תופעה חדשה: תשישות זום. מדוע אנחנו מרגישים מרוקנים לחלוטין אחרי השימוש בזום ומה צריך לעשות כדי לצמצם את הבעיה? קופאפ נוסף של "עושים טכנולוגיה" מגיש עזרה.

האזנה נעימה
יובל דרור.
קישורים:
הסיבה שזום מרוקנת אתכם:
https://www.bbc.com/worklife/article/20200421-why-zoom-video-chats-are-so-exhausting

מותשי הזום:
https://www.axios.com/zoom-fatigue-coronavirus-teleconferencing-f5c0ce17-483f-4c71-9a7d-f023d7e7a45b.html

https://www.ranlevi.com/2020/04/30/osim-tech-copupzoom/

Tucker: In 2019 only 10 black where killed (English)https://www.youtube.com/watch?v=1qwif8PF1EI&start=408

Обозреватель New York Post: протесты в США — «плата за либерализм» (03.06.2020) (Russian, English)

Форматирование моё.

Демократические лидеры сквозь пальцы смотрят на преступления и не стесняются использовать в своих политических целях экстремистские движения вроде «Антифы», утверждает обозреватель New York Post Миранда Дивайн. По её словам, сегодня всё это вылилось в протесты и погромы, которые уничтожают целые районы и жизни мирных людей, но либеральных агитаторов это мало волнует.

Трагедию протестов и погромов, вызванных народным гневом из-за смерти Джорджа Флойда, продемонстрировало интервью одной пожилой темнокожей американки из Миннеаполиса местному каналу, пишет в своей статье консервативный политический обозреватель New York Post Миранда Дивайн.

«Они стали громить... все магазины, в которые я хожу. Ходить мне больше некуда, и никуда не доехать, потому что автобусы не ходят. Люди сделали это без причины. Так Джорджа не вернуть. Джордж сейчас в лучшем месте. Честно скажу, я бы лучше оказалась там же, где Джордж», — со слезами говорила журналистам Стефани Уилфорд.

Но либеральных активистов не волнует ни Стефани, ни целые городские районы, уничтоженные в ходе четырёхдневных беспорядков, на которые они сами же дали добро, настаивает Дивайн. «Они слишком заняты выдумыванием воображаемых козлов отпущения», — считает автор.

Как обращает внимание обозреватель, в соцсетях есть немало видео, на которых запечатлены «загадочные личности», разбивающие окна магазинов, но ничего не крадущие, или прорезающие ограждения полицейских участков, но не опрокидывающие эти заборы. Облегчают путь протестующим, комментирует Дивайн. По её словам, это «внутренние террористы, которые захватили мирные протесты по всей стране».

Во время своей пресс-конференции генеральный прокурор США Билл Барр отметил, что «складывается впечатление, будто во многих местах насилие спланировано, носит организованный характер и провоцируется анархистами и крайне левыми экстремистами, использующими методы, схожие с теми, за которые выступает движение «Антифа». По мнению Барра, эти силы «используют ситуацию для реализации собственной, насильственной программы».

Именно поэтому, объясняет автор статьи, генпрокурор штата Миннесота и бывший заместитель главы национального комитета Демократической партии Кит Эллисон так упорно «притворяется», что за протестами и погромами в Миннеаполисе стоят «белые супрематисты», сторонники Трампа. Ведь сам Эллисон был одним из тех, кто сделал движение «Антифа» «полезной частью политического процесса».

Ниже есть продолжение.

На своей странице в Twitter ещё в 2018 году демократ позировал с книгой под названием «Антифа: руководство по антифашизму» и писал: «Нашёл книгу, которая вселяет ужас в сердце Дональда Трампа». «Неудивительно, что Эллисон и остальная демократическая верхушка Миннесоты пытаются свалить с себя вину за свои постоянные политические неудачи», — подчёркивает Дивайн.

По словам обозревателя, почему-то неизменно именно в городах, где у власти стоят демократы, «закрывающие глаза на преступления», полицейские предают народ, который они должны защищать. «Миннеапольская полиция — творение города, в котором на протяжении почти 50 лет были мэры-демократы», — считает автор статьи...

...Всё, что нужно знать о мэре Миннеаполиса демократе Джейкобе Фрее, пишет автор статьи, — это то, что он приказал эвакуировать один из полицейских участков, отдав его на растерзание погромщикам. На протяжении четырёх ночей «преступники разграбляли город и терроризировала жителей», и полиции нигде не было видно. Вместо того чтобы задушить насилие на корню, Фрей подал пример другим городам по всей стране.

Мэр Миннеаполиса говорит, что «кирпичи и цемент не так важны, как человеческая жизнь». Действительно, для либералов, «которые никогда не знали жизни без излишеств», материальные вещи и собственность значения не имеют. Но эта собственность могла быть единственным источником дохода для своих владельцев, которых, когда они пытались защитить свой бизнес, экстремисты нередко жестоко избивали.
«Плохие люди существуют. Поэтому уязвимым слоям общества и нужна полиция, которую, по каким-то извращённым причинам, прогрессивные демократы пытаются лишить власти», — отмечает Миранда Дивайн.


… Videos abound on social media of shadowy figures, dressed in black, systematically smashing store windows, but not looting, cutting through fences outside police stations, but not pushing the fences over — softening defenses for the rioters.

These are the domestic terrorists who have hijacked peaceful protests across the country. Attorney General Bill Barr described them in his Saturday press conference as “outside radicals and agitators [who] are exploiting the situation to pursue their own separate and violent agenda.

“In many places, it appears the violence is planned, organized, and driven by anarchistic and far-left extremists, using Antifa-like tactics.”

This is why Minnesota Attorney General Keith Ellison pretends that the external agitators in Minneapolis’ riots were Trump-voting “white supremacists,” because the former DNC deputy chairman is one of those in his party who has normalized Antifa as a useful part of the political process.

See his Twitter feed of January 2018, when he posed for a selfie at a bookstore holding “Antifa: The Anti-Fascist Handbook” and wrote: “I just found the book that strikes fear in the heart of @realDonaldTrump.”

No wonder he and the rest of Minnesota’s Democratic leadership are trying to offload blame for their persistent policing failures.

Invariably, it is cities run by soft-on-crime Democrats where police forces betray the people they are supposed to protect.

The Minneapolis police force is the creature of a city that has had Democratic mayors for almost 50 years.

As former Mayor Rudy Giuliani told Fox News over the weekend, “Don’t elect progressive Democrats if you want to be safe.”

All you need to know about Minneapolis Mayor Jacob Frey is that he made the decision for police to evacuate the Third Precinct station, allowing it to be overrun by rioters and burned to the ground.
For four nights, criminals ransacked his city and terrorized its residents while the police were nowhere to be seen.

Instead of nipping the violence in the bud, Frey set a terrible precedent, allowing the contagion to spread across the country.

“Brick and mortar is not as important as life,” he blithely told a press conference Thursday night as the city burned.

It’s just property, say liberals who have never known a life without plenty. But the property they dismiss so easily can be a life’s work, like the sports bar in Minneapolis into which Korboi Balla, a black firefighter, had poured his life savings. It was destroyed a few days before he was due to open this week.

Stores and businesses are a community’s lifeblood, and many will never come back, causing more misery for the most vulnerable.

In any case, the policing vacuum also unleashed terrible violence.

There are videos all over social media of mobs chasing defenseless people, knocking them unconscious and kicking them in the head as they lie on the ground. Looters punched a store owner in the head and beat her with planks of wood in front of her husband. A man reportedly trying to protect his store with a sword was beaten senseless.

Bad people exist. That’s why the vulnerable need police forces, which, for some perverse reason, progressives keep trying to disempower...

http://m.inosmi.info/obozrevatel-new-york-post-protesty-v-ssha--plata-za-liberalizm.html
https://nypost.com/2020/05/31/george-floyd-riots-are-the-price-of-liberalism-devine/