Thursday, May 07, 2020

עמית סגל: רק להבהיר לחוגגים והאבלים (Hebrew)

יש השמך לטמה.
Ниже есть продолжение.

1. בגצ קובע שהלכת דרעי פנחסי קיימת, ושר עם אישום לא יכול לכהן

2. קובעים במפורש שידונו בחקיקת הרוטציה

3. זה כולל גם את השאלה הדרמטית אם נתניהו כרהמ חלופי נחשב שר - ואז לא יוכל לכהן בתפקיד. זו עילה לפיזור הכנסת לפי ההסכם

4. מתכוונים להתערב בחוק הנורבגי המדלג (לגמרי בצדק לדעתי)

5. וכמובן מצהירים שישקלו ברצינות התערבות בהרכב הועדה לבחירת שופטים

פסק דין כלל לא שמרני. משאירים את הרגל בדלת.

https://twitter.com/amit_segal/status/1258132793172930562