Monday, June 03, 2019

המקור: אהרן ברק - קרב חייו (Hebrew)

ברוכי קרא סיקר במשך שנה באופן בלעדי את פרופסור אהרן ברק

https://13tv.co.il/item/news/hamakor/season-16/episodes/full_ep_6-1041963/

בצלאל סמוטריץ' על המשפט העברי (Hebrew, Russian)

Сокращено. Форматирование моё. Полуавтоматический перевод.

См. также:
Понятие государство hалахи не определено

UPDATE
Форматирование моё.
В свое время юрист и журналист Шабтай бен Дов з"л по поручению правительства занимался вопросом, можно ли применить в Израиле еврейское право.

Бывший судья Верховного суда Менахем Элон зц"л по возможности применял еврейское право в своих решениях и часто ссылался на него для обоснования позиции суда.

Всё это было задолго до правления Аарона Барака, превратившего Верховный суд в оплот антиеврейского активизма.

К сож, нынче общественное сознание находится в таком состоянии, что заявление Смотрича о необходимости вернуться к еврейскому праву подпадает под запрет мудрецов озвучивать мысли, которые не могут быть восприняты.

В то время, как одним из условий прихода Геулы является восстановление правосудия.

https://www.facebook.com/mishabrook/posts/10156320255207503
END OF UPDATE

אז אתמול בעצרת לציון יום ירושלים בישיבת מרכז הרב, הבעתי את .."השיבה שופטינו כבראשונה" [ישעיהו 1,26]...
... חלקכם קוראים, שומעים, ואולי חוששים. לפעמים מחוסר ידיעה, לפעמים מדמוניזציה ארוכת שנים של חוקי התורה ומשפטיה...


יש המשך לטמה.
Ниже есть продолжение.

>>>
תראו, אלפיים שנות גלות, שבהם לא היתה לנו עצמאות מדינית, צמצמו את היהדות, התורה וההלכה לחיי הפרט בלבד, והרחיקו אותה מהמישור הציבורי. לא כי רצינו! פשוט כי לא היתה לנו מדינה והיו לנו מעט מאוד מערכות ציבוריות לנהל, ובמעגלים קטנים מאוד. בשטיטעל, בכפר, או בגטו.

הריחוק וחוסר העיסוק שלנו בחלק הציבורי של התורה, גרמו קודם כל לחוסר ידע והיכרות שלנו עם המשפט העברי כמשפט של מדינה, עם עקרונות הצדק והיושר שבו, ובעיקר עם האופן שבו מיישמים אותו במציאות של היום. וכשלא מכירים, מפחדים...

בקום המדינה הייתה הזדמנות, אבל לא היינו מוכנים, השעה לא הגיעה. אבל האם באמת יש לתורה מה לומר על ניהול מדינה? על דיני ממונות, עונשין, מיסים, חוזים וירושות?
בודאי! מאז ימי התנ"ך ועד היום עברנו אלפי שנות השתלשלות של תורה שבעל פה והלכה. כבר בימי המשנה ידעו חכמי התורה שבעל פה לומר שכשהתורה קובעת עונש של "עין תחת עין" היא מתכוונת לפיצוי ממוני בשווי הנזק הגופני שנגרם, ולא, חלילה, להוצאת עין במובן הפיזי. באותו אופן, מפרשת התורה שבעל פה הוראות נוספות של התורה תחת הכלל הידוע שהתורה "דרכיה דרכי נעם". את השור שנגח את הפרה מהמשנה והתלמוד מחליפות היום מכוניות המעורבות בתאונות דרכים. ולצידם הצורך להימנע מהיזקי ראיה ומטרדי רעש וריח רע, ועוד ועוד.
גם עבדות, במובן שהיה מקובל בעולם הישן, לא היתה ולא תהיה במשפט התורה. זו בורות ודמגוגיה זולה. "עבדות" שבה "מי שקנה עבד קנה אדון לעצמו" היא פתרון מוסרי, יעיל ומשקם הרבה יותר מעונש של ריקבון של שנים רבות בכלא.

כבר היום כל כך הרבה מחוקי מדינת ישראל ופסקי בתי המשפט גדושים ומלאים בדברי תורה, נביאים וחכמים ובהם עקרונות של צדק, יושר ומשפט. כל כך הרבה חוקים נחקקו לאורם של חוקי הנצח של עם ישראל. ברוך ה', גם כנסת ישראל החליטה לפני למעלה משלושים שנה לוותר על המשפט האנגלי כמקור מחייב, לטובת עקרונות הצדק והיושר של מורשת ישראל והמשפט העברי.
>>>
ויש גם מקום רב לדמוקרטיה במשפט התורה. דוקרטרינות רבות במשפט העברי מאפשרות לציבור לנהל את ענייניו ולקבוע את חוקיו. בדומה למתודולוגיה החוקתית של אהרון ברק - הדמוקרטיה הרובנית פועלת בתוך גבולות הגזרה שמשרטטים "עקרונות היסוד של השיטה".

מושגים כמו "משפט המלך" (הכוונה אינה דווקא למלך אלא לצורת משטר אזרחית), "שבעת טובי העיר", ועוד, מעניקים מקום של כבוד לדמוקרטיה ולקביעת סדרי שלטון ומשפט אנושיים, כפי שקבעו רבים לפניי - הנצי"ב מוולוזין, הרב הרצוג, הרב גורן ורבים וטובים אחרים.

זריקת המונח המפחיד "מדינת הלכה" לחלל האוויר והפרחת סיסמאות חסרות בסיס על סקילות והוצאות להורג כל אימת שמישהו מבקש להחיל משהו מעקרונות המשפט העברי, הם פופוליזם זול...
אגלה לכם סוד. כבר אלפי שנים, עוד לפני אפילו שחרב בית המקדש הראשון, עונש מוות יצא מהלכסיקון של הדין העברי. [פה יש טעות. בתקופת השלטון הרומאי ארבעים שנה לפני חורבן הבית השני, סירב הסנהדרין לדון בדיני נפשות, ומאז בטלו בעצם עונשי המוות בישראל. סנהדרין שהרגה פעם בשבע שנים (ויש הטוענים אף שבעים שנה, דברי רבי אליעזר) נקראה בשם הגנאי "סנהדרין חובלנית״. לכן אף שהייתה סמכות לבית הדין לדון אנשים למוות, הוא מיעט לעשות כן. ]


הרבה לפני שהוא בוטל אצל עמים ומדינות נאורות אחרות. בדיוק כפי שעם ישראל חשב על טובת האשה ותיקן את הכתובה ששומרת על כבודה ופרנסתה, הרבה לפני שמישהו אחר בכלל חשב על זה.

>>>
ובכלל, ההתמקדות בדיני העונשין של התורה היא פספוס שמחטיא את העיקר. בשונה משיטת המשפט הפלילית שלנו - שמבוססת על ענישה, אינה מגדירה אסור או מותר אלא מאיימת בעונש על מי שייתפס, וכך מרגילה אותנו לחשוב ש"נורמה שלא נאכפת היא נורמה שלא קיימת" - התורה מחנכת ומנחילה ערכים. האמת שלה שרירה וקיימת גם ללא תלות בקיומה של מערכת אכיפה. האכיפה בתפיסת התורה היא שולית לחלוטין ונעשית במשקל, במידה ובמשורה, תוך החלת כללי סנגוריה, רחמים וקבלת תשובה הרבה מעבר למקובל בשיטת המשפט שלנו. לכן, גם המקרים שבהם נעשה שימוש בכלי האכיפה החמורים בדין העברי הם בודדים, וכמעט לא קיימים.

התורה מבוססת הרבה יותר על עבודה אישית של אדם מול אלוקיו והרבה פחות על אכיפה. מדינה שתתנהל על פי התורה תהיה מדינה הרבה יותר חופשית ומאמינה באדם, בכוחו וביכולת התיקון שלו, והרבה פחות כופה ומבוססת פחד והרתעה כמו המדינה המודרנית.

>>>
אז כן, אני מאמין שלתורה ולמסורת המפוארת בת אלפי השנים של העם היהודי יש המון מה לתת גם לימינו אנו...
לפעמים היא גם מורכבת. צריך להעמיק בה חקר, להבין את יסודותיה ולהתאים את השלכותיהן למציאות המתחדש. זו עבודה גדולה וחשובה שהיא חלק מחזרתנו לעצמיותינו ולתרבותינו האותנטית אחרי שנות הגלות הארוכות.

התורה הנחילה את השבת לעולם. את היחס לגר, ליתום ולאלמנה, לעני ולנזקק. מצוות הצדקה ושנות השמיטה והיובל הנחילו לעולם ערכי נצח של ערבות חברתית, חמלה וכבוד.
>>>

מי שטוען שמשפט התורה מזלזל בכבודם של נשים או במעמדן הוא בור במקרה הטוב או שקרן במקרה הרע. אכן, גם את הסוגיה הזו צריך ללמוד בעיון ולהבין את המודל המשפחתי והחברתי שהתורה מציבה. אפשר להסכים איתו ואפשר אולי לחשוב אחרת, אבל לטעון שהוא פוגע או מדכא, זהו עיוות שאין למעלה ממנו. אני מאמין שתפיסת התורה את מוסד המשפחה מביאה לחברה טובה ובריאה בהרבה מהנאורות שמציעים לנו במערב. הנאורות הזו מפרקת משפחות כיום כסוג של אידיאל ומפרקת את החברה מבפנים. קחו את אירופה כמשל.
>>>

ולא, לא נחזור לימי התנ"ך. המציאות החברתית כולה בימי התנ"ך היתה שונה, והמציאות הנוכחית, שהיא מבחינות רבות טובה, מתוקנת ומתקדמת בהרבה, דורשת התייחסות שונה. וגם לזה יש לכללי ההתפתחות המאוד מדוייקים של התורה שבעל פה מה לומר ואיך להנחות אותנו בהמשך הפיתוח שלה גם כיום. התורה אינה סטטית ואינה שוקדת על שמריה, וזה מה שיפה בה, כי היא תורת חיים. "וחיי עולם נטע בתוכינו, זו תורה שבעל פה". היא נבנית ומעוצבת על ידי החיים, בכדי להאיר ולתקן אותם...
>>>

אז בואו נפסיק לפחד מהשורשים שלנו, ובראש ובראשונה נשרש את הבורות. נלמד, ניפגש עם הטוב והיפה שבה, וניישם כמה שאפשר מכל הטוב הזה בחיי היום יום. לאט לאט, כל אחד בקצב שלו, וביחד בקצב שנכון ומתאים לנו. בלי כפיה חלילה, אבל גם בלי שנאה, בלי הפחדות ובעיקר לא מתוך בורות.
>>>

ועוד מילה לפני סיום, צפו בסרט התדמית של ברוכי קרא על אהרון ברק [https://13tv.co.il/item/news/hamakor/season-16/episodes/full_ep_6-1041963/] ותשאלו את עצמכם האם אתם מעדיפים את "מדינת ההלכה" שלו. אותי היא הרבה יותר מפחידה. היא דיקטטורית הרבה יותר ומתחשבת הרבה פחות בעם ובמה שיש לו לומר.
ועוד דבר, בהנחה שיצא לכם לבוא בשעריהן של תחנות הצדק הישראליות תשאלו את עצמכם האם פגשתם שם צדק ויושר או משחקים ותרגילים של עורכי דין יקרים. אני לא טוען שהכל במערכת המשפט שלנו רע. יש בה בהחלט הרבה דברים טובים שנכון לשמר. אבל יש בה גם חסרונות רבים שהמשפט העברי יכול למלא ולהפוך את מדינת ישראל למקום שהרבה יותר טוב לחיות בו.

https://www.facebook.com/Bezazelsmotrich/posts/1315682611919446


Полуавтоматический перевод:

Поэтому вчера на собрании, посвященном Дню Иерусалима, в ешиве Мерказ hарав, я сказал про ... "Верни нам судей, как в прежние времена" [Йешайя, 1,26]...

...Некоторые из вас читают, слышат и, возможно, опасаются, иногда от недостатка знаний, иногда из-за многолетней демонизации законов Торы...

>>>
Вы должны понимать, две тысячи лет изгнания, в течение которых у нас не было политической независимости, сводили иудаизм, Тору и hалаху только к индивидуальной жизни и дистанцировали ее от публичной сферы. Не потому что мы хотели! Просто потому, что у нас не было государства, и у нас было очень мало государственных систем для управления, причем в очень маленьких кругах. В Штетле [еврейском местечке], деревне, в гетто.

Дистанция и отсутствие нашей озабоченности публичной частью Торы вызвали прежде всего наше отсутствие знаний и знания еврейского права как закона государства, с принципами справедливости и честности в нем, и особенно с тем, как он применяется в современной реальности. А когда ты не знаешь, ты боишься ...

Провозглашение независимости Израиля была возможностью, но мы не были готовы, время не пришло. Но действительно ли Торе есть что сказать о государственном управлении? Законы финансов, штрафов, налогов, договоров и наследства?

Конечно! С библейских времён до наших дней мы пережили тысячи лет становления Устной Торы и Галахи, и даже во времена Мишны мудрецы Устной Торы знали, что, когда Тора определяет наказание глаза за глаз, она намеревается компенсировать материальный ущерб, причиненный, Точно так же Устный закон толкует другие положения Торы в соответствии с хорошо известным правилом Торы «Пути Торы – пути приятные», и вол, который стер корову из Мишны и Талмуда, теперь заменяет автомобили, попавшие в дорожно-транспортные происшествия, наряду с необходимостью избегать видения, избегать сильного шума и неприятных запахов.

Рабство в том смысле, в каком оно было принято в Старом Мире, не было и не будет в законе Торы. Это невежество и дешевая демагогия. «Рабство», в котором «тот, кто купил раба, купил себе хозяина» - это моральное решение, эффективное и восстанавливающее гораздо больше, чем наказание за распад многих лет в тюрьме.

Уже так много законов Государства Израиль и судебных решений полны слов Торы, Пророков и Мудрецов, включая принципы справедливости, целостности и закона. Так много законов было принято в свете вечных законов еврейского народа. Благословен Господь, даже Кнессет Израиля более тридцати лет назад решил отказаться от английского закона в качестве обязательного источника в пользу принципов справедливости и целостности наследия Израиля и еврейского права.

>>>
В законе Торы также есть много места для демократии. Многие доктрины в еврейском праве позволяют общественности управлять своими делами и определять свои законы. Как и конституционная методология Аhарона Барака, демократия большинства действует в границах сектора, которые определяют «основные принципы системы».

Такие понятия, как «закон короля» (то есть не обязательно «король», а форма гражданского правления), «семь лучших в городе» и т.д., Дают место уважения к демократии и установлению человеческого порядка и закона, как и многие до меня, - Нацив из Воложина, рав Горен и многие другие.

Бросать в воздух пугающий термин «государство Галах» и распространять беспочвенные лозунги о забивании камнями и казнях всякий раз, когда кто-то хочет применить что-то из принципов еврейского права, - дешевый популизм ...

Я расскажу тебе секрет. Тысячелетия назад, ещё даже до разрушения Первого Храма, смертная казнь исчезла из лексикона еврейского закона [Здесь есть ошибка. В период римского правления за сорок лет до разрушения Второго Храма Синедрион отказался рассматривать смертную казнь, и с тех пор они отменили смертную казнь в Израиле. Синедриона, которого он однажды убил за семь лет (а некоторые говорят, даже за семьдесят лет, по словам раввина Элиэзера), называли «кровавым Синедрионом». Поэтому, хотя Синедрионом имел полномочия приговаривать людей к смертной казни, он редко делал это.].

Это было задолго до того, как смертная казнь была отменена другими народами и просвещенными государствами. Точно так же, как народ Израиля думал о благе женщины и исправлял кетубу, которая сохраняет ее достоинство и ее средства к существованию, задолго до того, как кто-либо еще подумал об этом.

>>>
В целом, акцент на уголовном праве Торы - это уход от сути. В отличие от нашей системы уголовного правосудия, которая основана на наказании, которая не определяет, что запрещено или разрешено, а скорее угрожает наказать тех, кто пойман, и поэтому заставляет нас думать, что «не применяемая норма - это норма, которой не существует» - Тора воспитывает и прививает ценности. Её правда также верна независимо от существования системы принуждения. Надзор за соблюдение согласно Торы является абсолютно второстепенным и осуществляется по весу, размеру и способам действия, при этом применяются правила защиты, милосердия и принятия раскаяния, выходящие далеко за рамки того, что принято в нашей правовой системе. Поэтому случаи, когда в еврейском законодательстве используются самые строгие инструменты принуждения, являются изолированными и практически отсутствуют.

Тора основана в большей степени на личной работе человека с Б-гом и гораздо меньше на принуждении. Государство, управляемое Торой, будет гораздо более свободным и более правдоподобным государством с его силой и способностью к восстановлению, и гораздо менее принудительным и основанным на страхе и сдерживании, как современное государство.

>>>
Так что да, я считаю, что Тора и славная традиция тысячелетнего еврейского народа могут многое дать даже нашему праву ...

Иногда это также сложно. Необходимо глубже вникать в него, понимать его основы и адаптировать его последствия к обновленной реальности. Это большая и важная работа, которая является частью нашего возвращения к нашему подлинному я и культуре после долгих лет изгнания.

Тора дала миру субботу. Отношение к незнакомцу, сироте и вдове, бедным и нуждающимся. Мицва милосердия и годы Шемита и Юбилея дали миру вечные ценности социальной ответственности, сострадания и уважения.

>>>
Любой, кто утверждает, что закон Торы умаляет честь женщин или их статус, в лучшем случае невежественен, а в худшем - лжец. Действительно, этот вопрос также должен быть тщательно изучен и понимать семейную и социальную модель, которую устанавливает Тора. Можно согласиться с ним и, возможно, думать иначе, но утверждать, что он оскорбительный или депрессивный, - это искажение, которое невозможно поверить. Я считаю, что концепция Торы об институте семьи приносит хорошее и здоровое общество многим, чем просвещенное общество, которое предлагает нам на Западе. Это просвещение приводит к распадау семьи сегодня как своего рода идеал и дезинтегрирует общество изнутри. Посмотрите на Европу как притчу.

>>>
Нет, мы не вернёмся в библейские времена. Вся социальная реальность в библейские времена была иной, и нынешняя реальность, которая во многих отношениях гораздо лучше, современнее, требует другого подхода. И в этом тоже есть очень четкие правила развития Устного Закона, что говорить и как вести нас дальше в его развитии даже сегодня. Тора не стоит на месте и не почивает на лаврах, и это то, что прекрасно в ней, потому что это Тора жизни. «И вечная жизнь насаждена в нас, это устная Тора». Это построено и сформировано жизнью, чтобы осветить и исправить их ...

>>>
Так что давайте перестанем бояться наших корней, и прежде всего мы искореним невежество. Мы будем учиться, встречаться с хорошим и прекрасным в нем и применять как можно больше всего этого хорошего в нашей повседневной жизни. Медленно, каждый в своем собственном темпе и вместе в темпе, который нам подходит. Без принуждения, дай Бог, но также и без ненависти, без страха и особенно не по невежеству.

>>>
И еще одно слово до конца, посмотрите фильм с изображением Баручи, прочитавший об Аhароне Бараке [https://13tv.co.il/item/news/hamakor/season-16/episodes/full_ep_6-1041963/]


לו"ז הבחירות 17 ספטמבר 2019 (Hebrew, Russian)

Форматирование моё.


https://news.walla.co.il/item/3239767

25 июля 2019 г. (54 дня до дня выборов)
Публикация избирательных списков.

28 июля 2019 г. (51 день до выборов)
Избирательные списки вступают в силу.

1 августа 2019 г. (47 дней до выборов)
Последний день для подачи списков кандидатов в депутаты.

8 августа 2019 г. (40 дней до выборов)
Последний день для подачи прошений о недопуске списков или кандидатов.

18 августа 2019 г. (30 дней до выборов)
Публикация окончательных утвержденных списков.

25 августа 2019 г. (23 дня до выборов)
Последний день для вынесения приговора Верховного суда по апелляциям по спискам или кандидатам.

3 сентября 2019 г. (14 дней до выборов)
Начало трансляции предвыборной пропаганды по телевизору.

5 сентября 2019 г. (12 дней до выборов)
Голосование на кораблях и зарубежных представительствах.

6 сентября 2019 г. (11 дней до выборов)
Последний день для подачи соглашений об остаточных голосах.

17 сентября 2019 г.
День выборов.