Thursday, March 15, 2018

Турнир претендентов 2018. Обзор 5 тураВенедиктов о Путине

Турнир претендентов 2018. Обзор 4 тура.Benjamin Netanyahu on the Fox News (English, Hebrew)UPDATE 16-05-2018
Benjamin Netanyahu: Soviet Union had Great Scientists, but Technology by itself doesn't do Anything


Benjamin Netanyahu: We Have Technology because IDF and Mossad


Benjamin Netanyahu on recognition of Jerusalem as the capital and moving US embassy to itBenjamin Netanyahu on Iranian Drawn Violates Israel BorderThere is more below.
יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.
Benjamin Netanyahu: Soviet Union had Great Scientists, but Technology by itself doesn't do Anything

...Technology by itself doesn't do anything. Do you want a country that have great scientists, great mathematicians, great physicists, great metallurgists? This is Soviet Union. They do anything. But if you took one of this guys...smuggle around...put him to Palo Alto...within 2 weeks he was producing a lot of added value, he was producing wealth......
טכנולוגיה כשלעצמה לא עושה שום דבר. האם אתה רוצה מדינה שיש לה מדענים גדולים, מתמטיקאים גדולים, פיסיקאים גדולים, מטלורגיסטים גדולים? זוהי ברית המועצות. הם לא עשו שום דבר. אבל אם אתה לוקח אחד מהחבר'ה האלה ... מהבריח אותו ... שם אותו בפאלו אלטו ... תוך שבועיים הוא היה יכול לייצר הרבה ערך מוסף, הוא היה מייצר עושר
...


Технология сама по себе ничего не делает. Вы хотите название страны, в которой есть великие ученые, великие математики, великие физики, великие металлурги? Это Советский Союз. Они не сделали ничего. Но если вы возьмете одного из этих парней ... провезите его контрабандой ... поставьте его в Пало-Альто ... в течение 2 недель он произведёт большую добавленную стоимость, он произведёт богатство ...


Benjamin Netanyahu: We Have Technology because IDF and Mossad
We have technology because the military, especially militarian intelligence, produced a lot capabilities...These incredibly gifted young man and woman who come from the Army or the Mossad, they want to start their start ups.

יש לנו טכנולוגיה כי הצבא, במיוחד המודיעין הצבאי, הפיק הרבה יכולות ... הצעירים האלה גברים ואנשים מוכשרים להפליא שמגיעים מהצבא או מהמוסד, הם רוצים להתחיל את הסטארט-אפים שלהם.


У нас есть технология, потому что Армия, особенно военная разведка, создала много возможностей ... Эти невероятно одаренные молодые мужчины и женщины, которые пришли из Армии или Моссада, хотят начать свои старты.


Benjamin Netanyahu on recognition of Jerusalem as the capital and moving US embassy to it
- How import it was to you, to the people of Israel that President Trump recognized Jerusalem as the capital and we're moving our embassy to there in May?
- ...I think that all Israelis applauded...that an understatement, there's sense of history here. I said this to the President when I spoke to him in the Oval Office the other day. I said we have a long memory. We remember how 2500 years ago the great Persian king Cyrus issued the proclamation that allowed the Jewish exiles in Babylon to come back to Jerusalem and build our temple their. We remember how 100 years ago, the British Foreign Minister lord Balfour issued the Balfour declaration that recognized the rights of the Jewish people in our ancestral homeland. We remember that 70 years ago how President Harry S. Truman recognized...I think he was the first leader to recognize the Jewsih state [De-facto]...We remember how President Donald J. Trump...recognized Jerusalem as Israel's capital and decided to move the American Embassy their. These are historic deeds, they will be remembered by our people that way for the edges.

- עד כמה זה היה חשוב לך, לעם ישראל שהנשיא טראמפ הכיר בירושלים כבירה וש ארה"ב מעבירה את השגרירותה לשם במאי?
- ... אני חושב שכל הישראלים מחאו כפיים ... בלשון המעטה, יש כאן תחושה של היסטוריה. אמרתי את זה לנשיא כשדיברתי איתו במשרד הסגלגל לפני כמה ימים. אמרתי שיש לנו זיכרון ארוך. אנחנו זוכרים איך לפני 2500 שנה פרש המלך הפרסי הגדול כורש את ההצהרה שאיפשרה לגולים היהודים בבבל לחזור לירושלים ולבנות את בית המקדש שלנו. אנחנו זוכרים איך לפני 100 שנה, שר החוץ הבריטי, לורד בלפור, פרסם את הצהרת בלפור שהכירה בזכויותיו של העם היהודי במולדת אבותינו. אנחנו זוכרים שלפני 70 שנה איך הכיר הנשיא הארי טרומן ... אני חושב שהוא היה המנהיג הראשון שהכיר במדינת היהודים [דה-פאקטו] ... אנחנו זוכרים איך הנשיא דונלד ג '. טראמפ הכיר בירושלים בירת ישראל והחליט להעביר את שגרירות ארה"ב. אלה מעשים היסטוריים, הם ייזכרו על ידי עמנו בדרך זו לדורות.


- Насколько важно для Вас, для народа Израиля, было, что Президент Трамп признал Иерусалим столицей, и США переводит своё посольство туда в мае?
- ... Я думаю, что сказать, что все израильтяне аплодировали ...это будет преуменьшением, было ощущение исторической значимости. Я сказал это Президенту, когда я говорил с ним в Овальном кабинете на днях. Я сказал, что у нас длинная память. Мы помним, как 2500 лет назад великий персидский царь Кир издал прокламацию, которая позволила еврейским ссыльным изгнанникам в Вавилоне вернуться в Иерусалим и отстроить наш Храм. Мы помним, как 100 лет назад британский министр иностранных дел лорд Бальфур издал декларацию Бальфура, в которой признавались права еврейского народа на нашу историческую Родину. Мы помним, что 70 лет назад, как узнал президент Гарри С. Трумэн ... Я думаю, что он был первым лидером, который признал евреевское государство [Де-факто] ... Мы помним, как президент Дональд Трамп ... признал Иерусалим столицей Израиля и решил перевести туда американское посольство. Это историческии поступки, память о них будет жить в веках.


Benjamin Netanyahu on Iranian Drawn Violates Israel Border
- The Iranian drawn violates Israeli sovereignty and you said that is a big deal and we're not gonna permit that in Israel. Can you explain that?
- Well, Iran sent a drone to try to penetrate our...territory. We shut it down. We targeted control center manned by Iranians...was in the Syrian airbase and, you know, we had some, you know, exchange of blows with the Syrian army. We just won't tolerate...this violation of our sovereignty and our security. So Iran trying to come close, we're pushing it back. I think they know we're serious. They understand that we back up our words with deeds. These are not flimsy red lines. They're real. We mean it.
- Are you getting support from the West when you draw line like that...Or parts of the West (laughing)?
- I think people understand we have these concerns. You know, Israel is not a huge country. It's very powerful country, it's very successful country, it has powerful Army, but it's a tiny country, it's...I think it is bigger than Rhode Island, but that's about it, you know, it's about the size of New Jersey. So we...don't have margin of error. I think people understand that and they respect that, but, you know, whether they not understand that it in parts of the West, we understand it, we just do what we have to do. In America I think people get it.

- המזל"ט האיראני מפר את הריבונות הישראלית ואמרת שזה עניין גדול ואנחנו לא נרשה את זה בישראל. אתה יכול להסביר את זה?
- ובכן, איראן שלחה מזל"ט כדי לנסות לחדור ... לשטח שלנו. הפעלנו אותן. התמקדותנו במרכז השליטה המאויש על ידי האיראנים ... שהיה בבסיס בסוריה, ואתה יודע, היה לנו חילופי מהלומוות עם הצבא הסורי. אנחנו פשוט לא נסבול ... הפרה זו של הריבונות שלנו ושל הביטחון שלנו. אז איראן מנסה להתקרב, אנחנו דוחפים אותו בחזרה. אני חושב שהם יודעים שאנחנו רציניים. הם מבינים שאנחנו מגבים את המילים שלנו במעשים. אלה לא קווים אדומים דקיקים. הם אמיתיים. אנחנו מתכוונים לזה.
- האם אתה מקבל תמיכה מהמערב כשאתה מצייר קו כזה ... או חלקים של המערב (צוחק)?
- אני חושב שאנשים מבינים שיש לנו דאגות כאלה. אתם יודעים, ישראל אינה מדימה ענקית. זה מדינה חזקה מאוד, זו מדינה מוצלחת מאוד, יש לה צבא חזק, אבל זו מדינה קטנה, זה ... אני חושב שהיא גדולה יותר מרוד איילנד, אבל היא בערך באותו גודל, אתה יודע, זה בערך בגודל של ניו ג'רזי. אז אנחנו ... אין לנו מרווח טעות. אני חושב שאנשים מבינים את זה והם מכבדים את זה, אבל, אתה יודע, אם הם לא מבינים את זה בחלקים של המערב, אנחנו מבינים את זה, אנחנו פשוט עושים מה שאנחנו צריכים לעשות. באמריקה אני חושב שאנשים מבינים את זה.


- Иранский беспилотник нарушает суверенитет Израиля, и вы сказали, что это большое дело, и мы не допустим этого в Израиле. Поясните пожалуйста.
- Ну, Иран послал дрон, чтобы попытаться проникнуть на нашу ... территорию. Мы сбили его. Нашей целью стал контрольный центр, укомплектованный иранцами ... который находился на авиабазе в Сирии, и, знаете, у нас были некоторый, вы знаете, обмен ударами с сирийской армией. Мы просто не потерпим ... это нарушение нашего суверенитета и нашей безопасности. Поэтому Иран пытается приблизиться, мы отталкиваем его назад. Я думаю, они знают, что мы серьезно. Они понимают, что мы подтверждаем наши слова делами. Это не текучие красные линии. Они настоящие. Мы имеем в виду это.
- Получаете ли вы поддержку со стороны Запада, когда вы рисуете такую линию ... Или части Запада (смеется)?
- Я думаю, люди понимают, что у нас есть эти опасения. Вы знаете, Израиль не является огромной страной. Это очень мощная страна, она очень успешная страна, у нее мощная армия, но это крошечная страна, это ... Я думаю, что она больше, чем Род-Айленд, но это все. Вы знаете, она размером с Нью-Джерси. Поэтому у нас ... нет пространства для ошибки. Я думаю, что люди это понимают, и они это уважают, но, знаете ли, не понимают ли они это на Западе или нет, мы это понимаем, мы просто делаем то, что мы должны делать. В Америке я думаю, что люди это понимают.


END OF UPDATE