Wednesday, April 22, 2020

אחמד טיבי נאום השהידים (Hebrew)בנאום זה מסביר חברינו "הנאור" אחמד טיבי- מה דעותיו האמתיות. אני שמח שראיתי את זה כי ליכאורה אחמד טיבי מצטייר כלדיבר, בעד חופש בעד דמקורטיה. כאן נחשף פרצופו האמתי. האיש נבון ויודע עברית-אבל בשורה התחתונה כרוב הפלסטינאים-הוא תומך ברצח יהודים -כדי להשיג את המטרות של העם הפלסטינאי- גרוש או השמדת עם ישראל. ואם האיש המלומד ו"הנאור הזה חושב כך- לבטח חושבים כך רוב הפלסטינאים הפחות מלומדים

https://www.youtube.com/watch?v=RTEMmtekfy8

+++
טיבי לינון מגל: לעולם לא נגיד לכם תודה, ומציע לכם לבקש סליחה

-"מי אתה שלא יטיפו לך מוסר?"
-"אני המנהיג פה!"

הדיאלוג הקטן הזה רק מראה את הפרימיטיביות של העולם הערבי, ח"כ טיבי בטוח שבגלל שיש לו כוח הוא יכול לשלול את עקרונות הדמוקרטיה של הזכות לחופש דעה וביטוי, ומוכיח את הטענה שהערבים שמגדירים עצמם כ"פלסתינאים" הינם דו-פרצופיים, ויעודם האמיתי הוא לשלול את קיומה של מדינת ישראל. על זה כל אזרחי ישראל, יהודים וערבים כאחד, צריכים להתאחד כנגד שלילת הדמוקרטיה שתבועה בהתנהלותו של חבר הכנסת אחמד טיבי.

https://www.youtube.com/watch?v=EG17mms2Os4

Школьников: Багровые горизонты Русского проекта (05.04.2020)


Школьников: Почему Россия не стала Шумером или Древним Египтом

Форматирование моё.

Развитие цивилизацийФормирование психоисторической системы России


Для людей характерно придумывание великой истории, а если она еще и подтверждается сакральными знаниями, фантазиями и байками средневековых или античных авторов, да искренней убежденностью, что ложь во благо допустима, то нечего удивляться большому объему разнообразнейшей фольклорной истории и мифов. Наша задача не попасть в эту ловушку, в поисках истоков Русской цивилизации

В древних описаниях и на средневековых географических картах было много пустых мест, о которых ничего не знали и где никто не бывал. Белые пятна раздражали и их заполняли фантазиями. Так появлялись океаны, наполненные морскими драконами, земли кинокефалов и прочие Гондоры и Мордоры. Добавьте сюда личные симпатии и антипатии, особенности перевода и не стоит удивляться появлению на польских картах «Московии», хотя такого самоназвания не было.

Чтобы не вызывать смех историями аля-«древние укры», рассмотрим климатические, природные и экономические особенности появления первых цивилизаций на планете и стоит ли искать такие на территории России.

Ранние цивилизации и бронзовый век
Ниже есть продолжение.

Начиная с бронзового века, ключевым фактором зарождения цивилизаций и их экономического могущества было сельское хозяйство. Определяющая роль аграрного сектора, по мере развития технологий, постепенно снижалась, но сохранялась важнейшей вплоть до середины 18 века.

В качестве ключевых признаков ранних цивилизаций можно выделить – строительство городов, появление сильной государственной власти (репрессивный аппарат, законодательство, централизация функций управления) и власть правителя-монарха (Египет, Междуречье, Хараппа). Эти цивилизации формировались на территориях с теплым/жарким климатом, высокой доступностью пресной воды (влажность воздуха 4-5 тыс. лет назад на Ближнем Востоке была значительно выше, а климат мягче) и очень высокой урожайностью. Плиний указывал, что урожайность в Египте составляла сам-100 (на одну посеянную меру зерна собирали 100). Для сравнения, для России долгие века была характерна урожайность сам-3, в благоприятный год сам-4, а для западной Европы сам 5-7.

Неудивительно, что в таких комфортных и удобных для развития местах образовывались первые цивилизации. Когда человек не тратит большую часть сил и времени на выживание, а производительность труда на порядки выше, было бы странно, если бы не происходило усложнение социальных отношений, монополизации права на насилие и оружие, да не формировались властные вертикали.

Ранние цивилизации появились немногим более 5 тысяч лет назад, с начала бронзового века, как раз в таких благоприятных регионах. Крайне высокая урожайность позволяла очень быстро и легко проводить концентрацию ресурсов, избыток которых как правило направлялся (в порядке падения приоритета, типовой вариант):

1. Рост населения (прокормить детей, до начала ими трудовой деятельности не было сложно).
2. Избыточное потребление, появление роскоши, что приводило к появлению первых царей и сословного деления.
3. Экспансия, как в рамках региона, ведя к формированию царств, так и за пределы.
4. Формирование элементов материальной культуры – храмы, каменные стены, дворцы и другие обнаруживаемые объекты.
5. Большое количество бездельников, требовавшие хлеба и зрелищ.
6. Инновация и прогресс.

Нет ничего удивительного в том, что знаем мы в основном о тех правителях/династиях ранних цивилизаций, кто дошёл до 4 стадии, а прогресс шёл крайне медленно. В современном мире мы привыкли жить в среде, которая меняется несколько раз за десятилетие, а в ту пору люди поколениями жили без каких-либо изменений быта и технологий.

Если бы не климатические изменение и засоление почв в регионах ранних цивилизаций, история пошла бы совсем по другому. Ключевые центры развития так и оставались бы на Ближнем Востоке вплоть до начала эпохи капитализма, научно-технического прогресса и перехода в первый промышленный уклад. Последнее делало производительность труда в аграрной экономике заведомо менее выгодной. По мере развития технологических укладов, значимость сельского хозяйства падала. Недаром, разговоры про будущее «Великой аграрной державы» вызывает лишь горестный вздох и ненормативную лексику.

Если добавить к этому, что в разных природно-климатических условиях необходимый для выживания уровень ресурсов также отличается, картинка становится ещё более сложной. В условиях холодного климата Среднерусской возвышенности нельзя жить так же, как на берегах Евфрата или Нила, и это требует дополнительных ресурсов и времени.

Говорить о непрерывности истории ранних цивилизаций не приходится. Противостояние племенных союзов кочевников и земледельцев является одним из ключевых сюжетов Древнего Мира, как в социальном, так и религиозном аспекте, в тот период истории это был неделимый вопрос. Большинство известных нам кочевых народов остались в истории из-за описания их набегов и/или в качестве истории захвата и создания осёдлого государства.

Концентрация ресурсов у кочевых народов проходила в аналогичной последовательности, но только не дальше третьего уровня. Но благоприятные для развития и богатые территории притягивали кочевников как магнит, маня остаться и переходить к осёдлому стилю жизни, правя покорёнными землями.

Все эти события происходили на фоне медленного развития технологий. До начала II тысячелетия до н.э. вне указанных выше территорий, концентрация ресурсов для формирования ранних цивилизаций было экономически крайне сложно. Но с указанного периода и вплоть до кризиса бронзового века и темных веков (1200-900 лет до н.э.) возникали и активно развивались государства на новых территориях – хетты, микено-минойская культура, синташтинская культура (Аркаим), Китай и другие. Уровень развития технологий дошел до уровня, что позволял расположенным в менее благоприятных регионах странам, выходить на один уровень с Ранними цивилизациями. Данное утверждение хорошо иллюстрируется борьбой Хеттского царства, Египта и государств Месопотамии (Ассирия, Вавилон, Митанни).

Таким образом, нет ничего удивительного, что ранние цивилизации появились на Земле более 5 тысяч лет назад, в районах Тигра и Евфрата, Нила и Инда. Высокая урожайность и низкая потребность в ресурсах для жизни, делали эти места экономическими центрами притяжения и обеспечивали возможность для быстрой концентрации ресурсов.

Примерно до начала II тысячелетия до н.э. на менее благоприятных территориях также шло развитие земледельческих общин и сообществ, но ресурсов для формирования полноценных цивилизаций и государств не было (централизованная власть, репрессивный аппарат, система законов, контроль территорий, городское строительство и др.).

Впоследствии, развитие технологий достигло уровня, когда значительно более высокая урожайность компенсировалась более сложной системой разделением труда, что позволило формировать цивилизации в менее благоприятных условиях – микено-минойская, хеттская, синташтинская и многие другие.

Северный уклад

Возникает резонный вопрос, могли ли существовать на нашей территории 4-5 тысяч лет назад цивилизации, сопоставимые с Шумером и Египтом?

Сравните, насколько сложной задачей было бы создание ранней цивилизации на Среднерусской равнине, при урожайности меньшей на порядок, а минимальных требованиях для жизни выше. Сама организация и развитие шли по другому принципу – медленный органический рост, без возможности высокой численности и плотности населения, городов и материальных памятников.

Малая численность населения и ограниченность его роста приводила к требованию, чтобы каждый мужчина был воином, владевшим оружием. Уже много позже, вплоть до 13-14 века практически каждый человек на Руси имел право на оружие, для сравнения, в Европе для крестьян это было запрещено уже в 5-6 века, а в ранних цивилизациях бронзовое оружие было правом очень немногих.

Назовем это стиль жизни – Северным укладом.

Влияние географии, климата и экономики при низком уровне развития технологий были таковы, что посели в наши леса негров из Африки и через три сотни лет их быт был бы мало отличим от предков русских. Кто смог приспособиться и перейти на оптимальные для данной среды формы и принципы, тот выжил и оставил потомство. Кто не смог перестроиться и приспособиться – сам виноват.

В одной среде биологические виды приобретают схожие признаки, даже если их происхождение сильно отличается, наиболее очевидный и знакомый всем с детства пример – дельфины и акулы.

Ведение хозяйства и социальные связи не могли не отразиться на религиозной жизни, одно дело, если практически каждый мужчина свободен и воин, а другое, если воины – небольшой привилегированный класс. Как будут выглядеть мифы, легенды и обряды в таком случае? Название и имена могут не измениться, а содержание будет кардинально отличаться.

Мог ли существовать в северных экономических условиях хотя бы намек на кастовую систему? Нет, для этого нет ни экономических оснований, ни исторических аналогий. Получается, что вышедшие 4,5 тысячи лет назад с Европейской части современной России арии за тысячу лет пути позабыли много из наследия предков, ну а после завоевания Индии, развратились избыточными ресурсами, прониклись дравидийскими местными традициями и создали кастовое общество. Ну и о каких пронесённых сквозь тысячелетия знаниях можно говорить?

И да, моральные, социальные и нравственные ориентиры зороастрийской Авесты (около 1000 года до н.э.) намного ближе к условиям и вызовам покинутой ариями исторической родины, как то противостояние земледельцев и кочевников, монобожие в противостоянии политеизма, дуализм и т.д. Но это же неинтересно, принципы зороастризма очень близки к существующим психоисторическим смыслам России.

Кстати, многие исследователи сходятся во взглядах, что изначально христианство на Руси было принято не у греков, а у болгар, и это было богомильство, близкое к манихейству. Последнее же может рассматриваться как синкретическое течение христианства и зороастризма. Да и само раннее христианство взяло очень много у зороастризма, очень сильно изменив национальную религию евреев.

Переход Руси под духовную власть Константинополя произошел после уничтожения Болгарского царства, и в «Повесть временных лет» была внесена скорректированная версия событий. Автор хотел порекомендовать книги по истории церкви в России, но сможет это сделать только после карантина, когда доедет до места нахождения своей библиотеки.

Если верования предков русских и арийцев были близки к Авесте, то нет ничего удивительного, что на Руси было принято схожее по принципам богомильство. Могли ли прошедшие через несколько тысяч лет, смену языков и смешение народов принципы сделав круг вернуться назад – да. Можем мы это утверждать? Нет, из-за отсутствия письменных и материальных источников мы можем только строить предположения.

Православие глубоко вошло в жизнь, изменив их смыслы и меняясь само. Оказались ли эти принципы созвучны и актуальны для людей, живущих на Среднерусской возвышенности? Да, возможно они изначально не были им чужды, а где-то даже знакомы.

Есть правда не очень приятный для нас момент – духовный центр/ основание Православного мира/проекта находится вне Русского мира, но это уже другая история, которую необходимо будет исправлять, и обсудим её в другой раз.

Таким образом, климатические и географические условия обусловили экономику, социальные отношения, религиозные воззрения, принципы и правила жизни наших предков, не позволяя формировать и концентрировать избыточные ресурсы, которые необходимы для создания цивилизации раньше или одновременно с Египтом и Шумером.

Есть ли шанс, что на территории Среднерусской возвышенности или севернее существовала цивилизация в III тысячелетии до н.э. или ранее? Практически нет, так как для этого требовался опережающий уровень развития технологий на 1-2 тысячелетия. Если бы это было, то следы такой цивилизации находились бы по всей Евразии, а особенно на нашей территории, так как история успешных и завоевательных походов, да множество артефактов обнаруживались бы постоянно. Есть правда вариант, что предки русских были снежными эльфами, ведь только чересчур мирные эльфы, живущие в северном климате могли бы построить цивилизацию севера, не выходя из лесов, не оставляя артефактов, да не захватывая окрестные земли.

Что бывает, когда отдаленные потомки людей с северным укладом оказываются в намного более благоприятных для жизни регионах, да еще в качестве доминирующей группы? Подстраиваются и развращаются под новые условия, забывая заветы предков. В Индии потомки арийских народов создали социальные отношения (кастовую систему), полностью противоречащие северному укладу.

Манкурты придумывают себе историю

Некоторое время назад автор записал ролик про нелепость индуистских, неоведических попыток подменить психоисторические смыслы России. В каждом обществе есть некоторое количество людей, кому не лёг на голову и душу культурный канон своего народа, и в попытках доказать себе и окружающим, что это не они неправильные, а это все остальные ошибаются, они начинают жить в мире фантазий и фольклорной истории.

Ни к чему иному отнести убеждённость в необходимости взять совершенно чуждые большинству населения индуистские верования, наполненные дравидийскими традициями и обычаями, полностью противоречащими правилам жизни в нашей широте и климате, нельзя. Вся эта дикая смесь, исторически служащая обоснованию и оправданию кастового общества, сохранившая лишь небольшое количество имен и слов, наполненных уже совершенно другим, чуждым содержанием, выдается за русские исконные традиции.

К сожалению, психоисторический бардак постсоветской эпохи и сильнейшая деградация образования и мышления, оставили свой черный след. Люди совершенно не чувствуют больших промежутков времени, для них русские живут сейчас, жили 40 лет назад и точно также жили четыре тысячи лет назад. Интеллектуальный делирий просто поражает, такого мозаичного представления о мире и истории невозможно было встретить даже в дальней сельской советской школе, а сейчас это рядовое и повсеместное явление.

Для чего автором была поднята эта тема? Чтобы наглядно показать, что постмодерн не обошёл нас стороной. Можно посмеяться в отношении «древних укров, что победили персов Дария в украино-персидских войнах за 500 лет до н.э.». Правда странно, что украинские историки, записав скифов в украинцы, не сделали это в отношении других потомков ариев – персов, да не назвали походы Дария – внутриукрской междоусобицей. Ведь еще Геродот об этом писал на заборе, который был утерян, но память об этом сохранена в устной традиции.

Есть много крайне «познавательных» книг о том, что все люди произошли от туркмен, татар, башкир и далее по списку, где всё зависит от национальности автора очередной фолк-истории.

Более десяти лет назад автор ставил социальный эксперимент. На одном из форумов, он некоторое время троллил поборников «великой истории» одного из народов, ссылками и цитатами на не менее «великую историю» соседнего народа. Оба эти народа претендуют на историческую преемственность от скифов и не очень любят друг друга. По крови ни один из них не имеет прямого отношения к скифам, но это лирика.

Самое сложное было провести параллели с «событиями» на которые ссылались оппоненты, ну а далее – выдаёшь всю ту ересь, что нашёл по схожей теме и ждёшь новых откровений. Автору искренне нравится логика, что все, кто ездил по Великой степи на конях последние десять тысяч лет, автоматически превращаются в представителей нужного народа. Для простоты и чтобы не путаться, этот великий народ я называл кентаврами.

Как вы думаете, если взять книгу по фольклорной истории и автоматической заменой сменить наименование народа на соседний, кто-нибудь что-нибудь поймёт? Не дождётесь. Будут покупать, но уже другая аудитория.

Вот и у нас так, манкурты придумывают себе историю, от которой пребывают в шоке все окрестные народы, так как нигде более о таких чудных событиях нет ни единого следа.

Таким образом, незнание и неприятие истории своего народа ведет к попыткам придумать такую великую историю, создать некую картинку, которая будет рассыпаться от первого же неудобного вопроса соседей. Если мы не хотим стать таким же посмешищем, как потомки «древних укров», то нужно не заниматься фантазиями, а искать реальные и неопровержимые подтверждения прошлого, принимая себя такими, какие есть. Нельзя гордиться лишь успехами далеких предков, нужно не забывать про текущие дела, да достижения и перспективы потомков.

Манкурты будут всегда, их попытки заполнить и оправдать культурную пустоту – явление обычное и логичное. Не нужно их только подпускать к психоисторическим смыслам народа, чтобы потом не смотреть с ужасом на детей, что в полной уверенности рассказывают про украино-персидские войны за 500 лет до н.э. Вы сами позволили нести им такую чушь на уроках в школе.

Резюме

Появление первых цивилизаций на планете происходило в регионах с очень высокой урожайностью (сам-100) и комфортными условиями жизни, что обеспечивало возможность быстрой концентрации ресурса. Именно поэтому более 5 тысяч лет назад на берегах Евфрата, Тигра и Нила зародились первые государства. Неторопливое развитие технологий лишь к началу II тысячелетия до н.э. позволило концентрировать ресурсы для создания государств вне указанных выше регионов.

Какова вероятность нахождения на европейской части России цивилизаций ровесников Египта и Шумера? Практически нулевая, так ее уровень развития технологий должен был быть на одно (южная часть) или два (севернее) тысячелетия больше. Следов такой цивилизации было бы множество – десятки городов, металлургия, письменные источники, постоянные волны миграции и захватнические походы в более благоприятные и богатые регионы. Речь бы шла не о медленной миграции кочевых индоиранцев, а о захватнических походах и основания империй масштаба Кира Великого и Александра Македонского. Влияние такой цивилизации легко бы находилось в культурных слоях большей части Евразии – стоит только копнуть. Ну а центр всей цивилизации был бы наполнен артефактами.

С периода 2000 лет до н.э. можно и нужно искать на территории России другие центры цивилизации, а не только Аркаим, чем севернее регион, тем позже там могло появиться государство.

Образ жизни наших предков в Европейской части России имел очень сильные отличия от Египта или Шумера. Развитие происходило медленно и органично, каждый мужчина должен был быть воином, а общинность являлась необходимым условием для всеобщего выживания. Забегая вперёд, медленное поступательное развитие, без избытка ресурсов, станет основой будущего построения жизни всей планеты, северный уклад может стать общим для всего человечества.


И да, если мы не хоти уподобиться манкуртам, что не знают, не принимают собственной истории и придумывают сказки про «древних укров», нам необходимо искать реальные следы в истории и не пытаться слепо копировать чужую, обесценивая этим реальные достижения предков.

Кто из потомков единого народа, жившего на Среднерусской возвышенности 4,5 тысячи лет назад, достоин большего уважения, пришедшие в Индию и устроившие там кастовое общество? Осевшие на благоприятном юге, давшие миру несколько великих империй и известные нам как персы/иранцы? Или оставшиеся в сложных климатических и природных условиях и создавшие Русскую цивилизацию?

P.S. Стратегия «Россия – колыбель народов», как союз, а потом и объединение трех разошедшихся 4,5 тысячи лет назад цивилизаций (Россия, Иран, Индия) пока закрыт. Этот вариант будущего появится лишь при отказе всех троих от религии, т.е. значимой части своих психоисторических смыслов, а Индии еще и от кастовой системы. Но там есть очень большая ловушка «Третий Рейх».

Для консервативных в своей сути цивилизаций (все три), это вопрос нескольких поколений, не ранее. Пока для этого пути просто не хватает времени.

https://aurora.network/articles/23-istorija-i-filosofija/78609-opasnost-samoobmana-v-poiskakh-kolybeli-russkoy-tsivilizatsii

עפר שלח: הסיפור האמיתי על בני, גבי וסיפוח התחלויות (Hebrew)

Заметка полностью.

יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.

באוקטובר 2018 הציג המכון למחקרי ביטחון לאומי תכנית פעולה לזירה הישראלית - פלסטינית. ההגיון שלה, נכתב במסמך, היה שישראל חייבת לפעול להקטנת החיכוך בשטח בעודה משמרת לעצמה את האפשרויות המדיניות להגיע להסכם, כשיתאפשר.

סעיף עיקרי במתווה קבע שישראל תשלים את גדר הביטחון ש״תסמן את תוואי ההיפרדות״, תקפיא את הבנייה בהתנחלויות המבודדות, ו״תקבע שעד 20% משטח יהודה ושומרון הם אזור אינטרס ביטחוני (מרביתו בבקעת הירדן), אשר יישאר בשליטה ישראלית עד שתושג הסכמה על הסדרי ביטחון מספקים לישראל, ותקום ישות פלסטינית אחראית ומתפקדת״. סוף ציטוט.

מעצבי המתווה התנאו בתמיכתם של כמה רמטכ״לים לשעבר, ובראשם גבי אשכנזי ובני גנץ. דעתם של רמטכ״לים לשעבר נחשבת, אתם יודעים, גם אם לא אמרו כלום בכל השנים מאז שסיימו את תפקידם.

כמה שבועות לפני שפורסם, הוצג המסמך ליאיר לפיד ולי, ע"י נשיא המכון עמוס ידלין, אודי דקל ואשכנזי. היו לנו חילוקי דעות עם המתווה, למרות ששיקף עבודה רצינית, אבל זה כמובן לא הסיפור. אשכנזי לא אמר הרבה. בשלב מסויים הביע עלבון מחוסר ההתפעלות שלנו. ״אז מה אתם רוצים, שלא נעשה כלום?״ אמר. גנץ לא היה בחדר. איכשהו, גם זה לא מפתיע. אבל היה ברור שהמתווה משקף את דעתם.

אתמול קיבל נתניהו מאשכנזי וגנץ אישור בכתב לבצע את ההיפך הגמור: סיפוח חד צדדי של ההתנחלויות, שיגדיל את החיכוך בשטח - ועם מדינות כמו מצרים וירדן - ויחסל את האפשרות המדינית להסכם. מה שלפי תכנית המכון היה אמור להיות בשליטתנו הביטחונית עד להקמת מדינה פלסטינית יהיה עכשיו ישראל לנצח נצחים.

לא פלא שיריב לוין הצטלם אתמול מחייך לרווחה: לא רק את בית המשפט אישרו לו אתמול שני הרמטכ״לים לשעבר לחסל, גם את סיכויי ההיפרדות מהפלסטינים. ללוין, אגב, אין לי שום טענה. זו אמונתו המוצהרת.

יומיים לפני שהוצגה תכנית המאה בוושינגטון, התכנס הקוקפיט של כחול לבן, זכרו ממש לא לברכה, לדון בעניין. שלושה אנשים בחדר היו נגד סיפוח חד צדדי: לפיד, גנץ ואשכנזי. בוגי יעלון היה בעד, ארבעה ימים אחר כך התכנס אותו פורום: יאיר נשאר נגד, בוגי נשאר בעד. ככה זה ביחס לנושא שבלב הוויכוח שלנו כבר 53 שנים. יש לך דעה שאתה לא משנה בארבעה ימים.

אבל בני וגבי
שלנו, שבעים שנה של ניסיון ביטחוני ועמוד שידרה של רמטכ״לים? התהפכו כמו חביתות. נסיעה אחת לוושינגטון וחשש שאיזה ציבור מדומיין שבקולותיו חשקו חושב אחרת, העיפו אותם 180 מעלות מאמונתם הבסיסית, שבאה לידי ביטוי בתמיכה במסמך המכון למחקרי ביטחון לאומי, ובעמדה שנקטו לפני פחות משבוע.

היתה לי אז שיחה לא פשוטה עם אשכנזי. בשלב מסויים שאלתי אותו מה דעתו האמיתית בעניין. הרמטכ״ל לשעבר גימגם. לא פלא: שמונה שנים מסיום כהונתו, פעם ראשונה שמישהו דורש ממנו להביע דעה. בסוף אמר לי שצריך לנצח בבחירות.

מה עשיתי, אתם שואלים בצדק? אמרתי בכל מקום את עמדתי - התנגדות מוחלטת לכל צעד חד-צדדי. הבהרתי בתוך החדר מה אעשה אם הנושא יגיע להצבעה. לא הייתי לבד. מי שמכיר יודע, שאם הסיפוח היה מגיע להצבעה לפני הבחירות, כחול לבן לא היתה מגיעה אליהן בחתיכה אחת.

מה בני גנץ עשה כדי להתמודד עם המצב הזה? מה שבני תמיד עושה. כלום. כרגיל, גם היה לו מזל: בסוף, ג'ארד קושנר והעולם הערבי גאלו אותנו. לא היתה הצבעה על הסיפוח.

סיפור ההתהפכות פורסם בתקשורת. אף אחד לא שם לב. מיליון ומאתיים אלף איש רצו לנצח, כדי להציל את הדמוקרטיה. אם צריך בשביל זה להתעלם מזה שמנהיג האלטרנטיבה וסגנו בחוסן ישראל לא מסוגלים להביע עמדה בעניין כה מהותי ולדבוק בה, נתעלם.

אלה שני האנשים שנתנו אתמול לנתניהו, האיש שלא ניצח בבחירות שלוש פעמים, את ההישג הפוליטי של חייו: ממשלה בשליטתו מלא מלא, זכות החלטה או סינדול של המעט שהשאירו בידיהם, חסינות מהדחה עד תום משפטו ויכולת להשפיע על זהות שופטי העליון אם יגיע לשם בערעור, וכל התפקידים הביצועיים האמיתיים בישראל, בוודאי ביחס לקורונה.

אלה שני האנשים שיהיו חתומים על חיסול הסיכוי להסדר, הרבה יותר מביבי ומיריב לוין.

https://www.facebook.com/OferYeshAtid/posts/3756676207737821