Wednesday, May 01, 2019

עושים טכנולוגיה: אינטיליגנציה מזייפת (Hebrew)

mp3

נדמה שהדבר האחרון שהעולם זקוק לו הוא עוד פייק ניוז. יתכן שזו הסיבה שחברת OpenAI החליטה שלא לחשוף אלגוריתם שפיתחה שמסוגל לכתוב טקסטים בצורה כה מוצלחת עד שאנשים לא שמים לב שבעצם הוא נכתב על ידי מכונה. מצד שני, יתכן שהטענה הזו היא פייק ניוז בעצמה ומה שיש לפנינו הוא מהלך יחצ"ני שמטרתו למשוך תשומת לב לחברה.

כדי להבין מה לכל הרוחות קורה כאן יובל מארח את מתי מריאנסקי, מנהל קבוצת הפייסבוק הפופולארית "עליית המכונות", וביחד ניסו לפצח את החידה.

https://www.ranlevi.com/2019/04/28/osim_tech_ai_fakenews/

Различия между иудаизмом и христианством

Нижеприведенный тест - попытка осознания собственной уникальности и идентичности, что неминуемо должно привести к отказу от взаимной миссии и уважительному добрососедскому существованию двух авраамических религий.

Тезисы - не мое личное мнение (критиковать и спорить со мной бессмысленно, я выступаю здесь лишь как исследователь), а результаты длительного опроса как иудейской, так и христианской аудиторий, данные с минимальной редактурой.

Комментарии и обсуждение по существу приветствуются, как способствующие изучению темы и диалогу религий.

Ниже есть продолжение.

Общее для иудаизма и христианства:

а. Мир сотворен Богом ради цели – поэтому мир не случаен, в нем есть смысл.
б. Человек создан по образу и подобию Бога. Человеческая личность божественна, и поэтому самоценна.
в. Бог относится к человеку как к сыну, любит его и желает ему блага. Все трудности, которые есть в жизни – даны человеку и человечеству для их преодоления, продвижения и совершенствования.
г. ТаНаХ (еврейская Библия, в христианстве называемая "Старый/Ветхий Завет") – является Божественным текстом, который раскрывает нам понимание Бога, мира и человека.
д. Десять заповедей – основа жизни индивидуума и социума.
е. Главными заповедями и моральными ориентирами являются "Возлюби Бога" и "Возлюби ближнего как самого себя". Поскольку человек создан по образу Бога – эти заповеди связаны между собой, и любовь к Богу проявляется через любовь к ближнему.
ж. Божественное Учение обращается ко всему человечеству, к каждому человеку, независимо от его происхождения.

Различия Иудаизма и Христианства:

1.
Иудаизм:
Человек в целом, по сути своей праведен. Без религии он все равно попадет в рай. Цель религии - продвинуть человека на более высокий уровень развития.

Христианство:
Человек в целом, после изгнания из Рая, по сути своей грешен. Без религии он попадет в ад. Цель религии – чтобы душа после смерти попала в рай.

2.
Иудаизм:
Этот мир будет спасен как целое. Поэтому надо стремиться к "Тикун олам" - "Исправлению мира".

Христианство:
Этот мир в целом невозможно спасти, он погибнет. Поэтому надо стремиться к спасению души в овом мире.

3.
Иудаизм:
Монотеизм – не только как "единство Бога", но и как единство материального и духовного мира. Все, что есть в мире, является Божественным. Во всех аспектах жизни - включая экономику, государство, бизнес - надо видеть проявление Всевышнего. Отрицание "ухода от мирской жизни". Праведность и святость могут быть реализованы только внутри обычного течения жизни.

Христианство:
Дихотомия реального мира на ценностно-духовную и несущественно-материальную области (на Добро-Зло, Божественное-Дьявольское, Духовное-Плотское, Богово-Кесарево). В теории материальное не является злом, и надо стремиться к гармонии материи и духа - но в практическом мироощущении материальное противостоит духовному и мешает ему. (В этом коренится идея "ухода о мирских вещей для правильной духовной жизни").

4.
Иудаизм:
Цель жизни – в полноценной жизни человека в этом мире. Этот мир ждет прекрасное будущее. Он будет исправлен под властью Бога, и Царство Бога будет здесь. "Мир грядущий" - это исправленное состояние этого мира.

Христианство:
Цель жизни – в спасении души в загробном мире. Этот мир ждет катастрофа. Те, кто не присоединится к Богу - погибнут. "Мир грядущий", царство Божие - настанет только после уничтожения этого мира. Царство Бога - не от мира сего.

5.
Иудаизм:
Материальное и плотское – помощник духовного. Они должны совершенствоваться параллельно, в сотрудничестве.

Христианство:
Материальное и плотское – препятствие для духовного. Духовное должно господствовать и доминировать над материальным.

6.
Иудаизм:
Человек (и человечество) спасают себя сами. В середине зимы, когда темно и холодно – мы сами зажигаем огонь (Ханука).

Христианство:
Человек (и человечество) не способны спасти себя самостоятельно, спасение приходит к ним извне.

7.
Иудаизм:
Развитие мира зависит от нас, мы имеем возможность повлиять на это развитие.

Христианство:
Человек не может изменить развитие мира, он может только решить, присоединится ли он к стороне добра или к стороне зла.

8.
Иудаизм:
Важнейшая вещь, приближающая человека к Богу - это радость жизни. Страдания в жизни не редки,
но они не являются обязательными. Можно продвинуться к Богу без них.

Христианство:
Важнейшая вещь, приближающая человека к Богу - это очищающие страдания и самопожертвование. Страдания встроены в саму сущность мира, искупление невозможно без них.

9.
Иудаизм:
Человек и человечество должны сами исправлять свои ошибки. Без исправления нарушения со стороны человека - милосердие Бога не может простить его.

Христианство:
Человек и человечество не могут сами исправить свои ошибки. Милосердие Бога прощает любое преступление, лишь бы человек раскаялся и доверился Богу.

10.
Иудаизм:
Быть свободным, действовать и самореализоваться. Целью создания мира является развитие человека – чтобы Бог и человек могли вести содержательный диалог. Важнейшим условием для такого развития является свобода - как физическая, так и ментальная и духовная. Она имеет ценность, даже если человек делает ошибочный выбор. (Это находит выражение в идее еврейского Песаха - праздника свободы народа. Хотя народ далее многократно совершал ошибки, само обретение свободы является базовой ценностью).

Христианство:
Быть смиренным, терпеливым и спасенным. Целью создания мира является установление отношений "Отец-сын" между Богом и человеком. Бог берет человека под свое покровительство, как бы к себе в "семью". Важнейшим условием для получения такого покровительства является смирение: человек должен довериться Богу и "не возражать" Ему. (Христианская Пасха – праздник победы над смертью через смирение и самопожертвование Иисуса).

11.
Иудаизм:
Спасение приходит через правильные действия. (Поэтому в истории иудаизма основными спорами было "как правильно действовать"). Оптимальная стратегия человечества – самостоятельная ответственная деятельность.

Христианство:
Спасение приходит через правильную веру. (Поэтому в истории христианства основными спорами было "как правильно верить"). Оптимальная стратегия человечества – получить покровительство Бога.

12.
Иудаизм:
Все люди, которые ведут себя достойно (безотносительно вероисповедания) имеют удел в "Мире грядущем".

Христианство: В "Мир грядущий", царство Божие, могут попасть только христиане. (В последнее время католики и часть протестантов включают в спасаемых также и иудеев). Долю в Царстве Небесном получат только уверовавшие в Иисуса.

13.
Иудаизм:
Жизнь - это время, предоставленное нам для соучастия в прогрессе мироздания.

Христианство:
Жизнь - это время, за которое человек должен покаяться, исправить в самом себе грех неповиновения Адама, примириться с Богом.

14.
Иудаизм:
Внутри системы приветствуется нон-конформизм, несогласие, спор, собственное мнение против большинства.

Христианство:
Внутри системы приветствуется послушание, принятие, согласие.

15.
Иудаизм:
Человек по отношению к Богу: постепенно эволюционирует из ребенка, нуждающегося в покровительстве - в партнера, нуждающегося в оппоненте и собеседнике.

Христианство:
Человек по отношению к Богу: всегда остается несовершеннолетним ребенком, нуждающимся в покровительстве.

16.
Иудаизм:
Ценность учебы. Учеба нужна для развития.

Христианство:
Ценность молитвы. Учеба важна для укрепления веры.

17.
Иудаизм:
Субъектами религии (ведущими Диалог с Богом) является не только индивидуум, но и народ, "общенациональная личность" (имеющая свободу выбора и действующая как единое целое). Поэтому национальная история и светские области жизни народа - тоже являются частью "диалога с Богом в ходе истории".

Христианство:
Субъектом религии (ведущими Диалог с Богом) является только индивидуум. Национальная общность не рассматривается как "личность" и не имеет религиозной ценности. Национальная история и светские области жизни народа – не рассматриваются как "диалог с Богом в ходе истории".

18.
Иудаизм:
Важно любить ближних. Улучшай свой мир, другие подтянутся. Не надо заниматься исправлением врагов, главное чтобы они не мешали.

Христианство:
Важно любить всех, включая врагов. На любви к врагам проявляется духовное величие. Когда враги увидят эту любовь, то они исправятся.

19.
Иудаизм:
Позитивное отношение к смеху. Бог сам тоже смеётся.

Христианство:
Негативное отношение к смеху. Иисус никогда не смеется.

20.
Иудаизм:
Позитивное отношение к сексу, включая сексуальное удовольствие не связанное с рождением детей.

Христианство:
Настороженно-негативное отношение к сексу. Секс допускается ввиду необходимости продолжения рода и ввиду людской слабости.
https://www.facebook.com/pinchas.polonsky/posts/2361957550491132

עושים טכנולוגיה: מה ההבדל בין מכונת כביסה מקולקלת לבין בינה מלאכותית שהשתגעה? (Hebrew)

mp3

מה מבדיל בין מכונה לבין רובוט ומה יקרה אם כל המכונות סביבנו ישתגעו?
בואו איתי לטיול קצר שתחילתו אפוקליפסיה של מכונות וסיומו תהיות קיומיות על העולם. בהשתתפות ד"ר שני שלגי, אופטימוס פריים ואחרים.

https://www.ranlevi.com/2019/04/18/osim_tech_machines/

Румбула. Это под Ригой. (1941)

Заметка полностью.

См. также:
Луцк (1941)
Одесса (1942)
Осенью-зимой 1941 там все закончилось для 30.000 евреев.

Спустя годы там же для сотен евреев все началось.

С разгоняемых митингов, с разрушавшихся мемориалов, с памяти. Память - это звено, соединяющее разорванную цепочку жизни.

Румбула. Это под Ригой. Там началось и мое еврейство.

Когда дети подрастут, обязательно привезу их туда. И расскажу.
https://www.facebook.com/gabriel.volfson/posts/2353719597980853