Tuesday, September 24, 2019

התשובה: הצורה של העולם (Heberw)

mp3

האם העולם שטוח? התשובה, תתפלאו לשמוע, היא לא. אבל זאת לא באמת השאלה; השאלה היא למה אנחנו צריכים בכלל, עדיין, לשאול את השאלה הזאת, ומיהם האנשים שלא יודעים את התשובה. הצורה של כדור הארץ היא, מתברר, לא העניין האמיתי פה.

https://www.ranlevi.com/2019/09/23/hatshova-ep23/

No comments:

Post a Comment