Wednesday, March 18, 2020

תשובה שלי ליאיר לפיד (Hebrew)

אני מזכיר ליאיר לפיד, לינק לנאום שלו https://www.facebook.com/watch/?v=211982180045790, שגנץ גם נכשל להרכיב ממשלה. יש לנו ממשלה מתוקף עיקרון הרציפות. עיקרון הזה נקבע כעיקרון חוקתי בממשלת אולמרט. כזכור הוא התפטר מהמשלה, אחר כך בצו נשיאותי הכנסת התפזרה, אבל אולמרט לא נבחר להיות חבר הכנסת. על פי חוק היסוד הממשלה ראש הממשלה חייב להיות חבר הכנסת. בג''ץ פסק שאין בעיה בגלך עיקרון המשכיות. כך שממשלת מעבר נוכחית לגיטימית במידה שווה. וגם ההוראה הספציפית לא לצאת מהבית היא לגיטימית, ראה, למשל, צרפת. :-)

No comments:

Post a Comment