Wednesday, April 22, 2020

אחמד טיבי נאום השהידים (Hebrew)בנאום זה מסביר חברינו "הנאור" אחמד טיבי- מה דעותיו האמתיות. אני שמח שראיתי את זה כי ליכאורה אחמד טיבי מצטייר כלדיבר, בעד חופש בעד דמקורטיה. כאן נחשף פרצופו האמתי. האיש נבון ויודע עברית-אבל בשורה התחתונה כרוב הפלסטינאים-הוא תומך ברצח יהודים -כדי להשיג את המטרות של העם הפלסטינאי- גרוש או השמדת עם ישראל. ואם האיש המלומד ו"הנאור הזה חושב כך- לבטח חושבים כך רוב הפלסטינאים הפחות מלומדים

https://www.youtube.com/watch?v=RTEMmtekfy8

+++
טיבי לינון מגל: לעולם לא נגיד לכם תודה, ומציע לכם לבקש סליחה

-"מי אתה שלא יטיפו לך מוסר?"
-"אני המנהיג פה!"

הדיאלוג הקטן הזה רק מראה את הפרימיטיביות של העולם הערבי, ח"כ טיבי בטוח שבגלל שיש לו כוח הוא יכול לשלול את עקרונות הדמוקרטיה של הזכות לחופש דעה וביטוי, ומוכיח את הטענה שהערבים שמגדירים עצמם כ"פלסתינאים" הינם דו-פרצופיים, ויעודם האמיתי הוא לשלול את קיומה של מדינת ישראל. על זה כל אזרחי ישראל, יהודים וערבים כאחד, צריכים להתאחד כנגד שלילת הדמוקרטיה שתבועה בהתנהלותו של חבר הכנסת אחמד טיבי.

https://www.youtube.com/watch?v=EG17mms2Os4

No comments:

Post a Comment