Thursday, May 21, 2020

שרים שחסרים לנו (Hebrew)


* שמות השרים מיעודים לגברים ולנשים אחד.

* נוסך בלשון זכר לנוחיות בלבד

ולהלן השמות:

שר המקשר בין הממשלה לכנסת ולפתח תקוה

שר לענייני פיענוח כתבת החרטומים והסייבר

שר לענייני שמירת הצדק ההסטורי והסתדרות

שר לענייני כינון שלום עולמי ופיתוח הנשק

שר לענייני תיכנון איומים אסטרטגיים וצהרוניים

שר המקשר בין הממשלה לממונה על הביטחון במערכת הביטחון

שר המקשר בין השר המקשר לבין שר הביטחון

שר החלופי המיועד לימי המחלה של שרים אחרים בלבד (לא בשבת)

שר לביטחון פנים ועיצוב פנים (לא כולל עיצוב בית)

שר לענייני שימוש בטוח והוגן במטקות בחופים ותכנון אסטרטגיית יציאה מהמשבר הכלכלי


יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.


שר התשיות והמפשט העברי

שר האנגרליה והטבעות

שר הפיקוד המרכז והקריות

שר למורשת הפרויקט הלאבי

שר לעינני שמירת זכויות החולות המופצצות בעזה והנצחת מורשת מוצב אשקלון

שר תחנות הרוח והתרבות

שר לענייני תכנון אסטרטגי של סקיינט

שר לענייני תכנון המפגשים מהסוג השלישי

שר לעיינייני עיצוב בית ותכנון האקלים במאדים

שר המיים והגליל

שר לענייני שמורות הטבע בלי הגנים עם פארקים לאומיים

שר לענייני קולנוע וחשמל

שר הכינרת והמודיעין

שר הרווחה והחלל

שר הכלכלה והספורט

שר הדתות וגוש דן

שר העלייה והקליטה והתפוצות

שר התקשורת והאופנה

שר המקשר בין הממשלה למציאות

שר לענייני תיכנון איומים אסטרטגיים וצהרוניים

שר לתכנון חגיגות ה100 להכרזת העצמאות

שר החינוך ואחראי על מעבר בסיסי הדרכה לדרום

שר לענייני מעקב אחר פעולות ליכטנשטיין בסורייה

שר המקשר בין השר האחראי על פעולת ליכטנשטיין בסוריה ושר המודיעין

שר מהקשר בין השר המקשר לבין שר הביטחון

שר החוץ וחיל הים

שר חיל האוויר ושר המיים (בלי חיל)

שר לחיזוק וקידום קהילתי ולקידום אתרים

שר בלי תיק האחראי לזכור את שמות של כל המשרדים ולהזכיר אותם לכולם

שר הבריאות האוכל הלא בריא

שר הפסורט, שחמט וכדורגל (ישראלי)

שר לעינייני ביצים (תרתי משמע)

שר לעינייני שידורים אנלוגיים וגביית האגרה

שר לעיניני רשות שדות התעופה וארכיון המדינה

שר המוזיקה, תיאתרון והמסחר

שר החוץ והקלונוע

שר הסייבר והשיון חברתי ומגדרי

שר המקשר בין הממשלה לממונה על הביטחון במערכת הביטחון

שר המקשר בין הממשלה לוועדת הכספים של הכנסת ולממונה על התקציבים במשרד האוצר

שר הדואר והמעקב על הציפורים הנודדים

שר לענייני רשות האוכלוסין וההגירה והנגב

שר לעניייני בידור, פנאי ואי הפצת נשק גרעיני

שר לענייני פאלפל ו ו\או פיצה ואחראי על פרויקט רכבת הקלה

שר לעינני מעקב על רמת חוסר פירוז של סיניי

שר בלי תיק הממונה על תיק 4000

שר השירה , מחול ובקעת הירדן

שר לענייני תכנון ועדת לחקיקת החוק המסתננים, פסקת ההתגברות ורשות איסוף בולים

שר לעיניינים סודיים

שר לענייני מתן שמות והגנת הסביבה

שר לעניינים אחרים שלא פורטו לעיל
No comments:

Post a Comment