Thursday, January 07, 2021

Alan Dershowitz: A Constitutional Law Seminar (English, Hebrew)https://www.youtube.com/watch?v=VA0WQXal35k&t=566

https://www.youtube.com/watch?v=VA0WQXal35k&t=1026

https://www.youtube.com/watch?v=VA0WQXal35k&t=1400

בחלק ראשון דרשקוביץ ממליץ על הקמת וועדה מיעצת בשביל טענות לזיופים בבחירות. החל מבחירות הבאות.

בחלק שני דרשוביץ מציין שכל כמה שנים קמים קולות משמאל בשביל לערוך וועידה חוקתית בשביל לעשות חוקה חדשה. בפרט יש קולות בשמאל קיצוני על ביטול תיקון הראשון - חופש הביטיו. לדעתו, זה לי הולך לקרות, לפחות לא בדור הנוכחי.

בחלק השלישי דרשוביץ מביא:

א) דוגמאות לזיופי בחירות שקראו לדעתו. הצבעה בפנסינבליה אחרי טום מועד ההצבעה, למשל. הוא מודה שהיו זיופים, רק אומר שהם היו בכמויות קטנות ופער פשוט גדול מידי. לא הבנתי את הטיעון שלו בקשר למכונות ההצבעה. ב) הוא חושב שלג'ורג'יה כו היה זכות העמידה ושבית המשפט העליון פשוט לא רצה לעשות התערבות פוליטית.

No comments:

Post a Comment