Thursday, May 27, 2021

אלוף (מיל') גרשון הכהן: : מפקדים לבטחון ישראל פשוט לא מבינים בביטחון (07.07.2021) Hebrew

המערכה שניהל צה"ל היתה שונה מקודמותיה, בין השאר משום שעמדה מאחוריה תכנית קוהרנטית ותפיסה חדשה של המלחמה במאה ה 21. הבנה של תפיסת החמאס על כל מרכיביה, ותיכנון מסודר של שלילת היכולות - פיזית, ופיסכולוגית. דיוק מודיעיני חסר תקדים, ויכולת פעולה מהירה על בסיסו. ומה פירוש הדבר שצה"ל הפעיל תפיסה רוסית ולא אמריקאית של המערכה? אם לא שמעתם עדיין על ממדיה האפיסטמולוגיים והמטפיזיים של המלחמה, יש איש אחד שיכול להדריך אתכם בזה: גרשון הכהן.


https://www.youtube.com/watch?v=YFqF_vIj-Zw

No comments:

Post a Comment