Monday, January 31, 2022

אשפוז פסיכיאטרי כפוי בידי מנהל בית חולים (Hebrew)מנהל רפואי של בית חולים רשאי לקבל מטופל לאשפוז כפוי דחוף גם ללא צו אשפוז, וזאת במקרה שהמטופל נבדק תחילה, והסתבר שהוא עונה על התנאים אשפוז כפוי למנהל בית חולים סמכות לקבל לאשפוז קטין בניגוד לרצונו לאחר שנבדק, גם אם לא התמלאו התנאים לאשפוז כפוי, אם נמצא בבדיקה כי קיימת אפשרות של ממש שהקטין חולה במחלת נפש או שיש לו הפרעה נפשית קשה, העלולות לסכן

אותו או את זולתו סיכון פיסי מיידי

תקופת האשפוז במקרים אלה לא תעלה על 48 שעות

למידע נוסף ראו סעיף 5 לחוק טיפול בחולי נפש, תשנ"א-1991


יש המשך למטה.

Ниже есть продолжение.

מנהל בית חולים יכול לקבל לאשפוז דחוף חולה, בניגוד לרצונו, אם נבדק, ונמצא כי התקיימו בו התנאים לאשפוז כפוי.

מנהל בית החולים רשאי לקבל לאשפוז כפוי קטין, שהובא לבית חולים בידי עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), לאחר שהקטין נבדק, אף אם לא נתמלאו לגביו התנאים לאשפוז כפוי, אם נמצא בבדיקה כי קיימת אפשרות של ממש שהקטין חולה במחלת נפש או שיש לו הפרעה נפשית קשה, העלולות לסכן אותו או את זולתו סיכון פיסי מיידי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

מתמודדי נפש

למי ואיך פונים

ההחלטה על האשפוז נעשית על-ידי מנהל בית החולים משיקולים רפואיים ללא צורך בפנייה מוקדמת, ולאחר שהחולה הגיע או הובא לבדיקה בבית החולים.

שלבי ההליך

במקרה שהחולה אושפז מהטעם שהתקיימו התנאים לאשפוז כפוי, הקבועים בסעיף 9(א) לחוק, ישוחרר החולה בתום 48 שעות, אלא אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:

ניתנה הוראת אשפוז על-ידי הפסיכיאטר המחוזי.

הסכים החולה להתאשפז מרצונו.
במקרה שקטין אושפז מבלי שהתקיימו התנאים לאשפוז כפוי, ישוחרר הקטין בתום 48 שעות, מלבד המקרים הבאים:

ניתנה הוראת אשפוז על-ידי הפסיכיאטר המחוזי.

האחראי על הקטין נתן את הסכמתו לאשפוז (במקרה הקטין מתחת לגיל 15).

האחראי על הקטין וגם הקטין עצמו הסכימו לאשפוז (במקרה שמלאו לקטין 15 שנה).

בית המשפט לנוער הורה על אשפוזו לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).ערעור

על הליכי הערעור על החלטת הפסיכיאטר המחוזי ראו בערך אשפוז כפוי דחוף של מתמודדי נפש.

על החלטת בית המשפט לנוער ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%96_%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%99_%D7%9B%D7%A4%D7%95%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D

No comments:

Post a Comment