Monday, February 14, 2022

זה ממש לא מותר? (Hebrew)

Найдено на прострах интернета.

לשכב עם גויה זה איסור תורה חמור מאוד. מה שאמר רבי עלאי הזקן זה שאדם גם ככה חוטא ורוצה לחטוא לפחות שלא יחלל שם שמים ברבים, זה חלילה לא בא להתיר את זה!

***

הקדמה

הגמרא מתייחסת למשנה בדף הקודם אשר דנה במשמעות החיובית של מצוות ומעשים טובים, ובמשמעות השלילית של אדם הנמנע מעשייה חיובית. זהו לשונה של המשנה: כל העושה מצווה אחת – מאריכין לו ימיו, ונוחל את הארץ, וכל שאינו עושה מצווה אחת – אין מטיבין לו, ואין מאריכין לו ימיו, ואינו נוחל את הארץ .

הנושא

הגמרא מצטטת שתי הלכות ביחס לאדם העובר עבירה, האם יש עדיפות מסוימת כיצד והיכן לבצעה:
1. אמר רבי אבהו משום רבי חנינא: נוח לו לאדם שיעבור עבירה בסתר ואל יחלל שם שמים בפרהסיא... אומר רבי אבהו, אם כבר אדם עובר עבירה, יש עדיפות לבצע זאת בסתר ולא לעיני כול. שהרי אדם שעובר עבירה בגלוי ולעיני כול, בעצם מכריז בריש גלי, כי אין חשיבות לקיום המצוות, ועל ידי כך ''מתחלל שם שמים'' .

2. אמר רבי אלעאי הזקן: אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאין מכירין אותו, וילבש שחורים ויתכסה שחורים ויעשה כמו שלבו חפץ, ואל יחלל שם שמים בפרהסיא רבי אלעאי, מוסיף עוד נדבך לאדם שעובר עבירה, ביחס לעצמו וקובע שילך לעשות זאת במקום שהוא לא מוכר, וגם ילבש בגדים ''לא יפים'' המעוררים באדם רגשות צער. מטרה של מעשים אלו, כדי לנסות ולהסיט אותו ממחשבתו הרעה, אולי מקום שונה ובגדים שחורים ''יעשו לו משהו'' שיגרום לו לחזור בו מכוונתו לעבור את העבירה.
ה"תוספות" על המקום, מעירים הערה חשובה להבנת דברי רבי אלעאי. וכך אומר ה"תוספות": אין אנחנו ''מאשרים'' לו לעבור את העבירה. גם אם ילך בבגדים שחורים ויהיה במקום בלתי מוכר, עדיין חלים עליו האיסורים ואין היתר לעבור עבירה. אלא מסביר ה"תוספות": התנהגות זו אמורה לגרום לו להרהר שנית, ובעקבות כך, עשוי לחזור בו. רבי אבהו דיבר על המישור הציבורי, כיצד האדם נראה בעיני הבריות כאשר הוא מבצע את העבירה. לעומתו, רבי אלעאי, עוסק במישור האישי והפרטי. כיצד האדם יכול ''לעבוד על עצמו'' ולנסות להתגבר על יצרו מלעבור את אותה עבירה שהוא ''חשק'' בה. שתי העצות יחדיו, אמורים לשנות כיוון, ולגרום למחשבה נוספת של האדם.

מהו המסר?

כותב שלמה בספר משלי (כ''ד, ו'): כִּי בְתַחְבֻּלוֹת תַּעֲשֶׂה־לְּךָ מִלְחָמָה וּתְשׁוּעָה בְּרֹב יוֹעֵֽץ: לפעמים צריך "להתחכם" כדי להשיג מטרותיו. המטרה שלו במקרים אלו, לא ליפול. לא להיכשל ולעשות משהו שבאמת אינו רוצה לעשותו. אדם אינו מעוניין לעבור עבירה מכל סוג שהוא, אך פעמים ''יצרו'' מתגבר עליו והוא נכנע לו. מגלה לנו הגמרא, שיש כל מיני ''תחבולות'' שכדאי לנקוט בהן, שעשויות לעזור לאדם להתגבר על יצרו. בגדים שחורים, הליכה למקום שאינו מוכר וכדו' הם חלק מהטכניקות האמורות לסייע לאדם ''לשלוט'' ביצרו.

אנו מכירים היום את הסכנה הגדולה הטמונה במכשיר סלולארי ו/או במחשב, כגון: עיסוק אובססיבי ללא שליטה במכשיר, הגעה למחוזות שאינן רצויים וכדו'. פותחו עבורנו כלים היכולים לסייע במלחמה חשובה זו, כל אשר נותר לנו, ''לפתוח את העיניים'', להחליט, ואז להתקין תוכנות מתאימות, גם אם הן עולות כסף – זו הוצאה חשובה מאין כמוה.

המאמר לע''נ אמי מורתי, אליס עישה בת יקוט ז"ל.

וכן כך פוסק הרמבם זצ"ל להלכה ייחד לו בגד שחור וישמנו בעלית הגג שאם יצרו נוקפו. יאמר עד שאעלה לעליה ויוריד את הבגד וילך לעיר שאיש אינו מכירות תכבה אש התאווה. על כן אין שום התר לדבר עברה בכלל ובפרט.

אות ברית שווה ביחוסה למזוזה שם שד"י מבחוץ ושם הויה מבפנים ובכלל עם גויה גורם לעצמו חס וחלילה לכך שהגויה נדבקת בו ככלב בעולם הנשמות. " רוחות מספרות לרבי יהודה פתיה"

לעניין הבאים לאומן אם מתוך 40 עד 60.000 אם יש כמה ניצים ברמת המיקרו אם קיים דבר כזה. ודאי שאין להוציא לעז על הכלל. ומי הדפוק הזה שמוציא מעל 1.000 דולר טיסה לאומן שבארץ הוא יכול לעשות את זה בפחות.

ודי למבין.


No comments:

Post a Comment