Wednesday, December 28, 2011

Виртуальная продажа и покупка ценных бумаг в декабре 2011 года (Hebrew, Russian)החל משבוע הבא (2012) יעלה שיעור המס על רווחים מניירות ערך (רווחי הון) או מדיווידנד, מ-20% ל- 25%. מי שהוא בעל מניות מהותי בחברה שאת מניותיה הוא מבקש למכור (מי שמחזיק ב- 5% או יותר בהון המניות של החברה או שהוא בעל סמכות למנות דירקטור בחברה) ישלם מס של 30%.

"מכירה רעיונית" - מה זה?

באופן טבעי רבים מאלו המעוניינים ליהנות מהמיסוי המופחת, אך מצד שני מעוניינים גם להמשיך ולהחזיק בני"ע שלהם, ינצלו את הימים האחרונים של השנה לממש את המניות או ניירות הערך האחרים שברשותם. במציאות כזו יכול להיווצר מצב בו רגע לפני שמתסיימת שנת 2011, אלפי משקיעים ימכרו בבת אחת את השקעותיהם, מה שעלול להביא לטלטלה חדה בבורסה ובשוק ההון.


כדי למנוע זאת, מאפשרת המדינה לבצע "מכירה רעיונית" – כלומר סוג של מכירה וירטואלית. המחזיק בניירות הערך מוכר אותם כביכול אך קונה אותם חזרה באותה עת. שער המניה (המחיר) יהיה על פי שער הסגירה שייקבע באותו יום מכירה. בדרך זו ישולם מס מופחת על הרווחים כאשר פעולה זו ניתנת לביצוע עד סוף חודש דצמבר 2011. הוראת המכירה ליועץ ההשקעות / הברוקר, חייבת להיעשות לגבי מלוא ההחזקות בני"ע מסויים. כלומר, לא ניתן לדוגמה, לבצע מכירה רעיונית רק על חצי מכמות ההחזקה במניה ספציפית, אלא חייבים למכור את מלוא ההחזקה.


וכמה זה יעלה לנו? רוב הציבור הישראלי משלם לא מעט עבור עמלות ני"ע, אולם הפעם במסגרת ההסדר המיוחד, לפחות העמלה תהיה זולה. בגין המכירה הרעיונית גובה הברוקר בבנק או בבית ההשקעות, עמלה של 0.1% (על הקניה והמכירה ביחד) וזאת במקום עמלות קניה ומכירה הנעות סביב 0.3% ויותר כמקובל בבנקים.


חשוב לציין שאת המס נשלם רק על הרווח הריאלי שלנו, כלומר אחרי שניכו ממנו הוצאות שונות שנגרמו לנו במסגרת החזקתו (כגון העמלות ששילמנו).

במקרה של רווח מקבלת דיווידנד, על מנת ליהנות מהמס המופחת של 2011, יום ההכרזה על חלוקת הדיווידנד ויום הזכאות - שמוגדר כיום שבו מי שיחזיק בני"ע יהיה זכאי לדיוידנד (מכונה גם יום ה-X), חייבים להיות בתוך שנת 2011. בנוסף, קבלת אישור על תשלום המס ותשלום המס עצמו, המתחייב ע"י החברה המחלקת, צריכים להתבצע לכל המאוחר עד ל-15.1.2012.http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4166636,00.html

Ниже есть заметки на русском и краткое моё объяснение.
Ниже есть продолжение.


Для начала объяснение для "чайников". Я игнорирую дивиденды в принципе, также я считаю, что вы не являетесь бааль менайот маhути (существенным владельцем акций). Положим, 1.02.2010 вы купили акции NICE на израильской бирже за 120 шекелей. На начало торгов 28 декабря их стоимость равняется 131,6 шекеля. Таким образом, если вам удастся до конца этого года продать их по этой цене вы должны будете заплатить налог на капитальную прибыль в размере 20%. Грубый подсчёт (без учёта комиссионных и прочее) даёт нам (131,6-120)*0,2=2,32 шекеля с акции. Если вы продадите, эту же акцию после 01.01.2012 то вы должны будете заплатить налог на капитальную прибыль в размере 25%. Тот же грубый подсчёт даёт нам (131,6-120)*0,25=2,9 шекеля. Это произойдёт автоматически, если ничего не делать.

Механизм виртуальной продажи, позволяет вам заплатить налог на капитальную прибыль в размере 20% немедленно, зафиксировав прибыль, если таковая имеется. Вы, как бы продаёте акции NICE 31.12.2011 и платите (131,6-120)*0,2=2,32 шекеля, а налог на капитальную прибыль в размере 25% будете платить начиная с суммы в 131,6. Затем 01.01.2012 вы, как бы покупаете акции NICE по новому законодательству, начиная с новой планки. Таким образом, вы будете платить налог на капитальную прибыль в размере 25%, но начиная со стоимости акций в 131,6.

В чём подвох? Подвохов тут много. Главный заключается в том, что тут представлен только сценарий роста цены акции, т.е. цена акции в момент покупке меньше или равна цены акции на 31.12.2011 и она в свою очередь, меньше или равна цены акции в момент её продажи после 31.12.2011. Далее, при виртуальной продажи вы должны заплатить налог немедленно. Это может вылиться в значительную сумму. Более того, вы не знаете, какая будет цена 31.12.2011. Вы знаете только текущую цену. А что если она будет 119 шекелей за акцию? Стоит ли делать виртуальную продажу, если у вас на бумаге "убыток"? Как влияет на анализ ситуации то, какой цена будет в момент её реальной продажи в будущем? Ситуация ещё более усложняется, когда у вас есть ценные бумаги, по которым у вас есть прибыль и есть такие, по которым у вас убыток.


Согласно утвержденным в этом году изменениям законодательства в отношении налоговых ступеней, с 1 января 2012 году будут увеличены размеры налогов на капитальную прибыль от продажи ценных бумаг.

В связи с предстоящим повышением налоговых ставок инвесторам предоставляется возможность произвести продажу определенных видов ценных бумаг со всех счетов и, в тот же день, - покупку того же количества тех же ценных бумаг по курсу продажи, при условии покупки и продажи всех ценных бумаг одного вида, находящихся на всех счетах клиентов на 23:59 того же дня. Эта операция называется виртуальной продажей и покупкой ценных бумаг ("мехира ве-рехиша реайонит").

Выполнить эту операцию можно с 8.12.2011 по 31.12.2011.Как это сделать? Посредством нескольких простых действий:
1. Зайдите на Ваш счет на сайте Leumi Trade.
2. Нажмите на окошко с надписью ) "מכירה רעיונית של ני"ע""виртуальная продажа ценных бумаг"), расположенным над таблицей состояния Вашего счета. Кроме того, можно выбрать опцию " מכירה רעיונית " на странице "התיקים שלי" ("мои портфолио") из меню, расположенного справа.
3. Укажите ценные бумаги (израильские и иностранные), в которых Вы хотели бы выполнить операцию виртуальной продажи.
4. Нажмите на кнопку "המשך" ("продолжить").
5. Подтвердите операцию.
[Я полагаю, что в других банках есть нечто подобное.]

Виртуальную продажу можно отменить в тот же день, перейдя на страницу

"ביטול מכירה רעיונית" ("отмена виртуальной продажи").


Как можно отдать указание о виртуальной продаже?

* По интернету – посредством сайта Leumi Trade.
* Через банковский филиал – по телефону, факсу (с телефонным подтверждением), или лично зайдя в филиал – в соответствии с имеющимся у Вас разрешением выполнения операций на счету.

Как выполняются виртуальные продажи и покупки ценных бумаг?

* В рамках виртуальной продажи будет продан весь остаток определенного вида ценных бумаг, зарегистрированных на счету в день продажи (в 23:59 того же дня). Иными словами, вначале будут выполнены обычные операции, назначенные на этот день (покупка, продажа и прочее), и лишь затем будут выполнены виртуальные продажа и покупка.
* В отношении образовавшейся при продаже капитальной прибыли будет произведено первоначальное отчисление налога ("мас бе-макор") в размерах, предусмотренных законодательством, на день продажи.


http://www.leumi-ru.co.il/Articles/24468/

Вот так это было в декабре 2005 года:


Ввиду повышения налогов: виртуальная продажа ценных бумаг

С 1-го января 2006 года размеры налога на капитальную прибыль от продажи ценных бумаг будут увеличены.

Накануне повышения налогов предоставлена возможность продать принадлежащие Вам ценные бумаги и вновь купить их в тот же день – то же количество и по той же цене. Такая операция носит название «Виртуальная продажа» (Мехира реайонит»).
(Примерно такую же операцию предлагалось сделать и несколько лет назад,накануне введения в Израиленалогов на доходы от ЦБ.

Виртуальную продажу можно будет осуществить до 31-го декабря 2005 года включительно, то есть - сейчас или никогда.

Виртуальная продажа обеспечит возможность реализовать накопленную до конца 2005 года капитальную прибыль и выплатить налог в соответствии с существующими налоговыми ставками.

Виртуальная продажа будет выполнена в отношении всего количества ценной бумаги, находившегося на Вашем счету на день продажи.
Виртуальная продажа будет выполнена в соответствии с курсом ценной бумаги в конце торговой сессии того дня, когда была осуществлена продажа или же – в соответствии с последним известным курсом; на базе этой цены и будет рассчитана капитальная прибыль/убытки
Соответственно будет произведено предварительное отчисление налога («никуй мас бе-макор») с учетом размеров налоговых ставок, действительных на 2005 год; одновременно банк скорректирует курсы покупки ценных бумаг, в отношении которых была проведена виртуальная продажа.
Банки взимают комиссионные за виртуальную продажу и покупку в размере 0.2% (0.1% за продажу и 0.1% за покупку), за исключением следующих случаев:
- виртуальная продажа паев в израильском доверительном фонде (за эту операцию комиссионные не взимаются)
- виртуальная продажа МАКАМов, за которую взимаются комиссионные в размере 0.1% (0.05% за продажу и 0.05% за покупку).

http://aldubin.livejournal.com/767.html


Disclaimer: Автор блога не несёт никакую ответственность за использования данной информации. Я настоятельно рекомендую провести консультацию у специалистов.


No comments:

Post a Comment