Monday, September 30, 2013

В Израиле создаётся первый кооперативный банк (Hebrew, Russian)

בנק החברתי שמעוניינת להקים האגודה השיתופית אופק קיבל מרשות ני"ע פטור מהגשת תשקיף. מדובר בצעד מקדמי במסגרתו תהיה האגודה השיתופית פטורה מכל הדרישות הרגולטוריות להן כפופות חברות ציבוריות. כפי שנחשף ב"כלכליסט" אופק כבר הגישה טיוטת תשקיף לרשות ני"ע. כעת, בעקבות ההחלטה, הטיוטה שהוגשה בטלה ורשות ני"ע מסירה את האחריות הרגולטורית על הבנק, אם זה יקום.

http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3613109,00.html

UPDATE: 01-10-2013:

...
בעוד כמה שבועות אתר אינטרנט שבו יוכל כל אזרח לרכוש מניה דרך האינטרנט ב-3,000 שקל בעשרה תשלומים. באופק מעריכים כי, אם לא יירשמו עיכובים מצד הרגולטורים, ניתן יהיה להתחיל לספק לחברי האגודה שירותים בנקאיים בתוך שנתיים.
...
בנק זה יפעל ללא מטרת רווח, ורק מי שירכוש תעודת חברות בתמורה לשלושת אלפים שקל יוכל לפתוח חשבון בבנק הקואופרטיבי. הבנק מתחייב לגביית ריביות ועמלות מינימאליות מחבריו.
...
מתוך הסכום שיגויס מכל חבר, אלף שקלים יופנו להוצאות השוטפות הכרוכות בהקמת הפעילות, והיתר אלפיים שקלים מכל חבר יופקדו בנאמנות והבנק יוכל לעשות שימוש בסכומים אלו רק עם תחילת הפעילותו הבנקאית. בקבוצת אופק יחלו בהליך גיוס החברים בעוד שבועות ספורים, עם יעד לגיוס של 30 אלף חברים שהם 90 מיליון שקל.
...

http://www.themarker.com/markets/1.2128929
END OF UPDATE

No comments:

Post a Comment