Monday, February 20, 2017

עמוד האש פרק 2 - הערבים מתעוררים (1918-1920) (Hebrew)בריטניה מעמידה את האמיר פייסל בראש ממשל עצמאי למחצה בסוריה ובעבר הירדן.
וכאשר מתברר לערביי ארץ ישראל, כי לסוריה מובטחת עצמאות ואילו ארץ ישראל איננה מובטחת להם על פי הצהרת בלפור, הם מתעוררים לפעולה פוליטית, בהדגישם כי פלשתין היא "סוריה הדרומית".

https://www.youtube.com/watch?v=IEGNkDqjDJo

Фейса́л I ибн Хусе́йн (20 мая 1883 — 8 сентября 1933) — основатель и первый король современного Ирака, первый и последний король Сирии. В годы Первой мировой войны командовал арабскими частями в составе экспедиционного корпуса генерала Алленби, воевавшего против турок. Со временем стал главнокомандующим арабской армией. Фельдмаршал иракской армии и адмирал флота.

Фейсал I сыграл выдающуюся роль во время великого арабского восстания. Арабское восстание или антитурецкое восстание на Ближнем Востоке — освободительное движение 1916—1918 годов, приведшее к образованию на Ближнем Востоке независимых арабских государств. В Первой мировой войне он встал на сторону Великобритании и организовал восстание против Османской империи. Его войска после долгой осады взяли Медину. Затем, командуя армией арабских повстанцев, он осенью 1918 года занял Восточную Сирию.

В марте 1920 года на сессии Всеобщего сирийского конгресса Фейсал был провозглашен королём Сирии. Конгресс декларировал полную независимость Сирии, Ливана и Палестины. Однако попытка Фейсала закрепить власть Хашимитов над этой территорией закончилась неудачей. В июле 1920 года в Восточную Сирию вторглись французские войска. На открытое сопротивление им Фейсал не решился. Он без боя сдал Дамаск и после этого был выслан из страны. Но уже в следующем году судьба дала ему возможность сделаться королём в другой части арабского мира — в Ираке.

Арабы Эрец Исраэль после захвата страны англичанами не проявляли никакого политического самосознания. Позже, после того как Фейсал был провозглашен королём Сирии они стали называть себя частью Южной Сирии. После неудачи Фейсала арабов Эрец Исраэль возглавил Мухаммад Амин аль-Хусейни, муфтий Иерусалима. Он кардинально поменял стратегию, объявив, что арабы Эрец Исраэль является арабами Палестины, без какой-либо связи с Сирией.

Ниже есть продолжение.

2 ноября 1917 года Артур Бальфур, министр иностранных дел Великобритании, направил лидеру британских сионистов лорду Уолтеру Ротшильду официальное письмо, позже названное «Декларацией Бальфура», в котором, в частности было написано:
«Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа и приложит все усилия для содействия достижению этой цели…»

В ходе встречи «Большой четвёрки» в 1919 году, британский премьер-министр Ллойд Джордж заявил, что в её решения должны быть включены результаты переписки между Верховным комиссаром Британии в Египте Мак-Махоном (англ.) и 1-м королём Хиджаза, шерифом Мекки Хусейном. Он также пояснил, что соглашение с Хусейном были основой для достижения "Соглашения Сайкса-Пико" в 1916 года и сказал министру иностранных дел Франции, что предлагаемая система мандатов Лиги Наций не должна быть использована в качестве предлога для нарушения условий соглашения с Хусейном. В "Соглашении Сайкса-Пико" Англия и Франция договорились о создании независимого арабского государства или конфедерации государств и о проведении консультаций с шерифом Мекки. Франция также согласилась, что её армия не будет занимать Дамаск, Хомс, Алеппо и Хама.

30 сентября 1918 года руководители арабского восстания в Дамаске заявили о создании правительства, лояльного шерифу Мекки Хусейну, который ещё в октябре 1916 года был провозглашён "королём арабов" религиозными лидерами и известными людьми в Мекке (при том, что Британия признавала его только как короля Хиджаза). Принц Фейсал, сын Хусейна, и Т. Лоуренс в качестве его советника, участвовали в Парижской мирной конференции в 1919 году. В начале июля 1919 года, парламент Великой Сирии отказался признать какое-либо право Франции на любую часть сирийской территории.

6 января 1920 года принц Фейсал инициировал соглашение с премьер-министром Франции Клемансо, в которой признавалось право сирийцев на объединение и создание независимого государства, но 8 марта 1920 года «Сирийский национальный конгресс» в Дамаске отверг соглашение и объявил Сирию независимым государством. В новое государство были включены не только Сирия, Палестина, Ливан, но и части северной Месопотамии, которые, в соответствии с соглашением Сайкс-Пико не рассматривались как часть создаваемого независимого арабского государства или конфедерации государств. Принц Фейсал был объявлен главой государства, а его брат, принц Зейд, был объявлен регентом Месопотамии.

Конференция в Сан-Ремо (1920) и последующие решения в рамках Лиги Наций

Эти события стали причиной срочного созыва конференции в Сан-Ремо. Великобритания и Франция согласились принципиально признать "условную независимость" Сирии и Месопотамии, с тем, что их независимость будет объявлена после того, как в рамках мандатов за их управление "они станут способны стать самостоятельными государствами".

Палестина включала в себя административные районы южной Сирии в составе Османской империи. При этом, её "условная независимость" в резолюции не упоминалась, несмотря на то, что она была упомянута в списке группы «А» территорий, "уровень развития которых позволял стать им независимыми государствами, при предоставлении мандатарием административной помощи".

Франция решила принять на себя управление Сирией, не дожидаясь того, как её мандат будет утверждён Советом Лиги Наций. Она выдвинула ультиматум Фейсалу, и после боя при Maysalun в июне 1920 года вынудила его покинуть Сирию.

Великобритания также назначила Верховного комиссара и администрацию в Палестине до утверждения мандата Советом Лиги Наций.

Решения конференции в Сан-Ремо, касающиеся мандатов, включая "Декларацию Бальфура", были включены в статьи 94-97 (раздел VII) оставшегося нереализованным Севрского мирного договора, которыми была дополнена Статья 22 Версальского мирного договора (1919). К территориям, определёнными статьёй 22, относились три бывших части Османской империи и семь бывших заморских владений Германии, упомянутые в Части IV, раздел I мирного договора. Поскольку Турция отклонила Севрский мирный договор 1920 года, эти решения были окончательно утверждены Советом Лиги Наций лишь 24 июля 1922 года.

Таким образом Великобритания получила мандат на Палестину и Ирак, а Франция — на Сирию, включая современный Ливан.

...


Ход событий арабского восстания

8 июня 1916 года шериф Хусейн поднял восстание. У него было 50 тысяч человек, однако лишь 10 тысяч ружей. При поддержке флота Антанты, установившего контроль над Красным морем, 10 июня арабы атаковали порт Джидда, и 16 июня османский гарнизон капитулировал. К концу сентября арабы взяли ряд прибрежных городов, однако прямая атака на Медину в октябре 1916 года была отбита турецкими войсками.

Британское правительство отправило к арабам капитана Лоуренса, который обеспечил им поддержку Королевского флота при обороне Янбу в декабре. Лоуренс [Лоуренс Аравийский] сумел убедить арабских лидеров не атаковать Медину, а нарушить вместо этого работу Хиджазской железной дороги, что отвлекло на себя значительные турецкие силы.

3 января 1917 года Фейсал ибн Хусейн с 5100 всадниками на верблюдах, 5300 пехотинцами, 4 горными пушками, 10 пулемётами и 380 вьючными верблюдами отправился на север вдоль Красного моря к городу аль-Вадж. В то время как турецкий гарнизон приготовился к обороне от атаки с юга, десант из 400 арабов и 200 английских моряков 23 января 1917 года атаковал город с севера. Через 36 часов гарнизон сдался, и турки предпочли отойти от Мекки на более выгодные для обороны позиции у Медины, разместив гарнизоны вдоль Хиджазской железной дороги. Силы арабов возросли до 70 тысяч человек, у них на вооружении стало уже 28 тысяч ружей.

В 1917 году на сторону восставших перешёл Ауда ибу Тайи, и 9 мая Лоуренс повёл его силы на штурм последнего османского порта на Красном море — Акаба. 6 июля, после ожесточенного сражения, город был взят. Тем самым была устранена угроза правому флангу английских сил, наступавших из Египта в Палестину. После этого арабы совершали рейды на турецкие позиции и коммуникации, поддерживая наступление генерала Алленби.

Занятие Акабы позволило наладить снабжение арабов со складов Антанты, в арабских войсках появились технические специалисты, в интересах арабов действовала английская авиация; в свою очередь арабы тактикой мелких нападений заставляли держаться рассредоточенными на большой площади большое количество турецких сил, доставляли войскам генерала Алленби разведывательную информацию.

В сентябре 1918 года Алленби отвёл арабским партизанам важную роль при планировании сражения при Мегиддо. Когда силы Антанты атаковали турецко-германские позиции с фронта, арабы внезапным ударом в тылу перерезали все три железные дороги, лишив турок возможности получить подкрепления или отступить.

30 сентября 1918 года арабские всадники на верблюдах подошли к Дамаску, и обнаружили, что арабские националисты из числа жителей города уже подняли флаги арабского восстания. На следующий день в город вступила Австралийская лёгкая кавалерия.

Крах Османской империи породил у арабов иллюзии относительно того, что Великобритания выполнит свои обещания, данные Хусейну. В ожидании этого Хусейн ибн Али объявил себя королём, претендуя на объединение под своей властью всех бывших арабских провинций Османской империи. Однако ему не удалось этого сделать даже в пределах Аравии, не говоря уж о прочих регионах, которые Великобритания и Франция предпочли разделить между собой в соответствии с соглашением Сайкса-Пико. Хусейн стал лишь королём Хиджаза, и ввязался в 1919 году в борьбу с Недждом, которую проиграл. Ибн Сауд в 1919 году захватил Джебель-Шамар, в 1922 — Асир, а в 1924 году захватил Хиджаз, и в 1927 году провозгласил создание королевства Неджд и Хиджаз, в 1932 году преобразованного в Саудовскую Аравию.


No comments:

Post a Comment