Tuesday, May 15, 2018

מטען חשמלי: פנחס רוטנברג – האיש שחישמל את ארץ־ישראל (Hebrew)

mp3 part 1
mp3 part 2


פנחס רוטנברג לא היה רק מייסד חברת החשמל. הוא היה גם אדם מיוחד, עם סיפור חיים שמתחיל ברוסיה, עובר דרך אירופה וארה"ב ומסתיים בנהריים. בחלק הראשון: על העבר המהפכני שלו כחבר בשורות מפלגת הסוציאל-רבולוציונריים הרוסית, על מעלליו עם כומר בוגדני ושמו גאפון, וגם – איך גילה מחדש את יהדותו?
...
על המסע לעבר הוואט הראשון שיצא מתחנת כוח בארץ ישראל, על ניסיונותיו להיכנס לפוליטיקה הארץ־ישראלית, וגם על הצוואה הרוחנית המיוחדת שלו.

https://podcast.iec.co.il/

UPDATE 16-05-2018:
См. также:
מטען חשמלי: שיא של 70 שנות עצמאות: סיפורה של תחנת הכוח בנהריים


Пётр (Пинхас) Моисеевич Ру́тенберг (ивр. ‏פנחס רוטנברג‏‎) - 1878-1942 - инженер, политический деятель и бизнесмен, активный участник русских революций 1905 и 1917 гг., впоследствии один из руководителей сионистского движения и организаторов Еврейского Легиона и Американского еврейского конгресса (1914-1915). В 1920-е годы добился от британских властей концессии на электрификацию подмандатной Палестины, построил первые электростанции, создал и возглавил существующую и поныне в Израиле Электрическую компанию. Организатор и участник убийства бывшего священника Георгия Гапона.

Ниже есть продолжение.

Рутенберг родился 24 января (5 февраля) 1878 года в городе Ромны (тогда Полтавская губерния Российской империи) в еврейской семье. Рутенберг получил традиционное еврейское образование, в детстве ходил в хедер, изучал священное писание и еврейские законы. В возрасте одиннадцати лет он поступил в реальное училище в своём родном городе. Затем он приезжает в Петербург, где поступает в Петербургский технологический институт. Здесь он увлекается идеями тираномахии, к сионизму же относился безразлично.

Во время учёбы в институте, под влиянием идей народничества, формируется Рутенберг-революционер.

В 1899 году он принял участие в студенческих волнениях, охвативших столицу империи, за особо активное участие в протестах Пинхас был отчислен из института и выслан в Екатеринослав, где работал чертёжником на металлургическом заводе, а позже на железной дороге. В Екатеринославе он сблизился с социал-демократами. Позже, с возникновением партии эсеров, вступил в неё.

В начале 1900-х годов Рутенберг влюбился в Ольгу Николаевну Хоменко. В браке у них родились трое детей, два сыновей (Женя и Толя) и одну дочь (Валя).

9 января 1905 года по заданию партии принял участие в организованном священником Георгием Гапоном шествии рабочих к Зимнему дворцу, с целью вручения царю Петиции о нуждах народа. Во время последовавшего за шествием расстрела демонстрации ("кровавое воскресенье") солдатами Рутенберг проявил самообладание и фактически спас Гапону жизнь, выведя его из-под огня.

До конца 1905 года Гапон и Рутенберг скрываются за границей, где встречаются с такими видными социалистами, как Плеханов, Ленин, Кропоткин, Жорес, Клемансо. За границей Рутенберг стал ближайшим другом Гапона, и, благодаря близости к этому популярному лидеру рабочих, превратился в заметную фигуру в партии эсэров. Затем Рутенберг, а вслед за ним и Гапон, возвращаются в Россию.

В начале 1906 года Гапон признался Рутенбергу в своих связях с полицией и попытался его завербовать, утверждая, что, будучи двойными агентами, они смогут оказать большую помощь рабочему делу. Рутенберг сообщил о провокации руководителям партии — Евгению Азефу (который сам впоследствии оказался провокатором и двойным агентом) и его заместителю Борису Савинкову. Азеф потребовал казнить Гапона.

26 марта Рутенберг пригласил Гапона на снятую заранее дачу в посёлке Озерки под Петербургом, где тот был повешен на крюке вешалки боевиками партии.

В 1907 году инженер Рутенберг проживал на острове Капри у Максима Горького и готовил к изданию свои воспоминания об убийстве Гапона. В октябре 1907 года в итальянской газете «Corriere della Sera» появилось интервью «одного русского эмигранта», проживавшего у Максима Горького на острове Капри. В статье сообщалось, что убийство Гапона было осуществлено группой революционеров и рабочих при участии Рутенберга. По данным интервью, после возвращения Гапона в Россию революционеры поручили Рутенбергу следить за его деятельностью. Рутенбергу удалось войти в доверие к Гапону и вскоре убедиться, что тот более не служит делу освободительного движения. Гапон проникся к нему таким доверием, что однажды предложил ему за 50 тысяч рублей сообщать полиции сведения о боевой организации. Рутенберг рассказал об этом своим товарищам, однако те заподозрили, что он сам стал сообщником Гапона. Тогда, чтобы очистить себя от подозрений, Рутенберг решил разоблачить Гапона в присутствии товарищей. Для этого он пригласил двух революционеров и двух рабочих, которые подслушали их разговор и, убедившись в предательстве, убили Гапона тремя выстрелами из пистолета.

В конце 1908 года был разоблачён крупнейший полицейский агент в революционном движении — глава боевой организации партии эсеров Евгений Азеф.

В феврале 1909 года инженер Рутенберг обнародовал заявление, в котором признавал, что совершил убийство Гапона по поручению Азефа. В своём заявлении Рутенберг утверждал, что решение об убийстве Гапона было принято ЦК партии эсеров на основании фактов, свидетельствующих о его сношениях с вице-директором Департамента полиции П. И. Рачковским. При этом ЦК считал невозможным убийство одного Гапона и поручил Рутенбергу убить их вдвоём с Рачковским во время свидания. Однако член ЦК Азеф, взяв на себя роль инструктора Рутенберга, поручил ему от имени ЦК убить одного Гапона в случае, если двойное убийство окажется невозможным. бедившись, что Рачковский перестал являться на встречи с Гапоном, Рутенберг, исполняя поручение Азефа, организовал убийство одного Гапона. Для исполнения убийства он пригласил группу рабочих, членов партии, которым объяснил, что они исполняют приговор ЦК. Впоследствии выяснилось, что поручение не соответствовало решению ЦК, и партия отказалась взять на себя ответственность за убийство. В то же время Рутенберг утверждал, что предоставил исполнителям убийства возможность самим убедиться в предательстве Гапона.

Руководство партии эсеров, однако, отказалось взять ответственность за преступление, заявляя, что Рутенберг действовал по собственной инициативе, исходя из личных мотивов.
Рутенберг в начале 1900-х годов.

В своем завещании Рутенберг писал про убийство Гапона так: "Раз в жизни свихнулся. Перешёл границу, нам, маленьким людям, дозволенную. И никак потом оправиться не мог".

Вынужденный отправиться в эмиграцию, Рутенберг поселился в Италии. Он отходит от политической деятельности, сосредотачивается на инженерной работе и осваивает гидротехнику. Тогда же он впервые обращается к специфическим еврейским проблемам и приходит к выводу, что они могут быть решены только путём национальной организации еврейского народа. Он вернулся к иудаизму, выполнив по собственной инициативе средневековый суровый обряд покаяния отступника. (39 ударов плетью на пороге синагоги, шрамы у Рутенберга остались на всю жизнь, и он ими гордился. В 1907 году проживал в Англии.

С началом мировой войны Рутенберг берётся за создание еврейской боевой организации, задачей которой будет помочь союзникам освободить Палестину. Он посещает ряд европейских столиц, встречается с видными политиками и руководителями сионистского движения и вступает в контакт с Жаботинским и Трумпельдором, которые также работали над организацией «Еврейского Легиона». По согласованию с Жаботинским, Рутенберг в мае 1915 года отправляется в Америку с целью агитации.

В Нью-Йорке идёт политическая борьба еврейских организаций вокруг создания структуры, способной отстаивать требования сионистов после победы союзников в войне. Рутенберг в основном поддерживает связь с лидерами левых организаций, такими, как Давид Бен-Гурион. Вместе с Хаимом Житловским он участвует в создании Американского Еврейского Конгресса. Тогда же Рутенберг под псевдонимом Пинхас Бен-Ами издаёт на идиш свою книгу «Национальное возрождение еврейского народа», написанную им по-русски в Италии.

В Америке Рутенберг разработал детальный план использования гидроэнергии в Палестине и ирригации Палестины. Претворение этого плана в жизнь становится его мечтой.

В феврале 1917 года царский режим в России пал. Рутенберг был одним из многих эмигрантов, приветствовавших революцию и желавших вернуться в Россию. В июле 1917 года он уже в Петрограде, где его тепло встретил соратник по партии эсеров Александр Керенский, возглавлявший Временное правительство. Несмотря на 11-летнее отсутствие в России, уже через несколько дней Рутенберг был назначен заместителем главы города.

К осени возглавлявшийся Троцким петроградский Совет рабочих депутатов стал органом власти, противостоящим рутенберговской городской Думе. Было ясно, что Советы намечают захватить власть и сместить правительство. 3 ноября Керенский объявил о создании Высшего совета в составе трёх человек, наделённого чрезвычайными полномочиями с целью сохранения законности и порядка, и включил в него Рутенберга.

Во время штурма Зимнего дворца 7 ноября 1917 года Рутенберг был в числе защитников резиденции Временного правительства. Он был арестован вместе с министрами последнего Временного правительства и посажен в Петропавловскую крепость.

В марте 1918 года, когда немецкие войска приблизились вплотную к Петрограду, большевики освободили многих заключённых, в том числе и Рутенберга. Он отправился в Москву, где занял пост в кооперативном движении. Однако после неудачного покушения на Ленина в августе 1918 года был развязан «красный террор» против эсеров. Рутенберг спешно покидает Москву.

Не позднее 1 февраля 1919 года Рутенберг приехал в Одессу. Там он вошёл в Комитет обороны и продовольствия, сформированный 23 марта 1919 года командованием французских войск, занимавших в это время Одессу. По воспоминаниям К. И. Глобачева Рутенберг играл в Совете обороны решающую роль и «подавлял прочих членов Совета обороны своей наглостью, безапелляционностью своих решений и авторитетом своей партийности».

В ночь со 2 на 3 апреля 1919 года Рутенберг присутствовал при встрече представителей одесского Совета рабочих депутатов с французским командованием, на которой были оговорены условия перехода власти в городе от французов к Совету, возглавляемому большевиками. Когда стало известно об объявленной эвакуации французских войск, Рутенберг настаивал на аресте рабочих организаций города, на что не соглашался ранее. По мнению Глобачева, такие действия Рутенберга имели провокационный характер. 4 апреля 1919 года Рутенберг эвакуировался из Одессы на пароходе «Кавказ».

В том же году в Париже совместно с другими руководителями сионистского движения участвовал в подготовке предложений к Версальской мирной конференции. В это же время он возвратился к своей идее электрификации Палестины. По рекомендации престарелого барона Эдмонда Ротшильда его сын, британский финансист Джеймс Ротшильд, выделил средства на этот проект.

В конце 1919 года сорокаоднолетний Рутенберг приезжает в Палестину и сразу сталкивается с антиеврейскими выступлениями палестинских арабов, которые вскоре переросли в погромы. Жаботинский, Рутенберг и Трумпельдор создают отряды еврейской самообороны «Хагана» — ядро будущей Армии обороны Израиля. В 1921 году Рутенберг — командир «Хаганы» во время беспорядков в районе Тель-Авива.

Рутенберг не прекращает работы по получению концессии и поиска инвестиций для строительства электростанций. Вначале он представил проект осушения болот и строительства каскада гидроэлектростанций в Верхней Галилее. Этот проект играл роль ключевого аргумента в переговорах 1920 года между Англией и Францией, в результате которых долина Верхнего Иордана (т. н. Галилейский выступ) была включена в состав подмандатной Палестины.

В 1923 году, преодолев многочисленные препятствия, при поддержке министра колоний Уинстона Черчилля, Рутенберг получает концессию на производство электроэнергии и создаёт Палестинскую Электрическую Компанию. Тогда же появилась первая электростанция, и электричество пришло сначала в Тель-Авив, а затем в Хайфу, Тверию и другие города.

В 1930 году строится сравнительно крупная гидроэлектростанция в Наhараиме, при впадении реки Ярмук в Иордан. Через несколько лет река проложила в мягких грунтах новое русло, обойдя плотину, которая оказалась на иорданской территории. «Старик из Наhараима» — под таким прозвищем стал известен Рутенберг среди еврейских колонистов. Рутенбергу удалось привлечь в совет компании многих именитых британских политиков: сэра Герберта Сэмюэла (первый Верховный комиссар Палестины, הנציב העליון), сэра Хьюго Херста, графа Рединга (вице-короля Индии).

Социалистическое прошлое Рутенберга сближало его с левым лагерем в сионизме. В то же время он сохранял тесные связи с Жаботинским и «ревизионистским» правым течением. Рутенберг не принадлежал ни к одной из партий, но обладал огромным авторитетом и связями как в Палестине, так и среди европейских и американских политиков. Всё это делало его человеком, способным «наводить мосты» и сближать позиции разных групп.

В 1929 году произошли арабские нападения на евреев
(меураот тарпат) в Иерусалиме, у Стены плача. Главный раввин Палестины, рав Кук обращается к Рутенбергу с просьбой использовать своё влияние среди англичан, чтобы обеспечить безопасность в этом святом месте. Рутенберг назначается главой Национального Совета (Ваад Леуми, орган еврейского самоуправления). Совместно с Моше Смилянским Рутенберг пытается договориться с арабами о взаимопонимании и использует при этом своё знакомство с эмиром Трансиордании (позже королём Иордании) Абдаллой, возникшее на строительстве в Наhараиме. Переговоры эти, однако, не имели успеха.

В 1934 году он пытается преодолеть разногласия между Бен-Гурионом и Жаботинским. При посредничестве Рутенберга они пришли к соглашению, которое, однако, не было утверждено правлением Всемирной сионистской организации.

Британские власти использовали Рутенберга для установления неформальных контактов с Муссолини: во время одной из многочисленных поездок в Европу Рутенберг встречался в Риме со своим давним знакомым, теперь итальянским диктатором.

С началом Второй мировой войны Рутенберг вновь становится главой Национального Совета. Он пытается принять меры для спасения немецких евреев. Однако здоровье его ухудшается, и в 1942 году Рутенберг умирает в Иерусалиме. Перед смертью он обращается к еврейской молодёжи с призывом к единству. Рутенберг завещал своё состояние фонду для молодёжной деятельности, названному его именем. Дом Рутенберга на горе Кармель в Хайфе стал крупным молодёжным центром.

Гидроэнергия не стала источником электричества для Израиля. Станция в Наhараиме была разрушена иорданцами во время войны в 1948 году. Однако компания «Хеврат Хашмаль» («Электрическая компания») оказалась основой инфраструктуры еврейского государства. Именем Рутенберга названа крупная современная электростанция в районе Ашкелона.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0

END OF UPDATE

No comments:

Post a Comment