Tuesday, February 01, 2022

מגילת זכויות המטופל (Hebrew)

Форматирование моё.

חוק לזכויות החולה התשנ"ו - 1996 היכנס לתוקפו באוגוסט 1996.
מגילה זו מפרטת את עיקרי זכויות החולה כפי שקיבלו ביטוי ומחייבים בחוק זכויות החולה:


יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.

1.כל הנזקק לטיפול רפואי, זקאי לקבלו. במצב חרום רפואי - ללא תנאי. בשאר המצבים - בהתאם להסדרים ולתשלומים הנתונים במערכת הבריאות.

2. הטיפול הרפואי יוענק למטוםל ללא הפליה מטעמי דת, גזע, מין, לאום או ארץ מוצא, וכיוצא באלה.

3. מטופל זכאי לקבל טיפול מקצועי, איכותי ויחס אנושי.

4. הטיפול במצב חירום רפואי או סכנה חמורה, ינתן לפני מיטב יכולתו של המטפל או של המוסד הרפואי ובמקרה הצורך יכלול הפניית המטופל לטיפול במקום אחר.

5. מטופל זכאי לדעת זהות המטפל בו ותפקידו.

6. מטופל זכאי להשיג ביוזמתו "דעה נוספת" לעיניין הטיפול בו ולקבל את שיתוף הפעולה של הצוות הרפואי והמוסד הרופאי לצורך זה.

7. מטופל העובר למטפל אחר או למוסד רפואי אחר, זכאי לשיתוף פעולה של המטפלים והמוסדות הרפואיים לשם הבטחת המשך הטיפול הנאות בו.

8. מטופל המאושפז במוסד רפואי רשאי לקבל מבקרים לפי ההסדרים שיקבע מנהל המוסד.

9. מטופל זכאי שכבודו ופרטיותו ישמרו במהלך כל שלבי טיפול הרפואי.

א. מטופל זכאי שלא ינתן לו טיפול אלא אם כן נתן את הסכמתו המוקדמת לכך, לאחר שקיבל את כל המידע הרפואי על הטיפול הדרוש לו כדי להחליט בנדון.

ב. במקרים מסויימים במצב חירום רפואי או בנסיבות בהן מטופל אינו מסוגל להסכים או בנסיבות אחרות המרטות בחוק - רשאי המטפל לתת טיפול ללא הסכמת המטופל.

ג. בנסיבות חריגות, כאשר נשקפת למטופל סכנה חמורה והוא מתנגד לקבלת טיפול רפואי דחוף שהוא זקוק לו, רשאי מטפל לתת את הטיפול אף בניגוד הרצון של המטופל, וזאת על-פי אישורה של ועדת אתיקה אשר דנה בעניין לאחר ששמעה את המטופל.

10. מטופל רשאי למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי, בנסיבות ובתנאים שהוא יורה.

11. המטפל זכאי קלבל מן המוסד הרפואי או המטפל מידע רפואי מן הרומה המתעדת את הטיפול בו. במקרים מסויימים, בנסיבות בהן עלולה מסירת המידע לגרום נזק חמור למטופל רשאי המטפל שלא למוסורו בכפוף לאישור ועדת האתיקה.

12. המטטופל רשאי לשמירה על סודיות המידע הרפואי הנוגע אליו.

13. בכל מוסד רפואי ימונה אחראי לזכויות המטופל שתפקידו יהיה תלונות של מטופלים וייועץ וסיוע להם בכל הקשור למימוש זכויותיהם.

14. מטופל זכאי לקבל מידע על ממצאיה ומסכונותיה של ועדת בדיקה שהוקמה לשם בדיקת תלונה שלו או לשם בדיקה אירוע חריג הנוגע לטיפור רפואי בו.


No comments:

Post a Comment