Tuesday, December 13, 2016

ערוץ 1: והארץ הייתה תוהו ובוהו-תולדות ארץ ישראל פרק 6: השיבה (Hebrew)

586 לפנה"ס עד 332 לפנה"ס.


По своему качеству может сравнится с первой частью! Кто такие самаритяне? Как шрифт иврита поменялся? Является ли "новый" шрифт Торы священным?

מרב בטיטו, מנחת הסרט, יוצאת לחקר התקופה שבה נשאלו שאלות קיומיות של העם היהודי, המלוות אותנו עד היום: מיהו יהודי? מה מידת הפתיחות שלנו לתרבות זרה?.

הפרק מתחקה אחר דמותו של עזרא, המנהיג הרוחני שהביא עמו ממון מקהילת הגולים. לעומת עזרא, נחמיה שהגיע מקץ כמה שנים להנהיג מטעם השליט הפרסי היה בעל סמכות רחבה מאוד. הוא השיב את המרכז הרוחני לירושלים, מוטט את מעמד העשירים וכוהני הדת הוותיקים וביקש לקיים מדינת הלכה. הוא מרחיק מקהל יהודה את מי שלא בא מזרע הקודש ויוצר תסכול בקרב תושבי הארץ הוותיקים. הקונפליקטים שנוצרו בעקבות מפעלו, לצד הישגיו העומדים עד היום ומבוצעים בפועל בקרב המאמינים, יחתמו את הפרק הזה.


יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.

עם הסופרת יוכי ברנדס, מעלה מרב בטיטו שאלות על מוסריותם של החוקים שהדירו את השומרונים מהעם היהודי, הרחיקו נשים נוכריות מקהל יהודה ופירקו משפחות. האומנם עלינו להבין את הטקסט כפשוטו?

https://www.youtube.com/watch?v=pk9fCDuUR5Y

No comments:

Post a Comment