Saturday, October 05, 2019

הצל: במשאל כל אדם שהם לא מצליחים להתווכח איתו הופך אוטומטית לגזען (Hebrew)

הסגנון של הצל בוטה (יש הסבר למה בגוף הכתבה).

אני מציעה להתעלם מסגנון הפרובוקטיבי שלו ולהתיחס לתוכן.

אני לא מסכים אם חלק גדול מהדברים. למשל, אני לא רואה באנשי שמאל אויבים.

יחד עם זאת, יש פה כמה נקודות מעניינות למחשבה, למשל, שמרץ, הפסיקה להיות מפלגה חברתית.

מובעות גם הרבה דוגאות לצביועת של השמאל. למשל, שערבים הקיאו הומו, במרץ שתקו.


Ниже есть продолжение.No comments:

Post a Comment