Tuesday, September 22, 2020

Zdeněk Hřib - primátor Prahy (English)

Dear Prague, citizens. We are facing a huge challenge.
Remember when we were afraid of warning numbers from Italy in the spring and later from the USA, where there is now the highest number of proven cases in the world? In ratio to the size of the population, last Thursday we saw a higher increase in new cases than ever in the US and almost three times higher than it ever was in Italy. Based on the number of new cases per 100 thousand inhabitants in the last 14 days, we are now the second worst country in Europe after Spain. And Prague is worse off than the nationwide average in our country.

At the moment we are not saved by populist gestures, it is necessary to listen to experts. Unfortunately, our government played with the health of its citizens and did not follow its own measures. After all, the Prime Minister cannot challenge citizens to travel anywhere and then go abroad on vacation. After meeting with the infected, he should then quarantine and not for a photo shoot in the campaign. Such behavior of politicians can hardly motivate people to take personal responsibility.


There is more below.
Ниже есть продолжение.

We really need to reverse current developments asap, otherwise the health system may be overflowing. There will be a very likely increase in the number of patients who will be in serious condition and need hospital care. We also have to assume that part of doctors and nurses and brothers will be infected, which can also help reduce the level of care needed. Healthcare under such pressure will hardly manage other diseases that did not disappear with coronavirus.

Therefore, we have to slow down the spread of coronavirus by simple measures to prevent the economy from shutting down and other debt. It is still possible to handle it. Follow the 3 R! This means: keep the spacing, wear masks and disinfect your hands. Especially disinfection is often underestimated, yet this simple measure really makes sense! Also install an eRouška app that can warn you when you meet an infected person. Works the better the more people will use it.

Regarding places where the most threatens to spread the disease, these are mainly closed spaces (so schools, sports clubs or parties in pubs and bars). On the contrary, we do not notice more significant numbers of infected from outdoor events, which allow sufficient spacing and take care of safety rules. On the contrary, outdoor (! ) sport, sunlight and fresh air movement are good for immunity. Don't forget about healthy balanced diet and enough vitamins.

The responsibility and thoughtfulness of each of us is now the best weapon against coronavirus. Let's keep this in mind. None of us want another economy closure and other bans. It's in our (disinfected) hands.

Vážení Pražané, občané. Stojíme před obrovskou výzvou.
Vzpomínáte, jak jsme se na jaře obávali varovných čísel z Itálie a později z USA, kde je nyní nejvyšší počet prokázaných případů na světě? V poměru na velikost populace jsme minulý čtvrtek v naší zemi zaznamenali vyšší nárůst nových případů, než jaký kdy byl v USA, a téměř třikrát vyšší, než jaký kdy byl v Itálii. Podle počtu nových případů na 100 tisíc obyvatel za posledních 14 dnů jsme nyní po Španělsku druhou nejhorší zemí v Evropě. A Praha je na tom hůř, než jaký je celorepublikový průměr u nás.

V tuto chvíli nás nespasí populistická gesta, je nutné naslouchat odborníkům. Naše vláda si bohužel zahrávala se zdravím svých občanů a nedodržovala svá vlastní opatření. Premiér přeci nemůže občany vyzvat k tomu, aby nikam necestovali, a pak sám odjet do zahraničí na dovolenou. Po setkání s nakaženým by pak měl jít do karantény a nikoliv na focení do kampaně. Takové chování politiků těžko může motivovat lidi k osobní odpovědnosti.

Přitom teď opravdu potřebujeme co nejdříve zvrátit současný vývoj, jinak může nastat zahlcení zdravotního systému. Velmi pravděpodobně totiž poroste počet pacientů, kteří budou ve vážném stavu a budou potřebovat nemocniční péči. Musíme počítat také s tím, že se nakazí i část doktorů a zdravotních sester a bratrů, což také může přispět ke snížení úrovně potřebné péče. Zdravotnictví pod takovým tlakem pak stěží bude zvládat další nemoci, které s koronavirem nezmizely.

Proto musíme zpomalit šíření koronaviru jednoduchými opatřeními, které zabrání vypnutí ekonomiky a dalším dluhům. Ještě se to dá zvládnout. Dodržujte 3R! To znamená: dodržujte rozestupy, noste roušky a dezinfikujte si ruce. Obzvláště dezinfekce se často podceňuje, přitom toto jednoduché opatření má opravdu smysl! Nainstalujte si také aplikaci eRouška, která vás dokáže upozornit, když se potkáte s nakaženým. Funguje tím lépe, čím více lidí ji bude používat.

Co se týká míst, kde nejvíc hrozí šíření nákazy, jedná se především o uzavřené prostory (takže školy, sportovní kluby nebo party v hospodách a barech). Naopak nezaznamenáváme výraznější počty nakažených z venkovních akcí, které umožňují dostatečné rozestupy a dbají bezpečnostních pravidel. Naopak venkovní (!) sport, sluneční záření a pohyb na čerstvém vzduchu imunitě prospívají. Nezapomínejte také na zdravou vyváženou stravu a dostatečný přísun vitamínů.

Odpovědnost a ohleduplnost každého z nás je teď nejlepší zbraní proti koronaviru. Mějme to na paměti. Nikdo z nás už si totiž nepřeje další uzavření ekonomiky a další zákazy. Je to v našich (desinfikovaných) rukách.

https://www.facebook.com/zdenek.hrib.primator/posts/683425802267091

No comments:

Post a Comment