Sunday, July 04, 2021

שר הבריאות ניצן הורוביץ (Hebrew)

..הנתון המשמעותי ביותר הוא שיעור הנדבקים מקרב המחוסנים שמפתחים תחלואה קשה. נכון להיום, למרות מספרם העולה של הנדבקים, אין עלייה רבה בתחלואה הקשה בקרב מחוסנים. כך גם על פי אינדיקציות ראשוניות שנראות בעולם.

האם זה אומר שאנחנו יכולים להיות שאננים? לחלוטין לא. עדיין לא נאספו נתונים חד־משמעיים בעניין הזה.

https://www.israelhayom.co.il/health/article/2965348

No comments:

Post a Comment