Thursday, February 10, 2022

מוסי רז: הצעות חוק לתובע מיוחד על פרשת NSO (Hebrew)

הגשתי עם ח"כ שלמה קרעי הצעת חוק שתאפשר לממשלה ולוועדה לביקורת המדינה למנות תובע מיוחד עם סמכויות נרחבות.


טלטלת NSO
מבהירה לנו: המשטרה לא יכולה לחקור את עצמה. האפשרות למנות תובע מיוחד היא הדרך לייצר גוף שיחקור באופן המקיף, השקוף והאובייקטיבי ביותר שאפשר את הפרשה.

https://mobile.twitter.com/mossi_raz/status/1491673275390439424

No comments:

Post a Comment