Tuesday, October 01, 2019

פרשת "מין תמורת מינוי" ופרשת דרומי על הריגה (Hebrew)רשת "מין תמורת מינוי" שנולדה במשקל כבד בחורף האחרון גוססת עכשיו גסיסה איטית ומכוערת. מהטענות לשוחד מיני בלב מערכת המשפט בישראל נותר בהמלצות המשטרה סעיף מרמה והפרת אמונים, תמוה לכשעצמו כשמדובר באדם שאיננו עובד ציבור ולא היה חבר בוועדה בזמן החשדות. במקביל, המליצה המשטרה להעניק חסינות מהעמדה לדין ממי שביצעו פריצה לטלפון: גרושתו של אפי נוה, הטכנאי והעיתונאים שהטלפון הגיע לידם.


יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.

תזכורת: העונש על מרמה והפרת אמונים בישראל עומד על שלוש שנים. העונש על פריצה לטלפון עומד על חמש שנות מאסר. העונש על פרסום מידע אישי על פי חוק הגנת הפרטיות: עוד חמש שנים.

פריצה לטלפון היא שוד מזויין של פרטיותו של אדם. הדעת לא סובלת שחייו האישיים של איש יילקחו ממנו, יישפכו לעין כל, יעברו בין גורמים בעלי עניין ועיתונאים ויירמזו בשידור בלי שייעשה דבר. בזמן אמת אולי האמינו בפרקליטות שבידיהם חומר נפץ על עבירות פליליות חמורות בקודש הקודשים של מערכת הצדק בישראל, דבר שמצדיק הלבנה של עבירה מסוג פשע. נתעלם גם, לצורך הדיון, מההכחשות שנמסרו אז ביחס להסכם על חסינות, שהשבוע התבררו בלשון המעטה כלא מדויקות.

אבל מה שעוד היה סביר, בדוחק, לפני כמה חודשים, נראה כעת מנוגד לרוח החוק ולצדק הטבעי. מהסיפור הפשוט והמחריד על מינוי שופטות תמורת טובות הנאה מיניות נותר אירוע מעורפל בהרבה וסעיף השוחד ירד בהתאם. גם אם נוה הוא דמות בכירה, לא הגיוני לקנות ספק-הרשעה בעבירה קלה באמצעות חסינות על שתי עבירות חמורות. הדבר משול למתן חסינות לאדם שדרס למוות בכוונה הולך רגל שחצה באור אדום. למה ללכת לדוגמאות היפותטיות? לפני 12 שנה נעצר החקלאי שי דרומי לאחר שירה בשני פורצים שניסו לגנוב ציוד מחוות הבודדים שבה התגורר בנגב. התחוללה סערה חריגה בממדיה נגד מה שנראה כעיוות של הצדק והמוסר.

אבל הפרקליטות התעקשה ללכת עם הראש בקיר: היא העמידה לדין את דרומי על הריגה (עבירה שממנה זוכה), תחת הקביעה שגם הניסיון למנוע עבירה מסוג פריצה אינו מצדיק ביצוע עבירה חמורה יותר של הריגה. איך אותה משטרה ואותה פרקליטות מוכנות עכשיו להפוך את הכלל שקבעו, ולמצות את הדין עם החשוד בעבירה הקלה בעודן מגוננות על אלה שבוודאות ביצעו עבירה חמורה יותר? אם שי ניצן כבל את עצמו בחסינות, מצופה ממנו לעשות את המינימום המתחייב ולסגור גם את התיק נגד אפי נוה. אם לא ייעשה כן, אפשר יהיה לתהות אם בהחלטה לא התערבבו עוד שיקולים משיקולים שונים, שנוגעים פחות לעבירה ויותר לזהות החשוד בביצועה.

https://www.facebook.com/AmitSegalNews/posts/2556282664394721

No comments:

Post a Comment