Thursday, August 17, 2023

בג"צ יכול לפסול חוקי יסוד? אין לזה שום בסיס חוקי (Hebrew) 10.08.2023

Найдено на просторах интернета.

בכל הויכוחים כאן ובעיתונות עוד לא שמעתי נימוק אחד משכנע לרעיון שבג"צ יכול לדון בחוקי יסוד – לא כל שכן לפסול או לשנות אותם. גם לא בפילפוליהם של בכירי המשפטנים שהתבטאו בנושא.

שמעתי ניסיונות להעביר את הדיון לאפיק אחר. למשל לשאלה אם החוק שדנים בו הוא טוב, רע, או פרסונאלי.

שמעתי ביקורות חשובות מאד על המצב הקיים. למשל לא יתכן שהכנסת תשריין כל דבר רק על ידי זה שהיא תוסיף לו כותרת "חוק יסוד". נכון מאד! דרוש לנו הליך שייתן יותר כבוד לחוקי יסוד, למשל קריאה רביעית בכנסת הבאה.

אבל גם אם זה נכון, ולא טוב שאין לנו עדיין הליך כזה, זה לא עונה על השאלה: מה מסמיך את בג"צ לדון בחוק יסוד?


Ниже есть продолжение.

אבל זה רק אומר שאם מתבטל המשטר הדמוקרטי בג"צ יכול לצאת למלחמה ולפרוע את החוקים גם הוא.

שימו לב, שגם זו לא תשובה לשאלה. זו הסחת דעת. השאלה היא מה בתוך המבנה הדמוקרטי של השלטון מאפשר לבג"צ לדון בחוק יסוד? שהרי בית המשפט טוען שיש לו סמכות לעשות את זה – ולא רק במקרה חירום אחד, אלא דרך קבע. שזו סמכות שיש ברשותו באופן קבוע. בימי שיגרה.

אז יש תשובה אחת שמענו מפיו של השופט העליון עוזי פוגלמן: "בית המשפט מוסמך לבקר חוקי יסוד במסגרת דוקטרינות שנקבעו בפסיקתנו, בהרכב מורחב".

אבל זאת תשובה מעגלית. אנחנו אומרים שיש לנו סמכות, כי כבר אמרנו בפסיקותינו (בהרכב מורחב, כן?) שיש לנו סמכות.

אבל אין לכם סמכות בחוק. והרעיון שבתי משפט יכולים להמציא לעצמם סמכויות שלא נתן להם המחוקק, אומר שבית המשפט חושב שסמכותו גוברת על סמכות המחוקק, כלומר על סמכות האזרחים באמצעות נציגיהם, כלומר על הריבון. או במילים אחרות, משמעות הדבר היא שבית המשפט חושב שהוא הריבון ולא האזרחים.

וזה נכון גם אם מתחילים לדבר על עקרונות היסוד של השיטה, שנמצאים כביכול מעל חוקי היסוד, מפני שזו רק עוד דרך לומר שהאזרחים אינם ריבונים אלא כפופים לאיזה כללים עליונים שאינם תלויים באישורם, כלומר מפרים את עקרון היסוד של הדמוקרטיה - ממשל בהסכמת הנמשלים - ומחליפים אותו בעיון ריבונות השופטים. זה סותר מהותית את התפקיד שנתן המחוקק, שהוא הריבון, לבית המשפט.

אז אני מצטער, אבל את הדגים המסריחים האלה של ביטול ריבונות האזרחים אי-אפשר לעטוף במגילת העצמאות (שדרך אגב, אינה חוקה, היא כללית ומעורפלת, ושגם היא קיבלה תוקף מהצבעה במוסדות נבחרים, לא מבתי משפט. ובשום מקום במגילת העצמאות, ככל שאני זוכר, לא כתוב שאסור למשל לפצל את תפקיד היועמ"ש, או להגביל את עילת הסבירות)No comments:

Post a Comment